חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר רוני גלעד – רשלנות חמורה במילוי תפקידו

תיאור הליך: רשלנות חמורה במילוי תפקידו (לא מילא רשומה רפואית כמקובל או הורה על ביצוע בדיקות נוספות, בטרם החליט על שחרורו של המטופל מחדר המיון)
פירוט אמצעי משמעת: רשלנות חמורה במילוי תפקידו (לא מילא רשומה רפואית כמקובל או הורה על ביצוע בדיקות נוספות, בטרם החליט על שחרורו של המטופל מחדר המיון)
מה חשוב לדעת? התלית רשיון ל- 10 ימים
התלית רשיון ל- 10 ימים

1 . םויב 21.12.10 הנפוה ףיר לאינד רמ ןלהל)– הלוחה ל ( ןלהל) בוליכיא םילוחה תיב לש ןוימה רדח
– םילוחה תיב םיבאכ לע הנולת בקע תאזו ,יבכמ ח"פוקב החפשמה תאופרב החמומ ,ואדנל ר"ד י"ע (
רדחל ותוא הנפהו רטטק הלוחל רידחה ,ןתש תריצעב דשח ואדנל ר"ד .ןתש ןתמב הבירצו הנותחתה ןטבב
.ןוימ

חה קדבנ ,םילוחה תיבל ועיגה םע לע הלו – דעלג ינור ר"ד ידי ןלהל)– לבקנה וא דעלג ר"ד ( שמיש רשא ,
.תיגולורואה הקלחמב ןרותכ רה הירוטסיהה תא ןוימה ןוילגב םשר לבקנה הנפהו ,ול הרסמנש יפכ ,תיאופ
הלוחה תא לש הנחבאב ,יטויביטנא לופיט םע הליהקב רוריבל Urinary Retention םשר אל לבקנה .
עוציב הלוחה ןויליגב הקידב .ח"היבמ ורורחש םרט ,דבלב ןתש תקידבל ותוא הנפהו ,תילאקיזיפ

2 . ,ןוסניליב םילוחה תיבב ןוימ רדחל םויה תרחמל הנפ אוה ,ופכת ףאו הלוחה לש ןטבה יבאכ וכשמנשמ
םויב .יעמה לש היצרופרפ וב הנחבוא םש 23.10.12 הסוכמ יתקלד ךילהת המגיסב אצמנו חתונ הלוחה
כנ המגיסה .תיקלח התר .הימוטסולוק האצוהו

הטלחה 13-7
:ינפב
ה בונשרטס ןונמא (סומידב) טפוש

יפל וצ ףיעס 41 ז"לשתה ,(שדח חסונ) םיאפורה תדוקפל -1976

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע וקח לייא

דעלג ינור ר"ד לבקנה
כ"ב י"ע – ד"וע ןיול הודח

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

תודבועה

הנלבוקה

2

4. לאחר תיקון כתב הקובלנה, הודה הנקבל במיוחס לו בכתב הקובלנה המתוקן. ב"כ הצדדים הגיעו
להסדר טיעון, והמליצו בפני הוועדה להשית על ד"ר גלעד עונש של התליית רישיון למשך עשרה (10)

ימים.

בדו"ח שהגישה הוועדה, היא הדגישה כי הנקבל סטה מרמת הטיפול המקובלת הצפויה ממנו, משלא רשם
בגיליון הרישום כי נערכה למטופל בדיקה כטענתו, ומשלא נועץ – קודם שאישר את שחרור החולה מחדר
הטיפול – בתורן חדר מיון ובכונן המחלקה האורולוגית, או למצער, באחד מהם.

הוועדה נתנה דעתה גם לנסיבות המקילות בפרשה זו שעיקרן: הודאתו של הנקבל במיוחס לו בכתב
הקובלנה המתוקן והעובדה שהוא הכיר באחריותו; חוות הדעת החיוביות ביותר שניתנו אודותיו; היותו
בעת האירוע בתחילת דרכו כמתמחה; וכן התרשמות הוועדה כי עומד בפניה: "רופא ראוי אחראי ונאמן,
אשר למד את הלקח ומכיר בכובד משקלה של טעותו".

אשר על כן, החליטה הוועדה לאמץ את הסדר הטיעון שהושג בין ב"כ הצדדים, והיא ממליצה להתלות את
רשיונו לעסוק ברפואה למשך 10 ימים.

החלטה

5. סבורני, כי הוועדה שקלה כהלכה את כל נסיבות המקרה המצער לאשורן, הן המקילות והן המחמירות,
ואמצעי המשמעת המומלץ על ידה – בעקבות הסדר טיעון בין ב"כ הצדדים – הינו סביר.

אף אני התרשמתי מהכתובים, כי רשלנותו של הנקבל לא הייתה בדרגה הגבוהה של מדרג הרשלנות
החמורה, וכי אכן מדובר ברופא ראוי ואחראי, שאין לקטוע את המשך דרכו בתחום הרפואה.

לפיכך, החלטתי לאמץ את המלצת הוועדה ולהטיל על הנקבל, ד"ר רוני גלעד, אמצעי משמעת של התליית
רישיון מלעסוק ברפואה למשך עשרה (10) ימים, שתחילתם מיום 15.3.13.

ניתנה היום 24.2.13, יד אדר תשע"ג.

המזכירות תעביר לצדדים העתק החלטה זו.

,

cel.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן