חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר נורברט קורלנד – התנהגות שאינה הולמת רופא והתרשלות חמורה במילוי תפקידו

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת רופא והתרשלות חמורה במילוי תפקידו (הנקבל ייבא תרופה ניפק תרופה ומסר מרשמים ללא אישור משרד הבריאות)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת רופא והתרשלות חמורה במילוי תפקידו (הנקבל ייבא תרופה ניפק תרופה ומסר מרשמים ללא אישור משרד הבריאות)
מה חשוב לדעת? התליית רשיון ל- 3 חודשים
התליית רשיון ל- 3 חודשים

םויב 11.2.8.11 הירקיעש ,לבקנה דגנכ הנלבוק ,בל זעב ר"ד ,תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה שיגה
:ןלהלדכ

תנשב םינוש םיכיראתב 8..2 ג םשב הפורת לבקנה אביי תולוספק תנכהל םלג רמוחכ ,ל"וחמ ןיזניפיאו
ףיעסל דוגינבו תואירבה דרשמ רושיא אלל ,יאמצע ןפואב 74 ,]שדח חסונ[ םיחקורה תדוקפל )ב(.ב
א"משתה – 1821 . ףיעס תוארוהל דוגינב ,ל"נה הפורתה לש תולוספק ומצעב חקר לבקנה 78 .הדוקפל )א(

8 . וה ל"נה הפוקתב יכ ,לבקנה דגנכ ןעטנ דוע קפינ א רושיא אלל ,םינוש םילפוטמל תופורת להנמה
אללו הפורתה לש תויוותהל דוגינב ,תופורתל םימשרמ וילפוטמל רסמ ;םיאפורה תדוקפ תוארוהל דוגינבו
;תואירבה דרשמ רושיא םייוסינ עציב ;שרדנכ ,יקניסלה תדעוומ רושיא לבקל ילבמ םילוחב םיינילק

יצה לבקנה יכ ,הנלבוקב ןעטנ דוע תאזו ,באכל החמומו גולוטמואירכ ,דפוטרוא אפורכ םילוח ינפל ומצע ג
םיפיעסל דוגינב 8 ו- 78 .הדוקפל

הטלחה 41 – 41

יפל וצ ףיעס 14 ז"לשתה ,)שדח חסונ( םיאפורה תדוקפל – 4791

ר"ד דנלרוק טרברונ לבקנה
כ"ב י"ע – ד"וע ןמזייק ןרע

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע גרב ןתנוי

ה ט ל ח ה

1

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

ינפב :
בונשרטס ןונמא )סומידב( טפושה

תודבועה וקהו הנלב

7 . שנעל םינועיטה תרגסמב – לבקנה לש ותעשרה רחאל – םיווהמ לבקנה לש וישעמ יכ לבוקה כ"ב ןעט
תנעטל .וילפוטמל ןתוא קפנלו תופורת חוקרל אפורל רוסא ,םהיפל םילבוקמה םיללכהו תומרונהמ הגירח
ישדח העברא לש הפוקתל ונוישיר תא תולתהל שי ,לבקנה לש םירומחה וישעמ חכונ ,לבוקה כ"ב .ם

יוליג זאמ .יללכ אפורכ האפרמ חתפו תפרצמ הלעש ,לבקנה לש תוישיאה ויתוביסנ תא ןייצ לבקנה כ"ב
תנשב השרפה 8..2 ומכ .האפרמב רקבלמ ולדח םילפוטמו ,תיטרפה ותאפרמ הסרק , – לבוס אוה ןכ
לבקנה לש ונוישיר תא תולתהל אלש שקיב לבקנה כ"ב .בוט וניא ותואירב בצמו ,הפירח תרכסמ ,
.עוריאה זאמ )םינש שמח( ןמזה ףולח חכונ םג ,הפיזנ לש תעמשמ יעצמאב קפתסהלו

ותאפרמלו ול ומרגנש םיקזנבו ,השקה ובצמב בשחתהל שקיבו ,הדעווה ינפב אוה ףא דיעה לבקנה
.ם"רלמבו תימואל םילוח תפוקב ףילחמ אפורכ התע דבוע לבקנה .השרפה תובקעב

הרוצב תוארוההו םיקוחה תא רפה לבקנה יכ םיאצומ ונא ןתרמוחו תוריבעה יוביר רואל"
האופרה עוצקמ יכרע םיתתשומ ןהילע תוגהנתהה תומרונ ןתוא לכ תא רפה ךכבו ,הרומח
."רשויו תוניגה רסוח םג וקבד וישעמב .אפורמ םיפוצמה

יצ הדעווה םויב השיגהש םילשמה חודב הני 84.1.17 ויתוביסנ םהו ,וז השרפב הלוקל םיקומינה תא םג ,
.םויה דעו םיעוריאה זאמ ףלחש ןמזה ןכו ,ימונוקאויצוסה ובצמו רגובמה וליג ,לבקנה לש תוישיאה

הרקמה תוביסנ יכ הנקסמל הדעווה העיגה ,םיסרטניאהו םילוקישהה לולכמב בשחתהב :
" דעה תוקידצמ ."השינעב הרמחה תובייחמו לבקנה לש יטרפה סרטניאה ינפ לע רוביצה סרטניא תפ

1 . רוד לאכימ ר"ד :בכרהב ,הב ןודל ידכ תעמשמ תדעו התנומ ,הנלבוקה תשגה תובקעב – 'פורפ ;ר"וי
תויח לאגי ד"ועו לזוג בקעי – .םירבח ןוידה חתפב לבקנה שיחכה הליחת , תוטרופמה תודבועה תיברמ תא
ה בתכב .ןתצקמב הדוהו ,הנלבוק םוימ הדעווה תבישיב ,רתוי רחואמ 88.1.18 ותריפכמ לבקנה וב רזח ,
.ןבורב הדוהו הנלבוקה יפיעס תיברמב

םויב השיגש חודב 14.8.111 , הטילחה הדעווה הרומח תונלשר יוליג לש הריבעהמ לבקנה תא תוכזל
ףיעס יפל ,ודיקפת יולימב 71 (1 :התעדל ןכש ,הדוקפל )
" וקסע םלוככ םבור רשא ,הנלבוקה בתכב רומאכ ,לבקנה לש וילדחמו וישעמ תניחב רחאל
יאב – קוח תוארוה םויק לבקנה לש וילפוטמל קזנ םרגנ יכ ןעטנ אל רשאכו ,םייאופר םילהנו
ותוגהנתה תובקעב – ידכל םיעיגמ םניא לבקנה לש וילדחמו וישעמ יכ הרובס הדעווה
הדוקפב שרדנכ הרומח תונלשר ותוא העישרמ הניא ,ךכיפלו ףיעסב 14 (1 ."הדוקפל )

בתכב ול םיסחוימה םישעמב לבקנה תא עישרהל הדעווה הטילחה ,םידדצה כ"ב ינועיט תעימש רחאל
מאכ ,אפור תמלוה יתלב תוגהנתה לש הריבע םיווהמה ,הנלבוקה ףיעסב רו 71 (1 .הדוקפל )

.םישדח השולש ךשמל לבקנה לש ונוישיר תא תולתהל הדעווה הצילממ ,ןכ לכ רשא

5 תא בישמה לע ליטהל האובב . :ןושלה וזב הדעווה העבק ,יוארה תעמשמה יעצמא

8

ח"וד הדעווה

החלטה

6. נראית לי עמדת הוועדה הנכבדה, אשר שקלה כהלכה את נסיבות המקרה המצער לאשורן, ונתנה
דעתה הן לנסיבות לחומרה והן לנסיבות המקילות. אף אני בדעה, כי התנהגות כגון זו מצד רופא מורשה,
ראוייה לתגובה הולמת ולענישה מכבידה, כאשר נסיבותיו האישיות של הנקבל נדחות מפני האינטרס
הציבורי.

7. לפיכך, הנני מורה על התליית הרישיון של הנקבל, ד"ר נורברט קורלנד, למשך שלושה (3) חדשים,

החל מיום 1.7.14.

ניתן היום 24.4.14, כד ניסן התשע"ד.

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן