חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר עבדול עזיז בדיר – הרשעה פלילית

תיאור הליך: הרשעה פלילית
פירוט אמצעי משמעת: הרשעה פלילית

2 . ,האפרמב ודבעש םיחאו םיאפור השימח םע דחי ,לבקנה רשק יכ ,הליחתכלמ םשאוה להנמ םע רשק
והל ,רמאע דארומ ,האפרמה תרומת ,םילייחל תובזוכ הלחמ תודועת וקפיסש ךכב אבצה תויושר תא תונ
ףסכ עצב (כ- 111 .)הקפנוהש תבזוכ הדועת לכ ןיגב ח"ש

םיבזוכ םייאופר םירושיא תתל ויקיסעממ תושירד וילא ונפוה רשאכ ,האפרמב ריעצ אפור היה לבקנה
ס לבקנה .וז האפרמב גוהנ היהש יפכ ,האפרמל ונפש םילייחל דצמ םימויא חכונ םג ,הנשכ ךשמב ךכל ברי
םלוא .רטופי אוה ,םשקובמ רחא אלמי אל םא יכ ויקיסעמ – ה לילב – 9-11 טסוגוא 2118 ענכנ אוה
.םינוש םילייח השולשל תובזוכ תודועת שולש ןתנו ,וילע ולעפוהש םיצחלל

3 . ר"ד דגנ שגוה ,הלא וישעמ ןיגב רידב םושיא בתכ םולשה טפשמ תיבל הוקת חתפב םושיאה בתכ .
,רתוי רחואמ ןקות ירוקמה סחוי ובו לבקנל דחא םושיא לש יעס יפל תבזוכ הדועת ןתמ ף 281 קוחל
ז"לשתה ,ןישנועה – 1977 ןלהל( – קוחה .)

ןועיט רדסה תרגסמבו ,ןקותמה םושיאה בתכב ול סחוימב הדוה לבקנה ,םידדצה ןיב ףתושמב ורתע םה
שרהל אלש .רוביצה תלעותל תוריש וצב קפתסהלו ,לבקנה תא עי

הטלחה 41 -30

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע גרב ןתנוי

ר"ד זיזע לודבע רידב לבקנה
כ"ב י"ע – ד"וע רדלא רחש

יפל וצ ףיעס 14 תדוקפל ה יאפור ם ]שדח חסונ[ "לשתה , ז- 4791

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
טפושה בונשרטס ןונמא )סומידב(

תקיספ יתב טפשמה

תודבועה

זכרמ פ"ע( זכרמ יזוחמה טפשמה תיבל לבקנה לש ורוערע 52521-1311 הלטוב העשרהה ,לבקתה ) ,
ןניעב ורתונו .םולשה טפשמ תיב י"ע עבקנש יפכ ,תיפסכה תובייחתההו צ"לשה תודובע

4 . תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה שיגה ,הלא םישעמ תובקעב , םויב 26.11.13 ר"ד דגנ הנלבוק ,
רידב ךכ לע , תילילפ הריבעב עשרוהש ףיעסב רומאכ , 41 (5 ) תדוקפל םיאפורה "לשתה ,]שדח חסונ[ ז-
1976 .

5 . הדוה לבקנה רשא ר"ד :בכרהב הנלבוקב ןודל התנמתהש ,תעמשמה תדעווב ןוידה תעב וישעמב
ןומלש – רלושטלא תיריע ד"ועו ןרטש יבצ 'פורפ ,ר"וי – .םירבח

,לבקנה לש וישעמ תרמוח לע וימוכיסב דמע לבוקה כ"ב תא שיגדהש ךות העפותה הצופנה ףויז לש
םייאופר םיכמסמ ושנעב רימחהל שקיבו ,םסאק רפכ ,לבקנה לש ורפכב האפרמב תמייקה לע ץילמהלו
תחא הנש ךשמל ונוישיר תיילתה .

לבקנה כ"ב הכורא הפוקת ךשמב דמעש ,ריעצ אפור וניהש ,לבקנה לש תוליקמה תוביסנה תא ןייצ
מ י"ע וילע ולעפוהש םימויאבו םיצחלב דחא הליל לשכש דע ,ויקיסע – דח ןולשכ – לבקנה כ"ב .ימעפ
שקיב לכמ ענמהל .הארתה לש תעמשמ יעצמאב קפתסהל ,ןיפולחלו ללכב תיתעמשמ היצקנס תלטה

6 ס רשא ,לבקנה לש ותוגהנתה תא הרמוחב האור איה יכ הדעווה העבק התטלחהב . קפי םיבזוכ םירושיא
.םילפוטמ רפסמל :הדעווה ןושלב

" יא ונינפב הדוהש יפכ ,השרומ אפור תמלוה הניאש תוגהנתה גהנתה לבקנהש קפס ן
."םיאפורב רוביצה ןומאבו האופרה עוצקמ לש ודובכבו ותימדתב תעגופה תוגהנתה

:יכ הנקסמל הדעווה העיגה ,רבד ףוס
לבקנה לש והשעמ תרמוח תא אטביש תעמשמה יעצמא ,םיסרטניאה ןוזיא תרגסמב …"
,אסיג דחמ דחא הלילב ותדיעמ לש תוידוחיה תוביסנה תא ,אסיג ךדיאמ ןובשחב איבי ךא
אוהו לבקנה דמלש השקה חקלה תא ,םיצחלל העינכ יא לש הנש רחאל דיחיו ומשיימ
,םויכ תיעוצקמה ותוגהנתהב וכ ,תוישיאה ויתוביסנ תאו עצמאב ותויה רתיה ןיב לל
ותוחמתה – ."הפיזנ אלא ןוישיר תיילתה היהי אל

8 . יכ ,יל הארנ דח ןולשכ לבקנה לשכנ וב ןפוד אצוי הרקמב ןכא רבודמ – רחאל ,דיחיו דחא הלילב ימעפ
תויאופר תודועת תקפנהב עייסל ויקיסעמ י"ע וילע ולעפוהש םיצחלב הנשכ לש הכורא הפוקת דמעש
ובזוכ לבקנה םע ןידה תא תוצמל שי וב הרקמה ,אופא הז אל .ת – םירומחו םירחא םירקמב השענש יפכ
.הל תומודב וא ,השרפ התואב הברהב

יכ ,ינרובס ,הלוקל ןהו הרמוחל ןה ,םייוארה םילוקישה לכ תא הנוכנ לא הלקש הדעווה ,ןנד הרקמב
.יילע תלבוקמ התצלמהו

הדעווה הצילממ ,ןכ לע רשא .הפיזנ לש תעמשמ יעצמא רידב ר"ד לע ליטהל

2

ח"וד תעמשמה תדעו

הנלבוקה

הטלחה

לפיכך, הנני מחליט להטיל על הנקבל, ד"ר עבדול עזיז בדיר, אמצעי משמעת של נזיפה.

ניתנה היום 12.1.14, יא שבט תשע"ד.

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן