חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר רדא תורכי – התנהגות שאינה הולמת רופא מורשה

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת רופא מורשה (יצר ביקורים פיקטיביים לעשרות מטופלים שזיכה אותו בשכר טרחה כאשר בפועל לא נבדקו, רשם למטופלים אבחנה רפואית בדויה מרשמים פיקטיבים ללא ידיעת המטופלים וזייף רשומות רפואיות)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת רופא מורשה (יצר ביקורים פיקטיביים לעשרות מטופלים שזיכה אותו בשכר טרחה כאשר בפועל לא נבדקו, רשם למטופלים אבחנה רפואית בדויה מרשמים פיקטיבים ללא ידיעת המטופלים וזייף רשומות רפואיות)
מה חשוב לדעת? התליית רשיון ל3 שנים
התליית רשיון ל3 שנים

םויל ךומסב 25.9.2008 ,םילפוטמהמ םיינש לש םיינמז םיבשחוממ רבח יסיטרכ ינש לבקנה ידיל ועיגה ,
ות רשא .גפ םפק תרושקתה לבכ לש םוזי קותינ יכ לבקנל ררבתה ,תכרעמב יהשלכ הלקת ןוקית תובקעב
לש םייאופרה םיקיתל השיגו תוהזה תדועת ירפסמ לש תינדי הדלקה רשפאמ רשא ,תרושקתב לשכל םרוג
רוציל ןתינ ,הזכ ןפואב .םילפוטמה ללכ כשב אפורה תא הכזמה ,האפרמב לפוטמה לש "יביטקיפ" רוקיב ר
.ולש בשחוממה סיטרכב שומיש אללו האפרמב לפוטמה תוחכונ אלל םג ,החרט

2 אוה ןועבר ידמ ,ויפלו בזוכ גצמ לבקנה רצי ,םינש שולשמ הלעמל ךשמב ,וז הטישב שומיש תובקעב .
כ קדב -60 – 90 לע וקדבנ אל םה לעופב רשאכ ,םילפוטמ – תיאופר הנחבא םילפוטמל םשר לבקנה .ודי
ימשרמו היודב .םהלש תויאופר תומושר ףייז ךכבו ,םילפוטמה תעידי אלל ,תופורת תליטנל םייביטקיפ ם

לש ךס לבקנל ח"פוק המליש ,ל"נה אוושה יגצמ לע ךמתסהב 100 .ןועבר לכב לפוטמ תקידב רובע ח"ש
לש ךס המרמב וסיכל לבקנה ףרג כ"הסב 217,000 .ח"ש

הטלחה 13-09

יפל וצ ףיעס 41 ז"לשתה ,(שדח חסונ) םיאפורה תדוקפל -1976

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע וקח לייא

ר"ד יכרות אדר לבקנה
כ"ב י"ע – ד"וע םאלז ובא תפאר

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
פושה בונשרטס ןונמא (סומידב) ט

בועה תוד הנלבוקהו

3 וישעמ ןיגב . ,הלא ר"ד דגנ שגוה יכרות מ תיבל םושיא בתכ םולשה טפש וכעב .פ.ת) 2573-04-11 ( ,
ול הסחוי וב לש תוריבע תורימחמ תוביסנב המרמב רבד תלבק – ףיעס יפל 415 ,ןישנועה קוחל אפיס
ז"לשתה -1977 ןלהל)– קוחה תורימחמ תוביסנב רבד ותועצמאב לבקל הנווכב ךמסמ ףויז ;( – הריבע
ףיעס יפל 418 ףייוזמ ךמסמב שומישו;קוחל – יפל הריבע ףיעס 318 .קוחל

" ןמ יוארה ןתיל תא תעדה , אלוקל , ורבעל יקנה אלל בבר לש םשאנה וניהש ןב
56 , תוברל ועל תדב ותולהנתה תיביטמרונה לש םשאנה ךרואל תונש וייח , ףאו
הפוקתב רחאלש עוציב תוריבעה , יפכ הלועש תויודעמ ידע יפואה יינפב ארקממו
ריקסת תורש ןחבמה , דמלמה רבדב תויה םשאנה אפור יעוצקמ , חילצמ ךרעומו
לע ידי ויתוחוקל לעו ידי ישנא ורפכ . רומאל ליעל שי ףיסוהל , יכ םשאנה חקל
תוירחא האלמ עוציבל םישעמה עיבהו תשוחת השוב הטרחו ןה ינפב תורש
ןחבמה ןהו ינפב מהיב "ש , ךכבו " הכה לע אטח ." אל וז ףא וז , םשאנה בישה
תפוקל םילוח " יבכמ " תא אולמ םוכס ףסכה חקלנש לע ודי המרמב , רבד ףסונ
קידצמה הרקמב ונינפבש תא יא יוצימ ןידה םע םשאנה .

חכונ ה רומא ליעל , חכונו הדבועה ןניקסעש םשאנב רשא לפנ ארגיאמ אמר אריבל
אתקימע , םא יכ לשב םישעמ עציבש אלו לשב ישעמ רחאה , ירה ןיאש תוצמל תא
ןידה םע םשאנה . שגדוי הדוקנב וז , יכ ינועיטמ רוגנסה יינפב הלוע , יכ תעשרה
םשאנה ןידב קיתב הז הרומא איבהל תיילתהל ןוישיר אפורה לש םשאנה ךשמל
םינש תוכורא , תרגסמב הנלבוקה תטקננה ודגנ םעטמ דרשמ תואירבה ) האר
נ/2(" .

ישדח השש לש שנוע םשאנה לע ליטהל טפשמה תיב טילחה ,ליעל רומאה רואל
לע רסאמ ישנע ןכו ,הירהנב םילוחה תיבב תורש תודובעב וצוריש ,לעופב רסאמ –
ךסב יפסכ סנקו יאנת 100,000 ומכ .ח"ש – ןכ ןחבמ וצ ןתמ לע טפשמה תיב הרוה ,
ךשמל םשאנה לע 18 .ןחבמה ןיצק חוקיפב ,םישדח

,םושיאה בתכב ול וסחויש תוריבעב טפשמה תיבב הדוה לבקנה םויב עשרוהו 23.1.12 .ותאדוה ךמס לע
ךיראתב 4.3.13 :ןלהלדכ עבקש ךות ,לבקנה לש ושנע תא םולשה טפשמ תיב רזג

2

םייטפשמ םיכילה

ךשמל לבקנה לש ונוישיר תא תולתהל שקיב לבוקה כ"ב 10 תולתהל אלש שקיב לבקנה כ"ב וליאו ,םינש
לע ,ללכ ןוישירה תא – תרקע ותשאו םידלי השולשל בא אוהש ,לבקנה לש ומחל הטמב עוגפל אל תנמ .תיב

" םיזחנה םימשרמה תספדה םג ומכ ,םיחטובמה יקיתב תויביטקיפה תונחבאה םושיר…
."םילפוטמל קזנל םורגל ףא םייושע םמצעלשכ ,םיחטובמל ונתינש הלאכ תויהל
) דומע 4 .(הדעווה חודל

דיעמב וז השרפב רבודמה ןיא" דח ה – לבקנהש םישעמב םא יכ ,לבקנה כ"ב תנעטכ ,תימעפ
ךות התשענש ,יתועמשמ דאמ ףקיהב האנוהב רבודמ …יתטישו יבקע ןפואב עציבו רזח
הנשנו רזחש תויאופר תומושר שובישבו אפורכ לבקנב ןתינש ןומאב הערל שומיש
"םירקמ םייפלאמ הלעמלב דומע)5 .(חודל

4 . השיגהש חודב הנייצ הדעווה יב םו 24.2.13 ותויה ןרקיעש ,לבקנה לש תוליקמה תוביסנה תא םג
אפורכ דובעל רזח אוהש הדבועהו בוטה ויפוא יבגל ונתינש תעדה תווח ,ותחפשמ לש דיחיה סנרפמה
להנמכ םויכ שמשמו .ןאנס ובא רפכב תואירב יתוריש תיללכ ח"פוק לש האפרמ ח"פוקל ריזחה ףא לבקנה
האצותכ לביקש ףסכה תא יבכמ .וישעממ

הדעווה הצילממ ,הרמוחל ןהו הלוקל ןה ,הרקמה תוביסנ לולכמ לוקיש רחאל לש ונוישיר תא תולתהל
.םינש שמח ךשמל ,האופרב קוסעל לבקנה

שגוה הדעווה חוד יכ ,שגדויו ןיוצי ינפל ןתמ ידה קספ ךרדבש העש ,וניינעב ןדש םולשה טפשמ תיב לש ן
יס רחאל קר הדעווה חוד ןתינ ללכ .רוערע יכילה תוברל ,םייטפשמה םיכילהה לוכ םו

5 . האובב הדעווה ילוקיש ליטהל ץילמהל יילע םילבוקמ יואר תעמשמ יעצמא לבקנה לע , הדעווהש רחאל
ןה הבשחתה דחא דצמ ,לבקנה לש וישעמ תרמוחב .רחאה דצהמ ,תוישיאה ויתוביסנב ןהו ,

ףכ יכ ,הדעווה תדמע םע יכונא םיעד םימת הרמוחל הטונ ןנד הרקמב םיינזאמה אקווד , וישעמ חכונ תאזו
םילפוטמה ויפל אווש גצמ גיצה ,תויאופר תומושר ףייז הכורא הפוקת ךשמב רשא ,לבקנה לש םירומחה
לע ולפוט – ףסכ עצב ןעמל תאז לכו ,תופורת ולבקו ודי לופיטו הנחבא ומשרנ םהיבגלש םילוחל ןוכיס ךותו
.םייביטקיפ

ע תלבוקמ :היפלו ,הדעווה תדמע ייל
רוביצה ןומאב ןה עגפ אוה .עוצקמל ויתימעבו וב ןתינש ןומאה תא הסג לגרב סמר לבקנה"
חרכה יאנת הווהמה ,םיאפורב ב ןומאב ןהו ,לפוטמו אפור יסחיב י ססובמ וילעש םיאפור
ינוגראה ךרעמה חרכהב – ."תואירבה תכרעמ לש יעוצקמ

3

,השיגהש חודב הנייצ הדעווה :יכ

ח"וד תעמשמה תדעו

:יכ ,הדעווה הנייצ דוע

הטלחה

6. יחד עם זאת – סבורני כי בשיקולי הענישה היה מקום לתת משקל רב יותר לנסיבות המקילות במקרה
דנן, מכפי שנתנה הוועדה, וזאת במיוחד לאור פסיקתו של בית המשפט – שניתנה, כאמור רק כעשרה
ימים לאחר דוח הוועדה – פסיקה אשר קבעה כי אין מקום למיצוי הדין עם הנקבל.

נסיבות מקילות אלה, כפי שפורטו בפסק הדין, היו התסקיר החיובי של שרות המבחן, שאף המליץ שלא
להרשיעו כלל ולהסתפק בעבודות של"צ; העובדה שהנקבל החזיר לקופ"ח מכבי את מלוא הסכום שהוציא
במרמה מהקופה; התנהגותו הנורמטיבית עד לפרשה הנדונה; וכן יתר נסיבותיו האישיות – מצבו הכלכלי
והבריאותי, שאינם תקינים – והעובדה שהוא חזר לעבוד במשרה חלקית בקופ"ח כללית.

7. נוכח מכלול הנסיבות הללו ולאור העונש המתון, יחסית שנגזר על הנקבל על-ידי בית המשפט
סבורני כי יש מקום להקלה מסוימת בעונשו, וזאת על-מנת לאפשר לו להשתקם ולשוב לחיים תקינים,
מוקדם ככול הניתן. סבורני, כי גם בקיצור מה של תקופת ההתלייה יהיה כדי להוות עונש חמור דיו
ולהרתיע עבריינים פוטנציאליים, דוגמת הנקבל שבפנינו.

לפיכך, הנני מחליט להתלות את רישיונו של ד"ר רדא תורכי לעסוק ברפואה למשך שלוש (3) שנים, החל
מיום סיום ריצוי ענש המאסר בעבודות שרות, שנגזר עליו ע"י בית המשפט.

8. בשולי החלטתי הנני ממליץ כי במקרים של העמדה לדין פלילי של נקבלים, תמתין הוועדה עד לסיום
ההליכים המשפטיים כפי שהיה נהוג ומקובל עד כה וזאת על מנת שתהיה בפניה התמונה הכוללת
והמלאה של נסיבות המקרה, לרבות שיקולי הענישה של ביהמ"ש.

ניתנה היום, 3 אפריל 2013, כג ניסן התשע"ג.

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן