חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר ריצ'ארד שיפר – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (לנקבל יוחסו עבירות של עושק במטופל והטרדת עד)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (לנקבל יוחסו עבירות של עושק במטופל והטרדת עד)
מה חשוב לדעת? התלית רישיון ל- 30 חודשים
התלית רישיון ל- 30 חודשים

"הצ הכנ אוה ןנולתמה טסופ קחד תוערפהמ לבוס רשא ל – ( תויטמוארט PTSD ישפנ תוערפהמו ,) תו
מחלמב ותעיצפ תובקעב ,תורחא ,םירופיכה םוי ת .ישפנ לופיטל ךכ בקע קקזנו ןנולתמה לצא לופיטל עיגה
,רפיש ר"ד ,רטאיכיספה אפורה ןמזה ךשמבו חתיפ .תישפנ תולת וב

2 . מ שרד לופיטה ךלהמב ,תונוש תונתמ לביקו לבקנה ונמ םיפסכ תואוולהו כ לש ללוכ ךסב , – 60,000
ומכ .ח"ש – ןכ , בכר תא לפוטמהמ לבקנה לביק א תופוקתל שומישל ו ןכלהמב ,תוכור ברועמ היה ףא
וטמה רשאכ ,םיכרד תונואתב פ תא לבקנה לש ותושרל דימעה ףאו ,םיקזנה ןוקית תויולע תא םליש ל
.חוטיבה תרבחמ לביקש יפוליחה בכרה

רבמטפס שדחב 2013 ךסב האוולה לפוטמהמ לבקנה שקיב 8,000 רזחה תא לפוטמה שקיבשמ .ח"ש
ע רשקה תא לבקנה קתינ ,האוולהה תריקח החתפנו ,ויפלכ לבקנה לש ותולהנתה לע ןנולתה לפוטמה .ומ
.הרטשמ

םירסמ ול חלש אוה ,תוטילקרפל רבעוה קיתהו ודגנ הנולת שיגה לפוטמה יכ רפיש ר"דל עדונשמ
.דחפ תשוחתלו הדרחל ול ומרג רשא ,םימייאמו םידירטמ

יפל וצ ףיעס 41 ז"לשתה ,)שדח חסונ( םיאפורה תדוקפל – 1976

הטלחה 17 – 02

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע גרב ןתנוי

ר"ד רפיש דר'ציר לבקנה
כ"ב י"ע – ןמזייק ןרע ד"וע

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
מידב( טפושה בונשרטס ןונמא )סו

תודבועה

טפשמה תיבב הדוה לבקנה תומשאב ול וסחויש , תה יכ עבק טפשמה תיבו " הווהמ ותוגהנ העיגפ
ןוילע הרמוח ףר ידכ הלועה תישממו תישחומ ,תיתועמשמ לפוטמב " אוה רשאכ , תולתה יסחי תא לצינ
.םיפסונ םיישפנ םיקזנ ול םרגו ,ויפלכ חתיפ לפוטמהש

הלוקל בשחתהש רחאל ,םייח יליצמ תצרפמ יחותינ ינש רבעש ,לבקנה לש השקה יאופרה ובצמב
טפשמה תיב וילע רזג ,ותואירב בצמ בקע תמדקומ היסנפל שורפל שקיב אוהש הדבועבו םויב 12.1.16
:םיאבה םישנעה תא

4 . ה תובקעב תולהנת ר"ד לש ו רפיש תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה שיגה , ,בל זעב ר"ד , םויב
9.2.2015 ,ודגנכ הנלבוק , ךכ לע ש אפור תמלוה הניאש ךרדב גהנתה רומאכ ףיעס 41 (1 ) תדוקפל
.םיאפורה נימ תואירבה רש קב ןודל תעמשמ תדעו ה :בכרהב ,הנלבו ר"ד רב יסוי – 'פורפ ;ר"וי ביני קחצי
ד"ועו רביש לחר – .םירבח

5 . לע ץילמהל האובב תעמשמה יעצנמא הדעווה הנייצ ,לבקנה יואר ול םויב השיגהש חודב , 25.12.16 ,
ו וישעמ תרמוח תא תא גפה השקה העי לפוטמב , :יכ הנייצש ךות

" רטאיכיספ יסחי … – תולת רצויה רשקה לש ועבטמ תרזגנה תדחוימ הבוח םיליטמ לפטמ
…ונינפבש הרקמב המייקתנ םג המייקתנ תאזכ תולת יכ ןידה קספמ ונדמל ןכאו ,תישפנ
יאב אלו דחא לפוטמ יפלכ קשוע לש םינשנ םירקמב ךא …דחא לפוטמב ןאכ רבודמ עור
."…דדוב

6 . לבקנה לש תוישיאה ויתוביסנב םג הדעווה הבשחתה ,תאז םע .יקנה ורבעבו השקה יתואירבה ובצמב ,
לש תעמשמ יעצמא לבקנה לע ליטהל הצימה הדעווה ,רבד ףוס 30 תפוקתמ .ןוישיר תיילתה ישדח
.לעופב רסאמב לבקנה ההשי הב הפוקתה הכונת היילתהה

10 . רובס יכ ,ינ ךשמל ןוישיר תיילתה לש תעמשמה יעצמא 30 תוביסנב םלוהו יואר שנע וניה ,םישדח
לפוטמה לש ישפנה ובצמ תא לצינ אוהש העש ,ייניעב םג הרומחו השק לבקנה לש ותוגהנתה .הרקמה
תורחא האנה תובוטו םיפסכ ונממ טחסו .

20 לעופב רסאמ ישדח , ךסב יפסכ סנק ,םינש שולש ךשמל ת"ע רסאמ ישנע 5,000 ,ח"ש
ןכו םולשת וציפ ןנולתמל םיי ךסב 45,000 ח"ש .

שרדנ תעמשמה תדעוו ,ול וסחויש םישעמב הדוה לבקנה ה דבלב שנעל םינועיטל

2

ח"וד תעמשמה תדעו

טפשמה יתב תקיספ

הטלחה

ניתן היום, 9.1.17, יא טבת תשע"ז.

3

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן