חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר מאיר למפיט – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת
מה חשוב לדעת? התלית רשיון לצמיתות
התלית רשיון לצמיתות

הנושארה השרפה – תנש ףוסב 2016 ,'נ ןיטקה םע רשק לבקנה רצי ןבכ 15 ןלהל( – ןיטקה ) תועצמאב
ךשמהב .פאסטווה תועצמאב ומע חחושל לחה ןכמ רחאלו ,תויורכהל דעוימה טנרטניא רתא ,תורכיהה
םרגו ,םודס השעמ ןיטקב עציב לבקנה .ינימ עגמ םויק ךרוצל לבקנה לש ותיבב ןיטקהו לבקנה ושגפנ
.לבקנה לש ויפלו תעבטה יפל ונימ רביא תרדחה י"ע םודס השעמ וב עצבל ןיטקל ןיטקהש ועדויב ,תאז לכ
ןב אוה 15 .

2 . היינשה השרפה – דילי 'ד ,ףסונ ןיטק 2002 רתאב םסרפ , ןתמל העצה ,תויורכיהל דעוימה טנרטניאה
םהיניב ומכיס םיינשה .פאסטוו ןומושייה תועצמאב רשק ומיע רצי לבקנה .םולשת תרומת ןימ יתוריש
.ןימ יתוריש ןתמ ךרוצל לבקנה לש ותיבב שגפיהל ,תוחישה תחאב ול ואלמ םרט יכ לבקנל רמא ןיטקה
17 םויב .םינש 23.11.17 ןיטקה םע לבקנה שגפנ לארוא ןימ יסחי ומייק םיינשהו ,ותיבב 'ד יים .הזב הז ,
לש םוכס ןיטקל לבקנה םליש ,שגפמה םויסב 500 רובעב ח"ש םיינימה ויתורש .

הטלחה 21 – 05

יפל וצ ףיעס 41 ז"לשתה ,)שדח חסונ( םיאפורה תדוקפל – 1976

ר"ד טיפמל ריאמ לבקנה
כ"ב י"ע – ד"וע ןירפלה םות

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – "וע ה ד גרב ןתנויו תינח ינגד רמות

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
ב( טפושה בונשרטס ןונמא )סומיד

תודבועה

4 . הדוה םשאנה רבמבונ שדחב ,ותאדוה ךמס לע עשרוהו 2018 . םישנועה תא וילע רזג טפשמה תיב
:םיאבה 12 ךסב יפסכ סנק ,יאנת לע רסאמ ,לעופב רסאמ ישדח 2,000 תא ש"מהיב בייח ןכ ומכ .ח"ש
םשאנה ציפ םולשתב ךסב ,םיניטקהמ א"כל םייו 7,5000 .ח"ש

ונממ תונכוסמה יכ עבקנ םהבש ןורחאבש ,םשאנה יבגל ןחבמ יריקסת רפסמ ושגוה ,ןידה רזג ןתמ םרט
תינוניב" איה – ."הכומנ

נלצנ ,לוספ אוה םירגובמ לש םיינימ םיכרצל םיניטק לש םפוג לוצינ " יסחי םויק .קיזמו י
ןבכ ןיטק םע ןימ 15 ןבכ רחא ןיטקל םולשתו 17 םויק רובע עגמ ןיטקה רובעש םוכסב ינימ
תוקלצ יריתומו םיינעגופ ,םילוספ ,םירוסא םישעמ םה ,יתועמשמ םוכס אוה הזה ליגב
."תורגבתהה ליגב םיניטק לש םשפנב

5 וסחויש םישעמב לבקנה לש ותעשרה תובקעב . ,וילע ורזגנש םישנעהו ול דרשמ ל"כנמל הנשמה שיגה
תואירבה , וטורג רמתיא 'פורפ , םויב 17.12.20 הנלבוק תנקותמ ודגנכ ןלהל( – הנלבוקה ) הליגש ךכ לע ,
והו השרומ אפור תמלוה הניאש תוגהנתה םיפיעס יפל ,תילילפ הריבעב עשר 45 (1 ףיעסו ) 45 (5 תדוקפל )
םיאפורה ז"לשתה ,]שדח חסונ[ – 1977 רפסמב םודס ישעמ םהב עציב ,םיניטק םע רשק רציש"ךכב ,
לביק ןכ ומכו ,םודס ישעמל םרג ןכו םירקמ ."םולשת תרומת ןיטקמ ןימ יתוריש

6 . רחאל ןמרסו ןליא ר"ד :בכרהב ,הב ןודל ידכ תעמשמ תדעו התנמתה ,הנלבוקה תשגה – 'פורפ ,ר"וי
עי תויח לאגי ד"ועו לזג בק – לע הטרחו רעצ עיבהו ,הנלבוקה בתכב ול סחוימב הדוה לבקנה .םירבח
דילי ,לבקנה .וישעמ 1952 תנשב ,םירקמה יוליג זאמ .םירגובמ םידלי ינשל באו שורג , 2018 הלתוה ,
אוה זאמו ,האופרב קוסעל לבקנה לש ונוישיר תילהנימ םא יכ ,האופרב קסוע וניא מ תודובעב ,תונמדז
רחאל לגר טשופכ זרכוהש .

היינשה השרפה ןיגב – עס יפל ,ןיטק לש וחוקל ןיד לש הריבע ףי 203 לבקמה" ונושלש ,ןישנועה קוחל ג
."ןיטק לש תונז השעמ לש תוריש

הנושארה השרפה בקע – םודס השעמ – ףיעס יפל הריבע 347 ()א( 1 ז"לשתה ,ןישנועה קוחל ) – 1977
ןלהל( – קוחה םודס השעמ םרגו ,) – ףיעס יפל הריבע 347 ()א( 1 ףיעס ףוריצב ןישנועה קוחל ) 350
.קוחל

2

טפשמה תיב עבק ןידה רזגב , ןלהלדכ ,רתיה ןיב :

ח"וד תעמשמה תדעו

טפשמה יתב תקיספ

הנלבוקה

""

3

8. הוועדה שקלה לקולה את גילו המבוגר (כבן 70), את עברו הנקי, את היותו מצוי עתה בהליך שיקומי
וכן את מכתבי ההערכה והתודה שקיבל ממטופליו במשך 40 שנות עבודתו. הוועדה ציינה את העובדה כי
העבירות לא בוצעו כנגד המטופלים שלו או במהלך הטיפול הרפואי.

סוף דבר, ממליצה הוועדה לבטל את רישיונו של הנקבל מלעסוק ברפואה.

סמכותו של שר הבריאות לפי סעיף 41 לפקודת הרופאים הואצלה לי ביום 22.11.11, ולהלן החלטתי.

החלטה

.9

מעשיו של הנקבל בקיום יחסי מין עם קטינים, גם אם ללא כפייה, הינם חמורים, פוגעניים ונפשעים,
אשר אין להכיר בהם בחברה בת תרבות. הנקבל ניצל את מעמדו וגילו המבוגר על מנת לבצע עבירות מין
קשות בקטינים בני 15 ו- 17, כל זאת על מנת לספק את יצריו המיניים החולניים. משנה חומרה, בעיניי
יש ליחס לעובדה שהנאשם הינו רופא ילדים במקצועו, אם כי העבירות לא בוצעו כלפי מטופלים שלו או

במסגרת עבודתו הרפואית.

10. נראה, כי הוועדה שקלה אל נכונה את כל השיקולים הרלוונטיים בפרשה זו, הן לקולא והן לחומרא.
בצדק קבעה הוועדה כי מדובר "במעשים נלוזים ומחפירים, שקלון דבק בהם", וכי יש לנקוט כנגדו
"באמצעי משמעת חריף ביותר". הנני סומך ידיי על דברים אלה, ואף אני סבור, כי נוכח חומרת מעשיו
של הנקבל, ועוד בהיותו רופא ילדים, ומחמת הצורך להגן על הציבור מפניו של זה נקבל – אין מנוס
מלבטל את רישיונו, כפי שממליצה הוועדה.

11. אשר על כן, הנני מחליט לבטל את רישיונו של הנקבל, ד"ר מאיר למפיט, מלעסוק ברפואה,

לצמיתות.

ניתן היום 18.4.21, ו' אייר תשפ"א.

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן