חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר רונן בורודובסקי – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (פרסם עובדות שגויות או מטעות ועשה לעצמו פרסומת אסורה)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (פרסם עובדות שגויות או מטעות ועשה לעצמו פרסומת אסורה)
מה חשוב לדעת? התליית רשיון לשלושה שבועות
התליית רשיון לשלושה שבועות

בוק ר"ד ,א"ת תואירבה תכשלב יזוחמה םיינישה אפור דרשמ רושיא תא ונממ שקבו לבקנל הנפ ,י
בה ר ,היינפל הבוגתב .ל"נה הכמסהל תואי אלש בייחתמ אוה יכ לבקנה עידוה לכב ל"נה ראותב שמתשהל
.דיתעב םוסרפ

2 . תופסונ םימעפ ומצע גיצהו לבקנה בש ,וז תובייחתה ףרח םינשה ךלהמב 2009 ו – 2011, ךמסומ"כ
סא ילופיט עוציבל תואירבה דרשמ ןכו ,"םינפה לש הקיטת ,"הפה םוקישו תילטנד הקיטתסאל החמומ"כ
תושדח" טנרטניאה רתאב ןכו "םירוה תויהל" ןיזגמב ,ולש טנרטניאה רתאב ,ןוגכ םינוש םימוסרפב תאזו
.הלאוו רתאבו ,"הנושאר הקלחמ

םוימ תואירבה דרשמב תוכיא תחטבהל ףגאהמ קינשטומ ר"ד לש היינפ תובקעב 15.10.09 תה , בייח
ול אל החמומ ראותב שמתשהל אלש תפסונ םעפ לבקנה – םג םמצע לע ורזח םימוסרפהו ,אוושל ךא
תנשב 2011 .ליעל טרופמכ ,

יפל וצ ףיעס 45 תדוקפל ט"לשתה ,[שדח חסונ] םיינישה יאפור -1979

הטלחה 13-12

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – גרב ןתנוי ד"וע

ר"ד יקסבודרב ןנור לבקנה
כ"ב י"ע – ד"וע ןמזייק ןרע

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
דב) טפושה בונשרטס ןונמא (סומי

תודבועה הנלבוקהו

הקובלנה

3. בכתב הקובלנה שהוגש נגד הנקבל ביום 11.8.11 ע"י המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, ד"ר בעז לב,
נטען כי הנקבל גילה התנהגות שאינה הולמת רופא מורשה לריפוי שיניים, כאמור בסעיף 45(1) לפקודת
רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל"ט-1979; פרסם עובדות שגויות או מטעות ועשה לעצמו פרסומת
אסורה, בניגוד לתקנות רופאי השיניים (פרסומת אסורה), התשס"ט-2009; השתמש בתואר מומחה שלא
אושר לפי תקנות רופאי השיניים, וכן התמיד להפר את הוראות הפקודה, כאמור בסעיף 45(3) לפקודה.

דו"ח ועדת המשמעת

4. הנקבל הודה בפני ועדת המשמעת בעבירות שיוחסו לו, והורשע על סמך הודאתו.

מטעם הנקבל הופיעה בפני הוועדה הגב' קרן עבאס מחברת יחסי הציבור, שהעידה כי לעתים חולף זמן רב
בין מועד העברת ה"קומוניקט" לפרסום ועד למועד הפרסום בפועל. העדה אישרה כי הנקבל פנה עוד
בשנת 2009 בדרישה להפסיק את הפרסומים האסורים, אך כנראה ש"לקח זמן" עד שהפרסומים הוצאו

מהמערכת.

הנקבל הביע צערו וחרטתו על מעשיו.

5. הוועדה קבעה בדוח שהגישה ביום 5.3.13, בהאי לישנה:
".. מעשי הנקבל ומחדליו אכן מהווים התנהגות שאינה הולמת מורשה לריפוי שיניים וכי
פרסום עובדות שגויות ומטעות, מידע לא נכון ומצג שוא יש בהם חומרה כשלעצמם…
נראה לנו כי הנקבל לא עשה די להפסיק את הפרסום וכי פעולותיו של הנקבל לצורך האמור
לא היה בהם די".

לקולא התחשבה הוועדה בהודאת הנקבל בעבירות שיוחסו לו, בחרטה האמיתית אותה הביע, ובניסיונותיו
להפסיק את הפרסומים האסורים, אף שלא עלה בידו להפסיקם כליל.

לסיכום, ממליצה הוועדה בפני שר הבריאות להתלות את רישיונו של הנקבל מלעסוק ברפואת שיניים,
למשך שלושה שבועות.

סמכותו של שר הבריאות לפי סעיף 45 לפקודת רופאי השיניים הואצלה לי ביום 22.11.11.

החלטה

6. סבורני, כי הוועדה שקלה אל נכונה את כל השיקולים הרלוונטיים בפרשה זו, והמלצתה לגבי תקופת
התליית רישיונו של הנקבל – הגם שקצרה היא, למדיי – איננה כה יוצאת דופן, עד שתצדיק התערבותי.

הנני מחליט לאמץ את המלצת הוועדה, ולהתלות את רשיונו של הנקבל, ד"ר רונן ברדובסקי, מלעסוק
ברפואת שיניים למשך שלושה שבועות, החל מיום 1.5.2013.

ניתן היום 14.4.13, ד אייר התשע"ג.

יש להפיץ החלטה זו לצדדים, כמקובל

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן