חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד"ר שמעון מימון – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (הנקבל פעל בחוסר אחריות ומשקולים לא מקצועיים תוך הפרת חובותיו האתיים ובניגוד לשבועת רופא)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (הנקבל פעל בחוסר אחריות ומשקולים לא מקצועיים תוך הפרת חובותיו האתיים ובניגוד לשבועת רופא)

נפ ,ךשמהב לבקיש שקיבו לבקנל ידפס ר"ד םג ה ולופיטל דליה תא יו בריס לבקנה .רותניצה תא עצב
יצש ךות ,היינפה לע סעכב ביגהו ,רותניצה תא עצבל פשמהו הדימב יכ ןי ,דליב לפטי אוהש תנינועמ הח
וריבעהל הילע .תיטרפה ותאפרמב ולופיטל

3 . התלעה איהו ,"קמעה" םילוחה תיבב הריכב תיגולוריונ האפור ,יאטוק ר"ד י"ע דליה קדבנ םוי ותואב
"ד הרצי ,תיגרוריכוריונ הדיחי ןיא "קמעה" םילוחה תיבבו רחאמ .ילניפס ךילהתל דשחה תא ר יאטוק
השקבו ,בוליכיא םילוחה תיבב םידלי לש היגרוריכוריונל הקלחמה להנמ ,יניטנטסנוק 'פורפ םע רשק

1 . ר"ד ןומימ ןועמש ןלהל( – לבקנה ר"ד וא ןומימ החמומ ראות לעבו השרומ אפור ונה ) היגולוידרב
שמשמ לבקנה .תיתנחבא הדיחיה להנמכ וריונל ר יד ו בוליכיא םילוחה תיבב תינשלופ היגול ןלהל( – תיב
םילוחה .)

הטלחה 16 – 01

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע רש הרש – בל

ר"ד ןומימ ןועמש לבקנה
כ"ב י"ע – רנוב ד"ועו ןיבור ד"וע

יפל וצ ףיעס 41 ז"לשתה ,)שדח חסונ( םיאפורה תדוקפל – 1976

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

פב :ינ
בונשרטס ןונמא )סומידב( טפושה

תודבועה

4 . ידפס ר"ד גיצה םויה ךשמהב ה ימוליצ תא יניטנטסנוק 'פורפל – MRI ,דליה לש הלהו שי יכ םשרתה
.רותניצ עוציב ךרוצל ,םילוחה תיבל דליה לש תידיימ הרבעהב ךרוצ לבקנל תינשב הנפ יניטנטסנוק 'פורפ
ייוטיבב שומישו לוק תמרה ךותו ,ךכל בריס לבקנה ךא ,םילוחה תיבב ולופיטל דליה תא לבקי יכ שקיבו
,םישק ןושל פל רמא יכ יניטנטסנוק 'פור רותניצה תא עצבי אל אוה " :יכו , אוה האפרמל ילא עיגי
תיטרפה ."ותוא רתנצת התא ,הז ינפל ותוא איבת התא םאו …יתננכתש יפכ

5 ולופיטל דליה תא לבקל לבקנה לש ץרחנה ובוריס חכונ . םילוחה תיב תרגסמב , ץלאנ יניטנטסנוק 'פורפ
תונפל ןהכ הסוח 'פורפל ב תיתוברעתה היגרוריכוריונל הדיחיה להנמ , א ,הסדה םילוחה תיב םיכסה רש
.ולופיטל דליה תא לבקל דליה עוה .החלצהב םש לפוטו ,הסדה םילוחה תיבב לופיט ךשמהל רב

6 זעב ר"ד ,תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה שיגה ,ןומימ ר"ד לש ליעל תטרופמה ותוגהנתה תובקעב .
בל םויב , 13.10.13 הזש ,ודגנ הנלבוק :החסונ

ףיעסב רומאכ תמלוה הניאש תוגהנתה הליג לבקנה" 41 (1 ,]שדח חסונ[ םיאפורה תדוקפל )
ז"לשתה – 1976 יניטנטסנוק 'פורפו ידפס ר"ד ,ובנ 'פורפ לש םהיתוינפל סחייתהש ךכב ,
לדשל הסינו בוליכיאל דליה לש ותרבעה םע הלועפ ףתשל בריס ,ילאיגלוק אל ןפואב תא
היהי ןתינ וז ךרדב קר ,ויפל בזוכ גצמ תגצה ךות יטרפ ןפואב ולופיטל תונפל דליה תחפשמ
תוירחא רסוחב לעופ אוהש ךות תאז .דליב לופיטב תישיאה ותוברועמ תא גישהל
אפורה תעובשל דוגינבו םייתאה ויתובוח תרפה ךות םייעוצקמ אל םילוקישמו ."

7 . שגה תובקעב 'פורפ :בכרהב ,הרקמב ןודל תעמשמ תדעו התנומ ,הנלבוקה ת ארזע דרו – ,ר"וי
ןרטש יבצ 'פורפ ד"ועו רביש לחר – .םירבח לבקנה רפכ ,הנלבוקה בתכב ול סחוימב הדעווה ינפב
והו ו לביקו תויודע העמש הדע ה .ול הסחויש הריבעב לבקנה תא עישרהל הצילמה םוי לש ופוסבו ,תויאר

8 לבקנה . איהש הלילע אוה עוראה רופיס יכ ,ותנגהל הדעווה ינפב ןעט : " לע ותדימע לש האצות
,עוראל םיינוציח םיאשונב תונורקע דגנתהו תיטרפה האופרה אשונ רקיעב תולוספ תומרונל ותו
םילוחה תיב תלהנה יוביגב בוליכיאב ותנעטל ,תוגהונה ןפואב םירושקה םיאשונ ןיגב םג לבא ,
ימו ורכש ,ותקסעה שפוח תד בוליכיאב ול ןתינש הלועפה "… דומע( 3 .)הדעווה חודל

התלגתה יתעמשמה ןוידה ךלהמב ןכא , לבקנה ןיב הרוכעו השק םיסחי תכרעמ םילוחה תיב תלהנה ןיבל
תיב להנמ ירבדכ ,ותויה לעו לבקנה לש םייעוצקמה וירושיכ לע קלוח ןיא .עוצקמל םירחא םיתימעו
ברב 'פורפ ,זאד םילוחה ש, תאז םע ךא ,"םייח ליצמו ןמונפ" כ רדגוה תיתייעב תוישיא לעב םדאו דאמ
םוימ וקשרה 'פורפל שברב 'פורפ לש ובתכמ האר( "ותא דובעל רשפא יאש" 15.8.12 – /נ 14 .)

רבדב לבקנה לש ותנעט תא התחד הדעווה ,םילוחה תיב תלהנה י"ע ודגנ המקרנש המיזמ הנלבוקה תויה
דח עבקו – יכ תיעמשמ " המיזמ לכ ןאכ התייה אל ."

9 רוסאה רבד ,םילוחה תיב תרגסמב דליב לופיט רובע םולשת ול עיצה ידפס ר"ד יכ ,לבקנה ןעט דוע .
שיחכה ידפס ר"ד .רוסיאה תילכתב ב לבקנה י"ע לופיט תרומת ףסכ םלשל עיצה יכ לכו לכמ ילתכ ןי תיב
שק הרקמב םילוחה תיבב לופיטה יכ רבס ךא אוהו ,םילוחה יואר ,הזכש ףוחדו ה רתוי םלוהו רשאמ
תיטרפ האפרמב .

2

ח"וד תעמשמה תדעו

הנלבוקה

10 יניטנטסנוק 'פורפ יפלכ לבקנה לש ויתוינורטו ויתונולת לכ תא התחד הדעווה . – עקר לע הארנה לככ
םיינשה ןיב םיעוערה םיישיאה םיסחיה – וב ,ףוחד הרקמב רבודמש ול רמאנ אל וליאכ ותנעט תא החדו
ששח םייק ש דליה אבוהש יפכ ,דליה לש השקה ובצמ חכונ יכ העבק הדעווה .וילגרב קותישמ לבוס
ותעידיל יניטנטסנוק 'פורפ לש ו ,קמעה םילוח תיבמ יאטוק ר"דו ידפס ר"ד י"ע ב בשחתהב תוביסנ רתי
הרקמה – " אפורה השעמל ,רתויב ןמוימה שיאכ םיגיצמ לכה רשא ,לבקנל ותיינפ תא הקידצה
דיחיה ימה בוליכיאב ידכ בוליכיאל דליה תא ריבעהל ותנווכ לע ועדייל ידכ ,היעבב לפטל ןמו
."עיגישכ וב לפטל ןימז היהיש

" :םילמה ולאב ,יניטנטסנוק 'פורפ לש ותודע יבגל התדמע המכיס הדעווה תונטרפבו תוריהזב ונחבשמ
כ לומו ונינפב ואבוהש תודבועה חכונ ימינפה הנויגה תא ,יניטנטסנוק לש ותודע תא תויודעה לל –
"ונילע ןמיהמ ודי לע רפוסש יפכ עוריאה רופיס יכ םיעבוק ונא 'מע( 13 .)הדעווה חודל

11 םיאפור השולש לש תונשנו תורזוחה תושקבל הנענ אל לבקנה יכ הדעווה העבק ,םוכיסל . – ר"ד
יניטנטסנוק 'פורפו תילגרמ ובנ 'פורפ ,ידפס – יטל ולבקלו השקה ותקוצמב הלוחל עייסל תיבב לופ
םירושיכה לעב אוה יכ קלוח ןיא רשאכ ,םילוחה :הדעווה תעיבקל .וב לפטל תולוכיהו לש ותוגהנתה"
לבקנה הלא תושקבל אפורמ תופוצמה תומרונב הדמע אל – םיתימע יפלכ אלו הלוחה יפלכ אל
"עוצקמל , רהל הדעווה הצילממ ןכ לעו ש רומאכ ,אפור תמלוה הניאש תוגהנתה לש הריבעב ועי ףיעסב
41 (1 .םיאפורה תדוקפל )

ולהנתהש תנכושמ הניא יכ הדעווה העבק ,תאז םע אקווד העבנ לבקנה לש תיתייעבה ות ,םייפסכ םיעינממ
,ךכיפלו ."יפסכה ביכרה" אלב ול סחוימל יארחא ותוא אוצמלו קפסהמ ותונהל שי

12 לבקנה לע ליטהל יוארה ןמש תעמשמה יעצמאל רשא . – בוקה כ"ב השקיב ונוישיר תא תולתהל ל
ךשמל האופרב קוסעלמ 6 .תעמשמ יעצמא לכ תלטהמ ענמהל ושקב לבקנה כ"ב דועב ,םישדח

םויב שנעה ןינעל השיגהש חודב העבק הדעווה 28.1.16 יכ , תוגהנתה ו " וז השרפב לבקנה לש היואר
לכל ,"יאנג " אוה יכו ב לכהו ,עוצקמל םיתימע יפלכ תילאיגלוק אל תוגהנתהב אטח תובירמ ללג
."'וגא'

הדעווה השיגדה ףסונב יכ הדבועה תא ארמוחל ךישמהו ותוגהנתהבש לוספה תא םינפה אל לבקנה"
"ויפלכ תולכנתהב אמלע ילוכ תא םישאהל , ךרוצל רשקהב רעצמל ,תססובמ התייה אלש המשא
.הז דליב לופיטב

ןתוללכב הרקמה תוביסנ תא הלקשש רחאל – לבקנה לש ותויה תוברל םירושיכו םש לעב החמומ
הזמ ,ותוגהנתה תרמוחו ,הזמ ,םינייוצמ – הדעווה הטילחה קפתסהל ץילמהל ,"תוטבלתה ילב אל" ,
לש השינעב .הפיזנ

13 . הנתה לש הריבעב לבקנה תא עישרהל הדבכנה הדעווה לש התצלמה תא םיידי יתשב ץמאמ יננה תוג
ףיעס יפל אפור תמלוה הניאש 41 (1 וקפל ) .תקמונמה התטלחהב םיטרופמה םימעטהמ תאזו ,םיאפורה תד

הדעווה ינפב חכוה יכ ,קפס ןיא ש לבקנה – ותויחמומ םוחתב םילועמ םירושיכ לעב ,ריכב אפור )רותנצ( ,
םהיתוינפל העש אל – םהינונחתל רמול אלש – םיאפור ינש םהיניב ,םיאפור השולש לש םינשנו םירזוחה

תה לע ןנולתה אל ללכ ידפס ר"ד יכ ,ןיוצי ו ,לבקנה לש ותוגהנ ףא .ןנולתהל ותנווכב היה אל

3

הטלחה

בכירים כפרופ' קונסטנטיני ופרופ' נבו, לקבל לטיפולו ילד חולה במצוקה קשה ביותר, הסובל מחולשה
ברגליים, מתקשה ללכת וקיים חשד שהוא סובל מ- AVM.

הוועדה קבעה, חד משמעית כי היא דוחה את גרסתו של הנקבל בדבר השתלשלות האירועים לאחר
ש"מצאנו בה בעייתיות קשה באמינותה", וקביעה זו מבוססת כדבעי בחומר הראיות שהוצג בפניה.
הוועדה אף דחתה את טענותיו של הנקבל בדבר התנכלות אישית כלפיו מצד הנהלת בית החולים ואחרים.

עוד קבעה הוועדה כי: "קשה להתעלם מהכעס התוסס בנקבל כנגד הנהלת איכילוב בכלל וקונסטנטיני
בכלל זה, ויתכן שכעס זה העביר אותו על דעתו", וגם לכך הנני מסכים, למרבה הצער. סבורני, כי
סכסוכים אישיים, בעיות אגו או קיפוח בקידום אישי – אסור בתכלית האיסור שיבואו על חשבון בריאות
הציבור, בכלל והחולה האומלל, בפרט, כפי שאירע במקרה דנן.

14. אשר לאמצעי המשמעת המומלץ על ידי הוועדה – נזיפה בלבד – סבורני כי הינו קל בצורה יוצאת
דופן, ומצדיק את התערבותי. מדובר ברופא בכיר ביותר בבית החולים, מומחה מהמעלה הראשונה ובעל
כישורים יוצאי דופן (שהוגדר כפנומן ומציל חיים), אשר חטא חטא כבד בסירובו לקבל לטיפולו ילד חולה
במצוקה קשה ביותר, ולא ידעתי על מה ולמה. גם אם לא היו "מניעים כספיים" בהתנהגותו של הנקבל,
כקביעת הוועדה, סבורני כי שיקולים של אגו מנופח וכעס בלתי מוצדק (מסיבות אחרות לגמרי שאינן

קשורות למקרה הספציפי), גרמו לנקבל לאבד את שיקול דעתו הרפואי והאנושי בפרשה מצערת זו.

הוועדה עצמה העבירה בקורת חריפה ביותר על התנהגותו של הנקבל בפרשה, תוך שקבעה שמדובר
בהתנהגות שאינה הולמת רופא במעמדו, ראויה "לכל גנאי ולכל גינוי", שהכעס "העבירו על דעתו".

15. חוששני, שאמצעי המשמעת של נזיפה, כהמלצת הוועדה, אינו עולה בקנה אחד עם קביעותיה
החריפות והמוצדקות של הוועדה עצמה, אינו הולם את נסיבות המקרה החמורות ואינו עומד במבחן
האינטרס הציבורי.

הנני סבור, כי התנהלותו של הנקבל בפרשה זו הייתה בלתי הולמת, לא אתית וכי הוא פעל בניגוד גמור
למחויבותו עפ"י שבועת הרופא.

15. אשר על כן, הנני מחליט להטיל על הנקבל, ד"ר שמעון מימון, אמצעי משמעת של התליית רישיון
למשך חדשיים (2), שתחילתם ביום 3.4.16

ניתן היום 9.2.16, ל' שבט התשע"ו.

יש להפיץ ההחלטה, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן