חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר עודד רודניצקי – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת
מה חשוב לדעת? נזיפה
נזיפה

צו לפי סעיף 41 לפקודת הרופאים ]נוסח חדש[, התשל"ז-1969

14-21 החלטה
בפני:
השופט )בדימוס( אמנון סטרשנוב
בעניין שבין:
המשנה למנכ"ל משרד הבריאות הקובל
ע"י ב"כ – עו"ד יונתן ברג

לבין:
ד"ר עודד רודניצקי הנקבל
ע"י ב"כ – עוה"ד ניר לזר וציון אמיר
החלטה משלימה
העובדות
1 .ד"ר עודד רודניצקי הינו רופא מורשה, המתגורר בתל-אביב )להלן – הנקבל או ד"ר רודניצקי(.
הנקבל פירסם בעתונים יומיים ובפרסומים נוספים, לרבות באתר אינטרנט הנושא את שמו, פרסומים
שונים, העולים כדי הפרת הוראות פקודת הרופאים )להלן – הפקודה(, תקנות הרופאים )פרסומת
אסורה(, התשל"ח-2008( להלן – התקנות(, וכן עומדים בניגוד לכללי האתיקה של הסתדרות הרופאים
)הר"י( ]להלן – כללי האתיקה[.
2 .בעקבות התנהגותו הנ"ל, הוגשה קובלנה נגד הנקבל, ע"י המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, בה נטען כי
בהתנהגותו האמורה, נהג הנקבל בדרך שאינה הולמת רופא מורשה, לפי סעיף 41(1 )לפקודת הרופאים.
ועדת המשמעת שדנה בעניינו, המליצה להרשיעו במיוחס לו בכתב הקובלנה, ולהטיל עליו אמצעי משמעת
של שלילת רישיונו למשך ארבעה )4 )חדשים )להלן – ההמלצה(.
3 .ביום 18.7.16 ,החלטתי לאמץ את המלצת הוועדה ולהטיל על הנקבל אמצעי משמעת של התליית
רישיון לעסוק ברפואה למשך ארבעה )4 )חדשים )החלטה 18-16 ,המשנה למנכ"ל משרד הבריאות נ.
דר' עודד רודניצקי(.
2
הערעור
4 .הנקבל הגיש ערעור על ההחלטה לבית המשפט המחוזי בירושלים )תיק 18-10-37077 ,כב' השופט
משה בר-עם(. ביום 19.12.30 ניתן פסק דין ע"י בית המשפט, בזו הלשון:
"… נחה דעתי כי יש להורות על החזרת הדיון בערעור למשיבה 3( ועדת המשמעת – א.ס.(
לשם מתן הנמקה מפורטת בשאלה האם הטיפולים שפורטו בפרסומים השונים, עליהם אין
חולק, הינם בקשר "לעיסוקו ברפואה" של המערער… בנסיבות לא שוכנעתי כי יש לזכות
את המערער, בשל היעדר ההנמקה..".
5 .הדיון הוחזר, אפוא לוועדה אשר דנה בנושא עפ"י הנחיית בית המשפט, שמעה את סיכומי ב"כ
הצדדים, והגיעה למסקנה הבאה:
"בסיכום לאמור לעיל, הוועדה סבורה כי הטיפולים שפורטו בפרסומים, בעניין "הסרת
נימים בלייזר" והטיפול ב"בוטוקס" הינם בקשר ל"עיסוקו ברפואה" של הנקבל, ונופלים
בהגדרת "עיסוק ברפואה" כמוגדר בסעיף 1 בפקודה. כמו כן נמצא כי הטיפולים שהוצעו
בפרסומים ל"הסרת נימים בלייזר" הוצעו ל"חולים" כאמור בסעיף 1 לפקודה, והטיפולים
ב"בוטוקס" נכללים בסיפא של הגדרת "עיסוק ברפואה" – …או שירותים אחרים..וגו' ".
6 .יצויין, כי בין לבין, לאחר החזרת הדיון לוועדה, הגיעו הצדדים להסדר טיעון ולפיו, הנקבל יודה בכתב
קובלנה מתוקן, והצדדים ימליצו בפני הוועדה להטיל עליו אמצעי משמעת של נזיפה. ביום 20.8.18 ,
החליטה הוועדה לדחות את הסדר הטיעון, תוך שקבעה כי: "הוועדה סבורה, לאור חומרת העובדות
והעבירה על פי הקובלנה המתוקנת, כי הסדר הטיעון המוצע ואמצעי המשמעת – נזיפה, סוטה
במידה משמעותית מן האמצעים הראויים בנסיבות המקרה, ואינו הולם את נסיבות כתב הקובלנה".
החלטה
7 .הנני סומך ידיי על קביעת הוועדה – המורכבת, בין היתר, משני רופאים מנוסים ומלומדים – כי
הטיפולים שנכללו בפרסומים שפרסם הנקבל, הינם בקשר "לעיסוקו ברפואה", ונועדו "לחולים
ופצועים", ועל כן מדובר בפרסומים שלא כדין, כפי שקבעה הוועדה בהמלצתה הראשונה. אשר על כן,
הנני חוזר ומאשר את הרשעתו של הנקבל במיוחס לו בקובלנה, כמפורט בהחלטתי מיום 18.7.16.
8 .אשר לאמצעי המשמעת שהוטל על הנקבל, הרי בשים לב לחלוף תקופה ארוכה של למעלה משלוש
שנים מאז אישרתי את המלצת הוועדה להטיל על הנקבל אמצעי משמעת של התליית רישיון למשך
ארבעה חדשים )18.7.16 ,)ונוכח השתלשלות העניינים הארוכה והמתמשכת לאחר מכן – הנני סבור כי
יש מקום להקל, במידת מה, בענשו של הנקבל.
אשר על כן, הנני מחליט להתלות את רישיונו של הנקבל, דר' עודד רודניצקי, למשך חודשיים )2 ,)
.15.12.21 ביום שתחילתם
ניתן היום 21.11.10 ,ו' כסלו תשפ"ב.
יש להפיץ החלטה זו לצדדים, כמקובל.

———————————-
אמנון סטרשנוב, שופט )בדימוס(

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן