חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר עמנואל רטניק – התנהגות שאינה הולמת חוסר יכולת או רשלנות במילוי תפקידו הפרה של הוראות הפקודה.

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת חוסר יכולת או רשלנות במילוי תפקידו הפרה של הוראות הפקודה. (עסק בריפוי שיניים במראה המנוהלת ע""י תאגיד בניגוד לתקנות וללא רישיון מתאים. הפר צו סגירה)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת חוסר יכולת או רשלנות במילוי תפקידו הפרה של הוראות הפקודה. (עסק בריפוי שיניים במראה המנוהלת ע""י תאגיד בניגוד לתקנות וללא רישיון מתאים. הפר צו סגירה)
מה חשוב לדעת? תליית רשיון לחודש ימים, הגיש ערעור
תליית רשיון לחודש ימים, הגיש ערעור

ךיראתב 9.11.2005 לש תרוקב הכרענ םירומח םיאצממ הב ולגתנו ,האפרמב יזוחמה םיינישה אפור
.רוביצה תואירב תא ןכסל םילולעה .האפרמה דגנ הריגס וצ ,יזוחמה אפורה ,ףרש ר"ד איצוה םויב וב
רבמבונ שדחב וכרענש תורוקיבב 2005 תלפטמו תלעופ האפרמה יכ ררבתה , וצ ףרח ,ליגרכ תוחוקלב
.הריגסה זוחמב םידיגאתה לע יארחאה ,ןמדלוג ר"ד תא תילולימ לבקנה ףקת ,וללה תורוקיבה ןמ תחאב
.רוביצ דבועכ ודיקפת עוציבב ול עירפהו ,תרוקיבה תא ךרעש ,ןולקשא

2 םויב לבקנה דגנ שגוהש הנלבוקה בתכב . 28.9.2006 רבה דרשמ ל"כנמל הנשמה י"ע זעב ר"ד ,תואי
יכ ןעטנ ,בל ה ב םייניש יופירב קסע לבקנ תונקתל דוגינב דיגאת י"ע תלהונמ האפרמ ןתינש אלל תאזו
תמ ןוישיר ;ןידכ האפרמה דגנכ אצוהש הריגסה וצ תא רפה ;האפרמה לוהינל תואירבה דרשממ םיא

יפל וצ ףיעס 45 תדוקפל [שדח חסונ] םיינישה יאפור "לשתה , ט-1979

הטלחה 13-8

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – גרב ןתנוי ד"וע

ר"ד קינטרו לאונמע לבקנה
כ"ב י"ע – ד"וע רלגיס הנולא – יבכרה

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

ל :ןיב

:ינפב
סומידב) טפושה בונשרטס ןונמא (

תודבועה

הנלבוקה

3. לאור האמור לעיל, וכנטען בכתב הקובלנה – גילה הנקבל התנהגות שאינה הולמת לפי סעיף 45(1)
לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], תשל"ט-1979 (להלן – הפקודה); גילה חוסר יכולת או רשלנות
במילוי תפקידו, כאמור בסעיף 45(3) לפקודה; וכן התמיד להפר את הוראות הפקודה, כאמור בסעיף

45(4) לפקודה.

דו"ח ועדת המשמעת

2

4. ועדת המשמעת קיימה ישיבות רבות, שמעה עדים וקיבלה ראיות. בדוח מפורט וענייני שהוציאה
מתחת ידה ביום 26.6.12, קובעת הוועדה כי הנקבל, אשר עבד במרפאת נגה אף שהתקיימו בה ליקויים
המסכנים את בריאות המטופלים, פעל בניגוד להוראות תקנה 23(א) לתקנות, וכמו-כן הפר את צו הסגירה
שהוצא למרפאה. הוועדה קבעה, כי התנהגותו של הנקבל מהווה התנהגות שאינה הולמת רופא שיניים
מורשה, כאמור בסעיף 45(1) לפקודה.

עוד קבעה הוועדה, כי לא מצאה לנכון להרשיע את הנקבל בכך שהתמיד להפר את הוראות הפקודה,
כאמור בסעיף 45(4) לפקודה, מאחר ואשמה זו לא הוכחה די הצורך, כנטען בכתב הקובלנה.

החלטה

5. בדוח נוסף שהגישה הוועדה ביום 11.2.13, היא ממליצה להטיל על הנקבל אמצעי משמעת של
התליית רישיון למשך חדש אחד. בהמלצתה זו, שקלה הוועדה, מחד גיסא, את האינטרס הציבורי ואת
חומרת מעשיו של הנקבל, לרבות הרשעתו בעבר בפלילים ובעבירות משמעת. מאידך גיסא, התחשבה
הוועדה בכך שחלפו כבר 12 שנה מאז הגשת הקובלנה, וכי במהלך פעילותו כרופא שיניים במשך למעלה
מעשרים שנה, לא הוגשה נגד הנקבל כל תלונה בהקשר להתנהלותו המקצועית.

.6

סבורני, כי הוועדה שקלה אל נכונה את כל השיקולים הרלוונטיים בפרשה זו, והגיעה למסקנות
הראויות – הן באשר להכרעת הדין והן באשר לאמצעי המשמעת המומלץ על-ידה, ואין לי אלא לאמץ את
המלצותיה.

הנני מחליט להתלות את רשיונו של הנקבל, ד"ר עמנואל ורטניק, מלעסוק ברפואת שיניים למשך חדש
ימים, החל מיום 2.4.13.

ניתנה היום 25.2.13, טו תשרי תשע"ג.

יש להפיץ החלטה זו לצדדים, כמקובל

2.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן