חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר לואי טוויל – התנהגות שאינה הולמת רופא שיניים ורשלנות חמורה

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת רופא שיניים ורשלנות חמורה (במהלך טיפול שורש גרם הנקבל לכניסת מחט לריאת המטופל,  אי ניהול רשומה רפואית והעברת מידע רפואי למשרד הבריאות, כמו כן פרסם פרסומת למרפאתו שיש בה כדי להטעות הציבור)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת רופא שיניים ורשלנות חמורה (במהלך טיפול שורש גרם הנקבל לכניסת מחט לריאת המטופל,  אי ניהול רשומה רפואית והעברת מידע רפואי למשרד הבריאות, כמו כן פרסם פרסומת למרפאתו שיש בה כדי להטעות הציבור)
מה חשוב לדעת? התליית רשיון ל- 4 חודשים ונזיפה
התליית רשיון ל- 4 חודשים ונזיפה

2 . הנושארה השרפה – לתמל תעגונ ןנו רמ ןמקרב לאכימ ןלהל)– ןמקרב ןנולתמה וא העריא איהו ,(
ינוי שדחב 2004 תוריקע ,שרוש ילופיט ישודיח ,שרוש ילופיט רפסמ ןנולתמב עציב לבקנהש העש ,
רחאל .בגהו הזחה רוזיאב םיזע םיבאכב ןנולתמה שח ,לופיטה לש םייוסמ בלשב .ב"ויכו ,ףלח באכהש
,ןיוצי .לופיטב לבקנה ךישמה ךלהמב יכ שמתשה אל אוה ,לבקנה י"ע עצובש שרושה לופיט ,ימוג רכסב
םוהיזו קור תרידח ינפמ לפוטמה לע ןגהל יושעה לש הפיאש וא העילב ינפמ ןכו ,לפוטמה ןשל ינשמ
.הדובע ירישכתו םירישכמ

םויב .ינדרוט לועיש לעתשהל םשאנה לחה ,לופיטה םויסמ םישדח רפסמ רחאל 10.5.05 העצוב
רב טחמ האצוהו ,ם"במר םילוחה תיבב היפוקסוכנו .הנותחתה תינמיה הנואב תינמיה האירהמ יכ ררבוה
"ב רבודמ ,"רדרפס .שרוש ילופיטב םישמתשמ וב

3 ףיעס יפל ,הרומח תונלשר לבקנל הסחוי הנלבוקה בתכב . 45)3 ,[שדח חסונ] םיינישה יאפור תדוקפל (
ט"לשתה -1979 ןלהל)– הדוקפה עבש ךכב ,( רומאה ,ימוג רכסב ללכ שמתשה אל ןנולתמב לופיטה ת
.לופיטה ךלהמב טחמ תעילב לש הלא ןיעמ תולקת עונמל

הטלחה 13-27

יפל וצ ףיעס 45 תדוקפל םיינישה יאפור "לשתה ,(שדח חסונ) ט-1979

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – וקח ליא ד"וע

ר"ד ליווט יאול לבקנה
כ"ב י"ע – ו סנוי 'מ ןידה יכרוע – םולהי 'ז

ט ל ח ה ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
טפושה בונשרטס ןונמא (סומידב)

תודבועה

,לוכאל תלגוסמ התייה אלש דע ,םיכשמתמו םיקזח םיבאכ תלפוטמה השח ,לבקנה לצא לופיטה ךלהמב
תונפל הצלאנ איהו ,תלפוטמה לש םיעובקה םירתכב לופיטה תא םייס אל לבקנה .הימנאמ הלבס ףאו
.רחא אפורל

5 . ו ,תואירבה דרשמל לבקנה דגנ הנולת השיגה תלפוטמה ל הקלחמהמ ,קינשטומ הילמע 'בגה תחטבה
תואירבה דרשמב תוכיא בתכב םימעפ עברא לבקנה לא התנפ , בקל השקבב , םייאופרה םימושירה תא ל
וא םילופיט לע םיטרפ אלל םילופיט סיטרכ לבקנה חלש ,הבוגתב .תלפוטמל םיעגונה ,לופיטה תינכת תאו
.תלפוטמב םילופיטל תסחייתמה ,תמלוה תיאופר המושר םייק אל ףא אוהו ,ןגטנר ימוליצ

תמלוה היאש תוגהנתה םיווהמה םישעמ הנלבוקה בתכב לבקנל וסחוי ,ליעל תטרופמה ותוגהנתה ןיגב
םיפיעסב רומאכ ,םייניש אפור 45)1 ו ( – )7 ףיעס תרפהו ,הדוקפל ( 17 "נשתה ,הלוחה תויוכז קוחל ו –
1996.

6 . תישילשה השרפה – ,ןויצל ןושארב "לט" םיינישה תאפרמל בהז יפדב םימוסרפ רפסמ לבקנל תסחיימ
.דיגאתכ תואירבה דרשמ לש ןוישיר ןיא האפרמלש תורמל ףא לע שומישב רוסיאה לבקנל רהבוהש
,תואירבה דרשמ רושיא אלל ,דיגאת תולעבבש םייניש תואפרמל ירחסמ תורמלו יספהל ותובייחתה תא ק
יבכמ" תאפרמב יארחא אפורכ ומצע גיצה ףאו ,הרוסאה תמוסרפב לבקנה ךישמה ,"לט" םשב שומישה
תנשב דוע קספוה וז האפרמ םע רשקהש תורמל ,"טנד 2004.

לבקנה יכ הנלבוקה בתכב ןעטנ ,ליעל הרומאה ותוגהנתהב ףיעסל דוגינב לעפ 38 ךכב ,הדוקפל (א)
כ הב שיש ,ותאפרמל תמוסרפ םסרפש .רוביצה תא תועטהל יד

7 . בכרהב ,תעמשמה תדעו .הנלבוקה בתכב ול וסחויש תומשאב רפכ לבקנה "ד יארבוג ירוח ר ל – "וי ;ר
ר"ד ךברמ השמ ד"ועו ןימינב הירזע – ,םירבח ,תובישי שולש המייק נייעו תויודע העמש רמוחה לכב ה
נש רחאל .היינפב גצוהש יאופרה ית לבקנה יכ ,הנקסמל הדעווה העיגה ,תויודעהו תויארה רמוח תא הח
ןנולתמב ולופיטב הרומח תולשרתה לשרתה – הנושארה השרפה אושנ – ימוג רכסב שמתשה אלש ךכב
השעש שרושה לופיט תעב .ול

הדעווה העבק – םויב השיגהש טרופמה חודב 25.6.13 – ,תשרדנה החכוהה תדימב ,הינפב החכוה יכ
חה לבקנה יכו ,שרוש ילופיט עוציב ךלהמב ימוג רכסב שומיש תושעל םייניש אפור לש תיעוצקמה הבו
ןגטנרה ימולצתמ ןה הלועכ ,ימוג רכסב שומיש השע אל לבקנה יכ ,הדעווה ינפב חכוה .וז הבוח רפיה
לע ועצובש – עווה ינפב אוה וירבדמ ןהו ,לופיטה ךלהמב לבקנה ידי ימוג רכסב שומיש יאב הדוה תע ,הד
.לופיטה ךלהמב

8 . ,תאז םע ה וי דב הדעווה ירבח בור י שומישה יאש העיבקל תקפסמ תיתייאר תיתשת החנוה אל יכ ,הע
ופלחו רחאמ ,רתיה ןיב ,תאזו ,ןנולתמה לש ותאירל טחמה תליפנל איבהש אוה ,לבקנה י"ע ימוג רכסב 7
– 8 שרושה ילופיט םויסמ םישדח דעו אל יכ הדעווה ירבח בור עבק ,ךכיפל .התאצוהו טחמה תאיצמל
.האירל טחמה תליפנ לש תרעצמה האצותה ןיבל לבקנה לש ותולשרתה ןיב יתביסה רשקה חכוה
.הזכש יתביס רשק חכוהו םייק יכ עובקל היה ןתינ ,הדעווה ר"וי תעדל

הדעווה העיגה ,ךכיפל הנקסמל דחא הפ , , ריבע רבע לבקנהש ות תעמשמ אפור תמלוה הניאש תוגהנתה לש
,הרומח תונלשר לשו םייניש םיפיעס יפל 45)1 ו (- )3 םיינישה יאפור תדוקפל ( .המאתהב ,

2

הדעווה חוד – ןידה תערכה

יאופר עדימ ןתממ ענמהל ידכ ותלוכיבש לכ השע לבקנה יכ קפס לכמ הלעמל ונענכוש"
תלבקל דעו וילא היינפה זאמ ףלחש ןמזה ךשמב ,תואירבה דרשמל איצמהל שקבתנש
…(הנשמ הלעמל) עדימה
המושרה היפל העיבקה תא הילע ססבל ידכ תקפסמ תיתייאר תיתשת ונינפב תמייק
פרה רבדב תואירבה דרשמ תושירדב דומעלמ הקוחר התייה ,רבד לש ופוסב איצמהש תיאו
."םייניש תואפרמ לש יאופר לוהינ

,ןכ לע רשא עישרהל הדעווה הצילממ ר תמלוה הניאש תוגהנתהב לבקנה תא םיפיעס יפל ,אפו 45)1 ו ( –
)7 הדוקפל ( ףיעס לש הרפהב ןכו 17 ו"נשתה ,הלוחה תויוכז קוחל (א) -1996 .וז השרפב ותוגהנתה ןיגב ,

10 תישילשה השרפל רשא . – ,האפרמה לש ירחסמ םשב שומישו ןידכ אלש ימצע םוסרפ תונקתל דוגינב
תואירבה דרשמ – לבקנה יכו ,הילע תולבוקמ ןניא בל םותב לעפ יכ לבקנה לש ויתונעט יכ הדעווה העבק
שעל אלש רהזוהש רחאל םג "לט" האפרמה םשב שמתשהל ךישמה .ןכ תו הלילשל המשרתה הדעווה
."תויבקע יתלבו תוקמחתמ" ויה לאשנש תולאשל ויתובושת יכ הנייצו ,לבקנהמ

11 . ןיגב לבקנה יואר ול שנועה תא לוקשל האובב וילדחמו וישעמ ב תא הדעווה השיגדה ,וז השרפ
ותוגהנתה תרמוח :ןושלה וזב ,לבקנה לש

ודיקפת תא תמלוה יתלבה תוגהנתהבו הליגש הרומחה תיעוצקמה תונלשרב יכ ונענכוש"
ודובכבו םיינישה יאפורב רוביצה ןומא ברומח ןפואב לבקנה עגפ ,השרומ םייניש אפורכ
.םיינישה תאופר דסומ לש ותימדתבו ונחכונ דוע היה יכ תעדל לש וז ותולהנתה דוסיב םייק
ישממ ןוכיסל לאיצנטופ םג לבקנה לש םמולשל ."וילפוטמ

תא הדעווה הלקש אלוקל זאמ ףלחש ברה ןמזה תא ןכו ,הינפב הגצוהש יפכ ,לבקנה לש תילכלכה ותקוצמ
וריבעה עוציב ת םינשב) 2004 ו – 2008( .יתעמשמה ןידה יכילה םויס דעו ,

וקיש רחאל הדעווה הצילמה ,תורימחמה ןהו תוליקמה ןה ,הרקמה תוביסנ לולכמ ל תא לבקנה לע ליטהל
:םיאבה תעמשמה יעצמא

יכ ,העבק הדעווה רה תיילתה ישדח העברא כ"הסבו ,רבטצמב הצורת תונושארה תוישרפה יתש ןיגב ןוישי
.היילתה

7 . תעמשמה תדעו הדבכנה תא הבר תוידוסיב הנחב גצוהש תויארה רמוח םינוידה ךלהמב הל ןכו ,
לבקנה לש תילילשה ותודעמ המשרתה הדעווה .הינפב דיעהש מו ריהב חוד הדי תחת האיצוה ענכש ,
ה ל סחייתמ היתוצלמה לע יידי תא ךומסל אלא יל ןיאו ,םירקמה לש םינושה םיטביה – תערכהל רשאב ןה
.םיצלמומה תעמשמה יעצמא יבגל ןהו ןידה

.וז השרפב ול סחוימב םג לבקנה תא עישרהל הדעווה הצילמה ,ליעל רומאה רואל

הנושארה השרפה ןיגב – .יצחו םיישדח ךשמל ןוישיר תיילתה
ןיגב היינשה השרפה – .יצחו שדח ךשמל ןוישיר תיילתה
תישילשה השרפה ןיגב – .הפיזנ

3

הדעווה חוד – עצמא י תעמשמה

הטלחה

8. אמצעי המשמעת שהומלץ על-ידי הוועדה הנכבדה בפרשה זו, בדוח המשלים מיום 5.8.13 – ארבעה
חדשי התליית רישיון נראה נוטה לקולא, במקצת. התנהגותו הרשלנית והבלתי הולמת של הנקבל
במיוחד בפרשה הראשונה הצדיקו בעיניי, החמרה נוספת בדינו, בעיקר לאור "הפוטנציאל לסיכון
ממשי לשלומם של מטופליו", הטמון בהתנהגותו, כקביעת הוועדה.

יחד עם זאת, אין העונש חורג מהסביר עד שיצדיק התערבותי, וזאת גם בשים לב לתקופה הארוכה
שחלפה מז ביצוע העבירה הראשונה, בשנת 2004.

סוף דבר – הנני מחליט להתלות את הרישיון לעסוק ברפואת שיניים של הנקבל, ד"ר לואי טוויל, למשך
ארבעה (4) חדשים, החל מיום 15.10.13, וכן להטיל עליו אמצעי משמעת של נזיפה בגין הפרשה

השלישית.

ניתנה היום 28.8.13, כב אלול התשע"ב.

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן