חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר מוחמד טהא – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת
מה חשוב לדעת? התלית רשיון לארבע שנים
התלית רשיון לארבע שנים

2 . הפוקתה ךלהמב תיטנוולרה רוגישה דקומב תינדקומ ,הנחוא ןורש 'בגה םע רשק לבקנה רשק , לש
ןלהל( ילטנ תרבח – תינדקומה ,) לע ,ןידכ אלש םיפסכ ילטנמ לבקל הנווכב המרמו ףויז ישעמ עוציבל
תוריש תואירקל לבקנה הנענ ,ויפלו אווש גצמ ךרד .לעופב הנענ ןהלש ולאל רבעמ ףא ,תובר

תואירק הרבחה לש תובשחוממה תואירקה תכרעמב הרצי תינדקומה :האבה ךרדב ושענ המרמה ישעמ
ןהב תויאופר תודועת תינדקומהו לבקנה ומשר ןכמ רחאל .לבקנל התצקוהש ,תוחוקל לש תויביטקיפ
תוחוקל יטרפ ואלימ – יב ירוקיב ללכ ונימזה אל השעמלש ת – עציב לבקנה ויפל ,בזוכ גצמ ורצי ךכו
ןהיפל ,תובזוכה תויאופרה תודועתה תא תינדקומל לבקנה שיגה ,שדח לכ םויסב .רומאכ ,תיב ירוקיב
עציב 730 ךס ילטנמ לביק אוה תבזוכ הדועת לכ ןיגבשכ ,םייביטקיפ תיב ירוקיב 120 .ח"ש

3 גהנ לבקנה יכ ,ררבוה דוע . כורמ תיב ירוקיב עצבל םיז ירתאב ,םירז םידבועל ,םהירוגמב וא םתקסעה
תועשבו םימיב םתוא עציבש בזכב חוויד ,ילטנ תוארוהל דוגינב ,תובזוכ תויאופר תודועת םשר ,םינוש
תאז לכ .ללכ עציב אלש םירוקיב לע םג חווידו – ,הלא םירוקיב רובע אלמ רכש ילטנמ המרמב לבקל ידכ
.ותקסעה יאנתב םכסומכ אלש

בקע וסיכל לבקנה לשלש ,וללה המרמה ישעמ תרבחל םלשל הצלאנ הרבחה רשאכ ,םילקש יפלא תורשע
חוטיבה הרונמ לש ךס 84,000 "ש רתיב בויחה יוסיכל ,ח , .לבקנה לש הריבעה ישעמ ומרגש

הטלחה 21 – 01

יפל וצ ףיעס 41 ז"לשתה ,)שדח חסונ( םיאפורה תדוקפל – 1976

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע רדוהמ ךליל

ר"ד אהאט דמחומ לבקנה
כ"ב י"ע – ד"וע

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

ינפב :
בונשרטס ןונמא )סומידב( טפושה

תודבועה

– לש הפוקתל לעופב רסאמ 12 .םישדח
– הפיפחב ,םדוק קיתמ ודגנ םידמועו םייולת ויהש ת"ע רסאמ ישדח העשת לש הנתומ שנוע תלעפה
כ"הסב תוצרל םשאנה לעש ךכ ,תיקלח 15 רסאמ ישדח .לעופב
– .םייתנש ךשמל ת"ע רסאמ ישדח השיש
– ךסב סנק 10,000 ךסב ילטנ תרבחל יוציפו ח"ש 20,000 .ח"ש

" ,םכחותמו ןנכותמ ןפואב ושענ ,)תינדקומה( ןורש םע דחיו ומצעב ,םשאנה ישעמ
מה תוטיששכ הביסהשכ ;תויתרזחב ;הדמתהב ;ןמז ךרואל ;תוברתמו תוחתפתמ המר
תוליעפהמ לדח וניאו תשעתמ וניא ,יד עדוי וניא םשאנהשכו ;הרוהט תילכלכ איה םישעמל
…דכלנש דע הבינמה

ףתוש היהשכ ,תיזכרמו תיתוהמ התייה תוריבעה עוציבל ותמורתו םשאנה לש ותוירחא
טיש הגה ,ןורש לש הישעמל אלמ היה לזגהמ הנהנה .היתולועפב ןורש תא החנהו ,המרמ תו
קלח הלביק אל ןורשו ,ולצא וראשנ המרמב לביקש רתיה ימולשת ןכש ,ודבל םשאנה
"ללשב םיפיעס( 14 – 15 ד"הזגל .)

7 . ןידה רזגב טפשמה תיב ןייצ דוע תנשמ תמדוק העשרה םשאנה תבוחל יכ 2010 תומוד תוריבע ןיגב ,
ודועת ןתמ לש ישדח השימחל ןודנ אוה הלא תוריבע ןיגב .החונמ ימיב תוכזל וצרש םילייחל תובזוכ ת
ת"ע רסאמ ישדח העשתל ,תוריש תודובעב וצוריש ,רסאמ – יחכונה קיתב הלעפה ירב םהש – תוסנקלו
ךסב תובייחתהו 7,500 .ח"ש

תוריבע ןיגב יכ ןיוצי ינפב ןידה תא לבקנה ןתנ ףא הלא לש תעמשמה תדעו וילע לטוהו ,תואירבה דרשמ
( םיישדח ךשמל ןוישיר תיילתה לש תעמשמ יעצמא הטלחה 20-13 םוימ 14.7.13 .)

ןכש ,דחוימב תרבגומ הז ןותנ לש ותרמוח .תמדוקה העשרהה דומעת םשאנה תבוחל"
יוציר תעבו םדוקה ךילהה להנתהש תעב ,םויה ושנע רזגיי ןניגב תוריבעה תא עציב םשאנה
."תורישה תודובע

:ןושלה וזב ,הז קיתב שנועל הרימחמ הביסנכ ,לבקנה לש תמדוקה ותעשרה תא שיגדה ש"מהיב

6 . :ןושלה וזב רתיה ןיב ,לבקנה לש ותוגהנתה תא הרמוחל טפשמה תיב ןייצ ןידה רזגב

5 םויב . 22.2.18 םשאנה לש וניד רזגנ :םיאבה םישנעה וילע ולטוהו

2

טפשמה יתב תקיספ

םוימ הדעווה תבישיב 29.10.20 , נועל םינועיט ועמשנ הדעווה ינפבו ,המשאב הדוה לבקנה .דבלב ש כ"ב
לבקנה כ"ב דועב ,םינש שולש ךשמל ןוישיר תיילתה לש תעמשמ יעצמא לבקנה לע ליטהל השקב לבוקה
.ןוישיר תיילתה םיישדחמ רתוי אלו ,הפיזנ וא הארתא לש השינעב קפתסהל שקיב

9 . ץילמהל האובב ל שנועה לע ,תעמשמה תדעו הנייצ ,לבקנה יואר ו בכרהב רב יסוי ר"ד – ,ר"וי 'פורפ
ד"ועו יאטיק רזעילא תויח לאגי – םירבח םויב השיגהש חודב , 6.1.21 , וישעמ תרמוח תא לבקנה לש ו תא
השקה העיגפה האופרה עוצקמב רוביצה ןומאב הדעווה . ןלהלדכ ,רתיה ןיב ,העבק :

" תעגופה תוגהנתה ,לבקנה לש ותוגהנתה תא הרתי הרמוחב האור הדעווה
עוצקמ לש ודובכבו ותימדתב םישעמב רבודמ .םיאפורב רוביצה ןומאבו האופרה
ךרואל תוברתמו תוחתפתמ המרמה תוטיששכ ,םכחותמו ןנכותמ' ןפואב ושענש
'הדמתהב ,ןמז ותוניגה רבדב קפס םילעמו רומח ירסומ םגפ םהב קבדש םישעמ ,
ךישמהל ותורישכ תדימבו ,הקיתאה יללכבו םיאפורה תדוקפב שרדנכ לבקנה לש
עוצקמב קוסעלו ."האופרה

" יכו ,תומוד תוריבע ןיגב ןידל לבקנה דמוע הבש היינשה םעפה וז יכ ,הדעווה הנייצ דוע ,רעצמל ,הארנ
."תינשב תוילילפ תוריבע רובעלמ עתרנ אלו חקלה תא דמל אל לבקנהש

10 . ףוס ,רבד ,םילוקישה לולכמבו הצילממ הדעווה ,םייתנש ךשמל לבקנה לש ונוישיר תא תולתהל
כינב ה עוצקמב קסע אל םהב ,םישדח הנומש ךשמב לעופב ורסאמ תפוקת יו .האופר

11 . ב ,ול וסחויש תוברה תוישרפב לבקנה לש ותוגהנתה ןה הכורא הפוקת ךשמב רבע ,רתיה ןיב ,
לש תוריבע המרמב רבד תלבק – ,אפורכ ודיקפתב תושק לעמ לבקנה .רועיש ןיאל ,ייניעב הרומחו השק
ןומאב עגפו ומכ ,האופרה עוצקמב רוביצה םג הנייצש יפכ ,האופרה עוצקמ לש ותימדתבו ודובכב םג
הדעווה . ישב לבקנה השע תאז לכ בו תויתטישב ,תומכחותמ המרמ תוט הדמתה – וה לכ תישיאה ותלעותל
ו .ףסכ עצב ןעמל

12 . תאז ףא תאז אל – ךכב ,עשפ לע אטח ףיסוה לבקנה ה תיבב עשרוהש רחאל דימש ב טפשמ ףויז ןיג
,הלחמ ימיב תוכזל וצרש םילייחל ןתריסמו תויאופר תודועת רזגנ ושנועו םויב 15.7.10 – דוע השעמלו
תורישה תודובע יוציר ךשמב ףאו ופוגל ןוידה ךלהמב – תוריבע ןתוא תא עציבו בשו ורוסל רזח אוה
שממ , שדחמ לחה ראורבפ 2010 . עה עוציב זאמ םינש רשע ופלחש הדבועה ,ךכיפל תוריב ידכ הב ןיא
תמיוסמ הדימב אלא ,לקשמ תדבכ הליקמ הביסנ תווהל .דבלב הנטקו

התעמ רומא – ךות ,תנגרואמו תיתטיש ,תכשמתמ תוניירבעב םא יכ ,ימעפ דחו ירקמ ןולשכב רבודמ ןיא
.ףסכ עצב ןעמל תאז לכו ,הקיתאו רסומ ,קוח לש לוע לכ תקירפ תא םינפה אלו חקלה תא דמל אל לבקנה
ה ,םיזולנה וישעמ לע רזחו בשו ,רבעב וילע ורזגנש םישנע מב דוע ה םדוקה וטפשמ ךל ןתוא ןיגב ,
ילוא ,עשרוה ןהב תוריבעה תא עצבל ךישממ היה אוה ,ףכב םשאנה דכלנ אלמלא יכ ,קפס ןיא .תוריבע
.הזה םויה םצע דע

3

ח"וד תעמשמה תדעו

הטלחה

13. נוכח חומרת מעשיו של הנקבל במשך תקופה ארוכה של כשנה וחצי (שאז הוא נלכד), הפגיעה הקשה
באמון הרופאים, בפרט ובאמון הציבור, בכלל – ובעיקר עקב היותו עבריין חוזר ששב ומבצע עבירות
מאותו סוג – המלצת הוועדה באשר לתקופת ההתלייה, אינה יכולה לעמוד.

14. לא הייתי מהסס מלמצות את הדין עם הנקבל, ולגזור עליו התליית רישיון לתקופה של שנים רבות,
אלמלא שניים אלה: ראשית, המלצתה של ב"כ הקובל להסתפק, משום מה, בהתליית רישיון למשך שלוש
שנים בלבד. ושנית – הכלל ולפיו, אין הערכאה הגבוהה ממצה את הדין עד תום עם הנקבל או הנאשם, עת
שהיא באה להחמיר בענשו.

אשר על כן החלטתי, ולא בלב קל, להסתפק באמצעי משמעת של התליית רישיונו של הנקבל למשך
ארבע שנים, בניכוי שמונה חדשים בהם שהה במאסר, החל מיום 15.2.21.

ניתן היום 14.1.21, א' שבט תשפ"א.

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

e

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן