חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: האח מוחמד מואסי – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת
מה חשוב לדעת? ביטול רשיון
ביטול רשיון

2 . ,הרטשמב ןנולתהל ףקותב ובריס תוננולתמהו רחאמ ןהל הנואיו םיברב עדווי רבדה יכ ןששח עקר לע
,יתרבחה רושימב םג ער שגוה ה דגנ חאה יסאומ דמחומ , ,הלא וישעמ ןיגב הנלבוק ןידה תיבל תעמשמל
הנידמה ידבוע לש הפיחב ןלהל( – ד"היב ד"היב וא תעמשמל .)

נולתמה תויודע תעימש רחאל עבראכ ךשמנש ,ךשוממ יטפשמ ךילהו תונ יתעמשמה ד"היב עישרה ,םינש
תוננולתמה תויודעב אלמ ןומא ןתנש רחאל ,ול סחוימב ררועה תא לע ןתוא ףידעהו – תפרוגה ותשחכה ינפ
,ררועה לש מיזמב רבודמ יכ ןעטש םיכוסכס עקר לע ,רתיה ןיב ,ודגנ תוננולתמה ומקרש הינונקבו ה
.יברעה ואצומו הדובעב

הטלחה 14 – 04

תואירבה דרשמ ל"כנמ ה בישמ
כ"ב י"ע – וקח לייא ד"וע

חאה ומ דמחומ א יס ה ררוע
כ"ב י"ע – ד"וע דיעס יסאומ

א"משתה ,)תואפרמב ידועיס תווצ( םעה תואירב תונקת יפל ררע – 1981

ט ל ח ה ה

:ןיבש ןיינעב

ןיבל

:ינפב
טפושה בונשרטס ןונמא )סומידב(

תודבועה

:םיאבה םישנעה תא ררועה לע רזג ןידה תיב
תורשמ רתלאל םירוטיפ ;הרומח הפיזנ שב דיקפת לכ אלמלמ הליספו הנידמה ליגל ועיגה דע ירוביצה תורי
70 ; הלמג לכ לבקל תוכזה ררועהמ ענמת הליספה תפוקת לכב יש קוח חוכמ )תואלמיג( הנידמה תור

3 . ,הלא םישעמ תובקעב תואירבה דרשמב תישארה תעבותה השיגה , םויב 5.3.12 דגנ הנלבוק , חאה
יסאומ ךכ לע , " דועיסה עוצקמ תא תמלוה הניאש תוגהנתה הליגש ", הנקתב רומאכ 15 (1) תונקתל
א"משתה ,)תואפרמב ידועיס תווצ( םעה תואירב – 1981 ןלהל( – קתה תונ ).

ןהו תויחא יפלכ ןה ,תמלוה יתלב תוגהנתה לבקנל תוסחיימה תונושה תוישרפה תוטרופמ הנלבוקה בתכב
ןלהל( רזע חכ תודבוע יפלכ – תוננולתמה הקלחמב תישארה תוחאה ןגס ותויהב ,ותורמל תונותנ ויהש ,) ,
( םינש רשעמ הלעמל ךשמב תאזו 1997 – 2008 ) . א ליכהמ העיריה הרצק ת ישעמ לכ ךרואל לבקנה לש ו
םרקיע ךא ,םינשה םה ש לבקנה גהנ וא יחלה ,םייתפשה לע ןנוצרל דוגינב ןקשנל ,חוכב תוננולתמב זוחאל
,ראווצה ,םינושה ןפוג ירבאב ןתוא ףטלל .הפקיז וב הררועתהש דע ןהב ךכחתהלו
חל תחתמ ודי תא ףחד" םירקמה דחאב ו תננולתמה לש התצל חל תחתמ הלש הזחב עגנו .ב.ג דוגינב ,התצלו
.)הנלבוקה בתכב תיעיבר השרפ( "…ינימ יוריג םשלו הנוצרל

.התודגנתה ףא לעו הנוצרל דוגינב ,הראווצבו היתפש לע .ר.ת תננולתמה תא לבקנה קשינ ,רחא הרקמב
ה ךכיח" וישעמ ךשמהב .ר.ת לש הפוגב ונימ רביא תא לבקנ לש הזחב עגנ ,התצלוח תא םירהל הסינ , ר.ת
ל תחתמ התצלוח התצלוחל לעמ הלש הזחה תא קשינו – לכה ףיעס( "…ינימה ויוריג םשלו הנוצרל דוגינב
8.6 .)הנלבוקה בתכל

לבקנה גהנ ,ןכומכ ימ דירטהל נ תוננולתמה תא תי ש ךכב , יפלכ םינוש םייוטיבב שמתשה ןה הפי תא" :ןוגכ ,
"רקבה ; "ךל םיאתמ סנכמה" ; "?רקבה יתוא תבהוא תא" ; א בהוא ינא" ,ךתו חירמ ,ילש םשובה ךיא
"?בוט .ב"ויכו דוע לבקנה גהנ תאזו ,תינימה ןתוגהנתה לע ןתוא רוקחל לעו תוננולתמה לש ןחור תרומל
ףא .ןהיפלכ ויתויואטבתהמ סואימו תוגייתסה ועיבהש

4 . ררועה אל ןוידה תעב וישעמב הדוה ינפב אב ירבדלו ,תעמשמה תדעו – וחוכ , ה הי שדחמ עומשל םוקמ
לעו ,יתעמשמה ןידה תיבב ךרענש הזמ הנושו רחא ךילהב רבודמו רחאמ ,תוננולתמה תויודע תא – שי ןכ
.תוננולתמה לש תידגנ הריקחל ותוכז תא םייקל

ןוראה הפי ר"ד בכרהב ,תעמשמה תדעו – ירג יזור 'בגו רלושטלא תיריע ד"וע ,ר"וי נ ןפש – ד ,תורבח התח
תשקב תא דחא הפ א עומשל ררועה ,תפסונ םעפ תויארה תאבה תכסמ תא חותפלו תוננולתמה תויודע ת
הארש רחאל ."ונינפבש ךילהה ךרוצל הרואכל חכומכ" תעמשמל ד"היב לש וניד קספב

תויודעהמ קלח הינפב ואיבהב ןכ השע אוהו ,ומעטמ תויאר שיגהל לבקנל הריתה תעמשמה תדעו
.תעמשמל ןידה תיבב ועמשוהש

וניד קספב תונקסמהו תודבועה תא רותסל היאר איבהל חילצה לבקנה יכ םיאצומ ונניא …"
דחהו הרורבה ןתועמשמש ,תעמשמל ןידה תיב לש – תוגהנתה גהנתה לבקנהש איה תיעמשמ
םינוגמ םישעמ תוברל ,םינוגמ םישעמ ןיגב דועיסה עוצקמ תא תמלוה הניאש ,חוכב

2

יסב םוימ חודה םוכ 17.6.13 :הדעווה תעבוק ,

ח"וד תעמשמה תדעו

הנלבוקה

.הנלבוקה בתכב ול סחוימב ררועה תא הדעווה העישרה ,ךכיפל יפכ ,םירומחה וישעמב יכ העבק הדעווה
וטרופש ףא ד"היב לש וניד תערכהב תעמשמל וה הניאש תוגהנתה לבקנה הליג , דועיסה עוצקמ תא תמל
.דועיסה ידבועב רוביצה ןומאב םג ומכ ,עוצקמה לש ודובכבו ותימדתב עגפו

5 . ה כ"ב בישמ ה לש וישעמ תרמוח לע וימוכיסב דמע ררוע , תונותנ ויהש תודבועבו תויחאב תושק עגפש
שקיב בישמה כ"ב .חאכ ועוצקמב רוביצה ןומאב תושק עגפו וב ונתנש ןומאב לעמ ,ותורמל תא לטבל
.תותימצל ררועה לש ונוישיר

א ןתנ רבכ לבקנהש הדבועב בשחתהל שקיב ,ותמועל לבקנה כ"ב ד"היב ינפב ןידה ת תעמשמל וא לע םת
ותדובעמ העשוה אוה ,םישעמ – םינש עברא הכשמנש הייעשה – שולש רבכ קסעומ אוה םויכו חאכ םינש
כ ןייצו ,הדעווה ינפב דיעה ומצע לבקנה .תובא תיבב ךשמב י 25 ,הנולת לכ ודגנ השגוה אל ותדובע תונש
."לווע ול םרגנו תירקש הלילע ודגנ המקרנ" השעמל יכו

6 . חודב םוימ 28.10.13 , ,שנועה ןינעל הדעווה השיגהש תא הרמוחב האור איה יכ הדעווה העבק
ה לש ותוגהנתה ררוע :הדעווה ןושלכ .

" ,ונינפבש הרקמה לש תורומחה תוביסנב … יטרפה סרטניאה לע רבוג ירוביצה סרטניאה
לש ותנעט תא לבקל םישקתמ ונא .רומח תעמשמ יעצמאב טוקנל םוקמ שיו ,לבקנה לש
רזגמל האנש לשבו האנק לשב ודגנ המקרנש המיזמבו הינונקב רבודמ היפל לבקנה
."יברעה

לבקנה לש וישעמ יכ הדעווה העבק דוע :
" ותוכמסו ודמעמ לוצינ ךות ושענ ויוואמו ותורמ תא טילשהל ידכ …ולש יעוצקמה עדיהו
דובכב ,תוננולתמה לש ןשפנבו ןפוגב ,הקלחמה תולהנתהב ךכב עגפו ,םיימיטניא םימוחתב
."ודוקפיתו ותומדב ,עוצקמה

,םימוד םירקמב תומדוק תוטלחהל תוסחייתהו תיטנוולרה הקיספה תריקס רחאל הנקסמל הדעווה העיגה
מהל םוקמ ןיא יכ לוטיב לע ץיל לבקנה לש ונוישיר , וליגל בל םישב .לכו לכמ – 54 תוברה ותוריש תונש ,
ב ,הנידמה תוריש ,יקנה ורבע יטפשמה ךילהה ןודנ םהל םידבכה םישנועהו תעמשמל ןידה תיבב ךוראה
םש – הצילמה הדעווה ונוישיר תיילתה לע דועיסב קוסעל לבקנה לש לש הפוקתל 10 .םינש

ךיראתב 5.12.13 ,וזמג ינור 'פורפ ,תואירבה דרשמ ל"כנמ טילחה , תוחדל הדעווה תצלמה תא הרוהו , לע
ושיר לוטיב רתלאל ,דועיסב קוסעל ררועה לש ומ . וזב ,רתיה ןיב ,ל"כנמה עבק ותטלחהב :ןושלה

עוצקמ לש ודובכב ,ירוביצה סרטניאב תושק םיעגופ לבקנה לש םיממוקמה וישעמ"
ש ינפמ תוגוסנ לבקנה לש תוישיאה תוביסנה .רוביצה ןומאבו האופרה הרימ םיסרטניא לע
יוארה ןמו ,ולא .רתויב רומחה תעמשמה יעצמאב טוקנל

הדעווה םע םיכסמ יננה לוטיב לש הפירחה היצקנסה יכ .םירידנ םירקמב טוקנל שי ,ןוישיר
"ולא םירידנ םירקמ םע הנמנ ,יינפב דמועש ררמצמה הרקמה ,ידידל ךא .

7 . ל הרבעוה הדעווה תצלמה תטלחה דרשמ ל"כנמ םאתהב ,תואירבה ףיעס יפל ותוכמסל 15 ל .תונקת

3

"כנמה תטלחה ל

הגרח ףאו הכלהכ הלעפ אל הדעווה .א ודיעהש תוננולתמה תויודע תעמשה הריתה אלש ךכב התוכמסמ
תעמשמל ד"היבב ךכבו ,הינפב םג , תידגנ הריקחל ררועה לש ותוכז תא הללש ו .ותנגהב תושק העגפ

ב . " ,תוחדיהל ודגנ הנלבוקה ןיד ילילפה ןידב הרוקמש הליע קתשה לש המויק רואל ררועהו רחאמ ,"
ןכלו ,תעמשמל ד"היבב רבכ טפשנ "לופכ ןוכיס" הווהמ תפסונ םעפ ןידל ותדמעה

ג . ךשמב ותדובעמ העשומ היה אוה ,םידבכ םישנע וילע ליטהש ,תעמשמל ד"היב י"ע ויד שנענ ררועה
ינש עברא ם .תובא תיבב דובעלו םקתשהל לחה הנורחאל קרו ,

ד . ל"כנמה טילחה וילע תעמשמה יעצמא ליטהל ה לע ררוע – םושירה לוטיב – ד אצוי גרוח ,ותרמוחב ןפו
היצרופורפ לוכמ הדעווה י"עו ררועה כ"ב י"ע וטטוצש ,םימוד םירקמב השינעה תמרמ גרוח ףאו .

9 . ררעה תא תוחדל שקבמ ,וקח 'א ד"וע ,ל"כנמה כ"ב הבוחה רדעיה רבדב הדעווה תטלחה תא ץמאלו ,
פב ודיעה רבכ הלאש רחאל ,תוננולתמה תא שדחמ עומשל ו ,תעמשמל ד"היב ינ לש התוכמס רבדב ןכ
הדעווה דרשמב הנלבוקה ךילה ןינעל הרואכל החכוה הווהמ תעמשמל ד"היבב ןידה קספ יכ עובקל
.תואירבה

בישמה כ"ב שקבמ דוע ל"כנמה תטלחה תא רשאל לבקנה לש םושירה לוטיב לש תעמשמה יעצמא ןינעל
תותימצל דועיסב קוסעל , ה ןכש ל"כנמ יעצמא יבגל הדעווה תצלמהמ תוטסל םג ,ןידה י"פע ,ךמסומ
תעמשמה הצילממ איה וילע :בישמה כ"ב תעדל . " ה ,ןידכ הנתינ הטלחהה הנתינו תיתדימ ,הריבס הני
ךמתסהב דבלב םייעוצקמו םייניינע םילוקיש לע ע רדעיהב ןכלו , י וא תיתדבוע ,תילהנמ הל
"תוחדיהל רוערעה ןיד ,תיטפשמ .

תישאר – לש ןתדעהב ךרוצה רבדב רערעמה כ"ב לש תינשנו תרזוחה ותנעטב שממ יתאצמ אל
לש תעמשמל ד"היבב ודיעה ןהש רחאל ,תעמשמה תדעו ינפב תפסונ םעפ תוננולתמה ,הנידמה ידבוע
ריקחב תוכורא ורקחנ בו ,תידגנ ה תיבב ומוי ררועל ןתינ ךכב .תוענכשמו תונימא ןהיתויודע תא אצמ ד"הי
םעט לכ יתאצמ אל .ותנגה חופיקל לועטל לוכי אוה ןיאו ,ןידה ךרוצ וא – וא טפשמבש ש ןויגיהב – ל רשפא
תעמשה תפסונ םעפ תוננולתמה תויודע – ד"היבב םישעמה לע ודיעהו הרומח תינימ הדרטה ורבעש רחאל
תעמשמל – בו .תרתוימ תיטפשמ הדרטהל ןהל םורגל ךכ

11 . טטצמ ,םיפיקמהו םיידוסיה וינועיטב ,ררועה כ"ב צ"גבב ןוילעה טפשמה תיב ירבדמ 78/71 ר"ד
ףסוי תואירבה רש .נ יחרזמ (הכ ד"פ , 2 ) 238 , םהיפל תננולתמה וא ןנולתמהש ללכ ךרדב אוה יוצר
הדעווה ינפב תישיא ועיפוי קלוח ןיא ךכ לע . – לוא .יוצרה םע בשייתמ יוצמה ןיא םיתעל ם

ררועה כ"ב י"ע טוטיצה לש קוידל סחייתהל ילבמ , הארנ יכ יחרזמ ד"ספ אקווד תוחפ אל ררעב טטוצמה(
)!!!םימעפ עבראמ ךמות ונניא הרקמ ותואב ןכש ,יסאומ ד"וע לש ותשיגב ללכ תננולתמה הדיעה אל ,
ותואב העשרהה .התשקבל ,דוסב הרמשנ ףא התוהזו הרקמ – ,תיגולוקינג הקידב תעב תלפוטמ תליעבב
יגולוקינגה אסכה לע התייה איהש העש – הכמתסה יחרזמ ר"ד לש ותאדוה ןזכרמבש ,תורחא תויאר לע
.תואירבה דרשמ ל"כנמ ומע םייקש רוריב ךלהמב ,השעמב

10 . טלחה דגנכ ררועה כ"ב תונעטב ןודא ןלהל ו .ןרדסכ ,ל"כנמהו הדעווה ת

4

הטלחה

ררעה

12 . וקיפסהש תורחא תויאר ואבוה ונינפבש הרקמב םג ןכש ,תומשאה תחכוהל תוננולתמה םג ודיעה
ודיעה תונמיהמ ואצמנ ןהיתויודעו ,תוכשוממו תוכורא תוידגנ תוריקחב ורקחנ ,רחא לנובירט ינפב
לע ועמשנ ויתונעמו ויתונעט ,ןידה תיבב ומוי לבקנל היה יכ ,עובקלו םכסל ןתינ .ןיטולחל – לנובירטה ידי
תעמשמל ד"היב לש דבכנה – ז לכ ול ןיאו םימיל היונק תוכ םיפסונ וא( ל םינש תופסונ )… , ל תוריקח ךרוצ
ו תונעט תעמשה ש , ו רבעב ועמשנ .לכו לכמ וחדנ

יאשרש יפכ ,תעמשמל יצראה ד"היבל ד"היבל ותעשרה לע רוערע שיגה אל ללכ ררועה יכ ,ןאכ ןייוצי
ה .תינוידה האכרעה תקיספ תא ומצע לע לביק אוה ךכבו ,תושעל הי

13 אל . כ"ב לש ותנעטל דוסי לכ יתאצמ ינפב ןידל ותדמעה ,היפלו ררועה דרשמ לש תעמשמה תדעו
לש תעמשמל ד"היבב םישעמ םתוא לע ןידה תא רבעב ןתנ אוהש רחאל ,"לופכ ןוכיס" הווהמ תואירבה
א ,ילילפ ןידל הדמעה יכ ,איה הקוספ הכלה .הנידמה ידבוע י תרגסמב יתעמשמ ןידל הדמעה תענומ הננ
גראה .ןיירבעה הנמנ ומע יעוצקמה ןו ,םירבדה םירומא המכו המכ תחא לע העש ש דמעוה אל ללכ ררועה
,דבלב יתעמשמ ןידל אלא ,ילילפ ןידל תאזו .הנוש תרגסמב

יכ ,הארנ תוביצנב ךילהה תרטמ הניה הנידמה תוריש ירוביצה תורישה רהוט תרימש , ו וליא ךילהה תילכת
כ לע הנגה וניה תואירבה דרשמב ילולסמ תא קקוחמה עבק וז הביסמו ,רוביצה םולשו עוצקמה דוב
םינושה הפיכאה .והנשמ תא רתיימ דחאה ןיאשכ , לוטיב וא היילתהל תוכמסה ,שגדויו קוסעל ןוישיר
ידיב ןותנ דועיסב וא האופרב דבלב תואירבה רש , לע ךמסוהש ימ וא – ,ודי ףוג וא האכרע םוש ידיב אלו
עה יכ ,הלוע ךכיפל .רחא םלועמ דמע אל ררו רבעב ןוישירה לוטיב תנכסב ינפב ןידל דמעוהשמ אלא ,
.תואירבה דרשמ לש תעמשמה תדעו .תיחדנ הנעטה

14 . תורומח תוריבע עציב ררועה .דאמ דע ,יניעב הרומחו הער וז המוגע השרפב ררועה לש ותוגהנתה
טה ,חוכב םקלחב ,םינוגמ םישעמ לש פלכ ,תויולכנתהו תוינימ תודר תויחא הרשע שולשמ תוחפ אל י
,תודבועו ,םעה תוטושפמ תורסח ןתויהב ,ירזכאו יניצ לוצינ ררועה ןתוא לצינ ךכב .ותורמל תונותנ ויהש
וינפב ןנוגתהלמ עשי יתימא ןמזב וילע ןנולתהל וא , ןהשכ .הרטשמב ודגנכ ןנולתהל ודחפ ףא

ישעמל תוירחא ומצע לע לבק אל ררועה יכ ,דוע ןייוצי ה ו ותוגהנתה תא םינפה אלו םירומח אוהו ,הלוספה
שחכה לע רמוש .הזה םויה םצע דע ,םיזולנה וישעמ לש תירקשו תיבקע ה

15 ןנד הרקמל ,רבעב ונודנש םירחא םירקממ תושעל ררועה כ"ב שקבמש האוושהה . – קוחר ה ,ענכשלמ
םינוש םישעמב היה רבודמ ןכש ,ךכ .הברהב םילקו לע הנתינש הטלחהב – ידי קיתב 28-13 ןאלבק ידאר
.נ תואירבה דרשמ ל"כנמ , תוזימרו תועצה ןיגב קרו ךא םיישדח ךשמל לבקנה לש ונוישיר הלתוה
הנייצ ידכב אל .הדיחיו תחא תננולתמב היה רבודמשכ ,תננולתמה םע עגמ לכ אלל ,ינימ יפוא תולעב
יכ הדעווה פבש תכשמתמהו תבכרומה השרפהמ ןילימ ףלא קוחר הז הרקמ" "ונינ , .יתעד ףא וזו

,רתוי רומח הרקמ לש ויתוביסנ תשרפב ונודנש הלא ןה חאה לאמ'ג ןידלא ןיז א , תיבב חא ותויהב רש
זמ שפנ ילוחל םילוחה עשרוה אוה .תויונמדזה יתשב תלפוטמ םע ינימ רשק םייק ,ער ב תעמשמל ד"היב
הנידמה ידבוע לש אוה ,ותעשרה תובקעב .םירומח םישנע וילע ורזגנו הדוה ,תעמשמה תדעו ינפב אבוה
,ול םיסחוימה םישעמב תואירבה דרשמ ל"כנמ .םינש הנומש ךשמל ונוישיר תא תולתהל הצילמה הדעווהו
ליטהל טילחה ילע ו .םינש רשע ךשמל ןוישיר תיילתה לש תעמשמ יעצמא

תחא תננולתמ דגנכ ,דבלב םיינימ םישעמ ינשב רבודמ הרקמ ותואב ,שגדויו – נ דציכהו ותוושהל ןתי
םיינימ םישעמ עציב ררועהש העש ,ןנד הרקמב םיבורמה םירקמל םייופכ יפלכ 13 םישנ םינש ךרואל ,
,ןנוצרל דוגינבו ןתמכסה אלל ?האלנ יתלבו יתרדס ןיירבע תניחבב

5

" רשאכ ,המגודל דחוימב םירידנ םירקמב טוקנל שי ,תאזכש הפירח היצקנס ,יתעד תוינעל
רבודמ רשאכ וא ,רוביצה םולש תא וא םילוחה תואירב תא ןכסמ האופרב קוסיעה ךשמה
יתעבק רבכו .תלפוטמ לש תינימ הפיקתו סוניא ,ןוגכ הלוחל אפור ןיב םירומח םישעמב
,תורחא תוטלחהב אפור ןיבש ןומאה יסחי ןיבל יניירבעה השעמה ןיב הקיזהש לככ יכ
ךפהלו ,רתוי הרימחמ תויהל השינעה הכירצ ךכ ,רתוי הקודה הלוחל ".

ו"ע קיתב םילשוריב יזוחמה ש"מהיב 29419-07-011 , המלש ר"ד תואירבה דרשמ .נ בוקחצי ינפב(
:ןלהלדכ ,ותקיספב המוד השיג טקנ ,)גרבלוס 'נ טפושה

" .רתויב םירומחה םיבצמל רומש םייניש תאופרב קוסעל ןוישיר לוטיב תרמוח לכ םע
.רתויב םירומחה לע םינמנ םניא םה ,רערעמה לש וילדחמ לש לפוטמ לע הנעט ןיא
…הסנאנו המדרוהש תלפוטמ לע אלו ,לשמל ,ינלשר לופיט תובקעב תמש רערעמה
וניא ןיינעה תוביסנב יוארה שנועה רה לוטיב ןוישי אלא , ותיילתה ."תמייוסמ הפוקתל

17 . תעמשמה תדעו ש חודב הטטיצ הדבכנה ה הטלחההמ תופסונ תואבומ ןכו ,ליעל רומאה תא השיג
הרקמה תוביסנב ,הקדצה ןיא יכ הנקסמל העיגהו ,הקיספהמו יפיצפסה תא לילכ לטבל , לש ונוישיר
לבקנה .

וחל תוביסנה תא תוידוסיבו הדיפקב הנחבש רחאל התעד הנתנו ,וז המוגע השרפב הלוקלו הרמ םג
ליעל טרופמכ ,לבקנה לש תוישיאה ויתוביסנל – הטילחה הדעווה ,רומאכ קפתסהל הצלמהב הלוקש
תהל ל ש הכורא הפוקת ךשמל ןוישרה תיי ל 10 .םינש

18 . תעמשמה יעצמא ,ןכא ,תותימצל םושירה לוטיב לש ררועה דגנ טקננש , רומח וניה דאמ העש ,
ש מה מחה ףא ל"כנ רשא ,הדעווה תצלמהל רבעמ ותטלחהב רי הקפתסה ,רומאכ ךשמל ןוישיר תיילתהב
10 .ומצע ינפב דבכ שנוע וניהש ,םינש

ל"כנמה לש ותטלחה יכ ,ינרובס תאז םע דועיסה עוצקמב קוסעל ררועה לש ומושיר תא לילכ לטבל –
יינפבש ררעה אושנ – איהו ,לילעב הריבס יתלב הנניא הייושע ללכה תויחנהה םע בשייתהל ועבקנש תוי
ןינעב תינורקעה הטלחהב ו ררועה לש תכשמתמה ותוגהנתה יכ ,עובקל טלחהב ןתינ .היפס ר"ד וישעמ ,
תופיקת םיללוכה תוינימ תונשינו תורזוח ויתונברק תא ךשמב ,ןתסנרפל וב תויולתו ותורמל תונותנה ,
תובר םינש ", רוביצה םולש תא םינכסמ חהב רומאכ ," ,הטל המ( וישעמב ךישמי ררועהש יניצר ששח שיו
.)םתוא םינפה אלו םהב הדוה אל אוהש םג

םיבייחה ןומאה יסחי ןיבל ררועה עצבמש םיינירבעה םישעמה ןיב הקיזהש לככ יכ ,בוש שיגדהל שי דוע
ותורמ תחת דבועל וא הלוחל אפור ןיב רורשל – וי הרימחמ תויהל השינעה הכירצ ךכ ,רתוי הקודה .רת
ןיא ,ונינפבש הרקמב ,רבודמ "ב ךפיהל םא יכ ,ררועה לש ועוצקמל הקיז לכ הל ןיאש ,"תינוציח הריבע –
ובע םוקמל רתויב קודה רשק תורושק ררועה עציבש תוזולנה תוריבעה חאכ ודיקפתלו ועוצקמל ,ותד
.הקלחמב ודמעמ לוצינ ךות ועצובו ,יארחא

19 . יפל ךכ – תוטבלתה ילב אלו – תעגה לטבל ל"כנמה לש ותטלחה יכ הנקסמ ללכל י לילכ ומושיר תא
"ררמצמה הרקמה" לשב דועיסה עוצקמב קוסעל ררועה לש ונושלכ , – הניא הניאו תכרפומ גרוח ת
םחתממ תוריבס השינעה תועשפנה תוריבעה ןיגב תויתרדסהו לבוקה עציבש , הליע היהתש דע
.יתוברעתהל

6

.החדנ ררעה

7

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן