חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר מרק לוין – התנהגות שאינה הולמת רופא

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת רופא (פרסם פרסומים בניגוד לתקנות)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת רופא (פרסם פרסומים בניגוד לתקנות)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון ל- 6 חודשים
התליית רישיון ל- 6 חודשים

תנש ךלהמב 2015 תמר ןומוקמב לבקנה םסריפ , – ןג – םימוסרפ דיגאתה לש תיבה רתאבו םייתעבג
ומוסרפו ט"סשתה ,)הרוסא תמוסרפ( םיינישה יאפור תונקתל דוגינב םידמועה ,ת – 2009 ןלהל( –
.)תונקתה

– החמתמ הלימב שומישה רשאכ ,םירחא םיאשונבו הפה םוקישב "החמתמ" אוהש הדבועה תא ןייצ
מומ םוחתב רבודמש וליאכ רוביצה תא תועטהל הלולע .תויח

– "ב קסוע אוה יכ בתכ םילופיט "סקוטובו םיטמק יולימ לש םייטמסוק – םירוסא סקוטוב ילופיט רשאכ
.םייניש יאפור י"ע עוציבל

– דיגאתה לש תיבה רתאב םסרפ וידבוע תאו דיגאתה תא תוללהמו תוחבשמה תומוסרפ – .תונקתל דוגינב

יפל וצ ףיעס 45 תדוקפל ט"לשתה ,]שדח חסונ[ םיינישה יאפור – 1979

הטלחה 17 – 05

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע רש הרש – בל

ר"ד ןיול קרמ לבקנה
כ"ב י"ע – ד"וע סדנרב יש

1

ה ט ל ח ה

2 . :םיאבה םימוסרפה תא לבקנה םסרפ רתיה ןיב

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
דב( טפושה בונשרטס ןונמא )סומי

תודבועה הנלבוקהו

.הנהכו הנהכ דועו

4 קה בתכב . םויב לבקנה דגנ שגוהש הנלבו 9.12.15 י"ע ,תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה ןונרא 'פורפ
קפא יכ ןעטנ , רומ אפור תמלוה הניאש תוגהנתה הליג לבקנה תוארוה תא רפהל דימתהו םייניש יופירל הש
,הדוקפה יעסב רומאכ םיפ 45 (1) ו- (4) ]שדח חסונ[ םיינישה יאפור תדוקפל ט"לשתה , – 1979 טרופמכ ,
.ופוג הנלבוקה בתכב הבחרה רתיבו ליעל

רש 'ש ד"וע ,לבוקה כ"ב – תוארתהו תורהזא ףא לע רשאכ ,לבקנה לש ותוגהנתהבש הרמוחה לע הדמע ,בל
גוהש רחאל ןכ השע ףאו ,תונקתל דוגינב םסרפל ךישמה ,תואירבה דרשמ ךומסבו ,הנלבוק ודגנ הש
תינשנו תרזוח הרפה לש וז ןיעמ תוגהנתה יכ הדעווה ינפב הנייצ לבוקה כ"ב .הדעווה ינפב ןוידה דעומל
תונקתהו תוארוהה לש ןוישיר תיילתה אוה לבוקמה השינעה יעצמאו הרימחמ השיג תבייחמ"
לש הפוקתל הנש דע םישדח השש תוישיאה ויתוביסנל בל םישב ,תאז םע ." ותחטבהלו לבקנה לש
הפוקתל ןוישיר תיילתה לש שנוע לבקנה לע ליטהל לבוקה כ"ב השקיב ,דיתעב רוסא םוסרפ לכמ ענמיהל
.םישדח השולשמ תחפת אלש

5 . הדעווה ב העבק השיגהש חוד , :הנשיל יאהב
" .. םגפב התקל ,לביקש תוארתהל לבקנה לש ותשיג רפב הלקתה ןוקית לש יתוהמ וילא םוס
ליבקמבו ,ותרסהו הנפוה – לכב תונקתה י"פע םירוסא םימוסרפב הרפמ תולהנתה ךשמה
."תרחא תירשפא הידמ

תיעוצקמה תוירחאה תא וא ,ותולהנתהבש רוסיאה תא םינפה לבקנה יכ ונענכוש אל"
טמ וא םירוסא םימוסרפ תעינמל השרומ םייניש אפורכ וילע תלטומה .םיע ןתנש תוחטבה
,לבוקה כ"ב י"ע עצומה יפכ ,ץילמהל לכונ אל הלא תוביסנב ,ןכלו ודי לע ומשוי אל רבעב
."ןוישיר תיילתה ישדח השולש לש תעמשמ יעצמאב קפתסהל

5 . בופטנ הנל ר"ד :בכרהב ,הב ןודל תעמשמ תדעו תואירבה רש הנימ ,הנלבוקה תשגה תובקעב – ,ר"וי
רנדלוג הרימז ד"ועו ןמשיפ יבא ר"ד – .םירבח ינפב הדוה לבקנה ,ול וסחויש תוריבעב תעמשמה תדעו
.דבלב שנעה ןינעל םינועיטל הקקזנ הדעווהו ,ותאדוה ךמס לע עשרוה

קסועה וידבוע תווצ לע חקפל השקתמ אוה תויאופר תולבגמ תאפמ יכ ,ןייצו הדעווה ינפב דיעה לבקנה
זמ םייניש אפור לבקנה .וללה םימוסרפב ה 30 אב .רבעב הנלבוק ודגנ השגוה אל םלועמו ,הנש – ,וחוכ
.הארתה וא הפיזנ לש תעמשמ יעצמאב קפתסהל שקבמ ,סדנרב יש ד"וע

,רבד ףוס .םישדח השש ךשמל לבקנה לש ונוישיר תא תולתהל הדעווה הצילממ

2

.וישעמ לע ותטרחו ורעצ עיבה לבקנה

ח"וד תעמשמה תדעו

:יכ הדעווה העבק דוע

הנלבוקה

החלטה

6. סבורני, כי הוועדה שקלה אל נכונה את כל השיקולים הרלוונטיים בפרשה זו, והמלצתה לגבי תקופת
התליית רישיונו של הנקבל סבירה, בעיניי למרות חומרת התנהלותו.

התנהלותו של הנקבל בפרשה זו ראויה לכל גינוי, כאשר למרות התראות חוזרות ונשנות הוא שב לסורו
וחזר למדיניות הפרסומים האסורה שלו. גם לאחר הגשת הקובלנה, המשיך הנקבל במעלליו וסירב לקבל
עליו את דין התקנות והוראות משרד הבריאות.

לא בכדי לא שוכנעה אפוא, הוועדה כי "הנקבל הפנים את האיסור שבהתנהלותו", עת הוא חזר לסורו,
שוב ושוב, ובצדק רב היא החליטה להחמיר בדינו.

הנני מחליט לאמץ את המלצת הוועדה, ולהתלות את רשיונו של הנקבל, ד"ר מרק לוין, מלעסוק ברפואת
שיניים למשך ששה (6) חדשים, החל מיום 1.3.17

ניתן היום 23.1.17, כה טבת התשע"ז.

יש להפיץ החלטה זו לצדדים, כמקובל

2.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן