חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר שאקר אלריאט, ד"ר עומר חאג' עאמר – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (הסגת גבול , תקיפה וגרימת חבלה. ד""ר שאקר אלרייאט בנוסף הורשע בעבירות מס שונות)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (הסגת גבול , תקיפה וגרימת חבלה. ד""ר שאקר אלרייאט בנוסף הורשע בעבירות מס שונות)
מה חשוב לדעת? ד""ר שאקר אלרייאט התליית רישיון לחמישה חודשים ד""ר עומר חאג' עאמר התליית רישיון לשלושה חודשים
ד""ר שאקר אלרייאט התליית רישיון לחמישה חודשים ד""ר עומר חאג' עאמר התליית רישיון לשלושה חודשים

2. לבקנ 2 בקעו ,הז קיתב תננולתמל יושנ היה ס .היבא תיבב ררוגתהל הרבע איה ,גוזה ינב ןיב ךוסכ
םויב 19.1.13 לבקנ ועיגה 2, לבקנ ,ויבא םע דחי 1 תולקמ םתושרבשכ תננולתמה לש הירוה תיבל ,
ינבל ומרגנ ,הפיקתהמ האצותכ .םיפסונ החפשמ ינבו המא תא ,היבא תא ופקת םה םתועצמאב
.יאופר לופיטל וקקזנ םהו תולבח תננולתמה תחפשמ

3. םויב 20.11.13 ,םתאדוה י"פע ,עבש ראבב םולשה טפשמ תיבב םילבקנה ינש ועשרוה לש תוריבעב
םישדח השיש לש הפוקתל רסאמ לש שנעל ונודנ םה .דועו שממ לש הלבח תמירגו הפיקת ,לובג תגסה
תוריש תודובעב וצוריש םהילע לטוה ןכו , .ועגפנש החפשמה ינבל םייוציפב וביוח םהו יפסכ סנק

4. לבקנ 1 תנשב עשרוה ףא 2015 חוד תשגה לש תונוש סמ תוריבעב לוהינ ,בזוכ תונובשח ירפס
עופב רסאמ ישדח רשע םיינשל ןודנ אוה .הלובחתבו המרעב שומישו םיבזוכ ל ישדח רשע םינש ,
ךסב סנקו ת"ע רסאמ 50,000 .ח"ש

הטלחה 17 – 12

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע רדוהמ ךליל

2 ר"ד . רמאע 'גאח רמוע םילבקנה
כ"ב י"ע – ץרפ תירוא ד"וע

יפל וצ ףיעס 41 ז"לשתה ,)שדח חסונ( םיאפורה תדוקפל – 1976

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

פב :ינ
בונשרטס ןונמא )סומידב( טפושה

1 ר"ד . טאיירלא רקאש

תודבועה

6. ר"ד :בכרהב ,הב ןודל ידכ תעמשמ תדעו תואירבה רש הנימ ,הנלבוקה תשגה תובקעב ןומר הצרת –
,ר"וי בא ר"ד ןמשיפ י ד"ועו ןרוה יתור – .םירבח ,םתאדוה ס"ע ,םילבקנה ינש תא העישרה הדעווה
לש תעמשמ יעצמא םילבקנה לע ליטהל השקיב לבוקה כ"ב דועב .שנעל םידדצה ינועיט תא העמשו
.רתוי הליקמ השינעב קפתסהל םילבקנה כ"ב השקיב ,ןוישיר תיילתה

7. התצלמהב הרתיה הרמוחה תא הדעווה הנייצ ,םילבקנה לע ליטהל יוארה ןמש תעמשמה יעצמא יבגל
:ןושלה וזב ,םתוגהנתה תא תוארל שי הב

" םייניש אפורמ הפוצמה םע תבשייתמ אל ,רומאכ תולהנתהו םירומח םישעמב רבודמה
יסב ןורקע איה ותואירבו םדא ייח לע הרימשה .םייניש תאופרב קוסיעה םעו השרומ יס
דוגינב ולעפ םילבקנהו ,הז ללכב םייניש תאופרבו ,האופרה תועוצקמב םיקסועה לכ לע לחה
."רומאה ןורקיעל טלחומ

" יאפורב רוביצה ןומאב עגופ הרימשב רוביצל שיש סרטניאבו םיינישה לע לש ודובכו ותמר
עוצקמה ."

8. לבקנ :םיינשה לש תוליקמה תוביסנב םג הדעווה הבשחתה ,השינעה ילוקישב 1 ןב , 56 באו יושנ ,
וילע לטוהש רסאמה שנע יוצירמ רבכמ אל ררחוש אוה .םיניטק םהמ השימחש ,םידלי רשע םיינשל
לבקנה .ומצע םקשל הסנמ התעו ,סמה תוריבע ןיגב 2 ןב , 30 , טרח עיבה םילבקנה כ"ב .וישעמ לע ה
.םיכייתשמ םה הילא ,תיאודבה הדעה ברקב תדבוכמה םתימדתב העיגפה תא הנייצ ףא

לבקנה לע ליטהל הצילממ הדעווה ,רבד ףוס 1 השולש ךשמל ןוישיר תיילתה לש תעמשמ יעצמא
תומילאה תוריבע ןיגב םישדח ( םיישדח לש הפוקתלו 2 .סמה תוריבע לשב םיפסונ )

9. התעד הנתנ ףאו ,םילבקנה ינש לש םתולהנתהב תורימחמה תוביסנה תא החוכנ הלקש הדעווה
הלוקל םיטביהל .וז השרפב

ה נהו ,יילע תלבוקמ הדעווה לש התצלמ לבקנה לע ליטמ ינ 1 תעמשמ יעצמא ,טאיירלא רקאש ר"ד ,
יר תיילתה לש ( השימח ךשמל םייניש תאופרב קוסעל ןויש 5 לבקנ לעו ,כ"הסב םישדח ) 2 ר"ד ,
( השולש לש הפוקתל ןוישיר תיילתה ,רמאע 'גאח רמוע 3 .םישדח )

לבקנ י"ע ורבענש סמה תוריבעל םג סחייתה הדעווה 1 יכ ,רתיה ןיב ,הנייצו , :לבקנה לש והשעמ

בקנ לע ל 2 .ןוישיר תיילתה ישדח השולש ליטהל הדעווה הצילממ

2

תעמשמה תדעו חוד

הנלבוקה

הטלחה

תחילת ריצוי ההתלייה- מיום 1.6.17.

ניתן היום, 12.4.17, טז ניסן תשע"ז.

המזכירות תעביר לצדדים העתק החלטה זו, כמקובל.

<

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן