חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר סמיון בנסון – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (העסיק את אשתו בטיפולי שיניים במשך 14 שנה למרות שאין לה רישון לעסוק בריפוי שיניים בארץ, שילוט לא תקין, חוסר תעוד וניהול רשומות כנדרש. )
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (העסיק את אשתו בטיפולי שיניים במשך 14 שנה למרות שאין לה רישון לעסוק בריפוי שיניים בארץ, שילוט לא תקין, חוסר תעוד וניהול רשומות כנדרש. )
מה חשוב לדעת? התלית רשיון לתשעה חודשים
התלית רשיון לתשעה חודשים

צו לפי סעיף 45 לפקודת רופאי השיניים ]נוסח חדש[, התשל"ט1979-

החלטה 08-20
בפני:
השופט )בדימוס( אמנון סטרשנוב
בעניין שבין:
המשנה למנכ"ל משרד הבריאות הקובל
ע"י ב"כ – עו"ד שרה שר-לב

לבין:
ד"ר סמיון בנסון הנקבל
ע"י ב"כ – עו"ד האלה חמדאן
ה ח ל ט ה
העובדות והקובלנה
.1 ד"ר סמיון בנסון הינו רופא שיניים מורשה )להלן – הנקבל או ד"ר בנסון(, והינו בעלים של שתי
מרפאות שיניים – האחת בירושלים והשנייה בראשון לציון. הנקבל העסיק במרפאתו את אשתו, גב' מירי
בנסון, בטיפולי שיניים, במשך 14 שנה, החל משנת ,2014 למרות שאין לה רישיון לעסוק בריפוי שיניים
בארץ, לאחר שהיא למדה רפואת שיניים במוסקבה.
.2 על מנת לברר את החשדות לעיסוק בריפוי שיניים על ידי מי שאינו מורשה לכך, בוצעה ביום 6.2.18
במרפאה בראשון לציון )להלן – המרפאה בראשל"צ( ביקורת ע"י ד"ר שפיגל, רופאת שיניים מלשכת
הבריאות המחוזית מרכז במשרד הבריאות, במהלכה התגלו מספר ליקויים. בין היתר – שילוט לא תקין,
בניגוד לתקנות רופאי השיניים )פרסומת אסורה, תשס"ט2009-(. עוד התברר בביקורת כי הנקבל לא
תיעד ולא ניהל במקרים רבים רשומה רפואית כנדרש עפ"י חוק זכויות החולה )ראה פירוט בסעיף 8
לכתב הקובלנה(.
.3 לנקבל נשלח דוח בקורת, והוא התבקש לתקן את כל הליקויים ולדווח על כך בכתב עד יום .5.3.18
הנקבל לא השיב ולא התייחס לליקויים שפורטו בדוח הבקורת, עד עצם היום הזה – למעט תשובה
לאקונית אחת, לפיה: "הזמנו שילוט חדש". בתאריך ,24.4.18 נוכחה ד"ר שפיגל לגלות כי השלט הלא
חוקי לא הוסר.
2
.4 בעת הבקורת ביום ,6.2.18 התחייב הנקבל שלא להמשיך להעסיק במרפאה מי שאין לו רישיון תקף
לעסוק ברפואה בארץ, ואף אשתו חתמה על התחייבות דומה שלא לעסוק בריפויי שיניים עד שתעבור את
המבחן ותקבל רישיון לעסוק ברפואת שיניים בארץ.
.5 בתאריך 4.10.18 הגיעה ד"ר אירנה אלבז, רופאת שיניים מלשכת הבריאות המחוזית ירושלים, לערוך
בקורת במרפאת הנקבל בירושלים )להלן – המרפאה בירושלים(. המרפאה הייתה סגורה. השלט שהוצב
מחוץ למרפאה נשא את הכיתוב: "מרפאת שיניים ד"ר סמיון בנסון, ד"ר מירי בנסון". בתאריך 14.10.18
הגיעה ד"ר אלבז פעם נוספת למרפאה ומצאה תמונות תלויות על הקיר, אשר הציגו את אשתו של הנקבל
כ- "ד"ר מירי בנסון". כמו כן, היא צילמה את מצב המרפאה, שהייתה בחוסר סדר מוחלט.
.6 בתאריך ,23.10.18 ערכה ד"ר אלבז ביקורת במרפאה, בה נמצאו ליקויים רבים, כגון: שילוט לא
תקין, בניגוד לתקנות רופאי השיניים )פרסומת אסורה(, תשס"ט2009-; ניהול רשומה רפואית לקוייה,
כאשר הנקבל לא תיעד ולא ניהל רשומה רפואית כנדרש עפ"י חוק זכויות החולה )ראה פירוט בסעיף 19
לקובלנה(.
עוד נטען, כי מעיון במרשתת עולה, שהנקבל פרסם עצמו כ- "ד"ר סמיון בנסון רופא שיניים כירורג",
כאשר הנקבל אינו מחזיק בתואר של "רופא שיניים כירורג".
הקובלנה
.7 נוכח התנהלותו האמורה של הנקבל, הגיש המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' איתמר גרוטו, ביום
22.11.18 קובלנה, בה נטען כי הנקבל גילה התנהגות שאינה הולמת לפי סעיף 45)1( לפקודת רופאי
השיניים ]נוסח חדש[, תשל"ט1979- )להלן – הפקודה(, במעשיו המפורטים לעיל, כפי שפורטו בסעיף
23 לכתב הקובלנה.
דו"ח ועדת המשמעת
.8 בעקבות הגשת הקובלנה, מינה שר הבריאות ועדת משמעת כדי לדון בה, בהרכב: ד"ר חגית דומב –
יו"ר; ד"ר אבי פישמן ועו"ד רותי הורן – חברים.
הנקבל כפר בפני הוועדה במיוחס לו בכתב הקובלנה, וטען טענות שונות כנגד אחריותו למעשים שפורטו
בכתב הקובלנה. הוועדה דנה בטענותיו אחת לאחת, והחליטה לדחותן ולהרשיעו במיוחס לו בכתב
הקובלנה, למעט הטענה כי פרסם עצמו כ"רופא שיניים כירורג". הוועדה לא מצאה כל ראיה המצביעה
על פרסום, כאמור ולכן החליטה לזכותו מסעיף אשמה זה.
אשר לאשמה העיקרית, שעניינה העסקת אשתו כרופאת שיניים במרפאה, ביודעו שאין לה רישיון לעסוק
בריפוי שיניים בישראל, השתכנעה הוועדה כי די בחומר הראיות כדי לבסס הרשעתו של הנקבל. הוועדה
התבססה, בין היתר, על מכתב ששלח הנקבל למשרד הבריאות ובו ביקש להכיר באשתו כרופאה מורשית.
הנקבל אף פירט במכתב אילו טיפולים מבוצעים ע"י אשתו כגון, ניתוחים, עקירות, טיפולי שיניים בילדים
ועקירות – כל זאת מבלי שהיה בידיה רישיון כחוק.
עוד ציינה הוועדה את השלטים שהוצבו בכניסה לשתי המרפאות, בהם צויין מפושות שמה של מירי
בנסון בצרוף התואר ד"ר, שלא כדין.
3
.9 בחוות הדעת שהוציאה הוועדה מתחת ידה ביום ,6.9.20 לענין אמצעי המשמעת שמן הראוי להטיל על
הנקבל, קובעת הוועדה כי התנהלותו של הנקבל:
"לא מתיישבת עם כללי התנהגות בסיסיים המחייבים את מי שהורשה לעסוק בריפויי
שיניים… עובדות הענין כפי שהתבררו בהליך זה… מלמדות על כך שכללי התנהגות לא היו
נר לרגליו של הנקבל אשר הפר אותם ברגל גסה כשהוא גם מתעלם מפניות של משרד
הבריאות בקשר לליקויים חמורים שנמצאו במרפאתו…".
הוועדה הגיעה למסקנה כי:
"התנהלות הנקבל מחייבת תגובה משמעתית, משמעותית ומרתיעה, וכי נסיבותיו של עניין
זה מחייבות התלייה של רישיונו של הנקבל לעסוק בריפוי שינייים לתקופה משמעותית".
.10 הוועדה שקלה לקולה את היותו של הנקבל אדם מבוגר, את העובדה שעקב התפרצות מגיפת
הקורונה הוא נאלץ כבר להפסיק את פעילותו לתקופה ממושכת, וכן ואת המצוקה הנפשית והכלכלית בה
הוא מצוי, עקב כך.
לסיכום מציינת הוועדה, שאין מנוס כי אם להמליץ על התליית רישיונו של הנקבל לתקופה משמעותית,
והיא ממליצה על התליית הרישיון למשך תשעה )9( חדשים.
.11 בסיום חוות הדעת, ממליצה הוועדה כדלהלן:
"לאור הממצאים החמורים שנמצאו בביקורות שנערכו במרפאותיו של הנקבל, לא נוכל
לחתום המלצה זו בלא להמליץ על כך שהממונים על הנושא במשרד הבריאות ידאגו לכך
שתתקיים בהן ביקורת חוזרת וכן ביקורות נוספות לפי הצורך, במרפאותיו של הנקבל,
לאחר שהן ישובו לפעול".
החלטה
.12 סבורני, כי הוועדה שקלה אל נכונה את כל השיקולים הרלוונטיים בפרשה זו, הן לעניין הכרעת הדין
והן בנושא אמצעי המשמעת שראוי להטיל על הנקבל במקרה חמור זה.
הנקבל עבר סדרה של עבירות חמורות ביותר – החל מהעסקת אשתו כרופאת שיניים במרפאתו, למרות
שאין לה רישיון לעסוק בריפוי שיניים בישראל; עבור בפרסומים לא חוקיים ואי ניהול רשומות רפואיות,
וכלה בליקויים חמורים שהתגלו במרפאותיו. הנקבל אף הוסיף חטא על פשע, בכך שלא השיב לפניותיה
של נציגת משרד הבריאות ולא דיווח על תיקון הליקויים במרפאה בראשון לציון.
.13 אשר על כן, החלטתי לאמץ את המלצת ועדת המשמעת ולהטיל על הנקבל, ד"ר סמיון בנסון, אמצעי
משמעת של התליית רישיון מלעסוק בריפוי שיניים, למשך תשעה )9( חדשים, החל מיום .15.10.20
.14 תשומת לב הגורמים המוסמכים במשרד הבריאות מופנית להמלצת הוועדה כי לאור הליקויים
החמורים שנמצאו בביקורות שנערכו במרפאות, יש לקיים ביקורות תדירות במרפאותיו של הנקבל. הנני
סומך ידי על המלצה חשובה זו.
4
ניתן היום ,17.9.20 כח אלול תש"פ.
יש להפיץ החלטה זו לצדדים, כמקובל.

———————————-
אמנון סטרשנוב, שופט )בדימוס(

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן