חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר עמוס בוחניק – הרשעה פלילית

תיאור הליך: הרשעה פלילית (קבלת דבר במרמה)
פירוט אמצעי משמעת: הרשעה פלילית (קבלת דבר במרמה)
מה חשוב לדעת? התלית רישיון ל- 3 חודשים
התלית רישיון ל- 3 חודשים

שמיש לבקנה וליאו ,ןיילק ותוא היה ל"נה המרמה ישעמב יזכרמה ליעפהו ןויערה הגוה יכ ,קלוח ןיא
.המרמה ישעמל ינשמ ףתושכ

2 םויב . 9.1.13 פ.ת( א"תב יזוחמה טפשמה תיבב לבקנה עשרוה 21131-05-11 לש תוריבעב ) לבק ת
ףיעס יפל המרמב רבד 415 ז"לשתה ,ןישנועה קוחל אפיס – 1977 ןלהל( – רבד לבקל ןויסינ ;)קוחה
ףיעס יפל המרמב 415 ו אפיס – 25 ףיעס יפל ,יוסיכ אלל םיקיש תאצוה ;קוחל 432 .קוחל )א(

הטלחה 16 – 10

יפל וצ ףיעס 45 תדוקפל םיינישה יאפור "לשתה ,)שדח חסונ( ט- 1979

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – דוע גרב ןתנוי

ר"ד קינחוב סומע לבקנה
כ"ב י"ע – לילבוב ימר ד"וע

יק וז ךרדב כ לש ךס המרמב ןיילקו לבקנה ולב – 10 .רלוד ןוילימ

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
פושה בונשרטס ןונמא )סומידב( ט

ןידה קספ

תודבועה

2

סוף דבר, בית המשפט גזר עליו עונש של 18 חדשי מאסר, מהם שישה חחדשים בפועל, שירוצו בעבודות
שירות, והיתרה על-תנאי, וכן קנס כספי בסך 150,000 ש"ח.

יצוין כי על הנאשם העיקרי, קליין נגזרו 6.5 שנות מאסר לריצוי בפועל.

4. ביום 8.7.15 הגיש המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, ד"ר בעז לב, קובלנה כנגד הנקבל, על כך
שהורשע בעבירות פליליות, ועבר בכך עבירה לפי סעיף 45(4) לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש],

תשל"ט-1979.

דוח ועדת המשמעת

5. בעקבות הגשת הקובלנה, נתמנתה ועדת משמעת בהרכב ד"ר לנה נטפוב, יו"ר, ד"ר אבי פישמן ועו"ד
רותי הורן – חברים, כדי לדון בה. בתחילת הדיון דחתה הוועדה את טענתו של ב"כ הנקבל כי יש למחוק
את הקובלנה מחמת שיהוי, והחליטה להרשיעו במיוחס לו בכתב הקובלנה ובפסק הדין של ביה"מש

המחוזי.

6. הוועדה קבעה כי בצד החומרה הרבה שיש לייחס לנקבל במעשיו, נשוא פרשה זו, יש להתחשב בזמן
הרב שחלף מאז האירועים, להערכה הרבה לה זכה בעבודתו המקצועית כרופא שיניים, ובעובדה שהוא
לא היה העבריין העיקרי והרוח החיה בפרשה זו.

החלטה

סוף דבר, הוועדה ממליצה להתלות את רישיונו של הנקבל לעסוק בריפוי שיניים למשך שלושה (3)

חדשים.

7. הוועדה הנכבדה שקלה כהלכה את מכלול נסיבות המקרה, הן לקולה והן לחומרה, והגיעה לתוצאה
ראויה ומאוזנת, הן באשר להכרעת הדין והן לגבי אמצעי המשמעת המומלץ על-ידה. עוד יש לציין, כי
העבירות שבוצעו על-ידי הנקבל – תהיינה חמורות ככל שתהיינה – לא היו קשורות במישרין לעבודתו
המקצועית כרופא שיניים.

אשר על כן, החלטתי לאמץ את המלצת הוועדה ולהטיל על הנקבל אמצעי משמעת של התליית רישיון
לעסוק בריפוי שיניים למשך שלושה (3) חדשים, החל מיום 15.11.16.

ניתנה היום 5.10.16, ג' תשרי התשע"ז.

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן