חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר סעיד אלקרינאוי – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת
מה חשוב לדעת? נזיפה
נזיפה

2 ןלהל( ןולקשאב תואירבה יתוריש תאפרמב לבקנה י"ע הלפוטש ,המטסא תלוח איה .ה.ש 'בג . –
.)תלפוטמה תנש ךלהמב 2015 , מ תלפוטמל חולשל גהנ לבקנה ילע יתמלח" :ןוגכ ,םינוש םינורס םולח ך
;"הח הח הח יטנמור .ב"ויכ דועו ,"הכישמ יל שי" ;"טייד בייחמ הז" לפוטמהמ שקיב לבקנה ,ךשמהב ת
ב ול הבישה איה ךא ,טיידל תאצל .האושנו דחא שיא לש השיא איהש הנייצו ,הלילש

3 הנולת ודגנ השיגה ןכו ,רחא אפור לש ולופיטל רובעל תלפוטמה השקב ,לבקנה לש ויתודרטה בקע .
ל .םייוציפ תעיבת ודגנ השיגה ףאו ,תינימ הדרטה לע הרטשמ תעיבת תלפוטמה דגנ לבקנה שיגה ,הבוגתב
ס"ע ערה ןושל 150,000 .ח"ש

4 . תובקעב ליעל תטרופמה ותוגהנתה תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה שיגה , , וטורג רמתיא 'פורפ , םויב
8.9.20 הנלבוק , לבקנה דגנכ , ךכ לע ש נתהב ,ליעל תטרופמה ותוגה אפור תמלוה הניאש ךרדב גהנ
ףיעסב רומאכ ,השרומ 41 (1 ז"לשתה ,]שדח חסונ[ םיאפורה תדוקפל ) – 1976 .

יפל וצ ףיעס 41 ז"לשתה ,)שדח חסונ( םיאפורה תדוקפל – 1976

הטלחה 21 – 13

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע תינח ינגד רמות

ר"ד יוואנירקלא דיעס לבקנה
כ"ב י"ע – ד"וע ןמדלפ רודגיבא

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
מידב( טפושה בונשרטס ןונמא )סו

תודבועה

הנלבוקה

5. לאחר הגשת הקובלנה, מינה שר הבריאות ועדת משמעת על מנת לדון בה, בהרכב: ד"ר דורון תודר –
יו"ר; פרופ' יוסף אלידן ועו"ד רות הורן – חברים. ב"כ הנקבל טען כי בהתבטאויותיו של הנקבל אין
משום עבירה של הטרדה מינית כהגדרתה בחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998, וגם לא עבירת
משמעת כלשהי, וכי אין מדובר במקרה זה בניצול מעמדו של הרופא. לטענתו, לא כל שיחה שאינה
ראוייה מצד רופא, מהווה עבירה של משמעת לפי פקודת הרופאים. יצוין, כי הנקבל "לא זכר" תחילה, את
התבטאויותיו כלפי המטופלת, ואף לא מצא לנכון להעיד בפני הוועדה.

2

6. הוועדה דחתה את טענותיו של ב"כ הקובל, והחליטה להמליץ להרשיעו בדין. בדוח שכתבה ביום
22.8.21, כתבה הוועדה, בין היתר, כדלהלן:

"מדובר בשיח שאין לו מקום ביחסים שבין רופא ומטופל. לא מדובר בזוטי דברים
שאינם מגיעים לכדי עבירת משמעת, כטענת ב"כ הנקבל, כי אם בחציית קו אדום
המפריד בין המצופה והנדרש מרופא מורשה בקשר בינו לבין מטופליו, לבין מה
שמצוי בתחום האסור על רופא בקשר לאמור".

7. בבואה להמליץ על אמצעי המשמעת שמן הראוי להטיל על הנקבל, ציינה הוועדה כי למרות חומרת
התנהגותו "איננו סבורים שבעניין זה מתקיימות נסיבות לחומרה, כטענת ב"כ הקובל, או שבנסיבות
הענין אין מקום להכיר בנסיבות לקולא, ככל שקיימות כאלה".

הוועדה התחשבה לקולא בעובדה שחלפו כבר שש שנים מאז האירוע, וכי הנקבל הועמד לדין משמעתי
בקופת חולים בה עבד, ונדון לענש של נזיפה וקיבל אזהרה חמורה לפני פיטורין. כמו כן, בתביעה
שהגישה נגדו המטופלת, חויב הנקבל לשלם לה פיצויים בסך 25,000 ש"ח.

אשר על כן, ממליצה הוועדה להטיל על הנקבל אמצעי משמעת של נזיפה.

החלטה

.8

הרשעתו של הנקבל בעבירה המיוחסת לו, מבוססת כדין בחומר הראיות ובדוח הוועדה המפורט.
צדקה הוועדה כאשר קבעה שהשיח שקיים הנקבל עם המטופלת, חרג בהרבה מהמותר והאסור ביחסי

רופא – מטופלת, ומהווה עבירת משמעת ברורה של התנהגות בלתי הולמת, והנני מאמץ את המלצתה.

9. אשר לאמצעי המשמעת עליו ממליצה הוועדה סבורני, כי הוועדה שקלה אל נכונה את כל השיקולים
הרלוונטיים בפרשה זו, הן לקולא והן לחומרא, והמלצתה מקובלת עליי. יש לציין, כי התנהגותו של
הנקבל בפרשה זו איננה נמצאת ברובד העליון של עבירות המשמעת, בכלל ועבירות בעלות קונוטציה
מינית, בפרט, ויש להתייחס אליה ככזו.

10. לאור האמור לעיל, הנני מחליט לאמץ את המלצת הוועדה ולהטיל על הנקבל, ד"ר סעיד אלקרינאווי,
אמצעי משמעת של נזיפה.

ניתן היום 7.11.21, ג' כסלו תשפ"ב.
יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן