חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר ליאוניד אדזרסקי – הורשע בעבירה פלילית

תיאור הליך: הורשע בעבירה פלילית (קבלת דבר במרמה, הלבנת הון, עבירות מס, זיוף)
פירוט אמצעי משמעת: הורשע בעבירה פלילית (קבלת דבר במרמה, הלבנת הון, עבירות מס, זיוף)
מה חשוב לדעת? התליית רשיון למשך 8 שנים שהחלו מיום- 20.12.2006
התליית רשיון למשך 8 שנים שהחלו מיום- 20.12.2006

ןלהל( ףסונ םדאו לבקנה – ףתושה פה ) ע םינשב ולי 1999 – 2004 ,תונוא ןיאב לופיטל תואפרמ שולש
פיטל םיפייוזמ םירודכ ורכמ ןתרגסמב וקמכ וגצוהש ,תונוא ןיאב לו ,םייר ירחסמה ןמיסה תרפה ךות
.םירודכה תוזירא ג"ע םושרה ,ל"וחל וחרבוה ךשמהבו ,לארשיל ףתושה י"ע וחרבוה םיפייוזמה םירודכה
.תופורת אובייו אוציי לע םילחה םיסכמהו םיסמה םולשתמ תוטמתשהו םיכמסמ ףויז ךות תופורתה
ורכמנ תופייוזמה תואפרמב ןה ,ןיפכד לוכל אפור םשרמ אלב םישמתשמה ודמעוה ךכבו ,ל"וחב ןהו ץראב
.םייח ןוכיסב וללה תופורתב

דכה לש הריכמה ןוידפ תוילארשי תורבח תמקה תועצמאב לבקתהו ,לבקנהו ףתושה י"ע ןבלוה םירו
הלעמל לש הריכמב רבודמ .תורזו מ- 400 מבו םירודכ ףלא לע הלועה יפסכ רוזח 23 .ח"ש ןוילמ

2 . ןיגב ר"ד דגנ שגוה ,הלא וישעמ יקסר'זדא תיבל םושיא בתכ לתב יזוחמה טפשמה – ביבא
.פ.ת( 40236-06 ) י וב , ,רתיה ןיב ,ול וסחו תוריבע א"משתה ,]שדח חסונ[ םיחקורה תדוקפ יפל – 1981 ;
ס"שתה ,ןוה תנבלה רוסיאל קוחה יפל תוריבע – 2000 ; רבד לבקל הנווכב רוביצ דבוע ידיב ףויז לש –
הריבע ףיעס יפל 421 ז"לשתה ,ןישנועה קוחל – 1977 ; המרמב רבד תלבק – ףיעס יפל הריבע 415 קוחל
;ןישנועה ףיעס יפל תונלשרו תוזיזפ השעמ 338 (8 ) ז"לשתה ,ןישנועה קוחל – 1977 תוריבע ; תונוש סמ
,סמ םולשתמ תוטמתשה תוברל יפל קוחו סכמה תדוקפ ףסומ ךרע סמ .הנהכו הנהכ דועו ;

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה וקה לב
כ"ב י"ע – ד"וע יזרא ינש

ר"ד יקסר'זדא דינואיל לבקנה
כ"ב י"ע – ד"וע ןמזייק ןרע

הטלחה 47-41

ףיעס יפל וצ 14 ז"לשתה ,)שדח חסונ( םיאפורה תדוקפל – 4791

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
ושה בונשרטס ןונמא )סומידב( טפ

טפשמה יתב תקיספ

תודבועה

,ןידה רזג לע ןהו ןידה תערכה לע ןה ,ןוילעה טפשמה תיבל רוערע שיגה לבקנה םויב ךא 21.1.2013
.ויקלח לוכ לע ,רוערעה תא תוחדל ןוילעה שמ"היב טילחה

4 שיגה ,ןוילעה טפשמה תיבב ןידה קספ רושיאו יזוחמה טפשמה תיבב לבקנה לש ותעשרה תובקעב .
םויב ,בל זעב ר"ד ,תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה 8.10.2013 ךכ לע ,יקסר'זדא ר"ד דגנ הנלבוק
עשרוהש ףיעס יפל הריבע הווהמה תוגהנתה ,תילילפ הריבעב 41 (5 ,]שדח חסונ[ םיאפורה תדוקפל )
ז"לשתה – 1976 .

וה הבשחתה השינעה ילוקישב אוהו ,השרפב תיטננימודה תומדה היה לבקנה לש ופתושש הדבועב הדעו
ףאו ,תיניירבעה היישעהו תואקסעה ירקיעב השעמל הכלה טלשש .הרוסאה תוליעפהמ ירקיעה הנהנה היה

7 לע הלתוה ,האופרב קוסעל לבקנה לש ונוישיר יכ ,ןייצל םוקמה ןאכ . – תואירבה דרשמ ל"כנמ ידי םויב
20.12.2006 ףיעס יפל ותוכמס ףקותב , 44 לע הכראוה היילתההו ,םיאפורה תדוקפל א – ,רתוי רחואמ ודי
ףיעס יפל ותוכמס ףקותב 44 .םויה דע ונוישיר לבקנל רזחוה אל ,לעופב .הדוקפל ב

" םשאנ לש וקלח 2 שמיששמ ,יטננימוד תוחפ וניה תיניירבעה היישעב )לבקנה( ןיעמכ
םשאנ לש ותיילוש 4 יניירבעה הוותמה תא עציבו ןנכת ,הנהנש הז היה ןורחאהשכ ,
.םכחותמה
םשאנ לש וישעמ ,רומאה ףרח 4 לש תיתוכיאה ותמורת אלמלא לעופה לא םיאצוי ויה אל
םשאנ 2 ."

" בטיה עדומ היה לבקנה …ןוילעה טפשמה תיב לש וניד קספמ הלועכ היה אוהש ךכל
םצע רשאכו ותוברועמ תוכזב הרשפאתה םגש ,תיניירבע תוליעפב ,םינש ךשמבו ,ברועמ
.תוליעפ התואל רשכה לש תימדת הרצי הב ברועמ ותויה
יח תלצהבו יופירב קוסעל אוה אפורכ ודיקפתש לבקנה ,ךכל רבעמ םלואו ברועמ היה ,םי
,םישמתשמ לש םוצע רפסמ לש ןוכיסב הדמעה העמשמש ,םינש תכוראו הפינע תוליעפב
."הב םייוצמ םירמוח וליא עדי אל שיאש ,הפורת תויהל הזחנש המ וכרצ רשא

5 . םע י'גיל השמ ר"ד :בכרהב ,הב ןודל ידכ תעמשמ תדעו התנומ ,הנלבוקה תשגה – "וי ףסוי 'פורפ ,ר
ןרוה תור ד"ועו ןדילא – .םירבח

האובב תפוקת תא ךיראהל םא הדעווה הטבלתה ,לבקנה לע ליטהל שיש תעמשמה יעצמא לע טילחהל
הפוקתל רבעמ היילתהה ונוישיר הלתוה הבש לבקנה לש ( הנומש םינש בוריקב , םוקמ שי אמש וא ,)
"ב תשקבל רתעיהל וילע ליטהל לבוקה כ .הכ דע היילתהה תפוקת יוכינב ,םינש רשע ךשמל היילתה

6 :העבקש ךות ,וז השרפב לבקנה לש ותוגהנתה תא הרתי הרמוחב התאר הדעווה .

36 םכותמ ,רסאמ ישדח 18 .ת"ע הרתיהו ,לעופב יוצירל םישדח
ךסב יפסכ סנק 50,000 .ח"ש

2

:ןידה רזגב יזוחמה ש"מהיב ףא עבקש יפכ

ח"וד תעמשמה תדעו

הנלבוקה

בסופו של יום, החליטה הוועדה כדלהלן:

"לאור כל האמור לעיל, אנו סבורים שתקופת התליית רישיונו של הנקבל לעסוק ברפואה
דהיינו מאז יום 20.12.2006, מהווה ענש משמעתי הולם בנסיבות העניין והמלצתנו הינה,
שלא להטיל על הנקבל אמצעי משמעת נוסף".

החלטה

8. לאחר ששקלתי את נסיבות המקרה החמור שבפניי בכללותן, הגעתי לכלל מסקנה כי המלצת הוועדה
להתליית רשיונו של הנקבל למשך כשמונה שנים מקובלת עליי, בעיקרה. מדובר בסדרה ארוכה וממושכת
של מעשי זיוף, קבלת דבר במרמה והפרת אמונים, עבירות על פקודת המכס וחוק המע"מ ועוד, אשר
חומרתם זועקת לכל עבר. אין ספק, כי בהתנהגותו הנלוזה אף סיכן הנקבל סיכון חמור את בריאותם של
המשתמשים בתרופות המזוייפות, ועל כך הוא ראוי לענש חמור ומרתיע.

9. חוששני, כי באופן ניסוח המלצת הוועדה נפלה שגגה מסויימת שכן התליית הרישיון ע"י מנכ"ל משרד
הבריאות, בתוקף סמכותו לפי סעיפים 44א ו- 44ב לפקודת הרופאים – טרם סיום ההליכים המשפטיים
או המשמעתיים – איננה בבחינת אמצעי משמעת, כקבוע בסעיף 41 לפקודה. הלכה למעשה – עפ"י
ניסוח החלטת הוועדה – החליטה הוועדה להסתפק בתקופת ההתלייה המנהלית, מבלי שהטילה על הנקבל
אמצעי משמעת כלשהו. אין ספק, כי הוועדה הייתה רשאית להתחשב בתקופת ההתלייה הקודמת של
הנקבל, אולם היה עליה להטיל עליו אמצעי משמעת, ואחר-כך ניתן היה לנכות מתקופה זו את תקופת
ההתלייה.

10. סוף דבר הנני מטיל על הנקבל, ד"ר ליאוניד אדז'רסקי, אמצעי משמעת של התליית רישיונו לעסוק
ברפואה למשך שמונה (8) שנים, שתחילתם ביום 20.12.2006.

נוכח תקופת ההתלייה הארוכה, הנני ממליץ בפני מנכ"ל משרד הבריאות לבחון את כשירותו והתאמתו
המקצועית של הנקבל לשוב ולעסוק ברפואה, וזאת בטרם יוחזר לו הרישיון.

ניתנה היום 8.9.14, יג אלול התשע"ד.

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן