חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר ראוי חזא – רשלנות חמורה והתנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: רשלנות חמורה והתנהגות שאינה הולמת (הנקבל לא נקט בצעדים המתבקשים כדי להגיע לאבחנה בחולה.)
פירוט אמצעי משמעת: רשלנות חמורה והתנהגות שאינה הולמת (הנקבל לא נקט בצעדים המתבקשים כדי להגיע לאבחנה בחולה.)
מה חשוב לדעת? הוגש ערעור לביהמ"ש המחוזי- ביהמ"ש קבע כי עונש ההתליה יעמוד על 18 יום.
הוגש ערעור לביהמ"ש המחוזי- ביהמ"ש קבע כי עונש ההתליה יעמוד על 18 יום.

2 . םויב 4.12.08 , 'בגה התנפוה תבכ , 60 , ןלהל( – הלוחה דחל ) חב ןוסניליב ח"היבב ןוימה ר ל דש – .
CVA הל התשענו ןוימה רדחב הקדבנש רחאל תקידב CT ,הרדשה דומעב רחאל התיבל הררחוש איה
מ תלבוסכ הנחבואש – CEVICALGIA ,)ראווצ יבאכ( .ישפנ חתמ ףוריצב

3 . םויבו ,תואקהמו השלוחמ לובסל הלוחה הכישמה ,התיבל ןוימה רדחמ הרורחש רחאל 10.12.08 איה
חאל ,ןוימה רדחל בוש התנפוה .הפלעתהש ר

ר"ד אר ו י ןוימה רדחב יארחאה אפורהו ריכבה ימינפה אפורה היהש ,ןאזח , טילחה התקידב רחאל ,
הדרח לש הנחבאב התיבל הררחשל רטאיכיספ אפורל התיינפהו . לבקנה רדחב רחא אפור תצלמה לטיב
םייקל ןוימה יגולוריונ ץועיי , ךרע ומצע אוהש תיגולוריונ הקידבב קפתסהו . ןכ ומכ לבקנה הרוה אל , לע
תקידב עוציב CT , ןוימ רדחב ינש רוקיבב רבודמ היהש תורמל ,ןוימה רדחמ הלוחה לש הרורחש ינפל
.הנולת התוא בקע

הטלחה 15 – 01 – 'א

יפל וצ ףיעס 41 ז"לשתה ,)שדח חסונ( םיאפורה תדוקפל – 1976

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע וקח לייא

ר"ד ןאזח יואר לבקנה
כ"ב י"ע – ד"וע ןיול הוודח

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
בונשרטס ןונמא )סומידב( טפושה

תודבועה

4. ךיראתב 26.3.12 תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה שיגה , הנלבוק ,בל זעוב ר"ד דגנכ ,לבקנה הב
יכ רמאנ ה לבקנ הליג ןכו תמלוה הניאש תוגהנתה הרומח תונלשר ודיקפת יולימב , ומאכ ר ב םיפיעס 41 (1 )
ו-(3 םיאפורה תדוקפל ) ז"לשתה ,]שדח חסונ[ – 1976 ךכב , אלש עיגהל ידכ םישקבתמה םידעצב טקנ
,הנחבאל רתיה ןיבו לוריונ ץועייל הנמזהה לטיב ;ןכ ינפל עובש הקדבנ יכ הנעטב יגו יוארכ סחייתה אל
ןמז ךות ןוימה רדחל היינשה םעפב העיגה הלוחהש הדבועל אל הבצמו ,רצק ןכו ;רפתשה ןימזה אל
תקידב CT .הלוחה לש ינילקה הבצמ תורמל

5 . תשגה תובקעב לע ,ודיקפת יולימב הרומח תונלשרו תמלוה הניאש תוגהנתה ןיגב לבקנה דגנ הנלבוק
תקידב הלוחל ךרע אלש ךכ CT הבצמ יבגל יגולוריונ ץועיי לביק אל ףאו עו התנמתה , ד שמ ת ןודל תעמ
בכרהב ,הב רוד לאכימ ר"ד – ר"וי ד"ועו ןרטש יבצ 'פורפ , תויח לאגי – המייק הדעווה .םירבח רפסמ
םידע העמש ,תובישי םויבו ,תויאר הלביקו 12.12.14 הדי תחתמ האיצוה תא תוכזל הצילממ איה וב ,חוד
.הנלבוקה בתכב ול סחוימה לוכמ לבקנה

6. הדעווה תעדל ה לוטיב ןינעל , יגולוריונה ץועיי :
.אפורמ תלבוקמה תוריבסה םחתמב היה לבקנה ליעפהש תעדה לוקיש ,הרקמה תוביסנב"
רסוח ידכ הלוע הניאו ,אפור תמלוה הניאש תוגהנתה הווהמ הניא לבקנה לש ותוגהנתה
"הרומח תונלשר וא תלוכי .

ןינעל תקידב עוציב יא CT הלוחל ןוימה רדחב ותלבק םע – הדעווה הרובס ויהש םיאצממה חכונל יכ
רבודמ יכ ותומשרתהו ,ליעל טרופמכ ,וינפב לבקנל סחייל ןתינ אל ,תינגרוא היעבב אלו תישפנ היעבב
ודיקפת יולימב תולשרתה הז אשונב םג .

ל ירבח תעד :הדעווה
ה תקידב תנמזהמ ,הרקמה תוביסנב ,ותוענמיה…" – CT תלבוקמה תוריבסה םחתמב התייה
…אפורמ םנמא ךא ,ךכ לע ורעצ עיבמו הדומ לבקנה םגש יפכ ,תעד לוקישב תועט התייה ,
תוגהנתה ידכ הלוע הניא איהו ,תויתפכיא רסוח וא תונלשר ,תוזיזפ ךותמ התייה אל איה
"הרומח תונלשר וא תלוכי רסוחב תוגהנתה ידכ הלוע הניאו תמלוה הניאש .

7 . יתטלחהב .סמ 01-15 םוימ 5.1.2015 ןלהל( – הטלחהה ,) הנקסמ ללכל יתעגה יכ ץמאל ידי לאל ןיא
םירבדה .הנלבוקה בתכב ול סחוימהמ לבקנה תא תוכזל הדעווה תצלמה תא ויה לוטיב יבגל ןה םירומא
ןהו ,יגולוריונ ץועייל הנמזהה – רקיעבו – תקידב עצבלמ ותוענמיהל CT הלוחל .

הטלחהב יתעבק :יכ
" קידב תכירע יא ה ת – CT ל שאר תיבב ןוימה רדחל היינשה םעפב העיגמ רשא ,הלוח
מו םילוחה ,תננולת ,שאר יבאכ לע ,רתיה ןיב תואקה תופלעתהו אצמנ התקידבב רשאכ ,
ףרועב ןוישק – הריבס יתלב הניה ,ייניעב ,לילעב הרומח תונלשר ידכ העיגמו , תוביסנב
הרקמה ".

2

תעמשמה תדעו חוד – הערכהה

הטלחה םוימ 5.1.15

הנלבוקה

תקידב בייח הלוחה לש ינילקה הבצמ" CT יאדוול בורק ,העצוב וליא רשא , האיבמ התייה
הנחבאל ההובג תוריבסב תענומ התייה ןמזב התשענ וליא וז הנחבא .ישיבכע תת םמד לש
…תרעצמה האצותה תא ה תצמחה לע ישיבכע תת םומיד לש הנחבא – םילפטמה ללכ ידי
מב תורואמ יוקיל תניחבב וניה הז הרק " 'מע( 5 – 6 .)הדעווה חודל

,ונמעטל ,תווהמ ןאזח יואר ר"ד לש ותעד לוקישב תורומחה תויועטהו ושענש תוטלחהה"
הריבס האופרמ תינוציק הגירח " .)רוקמב אל השגדהה(

ירקיעה לשכה" אל ללכבש אוה ,תיאופר הניחבמ ןאזח ר"ד לש לש תורשפא לע בשח
.הז תא קחמ ,טושפ .תצרפממ האצותכ ,ישיבכע תת םומיד תא ריכמ אוהש חינמ ינא
.תאזה הנחבאה .. "…תושק לשכ ,הזה עטקב ,ןאזח ר"ד 'מעב ותודע( 13 םוימ 'טורפל
6.2.13 .)

9 . :יכ הטלחהב יתעבק דוע " תמייוסמ הקידב עוציבמ תוענמיהמ וא דיחי לשכב רבודמ ןיא תחא םא יכ ,
םתורבטצהב לש ז המוגע השרפב לבקנה לש וקלח תנמ ויהש םילדחמה .ו רבודמ ןה ב ץועייה לוטיב
ןהו ,הרקמה תוביסנב ריבסו שקבתמ היהש ,יגולוריונה ב ה תקידב תכירע יא – CT תבייוחמ התייהש ,
הלוחה לש תונשנו תורזוחה היתונולת חכונ תואיצמה – רשאמ תוחפ אל יחומ עוריאל תוינייפאה תונולת
ישפנ בצמל תאז לכ ; – העיגמ הלוחה רשאכ םיימעפ וימ רדחל ןתוא ןיגב ,עובש לש ןמז קרפ ךות ן
םימוטפמיסו תונולת – .עישומ ןיאו

יכ ,שגדויו ןיוצי הווהמ ישיבכע תת םומיד לש הנחבאה תצמחה יכ תושרופמ רמאנ הקידבה תדעו חודב םג
יוקיל" ,"תורואמ " הווהמ ,השרפב ןאזח ר"ד לש ותולהנתה יכו הריבס האופרמ תינוציק הגירח ."
וקמ הלא םיאצממ חכונ םג ,הלוחב ולופיטב לבקנה לש ותולהנתה יכ קפס ןיאו ,ןיטולחל ילע םילב
םילדחמה תורבטצה רומאכ , – הלוע כל יד הרומח תונלשר דיקפת יולימב ו אפורכ ".

10 . תעדה תווח תא רוריבב יתפדעה ,רבד לש ופוסב לש ותושארב ,הקידבה תדעו ,ייבר 'פורפ לש
לע – מה םתדמעו הנגהה תסריג ינפ .תעמשמה תדעו ירבח לש הכז יתטלחה ,אופא ר"ד ,לבקנה תא עישרהל
ףיעסב רומאכ ,אפורכ ודיקפת יולימב הרומח תונלשרב ,ןאזח יואר 41 (3 אלש ךכב ,םיאפורה תדוקפל )
תקידב הלוחל ךורעל הרוה CT החמומ אפורמ יגולוריונ ץועיי שקיב אל ףאו ,ןוימה רדחל העיגהש תעב
.ינכדעה הבצמ יבגל

יכ ,יתעבק דוע שנועל םינועיט תעימש ךרוצל תעמשמה תדעוול רזחוי קיתה הצלמה ןתמו יעצמא יבגל
לבקנה לע ליטהל שיש תעמשמה .

11 ךיראתב . 18.6.15 רה תעמשמה יעצמא לע יינפב ץילמהל תחתש אלא ,ףסונ חוד הדעווה הנתנ , יוא
לע ותעשרה תובקעב ,לבקנל – ידי יתארוהל םאתהבו – "ד ,הדעווה ירבח בור ורחב טש 'פורפו רוד ר רן –
,האילפה הברמל ו ,הארוההמ םלעתהל וגשה םתדמע לע בושל "ב רבודמ ,היפלו רבעהמ הי לוקישב תועט
תעד ," םוימ יתטלחהב עבקנש יפכ ,דיקפת יולימב הרומח תונלשרב אלו 5.1.15 . םה ,ךכיפל םירזוח"
ובכ ינפל םיצילממו ."ול וסחויש תוריבעהמ לבקנה תא תוכזל רשה ד

רפ ,הז קיתב הקידבה תדעו ר"וי תעמשמה תדעו ינפב דיעה רשא ,ייבר ןיטרמ 'פו יכ ותודעב ןייצמ , :

המכיס הקידבה תדעו :םילמה ולאב ,חודה םויסב התדמע תא

3

תעמשמה יעצמא ןינעל הדעווה חוד

12. חוששני, כי בכך חרגו שני הרופאים המלומדים חריגה בוטה מסמכותם, פעלו בניגוד לכללי סדר
הדין ואף בניגוד לכללי מינהל תקין בסיסיים. עם כל הכבוד לידע הרפואי המעמיק של שני חברי הוועדה –
להבדיל מהשכלתם המשפטית הדלה – התיק הוחזר אליהם לצורך המלצה על אמצעי משמעת שיש
להטיל על הנקבל, ולא כ"ערכאת ערעור" על החלטת השופט, דבר שהובהר להם גם ע"י עו"ד חיות, נציג
היועהמ"ש בוועדה – אך לשווא. יש לציין גם את עמדתה של ב"כ הנקבל, עו"ד ח' לוין, אשר הצהירה
בפני הוועדה כי: "הם מקבלים בהכנעה את עמדת כבוד השופט, הגם שהיא שונה מעמדת חברי ועדת
המשמעת", וחבל שהכנעה מנומסת זו לא הייתה גם מנת חלקם של רוב חברי הוועדה.

גם שופט היושב בדין חייב לכבד החלטות ופסיקות של ערכאה גבוהה ממנו – אף אם הן אינן נושאות חן
בעיניו – ואין הוא רשאי לעשות דין לעצמו ולהפר את הוראותיה. ואם בשופט מקצועי אמורים הדברים –
על אחת כמה וכמה בחברי ועדה, שהינם הדיוטות בתחום המשפטי, ועליהם לציית להחלטות הערכאה
הגבוהה מהם, ללא אומר ודברים. ויודגש, כי החלטת השופט שהוא חליפו של שר הבריאות – נתונה
ממילא, לערעור בפני בית המשפט המחוזי, אך בשום פנים ואופן לא ל"רוויזיה" נוספת של חברי הוועדה
המלומדים, יהא הידע הרפואי שלהם מעמיק ככול שיהיה. על אחת כמה וכמה – כשאין להם את הנתונים
והידע המתאימים כדי לערוך הבחנה משפטית ראויה ומיומנת בין "שיקול דעת מוטעה" לבין רשלנות
לשמה.

13. חבר הוועדה, עו"ד חיות, לאחר שבחן את חומרת העבירות, מזה ואת נסיבותיו האישיות של הנקבל
מזה – ממליץ להטיל עליו אמצעי משמעת של התליית רישיון למשך חדשיים (2).

הנקבל בן 38, נשוי + שלושה, עובד כיום בבית החולים העמק בעפולה. ניתנו עליו חוות דעת חיוביות
ביותר על-ידי פרופ' צוקרמן ופרופ' טור כספא, בהן הוא הוגדר כאדם וכרופא יוצא מגדר הרגיל, רופא
מצוין, מסור ואחראי.

החלטה

הנני מאמץ את המלצת נציג היועהמ"ש לממשלה, ומטיל על הנקבל, ד"ר ראוי חזאן, אמצעי משמעת של
התליית רישיון מלעסוק ברפואה, למשך חדשיים (2), שתחילתם ביום 1.9.15.

בשולי החלטתי זו, ונוכח ההיבט המשפטי-עקרוני שבה – אבקש להפיץ ההחלטה בקרב כול חברי הוועדות,
על מנת למנוע הישנות מקרים חריגים ויוצאי דופן שכאלה של אי ציות להחלטות בעתיד.

ניתן היום, 28.6.15, יא תמוז התשע"ה.

יש להפיץ ההחלטה, כמקובל.

eo

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן