חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ד "ר אברהם ברקאי – הרשעה פלילית

תיאור הליך: הרשעה פלילית (הרופא נהג לצפות בסרטים ותמונות תועבה בו הופיעו קטינים בעירום נהג לאסוף את הפרסומים ולהפיצם ולפרסמם)
פירוט אמצעי משמעת: הרשעה פלילית (הרופא נהג לצפות בסרטים ותמונות תועבה בו הופיעו קטינים בעירום נהג לאסוף את הפרסומים ולהפיצם ולפרסמם)
מה חשוב לדעת? התליית רשיון ל- 5 שנים
התליית רשיון ל- 5 שנים

2 . ר"ד דגנ שגוה ,הלא וישעמ ןיגב יאקרב םויב , 24.10.10 , טפשמ תיבל םושיא בתכ הפיחב םולשה
פ"ת) 46429-10-10 ( , ול וסחוי וב ריבע תו הבעות םוסרפ לש – יפל תוריבע יוביר ףיעס 214(ב) קוחל
ז"לשתה ,ןישנועה -1977 הבעות ימוסרפ תקזחהו , – ,תוריבע יוביר ףיעס יפל 214 ב)3( .ןישנועה קוחל

תוריבעה יתשב לבקנה עשרוה ומויסב ,תוחכוה טפשמ להנתה ,ול תוסחוימה תומשאב רפכש רחאל
,(ינשה םושיאבש "תוריבע יוביר" לש דוסיה טעמל) םושיאה בתכב ול וסחויש לש שנוע וילע רזגנו 18
לע רסאמ ישדח הששו לעופב רסאמ ישדח -.יאנת

3 . ןידה תערכה לע הפיחב יזוחמה טפשמה תיבל ורערע םידדצה ינש – פ"ע) וחדנ םהירוערע ךא 1191-
04 פ"ע ; 37958-04-12 לע יאקרב ר"ד לש ורוערע תא ,תועד בורב ,יזוחמה ש"מהיב לביק ,תאז םע .(
לטוהש שנועה תרמוח תודובעב וצוריש ,רסאמ ישדח השש לש שנעב ורימהו ,םולשה ש"מיב י"ע וילע
) העשת ךשמל ת"ע רסאמ ,תוריש 9 ךסב יפסכ סנקו ,םישדח ( 20,000 .ח"ש
לש שנעה תא ריתוהל םוקמ היה ,טועימב טפוש תעדל 18 לעופב רסאמ ישדח – .ונכ לע

הטלחה 12-6

יפל וצ ףיעס 41 ז"לשתה ,(שדח חסונ) םיאפורה תדוקפל -1976

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע רש הרש – בל

ר"ד יאקרב םהרבא לבקנה
כ"ב י"ע – ןמזייק ןרע ד"וע

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
דב) טפושה בונשרטס ןונמא (סומי

טפשמה יתב תקיספ

תודבועה

לבקנה לש תוישיאה ויתוביסנל טפשמה תיב סחייתה דוע , דח באב רבודמש הדבועלו – ונב תא לדגמה ירוה
.ונבב תושק עוגפל הלולע חירבו גרוס ירוחאמ ותאילכ יכו ,עשתה ןב ץמואמה

4 ,וילע ורזגנש םישנעהו ול וסחויש םישעמב לבקנה לש ותעשרה תובקעב . דרשמ ל"כנמל הנשמה שיגה
תואירבה והו השרומ אפור תמלוה הניאש תוגהנתה הליגש ךכ לע ,ודגנכ הנלבוק ,בל זעב ר"ד , עשר
ףיעס יפל ,תילילפ הריבעב 45)1 ףיעסו ( 45)5 םיאפורה תדוקפל ( ז"לשתה ,[שדח חסונ] -1977.

5 . קנה יואר ול שנועה לע ץילמהל האובב תובקעב ,השיגדה ךא ,וישעמ תרמוח תא הדעווה הנייצ ,לב
:יכ ,ויתודוא הלביקש תונכוסמ ח"וד סמ וניא לבקנה יכ הדעוול הארנ" ,ךכיפלו ויתוחוקל רוביצל ןכו
."אפורכ ותדובעל בושל ול ריתהל אלש העינמ ןיא

:יכ הדעווה הנייצ ,תאז םע
הלק הניאש תעמשמ תריבעב רבודמ יכ רוכזל שי …" הדעווה לע המוש יכו תא ךורעל
וכנה ןוזיאה .לבקנה תבוט ןיבו ללכה תבוט ןיב ן

השעמ לכ השע אל לבקנה יכ ,רוכזל שי םשאוה אל ףא אוהו והשלכ ןיטקב עגפש לדחמ וא
."ךכב

הצילמה ,ךכיפל ןכ ומכ .הכ דע היילתהה תפוקת יוכינב ,םייתנשל לבקנה לש ונוישיר תא תולתהל הדעווה
ע תא ליבגהל ,לבקנה תמכסהב ,הדעווה הצילמה י ,ןיטקב לפטל לכוי אל םינש שמח ךשמבש ךכב וקוס
.ריגב תוחכונב אלא

6 . הארנ הנוכנ לא הלקש הדעווה יכ , .ארמוחל ןהו אלוקל ןה ,וז השרפב םייטנוולרה םילוקישה לכ תא
דחאה דצהמ – לבקנה לש וישעמבש הרמוחל התעד הנתנ איה . רחאה דצהמ – הנתנ הדעווה לקשמ יואר
,תוישיאה ויתוביסנל לש ושנועב לקהל ותטלחהב הפיחב יזוחמה טפשמה תיב םג ןהילא סחייתהש יפכ
וחבו ודצמ הטרח תעבהב םג הבשחתהש ךות ,לבקנה .ויתודוא ונתינש תויבויחה תעדה תו

7 םהרבא ר"ד ,לבקנה לש ונוישיר תא תולתהלו ,הדעווה תוצלמה תא ץמאל טילחמ יננה ,ןכ לע רשא .
ב .םייתנש ךשמב האופרב קוסעלמ ,יאקר לש תילהנמה היילתהה םוימ איה היילתהה תפוקת תליחת
ןוישירה – 26.7.2011 .

ש לש ותוכמס ףיעס יפל תואירבה ר 41 םויב יל הלצאוה םיאפורה תדוקפל 22.11.11 , .יתטלחה ןלהלו

2

,ןידה קספב ועבק בורה יטפוש ןלהלדכ ,רתיה ןיב :

ח"וד תעמשמה תדעו

הטלחה

כמו-כן, הנני נותן תוקף להסכמת הצדדים ולפיה, במשך חמש (5) שנים מיום שיוחזר לנקבל רישיונו, הוא
לא יטפל בקטין, אלא בנוכחות בגיר בעת הבדיקה.

ניתן היום 3.3.13, כא אדר תשע"ג.

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן