חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר מישל מואיז חדד – חוסר יכולת, רשלנות חמורה והתנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: חוסר יכולת, רשלנות חמורה והתנהגות שאינה הולמת (טיפול כושל ורשלנות חמורה בשיניי המתלוננת, בנוסף הנקבל לא הגיב לפניות משרד הבריאות לצורך בירור, עוד התברר כי הפעיל מרפאה כתאגיד ללא רישיון ולמרות פניות לא הסדיר הנקבל את הנושא. כמו כן, פרסם פרסומת אסורה באתרי האינטרנט.)
פירוט אמצעי משמעת: חוסר יכולת, רשלנות חמורה והתנהגות שאינה הולמת (טיפול כושל ורשלנות חמורה בשיניי המתלוננת, בנוסף הנקבל לא הגיב לפניות משרד הבריאות לצורך בירור, עוד התברר כי הפעיל מרפאה כתאגיד ללא רישיון ולמרות פניות לא הסדיר הנקבל את הנושא. כמו כן, פרסם פרסומת אסורה באתרי האינטרנט.)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון ל- 9 חודשים
התליית רישיון ל- 9 חודשים

תלבק תובקעב ושענ ,תואירבה דרשמב הנולתה תוליבק לע הנוממה ,קינשטומ הילמע ר"ד י"ע
רפסמ ,םייניש יאפור דגנכ רוביצה ביגה אל לבקנה ךא ,הנולתה רוריב ךרוצל לבקנה לא תוינפ
.וילא תוינפה לכל

3. "רטנס לקידמ הננער" תאפרמ תא ליעפה לבקנה יכ ,ררבתה דוע ןלהל( – )האפרמה ,דיגאתכ
יושירה אשונ תא רידסהל לבקנה לא תונשינו תורזוח תוינפ תורמל .ךכל ןוישר ול היהש אלל –
.אשונה תא לבקנה רידסה אל

מצע םסרפל לבקנה גהנ ,ןכ ומכ ו יכ םינוש טנרטניא ירתאב ןייצש ךכב ,ןוגכ ,הרוסא תמוסרפב
ישה תאופר ידומיל תא דמל אוהש דועב ,"ץראב תואטיסרבינוא רגוב" אוה ךכבו ;תפרצב םיינ
,"סגה יעמהמ םילער יוקינל ליעיו םדקתמ לופיט" העיצמ האפרמה יכ טנרטניאה ירתאב םסריפש
"היתאפוימוהו היטפואיטסואה ,הקיטתסא ילופיט" םג ומכ – .תונקתה תוארוהל דוגינב תאז לכ

הטלחה 18 – 12

יפל וצ ףיעס 45 תדוקפל ט"לשתה ,]שדח חסונ[ םיינישה יאפור – 1979

ר"ד דדח זיאומ לשימ לבקנה
כ"ב י"ע – ד"וע ונרו'ג לאכימ

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע גרב ןתנוי

1. ר"ד דדח לשימ וניה השרומ םייניש אפור ןלהל( – לבקנה וא ר"ד דדח .)

1

ה ט ל ח ה
תודבועה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
בונשרטס ןונמא )סומידב( טפושה

5 ר"ד :בכרהב ,הב ןודל ידכ תעמשמ תדעו תואירבה רש הנימ ,הנלבוקה תשגה תובקעב . ןומר הצרת –
ר"ד ;ר"וי ץיבב ןוימס ד"ועו תויח לאגי – .םירבח

לבקנה רפכ ,ןוידה חתפב ב רחאל .םתצקמב הדוהו ,הנלבוקה בתכב ול וסחויש םושיאה יטרפ תיברמ
הדעווה העבק ,תויאר תלבקו תויודע תעימש , םויב השיגהש חודב 13.8.17 , יכ לבקנה לש ותוגהנתה
לפוטמה לש הינישב ולופיטב הרומח תונלשר לע תועיבצמ ,היתואצותו ת ףיעס יפל הריבע רבע אוה ךכבו ,
45 (3 .םיאפורה תדוקפל ) יבגל תננולתמל רמא רשא תא תיאופרה המושרב לבקנה םשר אל ,ןכ ומכ
לתשה תאצוה – לש הריבע רבע אוה ךכבו ףיעס יפל ,תמלוה הניאש תוגהנתה 45 (1 .הדוקפל )

ךכב לבקנה תא עישרהל הדעווה הצילממ דוע הנולתה רורבל דרשמה תוינפל העש אלו בישה אלש
ףא ,א"ת תטיסרבינוא רגוב ראותב שמתשהש ךות םירוסא םימוסרפ םסריפש ךכב ןכו ;ודגנ השגוהש
םש דמל אל אוהש – תמלוה יתלב תוגהנתה לש תוריבע ףיעס יפל 45 (1 .םיאפורה תדוקפל )

'וידיקפת יולימב הרומח תונלשר' לש הריבעב ותעשרה תא הרתי הרמוחב האור הדעווה"
שיר רדעה תא ,ןכ ומכ .תלפוטמב עציבש םיינישב לשוכ לופיטב יאו ,תיאופרה המושרב םו
הדעווה האור תפסונ הרמוח .תואירבה דרשמ לש תוברה תוינפל תוסחייתהו הנעמ ןתמ
ול אל ראותב שומישו ,לבקנה השעש םירוסאהו םיברה םימוסרפב – תוגהנתה םיווהמה
"תמלוה הניאש .

7 ב תשרדנה העתרהה תא ,ןתרמוחו תוריבעה לש ןייוביר תא הרמוחל הלקש הדעווה . ,אד ןוגכ םירקמ
הדעווה הלקש הלוקל .לבקנה לש תוישיאה ויתוביסנ ינפ לע ירוביצה סרטניאה תא ףידעהל שי יכ העבקו
תא ;תוריבעה עוציב זאמ ףלחש ברה ןמזה רובידבו הנבהב השקתמ רשא שדח הלוע לבקנה לש ותויה תא
יבהש הטרחה תא ןכו ;דבע הב האפרמה תא בזע אוהש הדבועה ;תירבעה הפשב .ותוגהנתה לע ע

הדעווה הצילממ ,הרקמה תוביסנ לולכמ לוקיש רחאל תיילתה לש תעמשמ יעצמא לבקנה לע ליטהל
ונוישיר ( העשת ךשמל 9 םישדח ) .

8. ה הדעווה יכ ,ינרובס הדבכנ ןיינעל םיכירצה םייטנוולרה םילוקישה לכ תא ןוכנ לא הלקש – יבגל ןה
רבודמ .תעמשמה יעצמא יבגל ןהו ןידה תערכה ,ייניעב הרקמב יידמל רומח יוקל םייניש לופיט לש לשוכו
לפוטמב ת , בינוא רגובכ ול אל ראותב תורדהתהו ,םירוסא םימוסרפ ,תיאופר המושר לוהינ יא ר .א"ת תטיס

ךכל תוינפל תונעיה יא לש תרעצמה הדבועה תפסוותמ ש תונשינו תורזוח ל שרדנה ,תואירבה דרשמ
תונולתה רוריבל הצופנ הכפה וז העפות רשאכ , , תונולתל ביגהל םישקבתמה םיאפור ברקב הנורחאל ,
ביגהל םיחרוט םניא ,המ םושמו .

6 םוימ הדעווה חודב . 8.5.18 :ןושלה וזב הדעווה העבק ,לבקנה לע ליטהל שיש תעמשמה יעצמא ןיינעל ,

2

חוד תעמשמה תדעו

הנלבוקה

הטלחה

9. אשר על כן, הנני מחליט לאמץ את המלצת הוועדה, ומורה על התליית רישיונו של הנקבל, ד"ר מישל
חדד, מלעסוק ברפואת שיניים, למשך תשעה (9) חדשים, החל מיום 2.6.18.

ניתן היום 13.5.18, כח אייר תשע"ח.

יש להפיץ החלטה זו לצדדים, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן