חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: האיל חמדאן – התנהגות שאינה הולמת אי יכולת ואו רשלנות גסה במילוי תפקידו

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת אי יכולת ואו רשלנות גסה במילוי תפקידו (ניפק סמים פסיכוטרפיים ללא מרשם רופא וללא תיעוד)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת אי יכולת ואו רשלנות גסה במילוי תפקידו (ניפק סמים פסיכוטרפיים ללא מרשם רופא וללא תיעוד)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון ל- 4 חודשים
התליית רישיון ל- 4 חודשים

ךיראתב 16.5.13 רוקיב הכרענ לע תחקרמה תיבב ת – די תואירבה תכשל יחקור י זוחמ ןופצה , רוקיבבו ת
ואצמנ םתריכמל אתכמסא לכ אלל ,קפינ לבקנהש תונוש תופורתב םירסוח . שכר לבקנה דועב ,ךכ 91
,ןימרודנוב יפרטוכיספה םסה לש תוזירא ךיראתב 12.5.13 , קר וקפונ 78 ורסח לעופבש ךכ ,תוזירא 13
.םושיר לכ אלל ,תוזירא

קפ חלשנ תרוקבה רחאל םימי השולש יכ ,ןיוצי ואצמנ ,ויפלו תואירבה דרשמל לבקנה םעטמ ס 12 תוזירא
.ותשא י"ע םש ומשוהש ,תחקרמה תיבב תרחא הריגמב םסה לש

הטלחה 16 -9

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע גרב ןתנוי

ןאדמח ליאה חקור לבקנה
כ"ב י"ע – דבאע םסאק ד"וע

יפל וצ ףיעס 56 רה תדוקפל םיחקו ,)שדח חסונ( "משתה א- 1981

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

נפב :י
בונשרטס ןונמא )סומידב( טפושה

תודבועה

2. ךיראתב 24.14 תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה שיגה ,בל זעוב ר"ד , בתכ דגנכ הנלבוק לבקנה , לע
סקנפב דועית אללו אפור םשרמ אלל םייפרטוכיספ םימס קפינש ךכ .

ב ה בתכ הנלבוק וסחוי לבקנל לש תוריבע ףיעס יפל ,דיקפת יולימב הסג תונלשר 56 )א( 3 וקפל תד
םיחקורה א"משתה ,]שדח חסונ[ – 1981 ףיעס יפל ,תונקתהו םיחקורה תדוקפ תוארוה לש תדמתמ הרפה ;
56 )א( (1 ( ) 3 ו ) – (4) םיחקורה תדוקפל כ ןכו ; גהנ י הניאש ךרדב תמלוה תוחקורה עוצקמ תא – הריבע
ףיעס יפל 56 )א( 1 ףיעס ;הדוקפל 14 ףיעסו ;םינכוסמה םימסה תונקתל )ב( 19 ה תונקתל )ד( םיחקור
ב"משתה ,)תחקרמ תיב לש לוהינו החיתפ יאנת( – 1982 .

3. התנמתהש תעמשמה תדעו הנלבוקב ןודל – יסוטיפ לארשי 'רגמ בכרהב – ד"ועו ןוסלנ ינו'ג 'רגמ ,ר"וי
תויח לאגי – חתפב .הנלבוקב הנד ,םירבח ןוידה בתכב תוטרופמה תודבועהמה קלחב לבקנה הדוה
בוקה חקורה דיעה ןכלהמב ,תויאר תלבקו תוחכוה תעימש לש ךילה המייק הדעווה .ןקלחב רפכו ,הנל
רהאז םאשיה ןופצה זוחממ .ךרעש הקידבה תעב תחקרמה תיבב הליגש םיאצממה לע

4 תויארה רמוח תא הנחבש רחאל . ,תואירבה דרשמ י"ע וכרענש תרוקיבה יאצממ לע רקיעב ךמתסהב ,
העיבתה תויאר לקשמל קוזיח שמשל היושע דיעהלמ לבקנה לש ותוענמיה יכ הנייצש רחאלו – העיגה
תיבש ךכ לע םידיעמ ,הנלבוקה בתכב טרופמכ ,תחקרמה תיבב ואצמנש םיאצממהש הנקסמל הדעווה
להנתה תחקרמה .הכלהכ אלש

ןימרודנובה תפורת יבגל – יכ הדעווה העבק לש תורסחה תוזיראה תא החינה לבקנה תשאש הנעטה רואל
,תחקרמה תיבב רחא םוקמב וז הפורת ,ואצמנ הלאו " ב חיכוה אל לבוקה כ" ריבס קפסל רבעמ יכ
תא קיפנה לבקנה 12 תוזיראה םשרמ אלל תורסחה תמחמ ,הז טרפמ לבקנה תא הכזמ הדעווה ןכ לעו ,"
.קפסה

ןטסיגאורדיה תפורת אשונב – לבוקה כ"ב יכ הנקסמל הדעווה העיגה יבגל החכוהה לטנ תא םירה"
לש ןתורדעיה 5 ו הפורתה לש תודיחי – 5 אתכמסא אלל ורכמנש תוזירא עישרהל הצילמה ןכ לעו ,"
ויש תוריבעב לבקנה תא .הז טרפב ול וסח

דיזאיתוזיד הפורתה יבגל – " יכ הרובס הדעווה לש רסוח רבדב החכוהה לטנ תא םירה לבוקה כ"ב 10
הפורתהמ תודיחי םשרמ אלל ןתריכמו .הז טרפ אושנ ,תוריבעב םג לבקנה תא עישרהו ,"

" תוריבעה יובירב לבקנה לש ותעשרה תא הבר הרמוחב האור הדעווה … יפכ ,ותולהנתהב
יא הליג הב ,תוחקורה עוצקמ דובכ תא תמלוה הניאש ךרדב ,תרוקיבה יאצממ הלועש
אלל םימשרמ תקפנהב ,תופורתה יאלמ םושיר לוהינב ודיקפת יולימב הסג תונלשרו תלוכי
עית רפהב הדמתהבו דו הדוקפה תוארוה ת

6. םוימ חודב 11.9.16 נ ,ותעשרה תובקעב לבקנה לע ליטהל שיש תעמשמה יעצמא יבגל , :ןלהלדכ בתכ

5 . ודב םויב השיגהש ח 17.5.16 , העיגה הדעווה :תואבה תוצלמההו תונקסמל

2

.הדעווה ינפב דיעהל אלש רחב לבקנה יכ ,ןיוצי

ח"וד תעמשמה תדעו

הנלבוקה

עם זאת, התחשבה הוועדה לקולה בכמות הקטנה של התרופות שהנקבל הנפיק ללא מרשם, הורדת מעמדו
מרוקח אחראי לרוקח לתקופה של שנתיים, את עברו הנקי וכן את העובדה שחלפו שלוש שנים מאז ביצוע

העבירות.

הוועדה ממליצה, פה אחד, להתלות את רישיונו של הנקבל לעסוק ברוקחות לתקופה של ארבעה חדשים.

החלטה

7. סמכויות שר הבריאות לנקיטת צעדי משמעת לפי סעיף 56 לפקודת הרוקחים, הואצלו לי ביום
22.11.11, ולהלן החלטתי;

המלצות הוועדה הן באשר להכרעת הדין והן באשר לאמצעי המשמעת המוצע – מקובלות עליי, ומן
הראוי לאמצן. בצדק עמדה הוועדה על חומרת התנהגותו של הנקבל, ובד בבד שקלה גם את הנסיבות
המקילות בפרשה זו.

8. סוף דבר – הנני מאמץ את המלצות הוועדה, ומתלה את רשיון הרוקחות של הנקבל האיל חמדאן,
למשך ארבעה (4) חדשים, שתחילתם ביום 15.11.16.

ניתן היום 5.10.16, ג' תשרי התשע"ז.

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

eo

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן