חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר נתן פורמן – התנהגות שאינה הולמת רופא

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת רופא (הציג עצמו בתואר פרופסור שלא כדין )
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת רופא (הציג עצמו בתואר פרופסור שלא כדין )

2 . לבקנהש תורמל ,םינוש תומוקמב הז ראותב שמתשהל גהנ אוה ,רוספורפ ראותב תאשל יאשר ונניא
תירקב ותאפרמ חתפב טלש ג"ע תוברל – .םינוש םימוסרפבו םי םיבתכמ ינש וחלשנ לבקנל – ,דחאה
ר"ד ,תואירבה דרשמב םייאופר תועוצקמ יושירל ףגאה להנממ ןונש 'א ו ,ינשה יזוחמה םיינישה אפורמ
'מ ר"ד ,הפיחב ןודרוג – ידכ ךכב שיש םושמ ,רוספורפ ראותב שומישהמ לודחל שרדנ אוה םהב
.תועטהל

3 קה בתכב . הנלבו ,ןקותמה םויב לבקנה דגנ שגוהש 23.1.14 י"ע ר"ד ,תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה
עטנ ,בל זעב יכ ן ,ליעל תטרופמה ותוגהנתהב הליג לבקנה יופירל השרומ אפור תמלוה הניאש תוגהנתה
ףיעסב רומאכ ,םייניש 45 (1 ט"לשתה ,]שדח חסונ[ םיינישה יאפור תדוקפל ) – 1171 ןלהל( – הדוקפה ),
ךכב " ןידכ אלש 'רוספורפ' ראותב ומצע תא גיצהש ."

הטלחה 91 – 54

יפל וצ ףיעס 54 תדוקפל ט"לשתה ,]שדח חסונ[ םיינישה יאפור – 9191

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע רש הרש – בל

ר"ד ןמרופ ןתנ לבקנה
כ"ב י"ע – ד"וע ןוספסוי המלש

.ןידכ אלש ,רוספורפ ראותב שומיש תושעל לבקנה ךישמה ,וללה תוינפה תורמל

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
( טפושה בונשרטס ןונמא )סומידב

תודבועה הנלבוקהו

הנלבוקה

דו"ח ועדת המשמעת

4. בעקבות הגשת כתב הקובלנה המתוקן, הודה הנקבל בפני ועדת המשמעת בעבירות שיוחסו לו, והורשע
על סמך הודאתו. ב"כ הצדדים הגיעו להסכמה, ולפיה המליצו בפני הוועדה להטיל על הנקבל אמצעי
משמעת של נזיפה.

הנקבל הביע צערו וחרטתו על מעשיו, וטען כי מדובר "בטעות בהבנה", הואיל והוא סבר בטעות כי
התואר ניתן לו כדין.

5. בדוח שהגישה ביום 23.1.14, החליטה הוועדה לאמץ את המלצת הצדדים לגבי אמצעי המשמעת
שיוטל על הנקבל, וזאת נוכח עברו המשמעתי הנקי, הודאתו באשמה והבעת חרטתו ונסיבותיו האישיות.

אשר על כן, המליצה הוועדה בפני שר הבריאות להטיל על הנקבל אמצעי משמעת של נזיפה.
סמכותו של שר הבריאות לפי סעיף 45 לפקודת רופאי השיניים הואצלה לי ביום 22.11.11.

החלטה

6. סבורני, כי הוועדה שקלה אל נכונה את כל השיקולים הרלוונטיים בפרשה זו, בהחלטתה לאמץ את

הסדר הטיעון שסוכם בין הצדדים.

הנני מחליט לאמץ את המלצת הוועדה, ולהטיל על הנקבל, ד"ר נתן פורמן, אמצעי משמעת של נזיפה.

ניתן היום 20.2.14, כ' אדר א' התשע"ד.

יש להפיץ החלטה זו לצדדים, כמקובל.

2.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן