חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר מאיר סולטאן – חוסר יכולת ואו רשלנות חמורה

תיאור הליך: חוסר יכולת ואו רשלנות חמורה (הנקבל ניפק מרשמים בכמות גדולה)
פירוט אמצעי משמעת: חוסר יכולת ואו רשלנות חמורה (הנקבל ניפק מרשמים בכמות גדולה)
מה חשוב לדעת? התלית רישיון לחודש
התלית רישיון לחודש

2 . תנש ךלהמב 2013 ,לפוטמל לבקנה םשר ןלהל( – לפוטמה ) תומכב הלידג ןומרוה תלבקל םימשרמ ,
תה רבדה .הנלבוקה בתכב טרופמכ ,שרדנל רבעמ ,דאמ הלודג עשפל הקלחמה תקידב תובקעב הלג
וללה םימשרמה רבד תא התליג רשא ,תואירבה דרשמב יטבצמרפ רחסמ יכרצל ונתינ םה יכ הדשחו
הלידגה ןומרוהב ןכו לפוטמה לש ותשאל םג וללה םימשרמה תא םשר לבקנה יכ ,ררבוה .הריקחב החתפו ,
ףסונ םדאל – וילפוטמ םע הנמנ וניא םהמ שיאש .

רבודמש תורמל עגונב םייאופר םיקית להינ אל לבקנה ,יאוול תועפותו דגנ תויוותה הברה םע הפורתב
.הדבעמ תוקידב וא תויאופר תוקידב םרובע וכרענ םא קדב אלו םילפוטמל

3 םויב ,וטורג 'א'פורפ ,תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה שיגה ,הרומאה ותולהנתה תובקעב . 16.1.18
דגנ תנקותמ הנלבוק ןלהל( לבקנה – הנלבוקה הרומח תונלשר וא תלוכי רסוח הליג לבקנה יכ ןעטנ הב ,)
םיפיעסב רומאכ ,השרומ אפור תמלוה הניאש ךרדב גהנתהו השרומ אפורכ וידיקפת יולימב 41 (1 ו ) – (3 )
ז"לשתה ,]שדח חסונ[ םיאפורה תדוקפל – 1977 .

יפל וצ ףיעס 41 ז"לשתה ,)שדח חסונ( םיאפורה תדוקפל – 1976

הטלחה 18 – 11

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – "וע ה ד ו גרב ןתנוי רדוהמ ךליל

ר"ד ןטלוס ריאמ לבקנה
כ"ב י"ע – "וע חרפי ילאו ולש הירומ דה

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
מידב( טפושה בונשרטס ןונמא )סו

תודבועה

הנלבוקה

5 ,רתומהמ הלודג תומכב הלידג ןומרוהל םימשרמ ןתמ לש רומח הרקמב רבודמ יכ ונעט לבוקה כ"ב .
,ןכ לע רשא .שרדנכ ,תויאופר בקעמ תוקידבו יאופר םושיר לוהינ אללו ,ודי לע םילפוטמ םניאש םישנאל
שמל לבקנה לש ונוישיר תא תולתהל לבוקה כ"ב םישקבמ .םימי םיישדח ך

6 . ותוגהנתה יבגל ללכה ןמ אצוי תניחבב םה לבקנה השעש םישעמה יכ ןעט לבקנה כ"ב םינש ךלהמב
.בבר אלל תיעוצקמ תוליעפ לש תובר תורכיה עקר לע ותשאלו לפוטמל םימשרמה תא ןתנ יכ ןעט לבקנה
דוע .םינש תבר תודידיו ,תיעוצקמו תישיא רחאל ,הנלבוקה בתכב ול סחוימב הדוה לבקנה יכ ,הלוקל ןעטנ
ןיטולחל ונממ ורסוה ,השרפה בקע םימס רחסב תוברועמ רבדב תודשחהו ,ןיטולחל יקנ ורבע ;ןקותש
( םיעוריאה זאמש ברה יוהישב בשחתהל לבקנה כ"ב ושקיב דוע .הרטשמה תריקחב תנש 2013 דעו ,)
.םייטפשמה םיכילהה םויסל

7 םויב השיגהש חודב . 15.4.2018 תעדה תא חינמ רבסה אוצמל הדיב הלע אל יכ הדעווה תנייצמ ,
.ותשאלו לפוטמל לבקנה ןתנש םימשרמב הניוצש הלידגה ןומרוה לש הברה תומכל

:יכ הדעווה העבק דוע
צמהו שרדנה תא םייק אל ,םימשרמה ןתמב שאר תולקב לעפ לבקנה" אפורכ ונממ הפו
א ,יארח הוותה לבקנהש רישכתה תומכב ןה ,םימשרמה ןתמ ךרוצל שרדנה לכב ןה
ןהו ,םימשרמב ,םיאפורב רוביצה ןומאב לבקנה עגפ ךכב .תיאופר המושר ךרע אלש ךכב
קוסעל ושרוהש ימב ,האופרה םוחת תרדסה לע הנוממה ,תכרעמה לש ןומאב םג ומכ
."האופרב

8 לבקנהש ךכב הדעווה הבשחתה הלוקל . אוה ;ותדובעב הבר הכרעהל הכוזו אפורכ תובר םינש דבוע
.ותחפשמ תסנרפ לועב ודבל אשונ אוה ;םהילע רצמו וישעמ תרמוח תא ןיבה ,ול וסחויש םישעמב הדוה
הדעווה הבשחתה דוע ב .םינש שמחכ ךשמב ,הז קיתב םיכילהה תוכשמיה

הנקסמל הדעווה העיגה הרקמה תוביסנ לולכמ רואל ,רבד ףוס יכ הרקמב יואר הז אהי אל תא תולתהל הז
.לבקנל הארתה ןתמב אהי יוארה תעמשמה יעצמא יכו ,לבקנה לש ונוישיר

9 םישנאל םימשרמ םושרל תוריחה תא אפור ומצעל לטונ וב ,יידמל רומח הרקמב ןנד הרקמב רבודמ .
רחא יאופר בקעמ םייקש אללו ,רתומה ןמ הובג ןונימב ,וילפוטמ םניאש .הפורתה תעפשה המצע הדעווה
" האצמ אל יכ ,השיגהש חודב תעבוק םימשרמב הנייוצש הלידגה ןומרוה תומכל תעדה תא חינמ רבסה
"לבקנה ןתנש .

10 . הארתה לש תעמשמה יעצמא תלטה יכ ,ינרובס – ה וניהש י"פע השינעה גרדמב רתויב לקה יעצמא
םיאפורה תדוקפ – ה לש וישעמ תרמוח תא םלוה וניא לבקנ רוביצה תואירבל םהמ עבנש ןוכיסה תאו םג ,
,תרכינ הדימב ,ףא הטוס הז תעמשמ יעצמא .התעד תא הדעווה הנתנ ןהל תוליקמה תוביסנב בשחתהב
הטלחה האר ( םימוד םירקמב רבעב העבקנש השינעה תמרמ 13-14 דנלרוק ר"ד .נ תואירבה דרשמ ,
םוימ 24.4.14 ה ישדח השולש לבקנה לע ולטוה וב , .)ןוישיר תיילת

2

ינויד תעמשמה תדעו

דעו חוד תעמשמה ת

הטלחה

11. אשר על כן, הנני מחליט להתלות את רישיונו של הנקבל, ד"ר מאיר סולטן, מלעסוק ברפואה למשך

חודש אחד, שתחילתו ביום 2.6.18.

ניתן היום 13.5.18, כח אייר תשע"ח.

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן