חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר קונסטנטין זייצב – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת
מה חשוב לדעת? נזיפה
נזיפה

2 . ל לבקנ ,עצבל ארקנ םהב םירקמ ינשב ותולהנתה בקע ,תמלוה יתלב תוגהנתה לש הריבע תסחוימ
רקמב .סנוא תועגפנב תיזנרופ הקידב ,ןוספלוו םילוחה תיבב יטוקאה רדחב רבודמ ,דחא ה תולהנתהב
םע להינש תינופלט החישב לבקנה יטוקאה רדחל הכרדב התייהש תעגפנ , םיפסונ םישנא ועסנ וב בכרב
שמב ןכו ,תעגפנה תא ווילש רמא לבקנהש טפ " :הקידבה ךלהמב תעגפנל ?תכייחמ אל תא המל ."

" :םילמה הלאב ,תפסונ תעגפנל לבקנה רמא המוד טפשמ כייחת הכירצ השיא ,י אל תא המל ,ךייחל
"?תכייחמ

3 . תובקעב ליעל תטרופמה ותוגהנתה , השגוה , םויב 18.6.21 הנלבוק , לבקנה דגנכ , ךכ לע ךרדב גהנש
ףיעסב רומאכ ,השרומ אפור תמלוה הניאש 41 (1 תדוקפל ) חסונ[ םיאפורה ז"לשתה ,]שדח – 1976 .

4 ש הנימ ,הנלבוקה תשגה רחאל . ד :בכרהב ,הב ןודל תנמ לע תעמשמ תדעו תואירבה ר הקשור הלואפ 'ר
– ;ר"וי ימע ןב ודיע 'פורפ ד"ועו ןרוה תור – .םירבח ה לבקנהש רחאל ,המשאב הדו םידדצה כ"ב וגיצה
הז הרקמב יוארה תעמשמה יעצמא יבגל םתדמע תא הייוצמ לבקנה לש תמלוה יתלבה ותוגהנתה ,היפלו
.ךומנ הרמוח גרדמב .הפיזנ אוה הז הרקמב יוארה תעמשמה יעצמא יכ םירובס םידדצה

יפל וצ ףיעס 41 ז"לשתה ,)שדח חסונ( םיאפורה תדוקפל – 1976

הטלחה 09-22

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע תינח ינגד רמות
:ןיבל

ד בצייז ןיטנטסנוק 'ר לבקנה
כ"ב י"ע – ןמזייק םתויו ןרע ד"הוע

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ינפב
מידב( טפושה בונשרטס ןונמא )סו

תעמשמה תדעו חוד

תודבועה

הנלבוקה

5. בבואה להמליץ על העונש לו ראוי הנקבל, ציינה הוועדה, בדוח שהגישה ביום 26.3.22, בזו הלשון:

מרופא משפטי הנמנה על אנשי מקצוע הרפואה… מצופה ממנו לנהוג ברגישות, בזהירות
ומתוך הבנה של המצב הפגיע שבו נמצאת הנפגעת… מרופא כזה מצופה שבהתנהלותו לא
יגרום לנזק ויוסיף לנזק שכבר נגרם…".

6. לקולה, שקלה הוועדה את העובדה שהנקבל מודע לכך שעשה טעות חמורה, וכי הוא מכה על חטא
ולמד את הלקח מהתנהלותו הבלתי ראויה. לאור האמור לעיל, סבורה הוועדה הנכבדה כי יש מקום לאמץ
את הצעתם של ב"כ הצדדים, והיא ממליצה להטיל על הנקבל אמצעי משמעת של נזיפה.

החלטה

7. הצעת ב"כ הצדדים לגבי אמצעי המשמעת שמן הראוי להטיל על הנקבל, והמלצת הוועדה בעקבות
עמדה זו – מקובלים עליי.

אשר על כן, הנני מחליט לאמץ את המלצת הוועדה ולהטיל על הנקבל, ד"ר קונסטנטין זייצב, אמצעי
משמעת של נזיפה.

ניתן היום 3.7.22, ד' תמוז התשפ"ב.

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן