חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר מיכאל גרינברג – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (הנקבל לא השלים תכנית טיפול לשני מטופלים ולא השיב לפניותיהם, בנוסף לא השיב לפניות חוזרות של משרד הבריאות)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (הנקבל לא השלים תכנית טיפול לשני מטופלים ולא השיב לפניותיהם, בנוסף לא השיב לפניות חוזרות של משרד הבריאות)

ךא ,הנולתה רוריב ךרוצל לבקנה לא תוינפ ושענ ,תואירבה דרשמב הנולתה תלבק תובקעב
.וילא תוינפה לכל ביגה אל לבקנה

3. םויב 25.5.14 המוד הנולת תואירבה דרשמב הלבקתה לש רמ ןלהל( – נולתמה ן 2) רבדב
תואנ יתלב יאופר לופיט םילתש תנקתהב תאפרמב לבקנה ךס לבקנל םליש אוה ,ותנעטל .
13,525 .ופסכ תא ול בישהל בריס ףאו ,םילתשב לופיטה תא םילשה אל הלהו ,ח"ש אל ןאכ םג
םייניש תאופרב תונולת רוריב לע הנוממה ,במוד תיגח ר"ד לש היתוינפ לכל לבקנה ביגה
.הנולתל ביגה אלו ,תואירבה דרשמב

1. גרבנירג לאכימ ר"ד וניה השרומ םייניש אפור ןלהל( – לבקנה וא גרבנירג ר"ד .)

יפל וצ ףיעס 45 תדוקפל ט"לשתה ,]שדח חסונ[ םיינישה יאפור – 1979

הטלחה 18 -8

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע בל רש הרש

גרבנירג לאכימ ר"ד לבקנה
כ"ב י"ע – ןמזייק ןרע ד"וע

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
בונשרטס ןונמא )סומידב( טפושה

תודבועה

הקובלנה

4. נוכח התנהלותו האמורה של הנקבל, הגיש המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, ד"ר בעז לב, ביום
2.11.2015 קובלנה, בה נטען כי הנקבל גילה התנהגות שאינה הולמת לפי סעיף 45(1) לפקודת רופאי
השיניים [נוסח חדש], תשל"ט-1979 (להלן – הפקודה), וכן היפר את סעיף 5 לחוק זכויות החולה,

התשנ"ו-1996.

דוח ועדת המשמעת

5. בעקבות הגשת הקובלנה, מינה שר הבריאות ועדת משמעת כדי לדון בה, בהרכב: ד"ר לנה נטפוב –
יו"ר; ד"ר ליאור הרציאנו ועו"ד עירית אלטשולר – חברים.

הנקבל כפר במיוחס לו בכתב הקובלנה, למעט הודאה בכך שלא השיב לפניות משרד הבריאות בנוגע
למתלונן 2. לאחר שמיעת עדויות וקבלת ראיות, המליצה הוועדה, בדוח מיום 8.5.17, להרשיע את
הנקבל בכל המיוחס לו לגבי התנהלותו בעניין המתלונן 1. עם זאת, קבעה הוועדה "שאין לקבוע כי
הנקבל גילה התנהגות שאינה הולמת רופא מורשה בקשר לטיפול במתלונן 2, מר, או מנע ממנו
קבלת טיפול רפואי נאות", ועל כן המליצה לזכותו מהמיוחס לו לגבי הטיפול הרפואי במתלונן זה.

6. בחוות דעתה מיום 7.3.18, לעניין אמצעי המשמעת שראוי להטיל על הנקבל, קבעה הוועדה כי:

"…גם מקרה יחיד זה על נסיבותיו, יחד עם התעלמותו של הנקבל מפניות רשות המדינה האחראית
על ברור תלונות בתחום עיסוקו, כפי שקבענו בהחלטתנו, מצדיקים המלצה על אמצעי משמעת של
התלייה".

הוועדה שקלה לקולה את נסיבותיו האישיות של הנקבל, לרבות גילו המתקדם – 65, הסתבכותו הכלכלית

עקב גירושיו ועברו הנקי.

7. לאחר שיקול מכלול נסיבות המקרה, ממליצה הוועדה להטיל על הנקבל אמצעי משמעת של התליית
רישיונו לחודש אחד.

החלטה

8. סבורני, כי הוועדה המכובדת שקלה אל נכון את כל השיקולים הרלוונטיים הצריכים לעניין – הן לגבי
הכרעת הדין והן לגבי אמצעי המשמעת. מדובר במקרה יחיד של טיפול שיניים לקוי במטופל, אליו
מתווספת העובדה המצערת של אי היענות לפניות משרד הבריאות, הנדרש לבירור התלונות.

אשר על כן, הנני מחליט לאמץ את המלצת הוועדה, ומורה על התליית רישיונו של הנקבל, ד"ר מיכאל
גרינברג, מלעסוק ברפואת שיניים, למשך חדש אחד(1), החל מיום 15.4.18.

ניתן היום 15.3.18, כח אדר תשע"ח.

יש להפיץ החלטה זו לצדדים, כמקובל.

2.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן