חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר סטיוארט שוקט – רשלנות חמורה

תיאור הליך: רשלנות חמורה (התרשלות בטיפול במטופלת)
פירוט אמצעי משמעת: רשלנות חמורה (התרשלות בטיפול במטופלת)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון לחודשיים
התליית רישיון לחודשיים

םויב 8.12.08 ןלהל( .ח.ר 'בגה התנפ – תלפוטמה ) תבכ , 38 , םוטקרהמ םומיד לע תונולת םע לבקנל
ךלהמב עצבל חרט אל לבקנה .תואיציב תונקורתה רסוח לש השוחתו םיזג ,רוקיבל ומדקש םיישדחה
םירוחטמ תלבוס איה יכ עבק ,תלפוטמה לש תיזיפ הקידב הצלמה יווילב ,יאופר םשרמ הל ןתנו הנוזת לע
.גרוריכל היינפה הל ןתנ אל לבקנה ,תלפוטמה לש התשקב תורמל .םייתנוזת םיביסב הרישע

2 . ויב ם 23.4.09 תלבוס איה יכ בוש הל ריבסה לבקנה .תונולת ןתוא םע ,לבקנל תלפוטמה הרזח
תוריצע דגנ הפורת הל םשר אוה .תיגולויזיפ הקידב עצבל ילבמ תאזו ,םירוחטמ תועפותהש רחאל .
םויב תלפוטמה התנפ ,ורימחה ליעל תוראותמה 13.5.09 ל ר"ד ורט סירוב י יקצ היגרוריכב החמומ ,
שא ,תיללכ אצמנ הל ךרעש הקידבב ר ". דורו עבצב לודג פילופ.. – ינש דע ספותה ,בחר סיסב םע םודא
."…יעמה ןמולמ שילש

3 . היפוקסונולוק תקידבל תלפוטמה תא הנפה יקציורט ר"ד הפוחד וזו , ןכא םויב העצוב 17.5.09 תיבב
םילוחה " הפי ללה " הפצנ הקידבב .הרדחב לדוגב דושח ךילהת" 30 וכמ מ"ס ,ללה רצימ ,םמדמ ,בי
הבוגב השקונ 8 – 10 מ"ס תעבטה יפמ בלשב יעמה ןטרס ןחבואו ,היספויב החקלנ ." 4 .הלחמה לש
ךשמהב הרבע לודיגה תרסהל חותינ תלפוטמה ורג חלש רשא ,ינטרסה םילופיט הרבע ןכו ,האירל הר
תומיכ .ןגאל תונרקהו םישק םייפר

הטלחה 17 – 16
:ינפב
טפושה בונשרטס ןונמא )סומידב(

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע רש הרש – בל

יפל וצ ףיעס 41 ז"לשתה ,)שדח חסונ( םיאפורה תדוקפל – 1976

ר"ד טקוש טראויטס לבקנה
כ"ב י"ע – ד"וע ןיול הוודח

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

תודבועה

5. רש 'ש ד"וע ,לבוקה כ"ב הדמע הדעווה ינפב הינועיטב – לבקנה לש ותונלשרו ותוגהנתה תרמוח לע ,בל
לבקנה לע ליטהל הדעוול הצלמהב לבוקה כ"ב הקפתסה ,תאז םע .םיימעפו םעפ ,תלפוטמב ולופיטב
צמא ( םיישדח ךשמל ןוישיר תיילתה לש תעמשמ יע 2 .דבלב )

הוודח ד"וע ,לבקנה כ"ב תוישיאה ויתוביסנ לע הדמע ,ןיול ןב( רגובמה וליג :ןרקיעש ,לבקנה לש 67.5 ,)
ו םידלי העברא ולו יושנ – 17 מא ;תוחפשמ שולש סנרפמ אוהש העש ,םידכנ ילופיטל תקקזנו תינלוח ו
אב האופר דמל אוה ;הזילאיד תנשב הצרא הלעו הילגנ 1984 םילוח תופוקבו ודאינל ח"היבב דבע זאמו ,
.תיאמצע האפרמ חתפש דע ,תונוש

הל לבקנה כ"ב השקיב דוע תכב ול סחוימב הדוה לבקנהש ךכב בשחת לע לטנו הנלבוקה ב תא ומצע
ןכו ,ותוגהנתהל תוירחאה םיעוריאה זאמ הפלחש הכוראה הפוקתה תא , םינשב 2008-09 . נעטל ,הת ןתינ
:קפתסהל ךילהה תרטמ תא גישהל ידכ הארתה ופוסבש יתעמשמה ךילהה םויק םצעב …." ."…

םינשהמ עוריאב רבודמש תורמל יכ ,ןיוצי 2008-09 שדחב קר תואירבה דרשמל הנולתה השגוה ,
ראורבפ 2013 וכשמנ םייטפשמה םיכילההו , זאמ ו .התע דע

6. השיגהש ןובשחו ןידב בכנה הדעווה הד םויב 11.6.17 , וסחויש םישעמב לבקנה תא העישרהש רחאל
ה בתכב ול ,הנלבוק ותאדוה לע ךמתסהב – .הדעווה ירבח לש םהיתועד וקלחנ

7 . ביני 'פורפו קינרוקס 'פורפ ,הדעווה ירבח בור יכ םתעד תווחב ועבק , םעפ הרזח הלוחהשכ …"
לת ןתוא םע תפסונ ."םיאתמ החמומל התונפהל וא תילטקר הקידב עצבל ךירצ יאדוב היה ,תונו

" :יכ הדעווה ירבח בור ורבס תאז םע לש רוחיאה תורמל 5 בצמ הברהב הנתשה אל הנחבאב םישדח
םדקומ תישענ התייה הנחבאה םאב תרבוע התייה ותוא חותינל ההז היה עצובש חותינה גוסו הלוחה
."רתוי

וליגב בשחתהב ,הלתוי ונוישיר םאש ששחהו ,לבקנה לש ילכלכהו יתחפשמה ובצמב ,רגובמה וריסי"
רתויב השק היהת תועמשמה ותחפשמ ינב יבגלו ויבגלו םהלש םילפוטמה תא םילוחה תופוק ונממ "
– קפתסהל הדעווה ירבח בור םיצילממ תלטהב .הפיזנ לש תעמשמ יעצמא

" יהשלכ תיזיפ הקידב עציבש ילבמ םירוחט ןחבאש ךכב… הקידב עציב אל דחוימבו
כ רובעכ הלוחה לש ינשה רוקיבב םג ומצע לע רזח הז לדחמ .היפוקסוטקורפו תילאטקר – 5
םימומידה תוכשמתה בקע םישדח ."

4 . תוגהנתה חכונ ו יעל תטרופמה תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה טילחה ,ל ,קפא 'א 'פורפ , שיגהל דגנ
טקוש ר"ד ,הנלבוק הנקותש ,רתוי רחואמ ודיקפת יולימב הרומח תולשרתה הליגש ךכ לע ףיעסב רומאכ
41 (3 ז"לשת ,]שדח חסונ[ םיאפורה תדוקפל ) – 1976 :ןושלה וזב ,

2

הדעווה חוד

הנלבוקה

בורה תעד

הלוחהש תורמלש ךכב הרתי הרמוח האצמנ ,טועימה תעדל האב לבקנה לא רוקיבל ,תונולת ןתוא םע רזוח
.יהשלכ תיזיפ הקידב עצבל ילבמ ,םירוחטמ תלבוס איה יכ בוש הל ריבסה אוה הטס לבקנהו רחאמ
לש ונוישיר תא תולתהל תויח ד"וע ץילממ ,ונממ היופצה תלבוקמה לופיטה תמרמ תיתועמשמ הדימב
.םיישדחל לבקנה

9 . יכ ,ינרובס גהנתה תו לבקנה לש ו ,הרומחו הער הניה וז השרפב ה ,יתבר תונלשרב רבודמו תדמוע
גרדמב ןוילעה לבקנה לצא הרקיב תלפוטמה .תונלשרה תמר לש םיימעפ – םישדח השימחכ לש שרפהב
– התייה ןהבש תירקעהש ,תונולת ןתוא לע בושו בוש תרזוח איהשכ םוטקרהמ םומיד , רבכ לחהש
רה רוקיבה ינפל םיישדחכ אלו תנבומ יתלב םייניע תמיצעו תטלחומ תושידא הלגמ לבקנה ,הנהו .ןושא
אל ףאו ,תיזיפ הקידב התוא קודבל ללכ חרוט וניא אוה רשאכ ,תלפוטמה לש הבצמל לילעב הריבס
החמומ אפורל התונפהל – .ינשה רוקיבב אל ףאו ןושארה רוקיבב אל

10 ,תורשפא ללכמ איצוהל ןיא . פ לבקנה היה םא יכ תויאופר תוגהנתה תומרונ י"פעו ריבס אפורכ לעו
היפוקסונולוק תקידבל וא החמומ אפורל רתלאל התוא הנפמ וא תיזיפ הקידב תלפוטמב עצבמו ,תויסיסב –
מ בייחתמכ םוטקרהמ םומיד תואצמה לש דשחה ררועמו גיאדמה אצממה – םדקומ הב לפטל היה ןתינ
קזנה תא ןיטקהל ףא ילואו ,רתוי הל םרגנש אוה תומסרופמה ןמ . – דרשמ תועדוהמ דומלל ןתינ ףאש יפכ
תואירבה ןטרסב המחלמל הדוגאה , םירחא םייאופר תודסומו – וניה יעמה ןטרס לש םדקומ יוליגש
יטירק .הלחמב םחליהל יוכיסה תא ריבגהל ידכ וב שיו ,)םירופס םישדחב רבודמ םא םג(

11 . םהיתוצלמה תא שאר דבוכב יתלקשש רחאל םידבוכמה הדעווה ירבח לש – לש וזו בורה תעד לש וז
טועימה תעד – ,לבקתהל הלוכי הניא ,הפיזנ לש יעצמאב קפתסהל בורה תצלמה יכ ,הנקסמ ללכל יתעגה
.תוחדיהל הנידו הדעווב טועימה רבח לש ותצלמה םג ,ךדיאמ ,תעבותה תצלמה תא ץמיאש , יל תיארנ
ידא ,ותונלשרל בל םישב ,רתויב הליקמ .ןנד לבקנה לש םיימשל םיקעוזה ותויעוצקמ רסוחו ותוש

12 . תאז םע – םישק םיטבל רחאלו – ןתינ יכ הנקסמ ללכל יתעגה – בר קחודב – תצלמה תא ץמאל
;םיאבה םילוקישה ינשל בל םישב תאזו ,טועימה

תה לש תעמשמ יעצמא תלטהל הצלמהב הקפתסהש ,העיבתה לש רתויב הליקמה התדמע ,תישאר תייל
ללככ ,גהונ יטופיש לנובירט ןיא ,עודיכ .המלו המ םוש לע יתעדי אלו ,דבלב םיישדח ךשמל ןוישיר
ךכ תושעל יבל ינאלמ אלו ,ןפוד יאצויו םידחוימ םירקמב אלא ,העיבתה תשקבל רבעמ שנעב רימחהל
תינשו .ןנד הרקמב – םויסל דעו הרקמה עוריא זאמ םינש עשתכ לש הכוראה הפוקתה ףולח םיכילהה
.הנולתה לש תרחואמ השגה בקע רתיה ןיב ,םייטפשמה
.המכ יפ לבקנה לש ונידב רימחהל םוקמ היה וללה םילוקישה אלמלא יכ ,שגדוי

13 ןכ לע רשא . – םיטבלו םיסוסה ילב אלו – ר"ד ,לבקנה לע ליטהלו טועימה תעד תא ץמאל יתטלחה
מ ןוישיר תיילתה לש תעמשמ יעצמא ,טקוש טראויטס ( םיישדח ךשמל האופרב קוסעל 2 םוימ לחה ,)
1.8.17 .

3

טועימה תעד

הטלחה

4

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן