חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר רונן אריאן – הרשעה פלילית

תיאור הליך: הרשעה פלילית (עבירות מס)
פירוט אמצעי משמעת: הרשעה פלילית (עבירות מס)
מה חשוב לדעת? התלית רישיון ל- 4 חודשים
התלית רישיון ל- 4 חודשים

ÄTMJGW MEQJPATIT

בענין: הקובלנה נגד דייר רונן אריאן

000000008

צו לפי סעיף 41 לפקודת הרופאים (נוסח חדש) תשל. ז – 1976

דייר רונן אריאן (להלן הנקנל), הורשע בבימ"ש השלום ברחובות, על פי הודאתו, בעבירות מס של
השמטת הכנסות ומסירת תרשומת כוזבת בדו"ח לפי סעיפים (1) ו-(2) לסעיף 220 לפקודת מס
הכנסה, וכן בעבירה לפי סעיף 220 (5) בשל שימוש במרמה, ערמה ותחבולה, כל העבירות הללו
ביצע הנקבל שנה אחרי שנה משך שש שנים. הסכום שהושמט מההכנסות, ולא שולם בגינן מס
הכנסה הגיע לכדי 690,000 ₪.

14/07/2018 03:05

נימייש השלום הטיל עליו מאסר בפועל של חמישה חודשים, מאסר על תנאי של 12 חודשים וקנם
כספי של 18,000 ₪

בערעור שהוגש לביהמ"ש המחוזי (מרכז), הומר עונש המאסר בפועל במאסר של ששה חדשים
שיבוצע בעבודות שרות, והקנס הועמד, בסכמת הנקבל על 50,000 ₪.

בעקבות הרשע זו הוגשה נגד הנקבל קובלנה על פי סעיף 41 (5) לפקודת הרופאים (נוסח חדש)
תשל"ז – 1976 (להלן הפקודה). סעיף זון רואה בהרשעתו של רופא בעבירה שאיננה כלולה

בפקודה, עבירת משמעת.

ועדה שמונתה לפי סעיף 44 לפקודה, שמעה את שיש לנקבל לאמר, ומצאה אותך אשם, גם כאן לפי
הודאתו, בעבירת המשמעת שיוחסת לו. הדיון בפניה התמקד לכן בשאלת הסנקציה עליה ראוי
להמליץ לשר הבריאות.

:woda I£:St 882

הדיון בפני הועדה היה ממצח מאד, וסופו של דבר שהועדה המליצה על התלית רשיון הנקבל
למשך ששה חדשים. המלצה זו הועברה אלי, כיוון שסמכויות שר הבריאות לפי סעיף 41 לפקודה
הנוגעות לענישה המשמעותית, הואצלו אלי.

אין חולק על כך שחרף החזות החיצונית של החמרת העונש ע"י ביהמ"ש המחוזי מ-5 חדשים
לששה חדשים ומ- 18,000 ₪ ל- 50,000 בקנס, הרי שלאמיתו של דבר ביקש ביהמייש להקל
במידה לא קטנה על הנקבל. הערעור היה ערעורו של הנקבל, ולא ערעור המדינה, וההקלה
המשמעותית לה זכה הנקבל, היתה המרת המאסר בפועל שיש בו שלילת חרות למאסר בעבודות

. שרות, שאיננו שולל את בסיס החדות של הנאשם, ואין הוא מנתק אותו מביתו וממשפחתו.

ביהמ"ש המחוזי לא הסתיר את כוונתו להקל עם הנקבל, והוא תרץ זאת באמרו שבעשותו כן אין
הוא מתעלם ממגמת הפסיקה להטיל על מי שמעלים הכנסות, ונוהג כפי שנהג המערער עונש
מאסר לרצוי מאחורי סורג ובריח, אך באשר למערער שבפנינו, לא מדובר רק באדם נורמטיבי

66LLS9S:01

AT 0:380A

ÄTMJGW MEQJPATIT

800000000

שאין לו עבר פלילי, אלא באדם שתרם מכישוריו כרופא למען החברה, לרבות חוסים שחלין בביתו
וטיפל בהם, ומן הראוי היה שתרומה זו תילקח בחשבון …. על ידי מתן אפשרות למערער לריצוי
עונש מאסר בעבודות שירות לתקופה ארוכה יותר …. הגם שבימ"ש קמא קבע שירצה את עונש
המאסר מאחורי סורג ובריח",

14/07/2010 03:85

בנמקה את החלטתה כתבה הועדה שידיווח אמת על ידי רופא היא מאשיות המקצוע, שכן האמון
ברופאים וברישומיהם הוא הבסיס לפעילותם של גופים ורשויות האמונים על בריאותה של
האוכלוסיה …. דווח שאינו אמת, או לא מדויק, באופן שיטתי במשך שנים רבות אף אם אין הוא
בתחום הרפואה, מעורר חשש לגבי דיווחים גם בתחום הרפואה. בכך יש כדי לפגוע באמון הצבור
ברופא ובמקצוע הרפואה …".

אני מסכים עם מה שאומרת הועדה, אם כי יש לי ספק אם כל הרופאים הנכשלים בדווח כוזב
הנוגע למס הכנסה, ינהגו באותה אמת מידה גם גבי דווחים רפואיים. נראה לי שלא אחטא לאמת
אם אומר שמתוך הלא רבים הנכשלים בדווח מוטח למס הכנסה יהיו רק מעט שיעזו לפברקיי
רישומים רפואיים ולהעביר מסרים שאינם אמת בתחום זה. אין בהערה זו כדי לגרוע מהסכמתי
לדברים שכתבה הועדה.

נוכח גישתה זו, סברה הועדה שיש במקרה זה מקום לתגובה קשה ומרתיעה …. ואט ממליצים
על התלית רשיונו של חנקבל …. לששה חדשים",

מתוך דיוני הועדה ניתן ללמוד שבעשותה כן היא הונחתה, בין השאר, על ידי שתי החלטות בחן
לפי הנטען ע"י הקובל הותלה רשיון הנקבל שם לששה חדשים בשל מעשים דומים.

אחד ממקרים אלו נגוע בייזוחמה" של ממש כשהנקבלת זייפח רישומים רפואיים והשימה עצמה,
לוקה במחלות שלא היה לה, עליהן היא הסתמכה בענייני מיסוי. היתה זו קומבינציה מכוערת של
ניצול הכח הרפואי בדרך פסולה ולמטרה פסולה.

חרף התכנון הזדוני של העלמת מס בח נכשל חנקבל, וחרף אורך התקופה בה נכשל הנקבל, שנה
אחר שנה, באי תשלום מסים תוך הגשת דו"ח מעוותים, עדיין רב המרחק בין הסוג והחומרה של
שני עניינים אלו. '

ל–כם WoJJ TE:S:

לכך יש להוסיף שגם ביהמ"ש המחוזי ראח להקל במידת מה על הנקבל בשל ישתרם מכישוריו
כרופא למען החברה, לרבות חוסים שהלין בביתו וטיפל בהם".

לפי נתונים שהובאו בפני הועדה היתה תקופה בה הוא היה רופא יחיד ביבנה שהיתה אז מקום נדח
ולא אטרקטיבי. היום הוא אינט צעיר, ואולם אין לו מקום עבודה קבוע, אין הוא זכאי לפנסיה,
והוא מחטט רגליו גם בלילות כרופא הנקרא למקור חולים בבתיהם.

CEIJCQC:0|

ביו זר

ניתן היום

:wous 2x:st ava2–T

ATMJGW MEQJPATIT

בכל הנסיבות הללו נראה לי שניתן להסתפק בחתלית רשיון לתקופה של ארבעה חודשים, וכך אני

מחליט

. תחילת ההתליה ב- 1.10.2010.

/*/0

800000000

2

נשיא (בדימוס) של ביהמ"ש הממסי בירושלים

– 14/07/2018 03:05

662LSSS:01

נב

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן