חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר מיכאל ינקו – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת
מה חשוב לדעת? התלית רשיון ל-12 חודשים
התלית רשיון ל-12 חודשים

תנש ךלהמב 2013 תנמ לע ,םילייח רובע תויאופר תומושר לבקנה ךרע ,תונוש תויונמדזה עבראב , עייסל
,ורושאל בצמה תא םיפקשמ םניאש ,םייאופר םירושיא םהל ןתנ אוה .יאבצ תורשמ רוטפ לבקל םהל
תרומת .ירטאיכיספ עקר לע יאבצה תורשל המאתה רסוחמ םילבוס םילייחה ויפל ,בזוכ גצמ ורצי רשאו
.םילקש יפלא לבקנה לביק ,תובזוכה תויאופרה תומושרה

2. הנושארה היישרפה – יראתב ך 20.5.13 התנפ , תלייח םשב הל עייסיש ונממ השקיבו לבקנל יל
ליפורפב אבצהמ ררחתשהל 21 ךרעו התשקבל הנענ לבקנה .תילכלכ הניחבמ המיאל עייסל לכותש ידכ ,
גמ ןואכידמ תלבוס …הנש יצח הזמ האפרמב תלפוטמ יל" :יכ ןייוצ הב תיאופר המושר ' ירו תלפוטמו
התיבמ תאצוי אל …תיתפורת תאז לכ ."םישנא םע םירשק תרצוי אלו – ותאפרמב הרקיב תלייחה רשאכ
המושרה תרומת .םייתרבח םירשקמ תלבוס הניאו תופורת הלטנ אל םלועמ ,דבלב םיימעפ לבקנה לש
תיאופרה תבזוכה ךס לבקנל תלייחה המליש 10,000 .ח"ש

ייחה .ל"הצב שפנה תואירב ןיצקל תיאופרה המושרה תא ריבעה לבקנה ,תיאופר הדעוול הנמוז תל
ליפורפב אבצהמ הררחוש איה תיאופרה המושרה לע ,רתיה ןיב ,ךמתסהבו 21 .

הטלחה 21 – 06

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ינגד רמותו רדוהמ ךליל ד"הוע

ר"ד וקני לאכימ לבקנה
כ"ב י"ע – ד"וע ינמחר רפוע

יפל וצ ףיעס 41 תדוקפל ה יאפור ם ]שדח חסונ[ "לשתה , ז- 1976

ט ל ח ה ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
טפושה בונשרטס ןונמא )סומידב(

תודבועה

עה לבקנה ב מוז ךכ תובקעבו ,שפנה תואירב ןיצקל תבזוכה המושרה תא רי תירטאיכיספ הדעוול לאירבג ן
.ישפנה ובצמ תא ןוחבל תנמ לע ,תיאופרה המושרב רומאה לע רזח אל ךא ,הדעווה ינפב בצייתה לאירבג
.יאבצה תורישהמ רוטפ לביק אל ןכ לעו

4 . תישילשה היישרפה – ךיראתב 7.6.13 לאינתנ הנפ – הבוח תורשב ליח ל"הצמ קירעו – ,לבקנה לא
ל עיייסיש שקיבו םיאצממ בתכ הב תיאופר המושר ךרעו השקבל הנענ לבקנה .אבצהמ ררחתשהל ו
םירשק אלל …הרכשל תותשל גהונ …העימש לש תויביטרפמיא תויזהל דשח ונשי" :רתיה ןיב ,םיירקש
ךס לבקנל ליחה םליש הרומתב ."םייתרבח 8,000 .ח"ש

ול לאינתנ ןמוז ,ל"נה תבזוכה תיאופרה המושרה לע ךמתסהב אבצהמ ררחושו תירטאיכיספ תיאופר הדעו
ליפורפב 21 .

5 . תיעיברה היישרפה – ךיראתב 6.5.13 תנמ לע לבקנל ,ל"הצמ הקירע התייהש ,הנריא תלייחה התנפ
,תלייחה לש ישפנה הבצמ תודוא תבזוכ תיאופר המושר ךרע לבקנה .אבצהמ ררחתשהל הל עייסיש
אופר הדעו ינפב הנריא הדמעוה ךשמהבו תי איה ,ל"נה תיאופרה המושרה לע ךמתסהבו תירטאיכיספ
אבצהמ רורחש הלביק ליפורפב 21 . לש ךס הנריא ול המליש ,לבקנה לש ויתוריש תרומת 7,000 .ח"ש

6 . ר"ד דגנ שגוה ,הלא וישעמ ןיגב וקני םולשה טפשמ תיבל םושיא בתכ פ"ת( ןויצל ןושארב 39175-
11 —6 ) ל וסחוי וב לש תוריבע ו הקוקח הבוח תרפה – ףיעס יפל 286 ז"לשתה ,ןישנועה קוחל – 1977
ןלהל( – קוחה הלוספ ךרדב הרשכ הרטמ תגשהל רשק 😉 – ףיעס יפל הריבע 500 (8 לוהינ תבוח ;קוחל )
תיאופר המושר – ףיעס יפל הריבע 17 + )א( 28 ו"נשת ,הלוחה תויוכז קוחל )ב( – 1996 .
רב אל יכ ,ןיוצי בגא תרעהב קוחר המרמ יכרדב ל"הצמ רורחש ןכש ,רבודמ "הרשכ הרטמ" וזיאב יל רו
.הרשכ הרטמ תויהלמ

7 . תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה שיגה ,הלא םישעמ תובקעב , םויב 14.9.20 ר"ד דגנ הנלבוק , וקני ,
ךכ לע גהנתהש השרומ אפור תמלוה הניאש ךרדב םילילפב עשרוהו ףיעסב רומאכ , 41 (1 ) ו- (5 )
תדוקפל םיאפורה "לשתה ,]שדח חסונ[ ז- 1976 .

ותאדוה תובקעב ,ול םיסחוימה םישעמב םשאנה לש :םיאבה םישנעה תא טפשמה תיב וילע ליטה

2

העברא .תוריש תודובעב וצוריש ,לעופב רסאמ ישדח
השיש .םינש שולש ךשמל ת"ע רסאמ ישדח
ךסב יפסכ סנק 5,000 .ח"ש

תיב תקיספ טפשמה

הנלבוקה

דמע לבוקה כ"ב הימוכיסב ה ,לבקנה לש וישעמ תרמוח לע שיגדהש ךות "תירוביצה תותיחשה" תא ה
ישיר תיילתה אוה יוארה תעמשמה יעצמא ,התעדל .וישעמב .םייתנש ךשמל ןו

9 ס רשא ,לבקנה לש ותוגהנתה תא הרמוחב האור איה יכ הדעווה העבק התטלחהב . קפי םיבזוכ םירושיא
,םיישדח ךשמל םיאפור לש תונוישיר ולתוה םהב ,םימידקת רפסמ וגצוה הדעווה ינפב .םילפוטמ רפסמל
הטלחה( םירופס םימי לש םיבזוכ השפוח ירושיא םילייחל ונתנש רחאל 11-15 'רדו ןמיינ 'רד ןינעב
הטלחה ;גנילרזניצ 20-13 – ןינעב ןוילעה ש"מהיב לש ןידה קספ טטוצ ןכ ומכ .)אהט דמחומ ר"ד ןינעב
'רד .דחא יאופר רושיא ףויז ןיגב הנש ךשמל הלתוה ונוישירש ,רואל ויביל

" נב םיאפור עיתרהל ךרוצה ןיב םיסרטניאה ןוזיא תרגסמב יכ םירובס ונחנא ,ןיינעה תוביס
זאמ ףלחש ברה ןמזה רקיעבו ,הרקמה תוביסנ ןיבל תיעוצקמה םתוכמס לש הערל לוצינמ
."םישדח השולש לש הניה המיאתמה היילתהה תפוקת ,תוריבעה עוציב

10 קנה רבעש תוריבעה . ףא ןניגבשו ,לב ינפב ןידה תא ןתנ ,טפשמה תיב תורומח ןניה תורעוכמו ,רתויב
,"תירוביצ תותיחש" לש טלוב ןממס ןכא ןהב שיו ,האופרה עוצקמב םיקסועב רובצה ןומאב תושק תועגופ
.העיבתה כ"ב לש התנעטכ

ייח ידיב לבקנה עייסמ הב ,תיתטיש תיניירבע תוליעפב אלא ,ימעפ דח וא ירקמ ןולשכב רבודמ ןיא יל
ל"הצ ל ןיטולחל םיבזוכ םייאופר םירושיא לע ךמתסהב ,יאבצ תורישמ רוטפ/רורחש לבק ךרוע אוהש
םרובע , ו .תואיצמה ןיבל םניב רשק לכ ןיאש תורשעב םכתסהש ,ףסכ עצב תרומת לבקנה השוע תאז לכ
!םילקש יפלא

11 םיקיתב רבעב ונתינש תוטלחהל הדעווהו םידדצה תוסחייתה יכ ,ינרובס . 11-15 ו- 20-13 – הניא
על הניאו ןיינ ממ השפוח ושקיבש םילייחל םייאופר םירושיא ןתמב רבודמ היה וללה םיקיתב .ןיינעה ן
,הרצק םימי השולש םומיסקמ דע – גישהל תשרופמ הרטמב ונתינש תובזוכ תומושרב רבודמ ןאכ וליאו
רורחש אלמ ל"הצמ !לעופב עריאש יפכ , ל המוד ןודנה ןיא ,רבד ףוס אר יפ רומח יחכונה הרקמהו ,הי
.המכו המכ

אל יכ ,ינששוח יוטיב ידיל האב היואר תוסחייתה הדעווה תצלמהב וישעמ תואצותל ,ונייהד לבקנה לש
םרורחשל יאבצ תורשמ םילייחהמ השולש לש אלמה ךרוצל רוטפה ןתינ" םהב םירקממ לידבהל(
"השפוח , ס יננה ,הדעווה תדמעל דוגינב .)הדעווה ןושלכ יכ רוב תתל שיש הרימחמ הביסנ טלחהב יהוז
.השינעה ילוקישב תעדה תא הילע .יאבצה תורישהמ אלמ רורחש ןידכ םימי השולש תב השפוח ןיד ןיא

,לבקנה לש תוישיאה ויתוביסנ תא םג הלקשש רחאל :ןלהלדכ ,הדעווה העבק

3

ח"וד עמשמה תדעו ת

הטלחה

12. עוד קבעה הוועדה, ובצדק כי: "אישורים כוזבים הם אישורים כוזבים, ולמרבה הצער, כפי
שעולה ממקרים אחרים שפורטו בהחלטות שהוגשו לנו, מדובר בתופעה נפוצה למדיי". אין ספק, כי
העובדה שמדובר בעבירה נפוצה, כקביעת הוועדה, חייבת להוות שיקול נכבד להחמרה בענישה, וחוששני
כי הדבר לא בא לידי ביטוי הולם בהמלצת הוועדה.

13. לאחר ששקלתי את מכלול נסיבות המקרה – הן לחומרה והן לקולה, ובהתחשב גם בתקופה הארוכה
שחלפה מאז האירועים בשנת 2013 – הנני מטיל על הנקבל, דר' מיכאל ינקו, אמצעי משמעת של התליית
רישיון מלעסוק ברפואה במשך 12 חדשים.

ניתנה היום27.4.21, טו אייר תשפ"א.

המזכירות תעביר לצדדים העתק ההחלטה.

ֿ

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן