חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר מיכאל סומינסקי – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (    הנקבל השאיר מספר רב של מטופלים ללא מענה לפניותיהם למרות טיפולים מורכבים ששילמו)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (    הנקבל השאיר מספר רב של מטופלים ללא מענה לפניותיהם למרות טיפולים מורכבים ששילמו)
מה חשוב לדעת? הוגש ערעור לביהמ"ש המחוזי, ערעור נדחה
הוגש ערעור לביהמ"ש המחוזי, ערעור נדחה

,תואירבה דרשמב הנולתה תלבק תובקעב ושענ רפסמ ךא ,הנולתה רוריב ךרוצל לבקנה לא תוינפ
.וילא תוינפה לכל ביגה אל לבקנה

3. לבקנה רסמ ,רבד לש ופוסב אל אוה יכ הלע םהמ ,דבלב םייקלח םייאופר םימושיר תואירבה דרשמל
לש הפה בצמו לופיט תינכת ,האלמ הזנמנא םשר אל רתיה ןיבו ,שרדנכ תיאופר המושר להינ
.שרדנכ ,ןגטנר ימוליצ ללכ אלו ,לפוטמה

הטלחה 18 – 13

1. ר"ד יקסנימוס לאכימ וניה השרומ םייניש אפור , ןלהל( – לבקנה וא ר"ד יקסנימוס .)

יפל וצ ףיעס 45 תדוקפל ט"לשתה ,]שדח חסונ[ םיינישה יאפור – 1979

ר"ד יקסנימוס לאכימ לבקנה
כ"ב י"ע – ד"וע ןמזייק ןרע

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע גרב ןתנוי

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
בונשרטס ןונמא )סומידב( טפושה

תודבועה

הנלבוקה

דוח ועדת המשמעת

2

5. בעקבות הגשת הקובלנה, מינה שר הבריאות ועדת משמעת כדי לדון בה, בהרכב: פרופ' זוסמן – יו"ר;
ד"ר אבי פישמן ועו"ד יגאל חיות – חברים. הצדדים הגיעו לכלל הסדר לפיו, יודה הנקבל במיוחס לו
בכתב הקובלנה, וב"כ הצדדים יטענו לעניין אמצעי המשמעת שיש להטיל עליו. ב"כ הקובל יגביל עצמו
לחדשיים התלייה, ואילו ב"כ הנקבל יבקש להסתפק בנזיפה או למירב, התליית רישיון לחדש אחד בלבד.

6. בדוח הוועדה מיום 8.5.18, לאחר שהנקבל הורשע ע"ס הודאתו, לעניין אמצעי המשמעת שיש להטיל
על הנקבל, קבעה הוועדה בזו הלשון:

"הוועדה שקלה לחומרה את הרשעתו של הנקבל בשתי עבירות חמורות, אשר כל אחת מהן
בפני עצמה, מצדיקה ענישה מחמירה, את ההרתעה הנדרשת ואת העדפת אינטרס הציבור
על פני שיקולים לטובת הנקבל – כל אלה מטים את המאזניים לחובתו של הנקבל ולהחמרה
בענישה. מאידך, שקלה הוועדה לקולא את חלוף הזמן, מעל שלוש שנים, מעת קרות
האירועים נשוא כתב הקובלנה, את הודאתו בכתב הקובלנה, בכך חסך מזמנה של הוועדה,
את מצבו הכלכלי ואת החרטה שהביע על התנהגותו".

7. בבואה להחליט על אמצעי המשמעת שראוי להטיל על הנקבל, נחלקו דעות חברי הוועדה: רוב חברי
הוועדה – פרופ' זוסמן ועו"ד חיות – ממליצים להטיל על הנקבל אמצעי משמעת של התליית רישיון
למשך חדשיים. דעת המיעוט של ד"ר פישמן, ממליצה להסתפק בהתלייה של חודש אחד (1) בלבד.

החלטה

.8

לאחר ששקלתי את המלצות חברי הוועדה, החלטתי לאמץ את דעת הרוב, ולהטיל על הנקבל אמצעי
משמעת של התליית רישיון למשך חדשיים. הן התופעה של טיפולי שיניים לקויים וחלקיים והן זו של אי
היענות לפניות של משרד הבריאות – הפכו נפוצות ביותר, ויש להחמיר בענשים בעבירות אלה.

9. אשר על כן, הנני מחליט לאמץ את המלצת רוב חברי הוועדה, ומורה על התליית רישיונו של הנקבל,
ד"ר מיכאל סומינסקי, מלעסוק ברפואת שיניים, למשך חדשיים (2), החל מיום 15.7.18

ניתן היום 28.5.18, יד סיון תשע"ח.

יש להפיץ החלטה זו לצדדים, כמקובל.

2.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן