חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר פואד פדילה – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (הנקבל לא העביר רישום רפואי של המטופלת כנדרש למשרד הבריאות, ובכך סיכל בדיקת התלונה)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (הנקבל לא העביר רישום רפואי של המטופלת כנדרש למשרד הבריאות, ובכך סיכל בדיקת התלונה)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון ל-3 חודשים
התליית רישיון ל-3 חודשים

3. ושענ ,תואירבה דרשמב הנולתה תלבק תובקעב עבשמ תוחפ אל ,יצחו הנשמ הלעמל ךשמב לא תוינפ
.וילא תוינפה לכל ביגה אל לבקנה ךא ,הנולתה רוריב ךרוצל לבקנה ונפ ףא תואירבה דרשמ ישנא
,תיאופרה המושרה תאו הנולתל ותבוגת תא םהילא ריבעהל השקבב תוינופלט תוחיש רפסמב לבקנל
תאו ותבוגת תא חלשי יכ תוחיש ןתואב רמא לבקנהש תורמל .רבד ולעה אל הלא תוינפ םג םלוא
כ השע אל אוה ,יאופרה םושירה .הנולתל תוסחייתה לכ חלש אלו ן ש יא בקע ,לבקנה דצמ הלועפה ףותי
הלע אל תא קודבל תואירבה דרשמ ישנא ידיב .הנולתה

4 . ,תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה שיגה ,לבקנה לש הרומאה ותולהנתה חכונ וטורג 'א 'פורפ , םויב
3.9.2017 הנלבוק , יכ ןעטנ הב לבקנה הליג תמלוה הניאש תוגהנתה םיינישה תאופר עוצקמ תא ףיעס יפל
45 (1 ט"לשת ,]שדח חסונ[ םיינישה יאפור תדוקפל ) – 1979 ןלהל( – הדוקפה ,) תוסחייתה ריבעה אלש ךכב
שרדנכ תלפוטמה לש יאופרה םושירה ןויליג וא/ו .ןנולתמה לש הנולתה תקידב לכיס ךכבו ,תואירבה דרשמל

הטלחה 18 – 17

יפל וצ ףיעס 45 תדוקפל ט"לשתה ,]שדח חסונ[ םיינישה יאפור – 1979

1. ר"ד הלידפ דאופ וניה אפור יופירל השרומ םייניש , ןלהל( – לבקנה וא ר"ד הלידפ .)

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע גרב ןתנוי

ר"ד הלידפ דאופ לבקנה
ומצעב
ה ט ל ח ה
תודבועה

1

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
בונשרטס ןונמא )סומידב( טפושה

חוד תעמשמה תדעו

הנלבוקה

2

6. הנקבל הודה במיוחס לו בכתב הקובלנה, וטען כי הוא התגרש ועזב את ביתו, ולכן לא קיבל את המכתבים
שנשלחו אליו ממשרד הבריאות. עוד טען הנקבל כי היו לו "בעיות בצנרת הביוב בתוך המרפאה, זמן רב,
ולכן לא יכול היה לקבל את המס לטיפול". הגב' חגית דומב, הממונה על בירור תלונות רפואת שיניים
במשרד הבריאות, העידה כי שוחחה מספר פעמים בטלפון עם הנקבל, שהבטיח לשלוח את התייחסותו
לתלונה ואת הרישום הרפואי – אך הוא לא עמד בהבטחתו. לדברי גב' דומב: "לא זכור לי שהיה אזכור
בנושא הצפה של ביוב".

.7

בחוות דעתה מיום 3.7.18, החליטה הוועדה להרשיע את הנקבל במיוחס לו בכתב הקובלנה, ע"ס
הודאתו. לעניין אמצעי המשמעת שראוי להטיל על הנקבל, קבעה הוועדה כי:

"הוועדה רואה בחומרה את התנהגותו של הנקבל בכך שקיבל תשלום מראש עבור טיפול במטופלת,
ועם זאת במשך שלוש שנים לא סיים את הטיפול בה. כמו כן לא השיב לפניות משרד הבריאות למרות
שפנו אליו במכתבים ובשיחות טלפון מספר רב של פעמים. התירוצים של הנקבל לאי מענה אינם
משכנעים".

8. לקולה התחשבה הוועדה בהודאתו של הנקבל במיוחס לו, כשבכך חסך מזמנה השיפוטי של הוועדה,
בהבעת חרטתו על התנהגותו, כמו גם במצבו הבריאותי, בעטיו הפסיק לעסוק ברפואת שיניים במשך מספר
שנים.

לאחר שיקול מכלול נסיבות המקרה, ממליצה הוועדה להטיל על הנקבל אמצעי משמעת של התליית רישיונו
למשך שלושה חדשים.

החלטה

9. סבורני, כי הוועדה המכובדת שקלה אל נכון את כל השיקולים הרלוונטיים הצריכים לעניין – הן לקולה

והן לחומרה.

למרבה הצער, הפכה התופעה של אי היענות לפניות משרד הבריאות לבירור תלונות שהוגשו כנגד רופאים
נפוצה וחמורה במקומותינו, ועל כן יש להחמיר בדינם.

10. אשר על כן, הנני מחליט לאמץ את המלצת הוועדה, ומורה על התליית רישיונו של הנקבל, ד"ר פואד
פדילה, מלעסוק ברפואת שיניים, לתקופה של שלושה (3) חדשים, החל מיום 2.9.18

ניתן היום 16.7.18, ד אב תשע"ח.

יש להפיץ החלטה זו לצדדים, כמקובל.

2.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן