חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: יעקב רבייב – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (הנקבל הפר את ההוראות החוזרות ונשנות, שניתנו לו ע""י משרד הבריאות)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (הנקבל הפר את ההוראות החוזרות ונשנות, שניתנו לו ע""י משרד הבריאות)
מה חשוב לדעת? התלית רישיון ל-6 חודשים
התלית רישיון ל-6 חודשים

.סמ להונל םאתהב יכ ,ןייוצי 16 תנשמ ,תוחקורה ףגא לש 1999 ע , תיבב דובעל יארחאה חקורה ל
לע להונמה תחקרמה – מ תוחפ אל ודי – 30 .תוחפל ,םימי השימח ךרואל תוסורפה ,עובשב תועש

2 תנש ךלהמב . 2012 תואירבה דרשמל ררבתה דבע אל לבקנהש בב ,תושרדנה תועשה תא תחקרמה תי
ןג תמרב ,"ןח תמר" ,ףסונ תחקרמ תיבב םג דבע אוה ליבקמב יכו ןלהל( – תחקרמ תיב 2). תובקעב
תיבב יארחא חקורכ שמשמ אוה ויפל ,בזוכ ריהצת לע םתח אוהו לבקנה םע רוריב ךרענ ,הז עדימ
תועשה ןיב תחקרמה 08.30 – 13.30 ועש ןתואב דבע לעופבש תורמל , תחקרמה תיבב ,ןקלח וא ,ת 2.

3 . םויב 31.7.12 תחקרמ תיבב תיארחאה תחקורה הבזע 2 רושיא לביק לבקנהו ,הדיקפת תא תחקורהמ
תיזוחמה דוגינב ,םייעובשל רבעמ ודיקפתב לבקנה שמיש ,לעופב .םייעובש ךשמל םוקמ אלממכ הפילחהל
סל תואירבה דרשממ לביקש תוארוה ףרח תאזו ,לביקש רושיאל חקור רדעהב ,תחקרמה תיב תא רוג
.יארחא

הטלחה 18 – 10

יפל וצ ףיעס 56 )א( ורה תדוקפל ]שדח חסונ[ םיחק , א"משתה – 1981

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע גרב ןתנוי

חקור בייבר בקעי לבקנה
כ"ב י"ע – ד"וע םולהי רהוז

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
פושה בונשרטס ןונמא )סומידב( ט

תודבועה

5 . ותוגהנתה חכונ תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה טילחה ,ליעל תטרופמה ,בל זעוב ר"ד , םויב 5.2.14
דגנכ שיגהל לבקנה הנלבוק ,תנקותמ כ ,תוחקורה עוצקמ תא תמלוה הניאש ךרדב גהנש ךכ לע רומא
ףיעסב 56 )א( 1 א"משתה ,]שדח חסונ[ םיחקורה תדוקפל – 1981 .

6 . ןראפ לארשי 'רגמ :בכרהב ,הב ןודל תעמשמ תדעו התנמתה ,הנלבוקה תשגה תובקעב – 'רגמ ,ר"וי
רנדלוג הרימז ד"ועו ןוסלנ ןתנוי – .םירבח להנתה ןכ לעו ,הנלבוקה בתכב ול סחוימב רפכ לבקנה ינויד ו
ב תוחכוה הדעווה ינפ .

היה אל ןהיפל ,"קדצה ןמ הנגה" לש תונעט רפסמ ,םולהי רהוז ד"וע ,לבקנה לש כ"ב הלעה ,ןוידה חתפב
קחמיהל הנידו ,לבקנה דגנ הנלבוקה תא שיגהל םוקמ תא הדעווה התחד ,תטרופמו תקמונמ הטלחהב .
קדצה ןמ הנגהה תנעט הבורב וריאל סחייתמה הנלבוקה ןמ קלח תקיחמל ףופכב , תיבב ועריאש םיע
.היתב תרכזמב תחקרמה

7 םויב ןכש ,הנלבוקב ןודל הדעוול תוכמס רדעיה רבדב הנעט לבקנה כ"ב הלעה דוע . 7.10.17 סנכנ
.סמ ןוקית ופקותל 24 א"משתה ,םיחקורה תדוקפל – 1981 ןלהל( – הדוקפה ) םינוש םיללכ עבק רשא ,
הי ד"וע רובס ,ןכ לע רשא .אד ןוגכ תונלבוקב ןוידל תדוקפל ןוקיתה ינפל ,המקוהש תעמשמה תדעו יכ םול
.לבקנה לש וניינעב ןודל תכמסומ הניא ,םיחקורה

תוקמונמ תוטלחה יתשב , םוימ 1.10.17 ו- 29.10.17 הנעטה תא תוחדל הדעווה הטילחה , יכ העבקו ,
ןידכ השגוה רשא ,הנלבוקב ןודל תוכמסה הידיב הנותנ םרט ןוקית ופקותל סנכנ 24 הדוקפל הנייצ דוע .
:יכ ,הדעווה אלו יתעמשמה ןידה יכילה רופישו לועייל םיעגונ ןוקיתהה ירקיע …" יתוהמ ינוש םייק
תעמשמה יעצמאבו ןהב ןודל הדעווה תוכמסבש תעמשמה תוריבעב ,הדעווה ירבח בכרהב
")תמיוסמ תפסותה( חקור דגנכ טוקנל הדעווה תוכמסבש .

8 . ש ,התע רבכ רמאיי א ךמוס יננה הדבכנה הדעווה תוטלחה לע יידי יתש ת – הנעטה תייחדל רשאב ןה
,תוידוסיבו תוניצרב תונושה תונעטה תא הנחב הדעווה .תוכמסה רסוח ןיינעל ןהו קדצה ןמ הנגה לש
.ןיטולחל יילע תולבוקמ היתונקסמו ותנעט התייה םא לבקנל תחמוצ התייה העושי וזיא יל רורב אל ,בגא
ה תוכמס רדעיה רבדב תשגומ התייהש חינהל ריבס יזאש ,תלבקתמ הנלבוקב ןודל הדעוו השדח הנלבוק
.תומלועה ינשמ תוניהל היה לוכי אל לבקנה ןכש ,הדוקפל ןוקיתה י"פע

9 . םויב הדעווה השיגהש חודב 5.9.17 ןכ לעו ,לבקנל םיסחוימה םישעמה היינפב וחכוה יכ העבק איה ,
לממ איה י ףיעס יפל הריבע רבע ךכבו ,ועוצקמ תא תמלוה הניאש ךרדב גהנ אוה יכ עובקל הצ 56 ()א( 1 )
תוידוסיב הנחב הדעווה .םיחקורה תדוקפל רומאכ , רדעיה רבדב ,לבקנה כ"ב לש תויטפשמה ויתונעט תא
םיפסונ םימרוגו תיזוחמה תחקורה לש ןידבש תוכמס ,הדעווה העבק דוע .ןתוא התחדו רחב לבקנה יכ
.םעפ רחא םעפ ,לביקש תוארוהה תא רפהו רזחו ,תושרה תוארוהל תייצל אלש ונוצרמ

2

םינוידה בו תעמשמה תדעו

תעמשמה תדעו תטלחה

הנלבוקה

10 ךכב שי יכו ,וניד ךרועמ לביקש יטפשמ ץועיי י"פע לעפ יכ ,לבקנה לש ותנעט תא הדעווה התחד דוע .
ךרוע תצע לע לבקנה לש "תרוויע תוכמתסהל" םוקמ היה אל יכ העבק הדעווה .תוירחאמ ותוא רוטפל ידכ
" יכו ,וניד תסה יכו ,בל םותב לעפ לבקנה יכ עובקל ןתינ אל הניה לביקש יטפשמה ץועייה לע ותוכמ
."הריבסו הנכ

םיפיעסב טרופמכ ,ול םיסחוימה םישעמב לבקנה תא עישרהל הדעווה הצילממ ,ןכ לע רשא 195 – 198
םוימ תעדה תווחל 5.9.17 ףיעסב רומאכ ,עוצקמה תא תמלוה הניאש ךרדב לבקנה גהנ ךכב . 56 ()א( 1 )
.םיחקורה תדוקפל

11 . הצלמהה תובקעב תעמשמה יעצמא יבגל הדעווה ינפב ןויד םייקתה ,ול סחוימב לבקנה תא עישרהל
לבקנה לש ונוישיר תא תולתהל שקיב לבוקה כ"ב .וילע ליטהל יוארה ןמש חכונ ,היואר הפוקתל
םויב השיגהש חודב הדעווה תונקסמ לע וינועיטב קלח ותמועל ,לבקנה כ"ב .וז השרפב הרומחה ותוגהנתה
5.9.17 ףאו , תוכמס אלל הלעפ איה יכ ןעטו בשו ,תיזוחמה תחקורה תולהנתה תא ףקת יפלכ התולהנתהו
."הפידר ידכ העיגה" לבקנה

12 םויב השיגהש חודב . 4.3.18 וזב הדעווה העבק ,לבקנה לע ליטהל שיש תעמשמה יעצמא ןינעל
:ןושלה
לבקנה לש וישעמ תרמוחב שאר לקהל ןיא" ור .תויושרה לומ ותולהנתהבו וניה יארחא חק
ןאכמ .רוביצה תואירב תרימשו תונקתה ,קוחה תוארוה םושייב תואירבה דרשמ לש וחולש
יעוצקמ ןויסינו תוחקורה ינידב קימעמ עדי ,בבר אלל תוגהנתהל להונבו קוחב השירדה םג
…חכומ נתה הלא תוביסנב תחקורה תוארוה לש תונשנו תורזוח תורפה ךות לבקנה לש ותולה
,תיזוחמה תמלוהה תוגהנתהב השק העיגפ הווהמ ,םימי שדוחמ הלעמל לש ןמז קרפ ךרואל
"טרפב יארחא חקורו ללכב חקורמ הפוצמה ףיעס( 49 .)הדעווה חודל

העבקו ,תיזוחמה תחקורה לש התולהנתה דגנכ לבקנה כ"ב לש ויתונעט תא התחדו הבש הדעווה איהש
.הדוקפה י"פע התוכמסל םאתהבו ןידכ הלעפ

13 . הבשחתה הדעווה ותוכזל לבקנה לש םינש שמח לש תכשוממה הפוקתה ךלהמב רבעש ןידה ייוניעב
מל דעו הדעווה ינויד ולהנתה םהב ת וניינעב תיפוסה הצלמהה ן ו , ןכ יארחא חקור דיקפתמ קחרוה אוה יכ
.םייתנש ךשמל

14 רה רמוח תא יתנחבו םינושה הדעווה תוחוד תא ןויעב יתארקש רחאל . הז קיתב תויא – לכ יתאצמ אל
הדעווה תוצלמהב םגפ – םוימ חודב טרופמכ ועישרהל הצלמהב ןהו הנתנש םייניבה תוטלחהב ןה 5.9.17
םיפיעס( 195 – 198 .)

לש ותודע תוברל ,הינפב ויהש תויארהו תויודעהמ יעצמא יתלבו רישי ןפואב המשרתהש איה הדעווה
תהל םוקמ לכ יתאצמ אלו ,ומצע לבקנה היתועיבקב ברע – תויטפשמה ןהו תויתדבועה ןה – תוססובמה
.ייניעב ,הכלהכ

3

הטלחה

15. גם אמצעי המשמעת עליו ממליצה הוועדה שישה חדשי התליית רישיון – נראה סביר וראוי,
בנסיבות המקרה. מקובלת עליי עמדת הוועדה, כי אלמלא הימשכות ההליכים בפרשה זו "ובנסיבות
אחרות היינו ממליצים על אמצעי משמעת יותר משמעותיים יותר עד כדי התליית רישיונו של
הנקבל לתקופה של מספר שנים".

התנהלותו של הנקבל, אשר שב והפר את ההוראות החוזרות ונישנות שניתנו לו ע"י רשויות המוסמכות
במשרד הבריאות – בסמכות מלאה ובהתאם להוראות הדין, יש להדגיש – הינה רעה וחמורה, בעיניי
וראויה לתגובה עונשית ראויה והולמת.

15. אשר על כן, החלטתי לאמץ את המלצות הוועדה, והנני מורה להתלות את רישיונו של הנקבל,
הרוקח יעקב רבייב, למשך שישה (6) חדשים, החל מיום 15.5.18.

ניתן היום 17.4.18, ב' אייר התשע"ח..
המזכירות תעביר לצדדים העתק החלטה זו.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן