חיפוש
Close this search box.
חיפוש
Close this search box.

היסטוריית רופא: ד"ר סלימאן אגבריה – הרשעה פלילית, התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: הרשעה פלילית, התנהגות שאינה הולמת (הנקבל הורשע בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, וחברות בהתאגדות אסורה.)
פירוט אמצעי משמעת: הרשעה פלילית, התנהגות שאינה הולמת (הנקבל הורשע בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, וחברות בהתאגדות אסורה.)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון לשלושה חודשים ויום אחד
התליית רישיון לשלושה חודשים ויום אחד

2 . איה רבודמ הב הרוסאה תודגאתהה " תימאלסיאה העונתה " כוהש , םויב הזר 15.11.15 תודגאתהכ
יפל תרתומ יתלב ,)םוריח תעש( הנגהה תונקת 1945 ו"עשתה ,רורטב קבאמה קוחל םאתהבו – 2016 .

תשיכר ,ןוגכ םינוש םיטקיורפב הקדצ תולועפב קסעו ,הב ריכב ליעפ לבקנה היה ,הירחאלו הזרכהה םרט
ףרוח ידגב תשיכר ,תוקקזנ תוחפשמ רובע םומיח יפוגו תוכימש .דועו ,םיטנדוטסל תוגלימ תקולח ,םידליל

רבמבונ שדחב תיקוח יתלב תודגאתהכ תימאלסיאה העונתה לע הזרכהה תורמל ,ליעל רומאכ 2015 ,
.ל"נה הזרכהה רחאל םג ןוגראב ותוליעפב לבקנה ךישמה

1 . ר"ד הירבגא ןאמילס ןלהל( השרומ םייניש אפור וניה – לבקנה וא ר"ד הירבגא ,) ררוגתמה

יפל וצ ףיעס 45 תדוקפל ט"לשתה ,]שדח חסונ[ םיינישה יאפור – 1979

הטלחה 20 – 01

ךשמל רסאמ 89 .םימי םתוא ךשמב ורצעמ תפוקת יוכינב ,םימי
ךסב יפסכ סנקו ת"ע רסאמ ישדח השיש 150,000 רסאמ ישדח הרשע וא ח"ש .םתרומת

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – "הוע ד רדוהמ ךליל רגרבניו לארשיו

ר"ד הירבגא ןאמילס לבקנה
כ"ב י"ע – ףסוי 'א ,ןייטשלימ 'נ ,דדח 'ע ד"הוע

1

ל ח ה ה ט

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
ב( טפושה בונשרטס ןונמא )סומיד

תודבועה

שמשמה השעמ .דחאכ םינטקה םיפיעסה ינש לש םרדגל סנכיי ינולפ השעמש ,העינמ ןיא"
ושע ,םילילפב העשרהל אשונ י תווהל – העשרהב יולת יתלבו יאמצע ןפואב – תוגהנתה
ש "השרומ אפור תמלוה הניא .

7 םיכילהה ינש אושנ התייהש ותוגהנתהב תויתייעבה תא לבקנה םינפה םעפה" יכ הדעווה המשרתה דוע .
תעמשמה הדעווה הצילממ ,רומאה לכ רואל ."תפסונ םעפ וישעמ לע רוזחי אלו ודגנ )םיילילפהו( םיי
יוכינב ,םישדח השיש ךשמל ןוישיר תיילתה לש תעמשמ יעצמא לבקנה לע ליטהל 89 היה םהב םימיה
.םייניש תאופרב קסע אל ,אליממו ודגנכ ילילפה ךילהה ןיגב רצעמב ןותנ

4 . ה ,הנלבוקה תשגה רחאל :בכרהב ,הב ןודל ידכ תעמשמ תדעו התנמת לקד ןד ר"ד – יבא ר"ד ,ר"וי
רלושטלא תיריע ד"ועו ןמשיפ – ןתינ אל יכ ןוידה חתפב ןעט ,דדח תימע ד"וע ,לבקנה לש כ"ב .םירבח
ףיעס יפל הריבעל ףרצל 45 (5 תוגהנתה לש הריבע םג ,תילילפ העשרה הניינעש ,םיאפורה תדוקפל )
עס יפל תמלוה יתלב ףי 45 (1 אפור ןכש ,"תינררב הפיכא"ב רבודמ יכ ,לבקנה כ"ב ןעט ןכ ומכ .הדוקפל )
.ןידל דמעוה אל ,תומוד תוריבע רבעש רחא

6 . ארה ןמש תעמשמה יעצמאל רשא ,הדעווה הלקש ,לבקנה לע ליטהל יו םהב םיטקייורפה יכ הלוקל
רבודמ םבורב ,אוה ךופהנ ,םייפואב םירוסא ויה אל" תימאלסיאה העונתב ותורבח תרגסמב לבקנה קסע
."םיקקזנל עויסו הקדצ ישעמב

.הנלבוקה בתכב ול תוסחוימה תוריבעה יתשב לבקנה תא עישרהל הטילחהו ,הלא תונעט התחד הדעווה
תינררב הפיכא לש הנעטל רשא – המ הל חכוה אל יכ הדעווה העבק םאהו ,רחאה אפורה לש ולרוג היה
.דיתעב שגות אמש וא הנלבוק ודגנ השגוה

8 . ה יכ ינרובס הרקמה תוביסנ לולכמ תא יוארכ הלקש הדבכנה הדעוו – הה ןיינעל ןה הערכ יבגל ןהו
.הדי לע ץלמומה תעמשמה יעצמא העשרה לש הריבע םג לבקנל סחייל ןתינ יכ התעיבקב הדעווה הקדצ
ןינעב ןידה קספמ םג הלועכ ,םישעמ םתוא ןיגב ,תמלוה יתלב תוגהנתה לש הריבע םגו תילילפ הריבעב
טנמיד נ. תואירבה רש .ליעל טטוצש ,

5 תוליפכ רבדב הנעטה תא םג התחד הדעווה . ה רבעש אפור םישאהל העינמ ןיאש העבקו ,םימושיא
תמלוה יתלב תוגהנתהב םג תילילפ הריבע םיפעסל םאתהב , 45 (1 ו ) -(5 דחי םג ,םיאפורה תדוקפל ) .
א"עב ןוילעה ש"מהיב ירבד לע ,רתיה ןיב ,הכמתסה הדעווה 224/79 תואירבה רש .נ טנמיד ד"פ ,
(הל 2 ) 424 'מעב , 428 :

יצ הרמוחל עפה וז יכ ,הדעווה הני הב היינשה ם ו ,תומוד תוריבע לע ןידה תא לבקנה ןתונ יכ ןודנ אוה
לעופב יצחו םייתנש ןהמ ,רסאמ תונש יצחו שמחל רבעב ךשמל ונוישיר הלתוה ,ןידה רזג תובקעב .
.יצחו םייתנש

2

ח"וד תעמשמה תדעו

הנלבוקה

הטלחה

כך, לצורך השוואה, קובע גם סעיף 186 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, כי:
"בית המשפט רשאי להרשיע נאשם בשל כל אחת מן העבירות שאשמתו בהן נתגלתה מן העובדות
שהוכחו בפניו, אך לא יענישנו יותר מפעם אחת בשל אותו מעשה".

9. אשר לאמצעי המשמעת עליו ממליצה הוועדה- התליית רישיון למשך שישה חדשים בלבד – סבורני כי
הוא מתון למדיי, בעיקר בשים לב לכך שזו הרשעתו השנייה של הנקבל, בגין עבירות דומות, עליהן נדון
בעבר הלא רחוק, הן בפלילים והן בדין משמעתי. עם זאת – נוכח התרשמותה של הוועדה כי הנקבל
"הפנים את הבעייתיות בהתנהגותו… ולא יחזור על מעשיו פעם נוספת" . החלטתי שלא להתערב
בהמלצת הוועדה.

אשר על כן, הנני מחליט להתלות את רשיונו של הנקבל, ד"ר סלימאן אגבריה, מלעסוק ברפואת שיניים
למשך שישה חדשים, בניכוי 89 ימים בהם שהה במעצר. בפועל, יותלה רישיונו של הנקבל למשך שלושה

חדשים ויום אחד, החל מיום 1.3.20.

ניתן היום 21.1.20, כד טבת תש"פ.

יש להפיץ החלטה זו לצדדים, כמקובל

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן