חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר מיכאל זרחה – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (פרסומת מטעה ושגויה ברשת האינטרנט ובשלטי חוצות, הפעיל מרפאת תאגיד ללא רישיון)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (פרסומת מטעה ושגויה ברשת האינטרנט ובשלטי חוצות, הפעיל מרפאת תאגיד ללא רישיון)
מה חשוב לדעת? התלית רישיון ל- 6 שבועות
התלית רישיון ל- 6 שבועות

תנש ךלהמב 2017 ,םילודג תמוסרפ יטלש ץראב םינוש םירוזיאבו א"ת ריעה תובוחרב לבקנה ביצה ,
,ותאפרמ תא םסרפ םהילע שה יאפור תונקתל דוגינב תאזו ,םייני "לשתה ח- 1978 , לו יאפור תונקת
ט"סשתה ,)הרוסא תמוסרפ( םיינישה – 2009 .

,רתיה ןיב ."לאכימ החרז ר"ד דחא םויב םייניש תולתשה" :יכ טלשה ג"ע בתכנ שרדנ לבקנה תכשל י"ע
םתוא יבגל ,דבלב יקלח ןפואב ןכ השע אוה ךא ,ביצהש תמוסרפה יטלש תא ריסהל א"ת זוחמ תואירבה
ס םיטלש .ץראב םירחא תומוקמב רזיפש םיטלשה תא ריסה אל ךא ,וילא היינפב ויהש םייפיצפ

2 . טנרטניאה ירתאב םיימוסרפ םירמאמ ץיפה ףא לבקנה The Marker ו – WAALA תא חביש םהב ,
תכסוח תסלה לכב םייניש תלתשה …םייניש תואפרמב םימי זבזבל עודמ" :ןייצש ךות ,ולש לופיטה תטיש
ילפוטמל .ב"ויכו ,"םייתרוסמה םירתכהו שרושה ילופיט תא ם תורשפאה ללכ התלעוה אל וללה םירמאמב
.רוביצה לש הייעטה םיווהמה םיבר םידגיה וב שיו ,לופיטה תחלצה יא לש

3 דרשמ ידי לע הלטוב ולש םיינישה תאפרמב המאותש תרוקיבש רחאל יכ ,לבקנה דגנכ ןעטנ דוע .
ר"דל רשקתה אוה ,תואירבה תואירבה דרשממ ןמרטיפ " המילא הרוצבו תונפקותב קעצו . וזכש תוגהנתה
תלבוקמ הניאו היואר הניא רוביצ דבוע דגנכ ".

יפל וצ ףיעס 45 תדוקפל ט"לשתה ,]שדח חסונ[ םיינישה יאפור – 1979

הטלחה 20 – 04

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע רדוהמ ךליל

ר"ד החרז לאכימ לבקנה
כ"ב י"ע – ד"וע ןוזפסוי המלש

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
דב( טפושה בונשרטס ןונמא )סומי

תודבועה הנלבוקהו

ח"לשתה ,םיינישה יאפור תונקתל דוגינב יוגשו העטמ םוסרפ םסרפ .א – 1978 ףיעסל דוגינבו 2 נקתל תו
.)הרוסא תמוסרפ( םיינישה יאפור
.תואירבה דרשמ גיצנכ שמשמה םייניש אפור יפלכ היואר הניאש הרוצב אטבתה .ב
תוצוחב םוסרפ ןיינעל םג ןכו ,ותאפרמב טולישל תועגונה הדוקפה תוארוה תא יתטיש ןפואב רפה .ג
.טנרטניאה תשרב םוסרפו
ל דוגינב ,ןוישיר אלל דיגאת תאפרמ ליעפה .ד ףיעס 2 ,)םידיגאת לש תואפרמ( םיינישה יאפור תונקתל
ג"נשת – 1993 .

5 . תונקתהו הדוקפה תוארוהל דוגינב ,םירוסאה םימוסרפה ןינעל – עדומ היה לבקנה יכ הדעווה העבק
םריסהל תואירבה דרשמ תוינפ תא לביק אוה יכו ,םיטלש עברא ובצוה ןולוחבש ךכל – לו ןכ השע א
ינש ריסה אוה ,תואירבה דרשמ לש תפסונ היינפ תובקעב קרו ,דבלב דחא טלש ריסה הליחת .ידיימ ןפואב
.םיפסונ םיטלש טלש ןולוחב באדס זכרמב בצוהש ,יעיבר – .הנשמ הלעמל רחאל ודי לע רסוה

7 ותואטבתהל רשא . האפרמב תרוקבה תייחד תובקעב ןמרטיפ ר"ד יפלכ לבקנה לש – הדעווה העבק
,החישה יבגל הסריגהש םשורהמ ענמיהל היה ןתינ אלש" דועיתמו ןמרטיפ ר"ד לש ותודעמ התלעש יפכ
לבקנה רמאש םירבדה יכ המשרתה הדעווה ."לבקנה לש ותודעמ התלעש הסריגהמ תוחפ הנמיהמ ,החישה
רמאנ" החיש התואב ."תוגירח תוביסנב סעכ תעשב שפתנ אוהשכ ,הליגרה ותולהנתהמ הנושב ,ו
.הז םושיאמ לבקנה תא תוכזל הדעווה הצילממ ןכ לע רשא

רפהל דימתהו השרומ אפור תמלוה הניאש ךרדב גהנש ךכב לבקנה תא עישרהל הצילממ הדעווה ,םוכיסל
.טנרטניאה ירתאב ןהו תוצוח יטלשב ןה ,עציבש םירוסאה םימוסרפה יבגל ,הדוקפה תוארוה תא

ותוכזל הצילממ הדעווה מרטיפ ר"ד יפלכ ותואטבתה ןיינעב .ןוישיר אלל דיגאת תאפרמ תלעפה ןיגב ןכו ן

6 . "קדצה ןמ הנגה"ל לבקנה לש ותנעט תא םג התחד הדעווה טנרטניאה ירתאב םימוסריפל רושקה לכב
יתלב יוהישב רבודמ ךכיפלו לכל תועודיו תויולג ויה" םסרפש תובתכה ותנעטל ,ןכש םינש שמח ךשמב
.הנלבוקה תשגהב "ריבס

":ןושלה וזב העבק הדעווה וא הנלבוקה תא לטבל תנמ לע שרדנה םייקתמ הז הרקמבש םירובס ונניא
ל סחוימהמ לבקנה תא תוכזל ."…קדצה ןמ הנגה תמחמ ,םימוסרפל רשקב הנלבוקב ו התחד הדעווה
עבקו ,טנרטניאה ירתאב םסרופש המל יארחא אוה ןיא יכ ,לבקנה לש ותנעט תא ה עדי לבקנהש" המ
ןיבהל אלא ןתינ אל ןהב רומאהמש םג המ ,םירתאב תובתכב םסרופ י"ע ורסמנש םינכתב רבודמש
."עוצקמ שיא

8 ןוישיר אלל דיגאת תאפרמ תלעפה לש הריבעה יבגל . – ,הרקמה תוביסנב יכ הנקסמל העיגה הדעווה
בקנה לביק םוי לש ופוסש םג המ ,הכרצ לכ הריבעה החכוה אל .דיגאת תאפרמ תלעפהל ןוישירה תא ל

2

ח"וד תעמשמה תדעו – הערכהה

הנלבוקה

3

9. בדוח לגבי המלצה לנקיטת אמצעי משמעת נגד הנקבל, מיום 5.1.20, כותבת הוועדה בזו הלשון:

"יש לראות בחומרה את התנהלות הנקבל בכל הקשור לפרסומים. זאת הן לאור תכנם
המטעה, האופן המטעה שבו הוצגו הכתבות באתרים, כאילו לא בפרסומת מדובר אלא
במאמרים המציגים חידושים במקצוע רפואת השיניים, והן לאור התנהלותו בעקבות
הפניות החוזרות ונשנות של משרד הבריאות".

10. לקולה התחשבה הוועדה בעברו הנקי של הנקבל העובד כרופא שיניים מזה 25 שנים, ולזיכויו מחלק
מהאישומים שיוחסו לו בכתב הקובלנה. אשר על כן, ממליצה הוועדה להתלות את רישיונו של הנקבל
לתקופה של שישה שבועות.

החלטה

11. סבורני, כי הוועדה שקלה אל נכונה את כל חומר הראיות שהיה בפניה, עת הגיעה למסקנה כי יש
להרשיעו בעבירות שעניינן פרסומים מטעים, הן בשלטי חוצות והן במאמרים שפרסם באתרי האינטרנט.

גם זיכויו של הנקבל מהעבירות של העלבת עובד ציבור והפעלת מרפאת תאגיד ללא רישיון מבוסס על
העדויות והראיות שקבלה הוועדה במהלך דיוניה, ואיני רואה מקום להתערב בממצאיה ובמסקנותיה.

12. אשר לאמצעי המשמעת -הנני מחליט לאמץ את המלצת הוועדה, ולהתלות את רשיונו של הנקבל,
ד"ר מיכאל זרחה, מלעסוק ברפואת שיניים למשך שישה (6) שבועות, החל מיום 15.6.20.

ניתן היום 14.5.20, כ' אייר תש"פ.

יש להפיץ החלטה זו לצדדים, כמקובל.

lo

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן