חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר מיכאל זיס – התנהגות שאינה הולמת רופא

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת רופא (הורשע בבית משפט בעבירה של סיוע לזיוף שטר כסף)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת רופא (הורשע בבית משפט בעבירה של סיוע לזיוף שטר כסף)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון ל-6 חודשים
התליית רישיון ל-6 חודשים

YOUR

בענין: קובלנה נגד דייר מיכאל זיס

06295650

צו לפי סעיף 41 לפקודת הרופאים (נוסח חדש) תשל"ז-1976

נגד דייר מיכאל זיס (להלן הנקבל) הוגשה ביום 22.10.00 קובלנה על ידי המשנה למנכ"ל משרד

הבריאות.

בקובלנה יוחסו לנקבל שתי עבירות משמעת המנויות בסעיף 41 לפקודת הרופאים (נוסח חדש)

תשל"ז-1976 (להלן הפקודה).

May 20 07 09:188

9805/5887-8:35

עבירה אחרת היא לפי פיסקה (1) של סעיף זה, והשניה לפי פיסקה (5) של הסעיף. המדובר הוא

בהתנהגות שאינה הולמת רופא, וכן בהרשעתו של רופא בפלילים בעבירה שאיננה נכללת בפקודת

הרופאים.

– שתי העבירות מושתתות על רקע עובדתי אחד, הנקבל סייע לאחרים להשיג כסף מזוייף בכך שהוא

הפנה אותם למקור שממנו יוכלו להשיג שטרי כסף מזוייפים.

בשל עבירה זו, הורשע הנקבל בדין בסיוע לזיוף שטרי הכסף, עבירה לפי סעיף462 (2) בצרוף
לסעיף 31 לחוק העונשין תשלייז-1977. הרשעה זו באה לאחר שהנקבל הודה בעובדות כתב

האישום המתוקן.

ההודאה היתה במסגרת עיסקת טעון.

הערכאה הראשונה בפניה נדון האישום האמור היתה בימ"ש השלום בבאר-שבע, וזה החליט ליתן
גזייד לללא הרשעה. על כך ערערה המדינה בפני ביהמ"ש המחוזי בבאר-שבע, הערערך נתקבל
והנקבל הורשע בדין.

בעקבות הגשת הקובלנה מינה שר הבריאות ועדה לפי סעיף 44 לפקודה. ועדה זו שמעה את שיש
לנקבל לאמר, כמו גם את עמדת הקובל, והיא הגישה את המלצותיה על הצעדים שראוי לנקוט
בהם נגר הנקבל. המלצה זו הועברה אלי, זאת נוכח העובדה ששר הבריאות האציל אלי את
סמכויותיו לפי סעיף 41 לפקודה.

נוכח הרשעתו של הנקבל בהליך הפלילי ספק אם היתה לו אפשרות שלא להודות בעובדות
הקובלנה, ההרשעה בהליך הפלילי היא עובדה שאי אפשר להתכחש לה, וקשה גם לטעון

שהתנהגות הנקכל כפי שנחשפה בהליך הפלילי איננה התנהגות בלתי ראויה מצד רופא. אכן,
הנקבל הודה בעובדות כתב הקובלנה, והדיון בועדה התמקד בעונש המשמעתי שיש להטיל על
הנקבל.

עיקר טעוני הנקבל בפני הועדה התמקדו במצבו האישי. הנקבל עלה ארצה ב- 1991 מרוסיה. הוא
עבד במחלקה הכירורגית בבי"ח אסף הרופא. חוות הדעת עליו היו טובות. לטענתו הוא צפוי
להיות מפוטר מעבודה זו בעקבות הרשעתו, ובדיעבד התברר כי הוא אכן פוטר.

טענתו של הנקבל היא שיש להתיחס למעשהו כאל ארוע חד פעמי. הוא עשה מה שעשה עקב
חולשה רגעית, ומכל מקום עובדה היא שאין לו הרשעות קודמות. התוצאות הקשות מהן סובל
הנקבל, אינן מידתיות, לטענתו, למעשה שעשה. טענתו היא שאיש לא ירוויח מענישה משמעתית
חמורה נוספת שתוטל עליו.

קרי הועדה ציינה כי המעשים שעשה הנקבל מאופינים בפגמים מוסריים כלכליים. בטוי לכך ניתן
צה למצוא בחומרה בה הדין מתיחס למעשים כאלו, דבר המתבטא בענישה החמורה לה צפוי עובר

עבירה מהסוג בה הורשע הנקבל.

הדברים קשים יותר כשמדובר ברופא. אמון הציבור ברופאים נפגם, וחשוב לכן שהענישה שתוטל
על הנקבל תבטא את הסלידה שהצבור חש מצד אחד, ותהיה גורם מרתיע מצד שני.

בכל הנסיבות הללו המליצה הועדה לאמץ את עמדת הקובל ולהתלות את רשיונו של הנקבל לששה
חדשים. היא ציינה שאלמלא הגביל הקובל את תקופת ההתליה המומלצת על ידו לששה חדשים,
היא היתה שוקלת התליה לתקופה ארוכה יותר.

עיסוק בזיוף והפצה של שטרי כסף מזויפים הוא עיסוק שיש בו קלון. קלון כזה איננו תואם את
מה שמצופה מרופא.

בכל הנסיבות הללו אני מאמץ את המלצת הועדה ואני מורה כי רשיון הנקבל יותלה לתקופה של
ששה חדשים שתחילתם ביום 1.8.07.

גo· .2

ניתך היום

ה זילר

נשיא (בדימוס) ביהמ"ש המחוזי בירושלים

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן