חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר מריאן יעקובי – התנהגות שאינה הולמת לריפוי שיניים

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת לריפוי שיניים (בביקורת במרפאה נימצאו ליקויים רבים והומלץ להורות על סגירה מידית של המרפאה)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת לריפוי שיניים (בביקורת במרפאה נימצאו ליקויים רבים והומלץ להורות על סגירה מידית של המרפאה)
מה חשוב לדעת? התליית רשיון ל- 10 שנים
התליית רשיון ל- 10 שנים

םויב הכרענ ,תואירבה דרשמל השגוהש הנולת תובקעב 11.6.12 לע האפרמב תרוקב – ילא ר"ד ידי
ל ואצמנ הקידבב .יזוחמה םיינישה אפור ,יבוק לש יוקל הקוזחת בצמ :תוברל ,םישקו םיבר םייוקי
תומושר לוהינ יא ,יוטיחו רוקיע יעצמא רדעיה ,יסיסב דויצ רסוח ,םידולחו םינשי םילכ ,האפרמה
טרופמכ ,הנהכו הנהכ דועו ;הקלוס אלש תלוספ ,בר ךולכל ,תויאופר רשאו יבוק ר"ד ךרעש חודב
.הנלבוקה בתכל ףרוצ

צממ תא םכיס יבוק ר"ד :ןלהלדכ ,ךרעש הקידבה יא
בצמב אפורה יכ תומשרתה .רוביצה תואירבל הרורבו תידיימ הנכס הווהמ האפרמה בצמ"
,ןיפוליחל וא תלוכי רסוח לש ."ותדובע קיספהל שיו הרומח תונלשר

לש תידיימ הריגס לע תורוהלו םיידיימ תעמשמ יעצמא אפורה דגנכ ליעפהל ץילממ יבוק ר"ד
.האפרמה

1. ךמתסהב יזוחמה אפורה תרוקב יאצממ לע השגוה , םויב 11.11.11 ר"ד דגנכ הנלבוק יבקעי ךכ לע ,
תמלוה הניאש תוגהנתה הליגש ףיעס יפל ,םייניש יופירל השרומ 54 (1 ,םיינישה יאפור תדוקפל )
ףיעסב רומאכ ,הלוחה תויוכז קוח תוארוה רפהו 54 (7 .הדוקפל )

יפל וצ ףיעס 54 תדוקפל םיינישה יאפור "לשתה ,)שדח חסונ( ט- 7919

הטלחה 75 – 71

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – דוע וקח לייא

ר"ד יבקעי ןאירמ לבקנה
כ"ב י"ע – ד"וע רואמ ףסוי

ה ט ל ח ה
תודבועה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
ושה בונשרטס ןונמא )סומידב( טפ

םוימ ןידה תערכהב 15.12.13 :ןושלה וזב הדעווה העבק ,
הדעוול שגוהש תרוקבה ח"וד" רתויב םירומח םיאצממ םילעמ יבוק ילא ר"ד לש ותודעו
,יאופר רושכמב רסוח ,שימש יתלבו ןשי יאופר רושכמ ,האפרמה לש יזיפה הבצמ יבגל
לו הדולח הבוזע ,םימייק אל טעמכ יוטיחו רוקיע רדעה ןכו ,ךולכ םימוליצו תומושר
."רוביצה תואירבל הרורב הנכס הווהמו השק איה תללוכה הנומתה .םילפוטמ לש םייאופר

5 . הדעווהש רחאל ,ותוחכונב אלש ,ול וסחויש תוריבעב לבקנה תא עישרהל הטילחה ומאכ ר שקיב כ"ב
ל לבוקה דרשמ תוינפמ ותומלעתה ,האפרמב םיאצממה תרמוח רואל ,תותימצל לבקנה לש ונוישר תא לטב
.הדעווה ינוידל ותובצייתה יאו תואירבה

ןוידה םויסב ,ושגוהש העיבתה תויאר לכ תא ןכו הבישיה לוקוטורפ תא לבקנל חולשל הדעווה הטילחה
לע – ייתהלו ביגהל ול רשפאל תנמ ול וסחויש םישעמל סח ונוישיר תא לולשל לבוקה כ"ב תשירדל תוברל ,
תותימצל לבקנה םלוא . – ותטישל ןמאנ ותשיגב יבקעו – ול הנתינש הנורחאה תורשפאל םג ביגה אל לע –
,הדעווה ידי .םימ ויפ אלימו

4 ,לבקנה לע ליטהל יוארה ןמש תעמשמה יעצמא ןינעל התעד תווחב . העבק :ןלהלדכ הדעווה
תאופרב קוסעל השרוהש ימב רובצה ןומאב לבקנה עגפ רומאכ ,וילדחמבו וישעמב"
לש ותעפוה יא תא םג הרמוחל ןובשחב החקל הדעווה .הלוכ תואירבה תכרעמבו םייניש
תשגה יא תא ןכו ןידה תערכהל םימוכיס תשגה יא תא …הדעווה תובישי ךלהמב לבקנה
ועיטה ןיינעב םימוכיסה ,וישעמ תרמוחב לבקנה לוזלז ךכב האור הדעווה .שנועל םינ
יטפשמה ךילהה תוניקתבו ."כ"בו לבקנה דצמ

6 . וז השרפב לבקנה לש ותוגהנתה – ןה אשונב הרורב הנכס" הווהמה האפרמה לש םוגעה יזיפה הבצמ
"רוביצה תואירבל יבקעה ,שקיעה ובוריסב ןהו ץרחנהו ביגהל ,ותבוגת תא ושרדש תוכמסומה תויושרל
הדעווה ינוידל בצייתהלו – היואר יוניג לכל .הפירח תישנוע הבוגתלו

רחב אוה םלוא ,ודגנכ עמשוהש תונעטל סחייתהלו ביגהל רופס ןיא תויונמדזה ונתינ לבקנל ןהמ םלעתהל
דיזמב כבו ,תוכמסומה תויושרה תוינפל ביגה אל , ך זי ןגפומ ןפואב לזל ןיקת להנמ ירדסב הטובו תומאבו
תויסיסב תוגהנתה .

תואירבה תרש ינפל הדעווה הצילמה ,ליעל רומאה רואל ךשמל לבקנה לש ונוישיר תא תולתהל 12 .םינש

מס התוכ רש לש ת ףיעס יפל תואירבה 54 םויב יל הלצאוה ,םיינישה יאפור תדוקפל 11.11.11 .

לבקנה תא עישרהל הדעווה הצילמה ,ךכיפל .הנלבוקה בתכב ול וסחויש תוריבעב

1

תעמשמה תדעו ינויד

ה תצלמ הדעווה

הטלחה

7. נראה בעיניי, כי הוועדה שקלה כהלכה את מכלול נסיבות המקרה לאשורן – הן לענין הכרעת הדין והן
לעניין ההמלצה להתליית הרישיון. היא אף הלכה לקראת הנקבל ואיפשרה לו, לפנים משורת הדין, למצות
את מלוא זכויותיו על-מנת להתגונן בפני ההאשמות שיוחסו לו – אולם הלה מיאן לשתף פעולה עם
הוועדה, והתמיד בסרבנותו העיקשת.

לפיכך, החלטתי לאמץ את המלצת הוועדה ולהתלות את רשיונו של הנקבל לעסוק ברפואת שיניים למשך
עשר שנים, שתחילתם ביום 20.10.14.

מאחר וקיים, בעיניי יותר מחשש סביר כי הנקבל ינהג בצו התליית הרשיון באותו זלזול ועזות מצח כפי
שנהג כלפי הרשויות בעבר הנני ממליץ כי הרשויות יוודאו אכיפתו של צו זה במלואו, וכן ידאגו
לפירסומו של הצו ברבים, כולל שמו המלא של הנקבל וכתובת המרפאה.

כמו-כן הנני ממליץ להוציא צו סגירה של המרפאה, במידה וטרם הוצא.
ניתנה היום 31.8.14, ה' אלול התשע"ד.

החלטה זו תופץ, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן