חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר לב גורביץ – התנהגות שאינה הולמת, חוסר יכולת ורשלנות חמורה

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת, חוסר יכולת ורשלנות חמורה (טיפול רפואי לקוי בשיניי מתלוננת, כמו כן התגלו מספר ליקויים בניהול הרשומות הרפואיות ובהתנהלות הנקבל)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת, חוסר יכולת ורשלנות חמורה (טיפול רפואי לקוי בשיניי מתלוננת, כמו כן התגלו מספר ליקויים בניהול הרשומות הרפואיות ובהתנהלות הנקבל)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון ל- 4 חודשים
התליית רישיון ל- 4 חודשים

2 . תובקעב "נה הישרפה וכרענ ,ל ןכלהמב ,האפרמב תורוקיב .םייוקיל רפסמ ולגתה ,רתיה ןיב ולעה
תורוקיבה לבקנה תולהנתהב םג ומכ ,םילפוטמה יקיתב תויאופרה תומושרה לוהינב םייוקילו םילשכ
עוציב ;ליגר חפל תנכוסמו תמהזמ תלוספ תכלשה ;תושמושמ תופפכב רזוח שומישב יוטיב ידיל האבש
ילופיט .ב"ויכו ;תעייס אלל הדובע ;םימוליצ אלל םייניש

3 . םויב ,קפא ןונרא 'פורפ ,תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה שיגה ,לבקנה לש הרומאה ותולהנתה חכונ
14.8.16 הנלבוק תנקותמ , יכ ןעטנ הב לבקנה הליג ףיעס יפל תמלוה הניאש תוגהנתה 45 (1 תדוקפל )
ט"לשת ,]שדח חסונ[ םיינישה יאפור – 1979 ןלהל( – הדוקפה ,) הרומח תונלשרו תלוכי רסוח הליג ןכו
ףיעסב רומאכ ,םייניש יופירל השרומכ וידיקפת יולימב 45 (3 .הדוקפל )

יפל וצ ףיעס 45 תדוקפל ט"לשתה ,]שדח חסונ[ םיינישה יאפור – 1979

הטלחה 18 -5

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע בל רש הרש

ץיברוג בל רמ לבקנה
כ"ב י"ע – ןמזייק ןרע ד"וע

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
בונשרטס ןונמא )סומידב( טפושה

תודבועה

הנלבוקה

הדעווה ינפב הדוה לבקנה ,הנלבוקה בתכב ול סחוימב לבקנל ןתנית ,ויפל רדסה ללכל ועיגה םידדצהו
ומכו ,תומלתשה יסרוק תכירע י"ע תויעוצקמה ויתולוכי רופישל תונמדזה – םייוקילה תא ןקתל וילע ןכ
תעמשמה תדעוול ףתושמב םידדצה ורתעי ,וללה םיאנתב דומעי לבקנהו הדימב .האפרמב ולגתהש
.דבלב דחא שדח ךשמל ונוישיר תיילתהב קפתסהל

5 קנל הנתינ םהב ,תויחדו םינויד רפסמ רחאל . תורוקיב ףא וכרענ ןכלהמב ,ויכרד תא ןקתל תונמדזה לב
האפרמב תופסונ , םילפוטמ יקית רפסמ לש תינטרפ הקידב ללוכ , דוקפיתב רופיש לח אל יכ ררבוה
.םיפסונ םילדחמ ולגתנ ףאו ,האפרמה ,ןכ לע רשא יאנתב דמע אל לבקנה יכ הנקסמל לבוקה כ"ב העיגה
.ומע ומכוסש רדסהה ב העידוה ,ךכיפל וקה כ" םויב ,בל רש הרש ד"וע ,לב 8.8.16 :יכ הדעוול , תובקעב"
םע תחא הצעב ,הנקסמל ועיגה לבקנה תאפרמב וכרענש תורזוחה תורוקיבב ואצמנש םייוקילה
ןיבש המכסהה ןמ רוזחל אלא הרירב ןיא רוביצה תואירב לע הנגהה ןעמל יכ ,יזוחמה אפורה
"…םידדצה .

6 םויב . 21.11.16 ,שדח רדסהל ועיגה יכ הדעוול םידדצה כ"ב ועידוה תשגה תוברל ,תנקותמ הנלבוק
האפרמב ועצובש תופסונה תורוקבב ולגתהש םיפסונה םייוקילה תא םג תללוכה :ןוגכ םירומח םייוקיל
ורוקבב ונחבנש םילפוטמ יקיתב תויאופרה תומושרב בייח לופיטה םהב תומוקמב ,ןגטנר ימוליצ רדעיה ;ת
;תאז ;הנחבאהו לפוטמה תונולת ןויצ יא םילפוטמב לופיט תוינכת רדעה ; .הנהכו הנהכ דועו

שדחה רדסהה י"פע יכ ,םכוס דוע םידדצהו ,ןקותמה הנלבוקה בתכב הדוי לבקנה , יעצמאל ףתושמב ורתעי
ישיר תיילתה ישדח העברא לש םכסומ תעמשמ .םייניש ילופיט אשונב תומלתשהב תופתתשהו ןו

7 הדי תחת האיצוהש תעדה תווחב . קר םויב 25.12.17 , תולשלתשהו הרקמה תוביסנ תא הדעווה הטריפ
וז תרעצמ השרפב םיעוריאה וקלחנ ,לבקנה לע ליטהל יוארה ןמש תעמשמה יעצמא לע ץילמהל םאובב .
.הדעווה ירבח תועד י"ע תעצומה השינעה תא םייקל ןיא ,'ץיבב ןוימס ר"דו ןומר הצרת ר"ד תעדל
ךשמל ןוישיר תיילתה לש תעמשמ יעצמא לבקנה לע לטוי ,ויפלו ינושארה רדסהל רוזחל שיו ,םידדצה
אלל ,דבלב דחא שדח ב תופתתשה בורה תעדל .היטנודודנאב הבוח סרוק ושענש תורוקיבה יאצממ" :
ךכ לע תועיבצמ לחש הכורא הכ היילתה קידצמ וניאש רופיש " רפסמ רקיבש ,יקסניליב ר"ד ףאו ,
" לע עיבצה ,האפרמב םימעפ םייוסמ רופיש .האפרמה לוהינב "

" :בורה תדמע םוכיסל יהלשב אצמנ רומאכש אפורה ,ונתעדל ע ןהו וליג תאפמ ןה ,תיעוצקמה ותדוב
ביצה תואירבל תישממ הנכס הווהמ אל ,יאופרה ובצמ תאפמ ."רו הדעווה ירבח בור םיצילממ ,ךכיפל
ה לש תעמשמ יעצמא לבקנה לע ליטהל ( שדח ךשמל ןוישיר תיילת 1 סרוקב תופתתשהב ךרוצ אלל ,דחא )
.היטנודודנאב הבוח

8 ןועיטה רדסה תא ץמאל הצילממ ,הלשממל יטפשמה ץעויה תגיצנ ,רביש לחר ד"וע לש טועימה תעד .
לע ליטהלו ,םידדצה ןיב גשוהש םישדח העברא ךשמל ןוישיר תיילתה לש תעמשמ יעצמא לבקנה ןכו ,
תומלתשהב ףתתשהל ובייחל :התעדל . רוביצה לע הנגהב ךרוצה איה ייניעב , תירקיעה הדוקנה …"
."םייניש ילופיט לבקל אבה

" יכ ,טועימה תעד תעבוק דוע לחוימה רופישה אל ךא ,המ רופיש היה האפרמה דוקפיתב " טועימה תעד .
טרדנטסב הדובע וללכ אלא ,תויאופרה תומושרב רדס יאל קר וסחייתה אל םייוקילה יכ ,דוע השיגדמ

וקה כ"ב לש וז העדוה תובקעב .תויאר תעימשל ןוידה ךשמה עבקנ ,לב

2

ןוידה וב תעמשמה תדעו

תעמשמה תדעו חוד

9

לאחר ששקלתי את נסיבות המקרה בכללותן, ונתתי דעתי הן לדעת הרוב והן לדעת המיעוט בדוח
המסכם של ועדת המשמעת הגעתי לכלל מסקנה כי יש מקום לאמץ את עמדת המיעוט, המבוססת
כהלכה הן על הנסיבות החמורות של המקרה והן על הסדר הטיעון שהוסכם בין הצדדים, ואשר לא ראיתי
כל סיבה לסטות הימנו.

3

10. בקובלנה המתוקנת מיום 14.8.16 – בה הודה הנקבל – פורטו הליקויים הרבים שנמצאו בהתנהלותו
במהלך טיפול השיניים במטופלים השונים, וזאת לפני האירועים המפורטים בקובלנה המקורית, ולאחריה.
בסעיף 13 לקובלנה המתוקנת נכתב בזו הלשון:

"מהתיקים הרפואיים עולים ליקויים רבים וחמורים ביותר בטיפולים שבוצעו על ידי
הנקבל וברשומה הרפואית של הנקבל בניגוד להוראות סעיף 17 לחוק זכויות החולה. כמו
כן, מהממצאים עולה כי לנקבל חסר ידע בסיסי בביצוע טיפולים שונים וצילומי רנטגן, הן
בהתוויות, הן בביצוע הצילומים והן בשמירתם. בתיקים קיימים צילומים ללא כל ערך
אבחנתי ובכך המטופלים נחשפו לקרינת רנטגן מיותרת. הנקבל עדיין עובד ללא כל
סייעת".

11. אלה הם ליקויים חמורים ביותר, בעיניי המצביעים על חוסר יכולת ומיומנות לקוייה של הנקבל בכל
הכרוך בטיפול בשיניי המטופלים. למרות כל ההזדמנויות שניתנו לו, לא השכיל הנקבל לשפר את
ביצועיו, ומחדליו נחשפו, שוב ושוב. לפיכך, אינני יכול לקבל את עמדת הרוב, עם כל הכבוד, ולפיה
הרופא: " לא מהווה סכנה ממשית לבריאות הציבור". יצויין ויודגש, כי נוכח הליקויים החמורים הללו,
שקלה ב"כ הקובל – בהסתמך גם על חוות דעתו של הרופא המחוזי – לסגור את המרפאה ולבקש שלילת
רישיונו של הנקבל לצמיתות.

"

12. מקובלת עליי דעת המיעוט, הגורסת כי "מול טובתו של הנקבל עומד הצורך להגן על הציבור",
וכי לעמדתה, אין ראייה להיעדר מסוכנות לציבור מצד הנקבל. לכך יש להוסיף, כי ב"כ הצדדים הגיעו
לכלל הסדר טיעון באשר לענישתו של הנקבל. הלכה פסוקה היא מימים ימימה, כי יש לעודד ולאמץ
הסדרי טיעון אליהם הגיעו הצדדים, ואין לסטות מהם, אלא במקרים מיוחדים ויוצאי דופן. כזה איננו
המקרה שבפנינו. חזקה על ב"כ הצדדים – ובמיוחד על ב"כ הנקבל ועל הנקבל עצמו – כי שקלו היטב את
מכלול הנסיבות בפרשה עגומה זו, טרם שהגיעו להסדר הטיעון והסכימו לענש שיוטל עלי הנקבל.

13. אשר על כן, הנני מחליט להתלות את רישיונו של הנקבל, מר לב גורביץ, מלעסוק בריפויי שיניים
למשך ארבעה (4) חדשים, שתחילתם ביום 15.3.18. כמו-כן יחוייב הנקבל – כתנאי להשבת רישיונו –
ליטול חלק בהשתלמות בנושא טיפולי שורש, כפי שהוסכם בהסדר הטיעון. כמו-כן, מן הראוי להמשיך
ולקיים מעקב וביקורות אחר הנעשה במרפאה, גם לאחר שהרישיון יוחזר לנקבל.

ניתן היום 4.2.18, יט בשבט תשע"ח.
יש להפיץ החלטה זו לצדדים, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן