חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר מונאל רורליך – הרשעה פלילית והתנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: הרשעה פלילית והתנהגות שאינה הולמת (הנקבל נתן חוות שעת כוזבות בתמורה לתשלום)
פירוט אמצעי משמעת: הרשעה פלילית והתנהגות שאינה הולמת (הנקבל נתן חוות שעת כוזבות בתמורה לתשלום)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון ל- 3 חודשים
התליית רישיון ל- 3 חודשים

2 תנשב רצונש רשק תובקעב . 2010 בקנה ןיב , ןיבל ל םינוש םיאפורל םישנא תיינפהב קסעש רכאמ
:ןלהל( רכאמה .ימואלה חוטיבהמ תואלמיג יעבות לבקנל ןורחאה הנפה ,) םינשה ךלהמב 2013-2011 ,
רכאמה הנפה םיסחייתמה םייאופר םיכמסמ וידיל רסמ םימיוסמ םירקמב וא ,םיעבות הרשעכ לבקנל
.קדב אל ללכש ,םיעבותל אפורכ ותדובע תרגסמב לבקנה ןתנ ,רכאמה םע םוכיס י"פעו ,יתקוסעת
תעד תווח םיעבותל ןהמ ,תובזוכ רומח םבצמ יכ הלע מ .יתימאה םבצמ

כב דמאנה םוכס רכאמהמ לבקנה לביק ,וללה תובזוכה תעדה תווחל הרומתב – 2,500 כ( ח"ש – 100 –
200 .)תעד תווח לכ רובע ח"ש

3 . וישעמ ןיגב ,הלא ר"ד דגנ שגוה ךילרור םולשה טפשמ תיבל םושיא בתכ ב הלמר .פ.ת( 22928-08-
15 ) ול הסחוי וב , לש תוריבע ל עויס תורימחמ תוביסנב המרמב רבד תלבק – ףיעס יפל 415 אפיס םע דחי
ףיעס 31 ז"לשתה ,ןישנועה קוחל – 1977 ןלהל( – קוחה 😉

הטלחה 18 – 14

יפל וצ ףיעס 41 ז"לשתה ,)שדח חסונ( םיאפורה תדוקפל – 1976

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע רדוהמ ךליל

ר"ד ךילרור לאנומ לבקנה
כ"ב י"ע – ד"וע ןויח תירוא

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
פושה בונשרטס ןונמא )סומידב( ט

םייטפשמ םיכילה

תודבועה

5 . תובקעב הנלבוקה תשגה המקוה תעמשמה תדעו קינרוקס הדוהי 'פורפ בכרהב , – "וי בקעי 'פורפ ,ר
ןרוה יתור ד"ועו לזוג – םייקל ידכ ,םירבח וניינעב ןויד נה . הדעווהו ,הנלבוקה בתכב ול סחוימב הדוה לבק
תעמשמה יעצמאל רשאב םידדצה כ"ב ינועיט תא העמש יוארה .הרקמה תוביסנב ,

םויב 15.5.18 השיגה , הדעווה וב ,ןובשחו ןיד נתה תא הבר הרמוחב האור איה יכ הנייצ לבקנה לש ותוגה
.וישעמבש רוביצה ןומאב הליעמה תאו

" תכל תוקיחרמ תוכלשה הלש ,ףקיה תבחר תוכמס ובוחב ןמוט ,האופרב קוסעל ןוישירה
אלמ ןומא לע תססובמה ,םדא ייח לע י יכ ןוישרה ול ןתינש ימב ,לכ םדוק ,לעפ רשויב
.תוניגהבו ןתמב תווח תעדה תועטמה םוכסב רבודמ אל םא םג( םולשת תרומתו עדומב
השע ,)הובג בקנה ,האופרב קוסעל ול ןתינש ןוישרב ל הטוב הרפה ךות ,וב רופחל םודרק
נש ןומאה לש י "האופרה עוצקמ דובכב העיגפ ךותו וב ןת .

דוע הבשחתה הדעווה הרטשמה תריקח תליחתב דוע וישעמב הדוה לבקנהש ךכב ,הלוקל , בע אוהש הדבו
ב ,וישעמ לע הטרח עיבה יבויחה ןחבמה ריקסת ב ןכו ,טפשמה תיבל ויתודוא שגוהש אוהש הברה הכרעה
.יתקוסעת אפורכ ותוליעפו ותדובעל הב הכז

7 . הדעווה הצילממ ,הרמוחל ןהו הלוקל ןה ,הרקמה תוביסנ לולכמ לוקיש רחאל לש ונוישיר תא תולתהל
ךשמל ,האופרב קוסעל לבקנה לש םישדח השו .

8 . חוטיבהמ תואלמיג םיעבותל ןתנ לבקנה .דאמ דע ,ייניעב םירומח ,וז השרפב םשאנה לש וישעמ
לעופב היהש יפכמ רתוי רומח םבצמ יכ ןייצ ןהב ,תובזוכ תעד תווח ימואלה – .ףסכ עצב תרומת תאז לכ

ב ,הלוקל הטונ הדעווה י"ע ץלמומה תעמשמה יעצמא יכ הארנש םגה לש הז אשונב םימידקתה חכונ דחוימ
יכ רובס יננה ,תובזוכ תויאופר תעד תווח ןתמ וניא אוה ידכ דע לק .יתוברעתה תא קידציש

9 ,לבקנה לש ונוישיר תא תולתהל הרומ יננהו ,הדבכנה הדעווה תצלמה תא ץמאל יתטלחה ,ןכ לע רשא .
( השולש ךשמב ,האופרב קוסעלמ ,ךילרור לאנומ ר"ד 3 ישדח ) .ם

וה ס"ע ,טפשמה תיבב עשרוה לבקנה :םיאבה םישנעה וילע ורזגנו ,ותאד

2

וצ לש ףקיהב רוביצה תלעותל תורש 350 .תועש
.םייתנש ךשמל ת"ע רסאמ ישדח העברא
ךסב יפסכ סנק 10,000 .ח"ש

6 . ,השיגהש חודב הנייצ הדעווה :יכ

ח"וד תעמשמה תדעו

הנלבוקה

הטלחה

בשולי החלטה זו, הנני ממליץ בפני מנכ"ל קופת חולים הכללית לשקול את המשך העסקתו של הנקבל

בקופת החולים – במידה והדבר טרם נעשה.

ניתנה היום 3.6.18, כ' סיון תשע"ח.

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן