חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר סעיד סרסור – הרשעה פלילית

תיאור הליך: הרשעה פלילית (סיפק תעודות כוזבות לחיילים תמורת בצע כסף)
פירוט אמצעי משמעת: הרשעה פלילית (סיפק תעודות כוזבות לחיילים תמורת בצע כסף)
מה חשוב לדעת? התלית רשיון ל- 6 שבועות
התלית רשיון ל- 6 שבועות

2 . דארומ ,האפרמה להנמ םע רשק ורשק ,האפרמב ודבעש םיחאו םיאפור השימח םע דחי ,לבקנה
אבצה תויושר תא תונוהל ,רמאע ףסכ עצב תרומת ,םילייחל תובזוכ הלחמ תודועת וקפיסש ךכב (כ- 111
ש .האפרמה יחוור תא לידגהל הרטמב תאזו ,)הקפנוהש תבזוכ הדועת לכ ןיגב ח"

3 . ר"ד דגנ שגוה ,הלא וישעמ ןיגב םירחאו רוסרס םולשה טפשמ תיבל םושיא בתכ הוקת חתפב קית(
8152-15-19 ) שיאה בתכ . ,רתוי רחואמ ןקות ירוקמה םו לבקנל וסחוי ובו יתש לש תוריבע הדועת ןתמ
יעס יפל תבזוכ ף 281 ז"לשתה ,ןישנועה קוחל – 1977 ןלהל( – קוחה ,) ק לש הריבע ןכו עצבל רשק תריש
ףיעס יפל ,עשפ 499 ()א( 1 .קוחל )

ןועיט רדסה תרגסמבו ,ןקותמה םושיאה בתכב ול סחוימב הדוה לבקנה ידדצה ןיב ש"מיב וילע רזג ,ם
םולשה :םיאבה םישנעה תא

ךשמל רוביצה תלעותל תוריש וצ 181 .םוי
ךסב יפסכ סנק 5,111 .ח"ש
ךסב תובייחתה 5,111 .ןידה קספ ןתמ םוימ םינש שולש ךות ,עשרוה ןהב תוריבעה לע רובעי אלש ח"ש

הטלחה 41 -90

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע גרב ןתנוי

ר"ד רוסרס דיעס לבקנה
כ"ב י"ע – ד"וע רוטאנ ידאש

יפל וצ ףיעס 14 תדוקפל ה יאפור ם ]שדח חסונ[ "לשתה , ז- 4791

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
טפושה בונשרטס ןונמא )סומידב(

תיב תקיספ טפשמה

תודבועה

4 . תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה שיגה ,הלא םישעמ תובקעב , םויב 21.8.13 ר"ד דגנ הנלבוק ,
רוסרס ךכ לע , ריבעב עשרוהש תילילפ ה ףיעסב רומאכ , 41 (5 ) תדוקפל םיאפורה ,]שדח חסונ[
"לשתה ז- 1976 .

5 . הדוה לבקנה רשא ר"ד :בכרהב הנלבוקב ןודל התנמתהש ,תעמשמה תדעווב ןוידה תעב וישעמב
ןומלש – רלושטלא תיריע ד"ועו ןרטש יבצ 'פורפ ,ר"וי – .םירבח

,לבקנה לש וישעמ תרמוח לע וימוכיסב דמע לבוקה כ"ב תא שיגדהש ךות העפותה הצופנה ףויז לש
םייאופר םיכמסמ התואב ונתינש תוטלחה טטיצ לבוקה כ"ב .םסאק רפכ ,לבקנה לש ורפכב האפרמב
,םירחא םילבקנ דגנ השרפ ו ונוישיר תיילתה לע ץילמה לבקנה לש ךשמל םיישדח .

שקיב לבקנה כ"ב של ב ,לבקנה לש ונוישיר תא תולתהל א ןיב ךמתסה טפשמ תיב תצלמה לע ,רתיה
שקיב לבקנה כ"ב .ליעל טרופמכ ,םולשה ,הארתה וא הפיזנ לש רתוי לק שנועב קפתסהל היינפה ךות
.רבעב ונודנש םימוד םירקמל תנש זאמ אפורכ דבוע לבקנה יכ רוטאנ ד"וע ןייצ דוע 1991 יפוד לוכ אלל ,
באו יושנ אוה .םידלי העבראל

6 ס רשא ,לבקנה לש ותוגהנתה תא הרמוחב האור איה יכ הדעווה העבק התטלחהב . קפי םיבזוכ םירושיא
.םילפוטמ רפסמל :הדעווה ןושלב

" …תלוזל םתריסמו בזוכ יאופר עדימ םיללוכה םיכמסמ תנכה ,בזוכ יאופר עדימ םושיר
תוכמתסה םהבש ,האופרה תועוצקמ תוישואב םיעגופ לופיטל סיסב איה םדוק םושיר לע
."םייאופרה תועוצקמה יפלכ ןומאה יסחילו ,םתואירבלו םילוחל ןתינה

7 . רחאל לש הריקס ןתמ אשונב תמייקה הקיספה לע םיבזוכ םייאופר םירושיא – ,םיאפור ידי העיגה
רמוח יבגל ןוכנה רסמה תא ריבעי ןוישירה תיילתה לש תעמשמ יעצמא קרש הנקסמל הדעווה תוריבעה ת
.לבקנה רבעש

התעד הנתנ ףאו ,םינושה םירקמה ןיב ןוכנ לא הניחבהו השרפ התואב תמדוק הקיספ הנחב הדעווה
."הדימה לע רתי" לבקנה לש וקוסעב עוגפל אלש ש"מהיב תצלמהל

םוי לש ופוסב ר"ד לש ונוישיר תא תולתהל הדעווה הצילממ , רוסרס ךשמל האופרב קוסעלמ השש
ח( תועובש .)יצחו שד

8 . קנה רבעש תוריבעה ינפב ןידה תא ןתנ ףא ןניגבשו ,לב הברמלו ייניעב ,יידמל תורומח ,טפשמה תיב
תוצופנ וכפה ףא רעצה וירוגמ רוזיאב . הלקש הדעווה יכ ,יל הארנ הכלהכ ןה ,םייוארה םילוקישה לכ תא
,הלוקל ןהו הרמוחל יאה ויתוביסנו הזמ ,הריבעה תרמוח תוברל הזמ ,תויש התצלמהו הלוקשה תלבוקמ
.יילע

תא ץמאל יתטלחה ,ךכיפל תצלמה ו ,הדעווה לבקנה לש ונוישר תא תולתהל טילחמ יננה ר"ד , דיעס
רוסרס , קוסעלמ האופרב ךשמל תועובש השש , םוימ לחה 1.5.14

2

ח"וד תעמשמה תדעו

הטלחה

3

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן