חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר ליטצמן זאב – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (הפעיל מרפאה ללא רשיון והציב בה שילוט בניגוד לתקנות. לא השיב לפניות משרד הבריאות ולא העביר חומר רפואי למשרד)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (הפעיל מרפאה ללא רשיון והציב בה שילוט בניגוד לתקנות. לא השיב לפניות משרד הבריאות ולא העביר חומר רפואי למשרד)
מה חשוב לדעת? התליית רשיון ל- 4 חודשים "
התליית רשיון ל- 4 חודשים "

2 . לבקנה שרדנ שנא י"ע וניהש ,האפרמל ץוחמ יולת היהש "רזייל" טלשה תא ריסהל תואירבה דרשמ י
.טולישה רסוה אל ,תואירבה דרשמ לש תונשנו תורזוח תוינפ תורמל ךא ,תונקתל דוגינב םויב ,ךכ
15.1.09 וז המלש ר"ד ינפב עומיש לבקנל ךרענ ס ,תואירבה דרשמב ןשה תואירבל ףגאה להנמ ,ןמ
ל לבקנה בייחתה וכלהמב .וז ותובייחתהב דמע אל אוה םלוא ,ןידכ האפרמה רושיאל לועפ

3 . השרפ ולתל תעגונ ,לבקנל תסחוימה תפסונ ק.מ לפוטמה לש ותנ םוימ , 6.9.09, לופיט לע ודגנכ
תורמל .וינישב ינלשר המ קינשטומ 'בגה לש תובר תוינפ אל ,תואירבה דרשמב תוכיא תחטבהל הקלחמ
לבקנה לש ותבוגת הלבקתה לתל הנו םישרדנה םייאופרה םיכמסמה ורסמנ אלו – רוריב תא ענמש רבד
.הפוגל הנולתה

4. םויב לבקנה דגנ שגוהש הנלבוקה בתכב 25.7.12 םויב ןקותו , 2.1.13 דרשמ ל"כנמל הנשמה י"ע ,
,םיינישה יאפור תונקתל דוגינב דיגאת י"ע תלהונמ האפרמה יכ ןעטנ ,בל זעב ר"ד ,תואירבה ג"כשת –
1993 ןלהל)– תונקתה תואירבה דרשממ םיאתמ ןוישיר ןתינש אלל תאזו ,( יגאתל וא "רזייל" םשב ד
"דלוג הגמ" םשב .האפרמה לוהינל

יפל וצ ףיעס 45 תדוקפל ט"לשתה ,[שדח חסונ] םיינישה יאפור -1979

הטלחה 13-31

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע וקח לייא

ןמצטיל באז לבקנה
כ"ב י"ע – ד"וע ןמזייק ןרע

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

ינפב :
ב) טפושה בונשרטס ןונמא (סומיד

תודבועה הנלבוקהו

ר"דו לבקנה דגנ הנלבוק השגוה ,הליחתכלמ יכ ןיוצי "ד לש וניינע ךא ,וידחי רפלא ,דרפוה רפלא ר אוה
הטלחה האר) םימי שדח ךשמל ןוישיר תיילתה לש תעמשמ יעצמא וילע לטוהו דרפנב ןודנ 13-13.(

5 . לקד ןד ר"ד :בכרהב תעמשמ תדעו התנמתה ,הנלבוקה תשגה תובקעב – וי " ד"ועו טודא ריאמ ר"ד ;ר
ןרוה תור – ,םירבח לע – .הנלבוקב ןודל תנמ לבקנה – ,ןמזייק 'ע ד"וע כ"ב תועצמאב הדעווה ינפב הדוה
םוימ םקותמה הנלבוקה בתכב ול סחוימב 2.1.13 אלא תואירבה דרשמ לזלז אל אוה ,לבקנה כ"ב תנעטל .
.תושעל שרדנש יפכ ,האפרמה טלש תא ריסהל "זרדזה" אל אוה יכ םא ,ךרדה תליחתמ ומע הלועפ ףתיש

אב ריבסה ,הדעווה ינוידל ותובצייתה יא תא – ןיאו ןיד ךרוע י"ע גצוימ תויהל יאשר לבקנהש ךכב וחוכ
וה .הדעווה ינפב תישיא עיפוהל בייח א ןכ ומכ , ןב ,רגובמ םדא אוה 55 םע דדומתהל השקתמ דאמ אוהו" ,
ףיעס) "תעמשמה תדעו ינפב עיפוהל ךרוצה 4.2 .(הדעווה חודל .

נה כ"ב שקיב דוע תיילתהב קפתסהלו ,רפלא ר"ד לע רזגנש הזל לטויש תעמשמה יעצמא תא םיאתהל לבק
.םיישדח לע הלעת אלש הפוקתל ןוישירה

6 . הדעווה תואירבה דרשמ תוינפל הבוגת ןתמ יאל רושקה לכב לבקנה לש ותולהנתה תא הרמוחב התאר
בקו ,לבקנה לש ודצמ יוקל לופיט לע .ק.מ ןנולתמה לש ותנולת רבדב :ןושלה וזב הע

" םיקסועה לע תואנ חוקיפ םייקל תואירבה דרשמ לש ותלוכיב לבקנה עגפ ותולהנתהב
רוביצה ןומאב עגפ אוה .רוביצה לש הלעמב ןושאר סרטניאב םג ךכבו םייניש יופירב
תולהנתה .םייניש יופירב קוסעל יוארש ימכ ,וב ןתינש ןומאה תא רפהו האופרב םיקסועב
ו יאנגל היואר וז ."עיתרמו יתועמשמ יתעמשמ שהע תבייחמ איה

לש ורשוכ תא קודבל הדעווה הצילממ ,השיגהש חודה ילושב רואל" תאזו ,םייניש אפורכ דקפתל לבקנה
םירושיאב התבוג םג רשא ,הנלבוקב ןוידל עיפוהל ונממ תוענומה תורוחרחסב הקול אוה יכ ותנעט
"םייאופר .

7 אמ . תנמ לע םגו ,םייניש יופירב קוסעל יוארש ימכ ,וב ןתינש ןומאה תא ותולהנתהב רפה לבקנהו רח
קוסעלמ לבקנה לש ונוישיר תא תולתהל תואירבה רש ינפב הדעווה הצילממ ,הז ןוגכ םישעממ עיתרהל
ךשמל ,םייניש תאופרב .םישדח העברא

" האפרמה תלעפהב ותוברועמ דוגינב , התייה ,דיגאתה תונקת תוארוהו הדוקפה תוארוהל
"…רפלא ר"ד לש וזמ רתוי הבר .

הדעווה העבק דוע יכ , לש וזמ לבקנה לש ותוגהנתה תא רתוי הבר הרמוחב האור איה האפרמל ופתוש
ןכש ,רפלא ר"ד :

2

ח"וד תעמשמה תדעו

החלטה

8. הוועדה הנכבדה שקלה אל נכונה את כל השיקולים הרלוונטיים בפרשה זו, והגיעה למסקנה הראויה
באשר לאמצעי המשמעת המומלץ על-ידה, ואין לי אלא לאמץ את המלצתה.

לא מתקבל על הדעת כי מי שעוסק במקצוע ריפוי השיניים, בפרט או הרפואה בכלל, לא יציית להוראות
חוזרות ונשנות של משרד הבריאות – פעם אחר פעם – הן באשר להפסקת פעילות המרפאה והסרת
השילוט הימנה, ועוד יותר חמור לגבי הפניות החוזרות ונשנות להגיב לתלונה שהוגשה נגדו, על מנת
שזו תבורר כדבעי. דפוס התנהגות פגום שכזה, שעה שהנקבל עשה לו מנהג קבע שלא לציית לרשות
הממונה עליו, ראוי לכל גנאי ולענישה הולמת ומרתיעה.

הנני מחליט להתלות את רשיונו של הנקבל, מר זאב ליטצמן, מלעסוק ברפואת שיניים למשך ארבעה (4)
חדשים, החל מיום 15.11.13.

ניתן היום 29.9.13, כה תשרי תשע"ד.

יש להפיץ החלטה זו לצדדים, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן