חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: ליזה בנזון ואיל קפל – רשלנות גסה במילוי תפקיד הפרה מתמדת של הוראות פקודת הרוקחים ונהגו בדרך שאינה הולמת את המקצוע

תיאור הליך: רשלנות גסה במילוי תפקיד הפרה מתמדת של הוראות פקודת הרוקחים ונהגו בדרך שאינה הולמת את המקצוע (נרכשו סחורות ממקור לא אמין וומקור לא חוקי שנמכרו לקוחות, אריזות משומשות ופגומות שאוחסנו בתנאים לא נאותים)
פירוט אמצעי משמעת: רשלנות גסה במילוי תפקיד הפרה מתמדת של הוראות פקודת הרוקחים ונהגו בדרך שאינה הולמת את המקצוע (נרכשו סחורות ממקור לא אמין וומקור לא חוקי שנמכרו לקוחות, אריזות משומשות ופגומות שאוחסנו בתנאים לא נאותים)
מה חשוב לדעת? אייל קפל- התליית רשיון לשנתיים , ליזה בנזון- התראה
אייל קפל- התליית רשיון לשנתיים , ליזה בנזון- התראה

בפני:

השופט (בדימוס) אמנון סטרשנוב

בעניין שבין:

המשנה למנכ"ל משרד הבריאות

ע"י ב"כ – עו"ד יונתן ברג

. מר אייל קפלן, רוקח מורשה
ע"י ב"כ – עו"ד ערן קייזמן

לבין:

2. גב' ליזה בנזון, רוקחת מורשה
ע"י ב"כ – עו"ד זהר יהלום

החלטה

ה

הקובל

הנקבלים

העובדות

1. מר אייל קפלן (להלן – קפלן או הנקבל) הינו רוקח מורשה ובעלים של בית המרקחת "ז'בוטינסקי"
ברחוב אבן גבירול 125 בת"א (להלן – בית המרקחת).

הגב' ליזה בנזון (להלן – ליזה או הנקבלת) היא רוקחת מורשה, אשר שימשה בתקופה הרלוונטית ברוקחת
אחראית של בית המרקחת.

המעשים המיוחסים לנקבלים מפורטים בקובלנה ובדין וחשבון שהגישה הוועדה, שהתמנתה בעקבות
הגשת הקבילה, ולהלן תמציתם;

בתאריך 7.9.2003 סיפק הנקבל לקב"ט משרד הבריאות תרופה המחייבת מרשם, וזאת מבלי שהלה הציג
בפניו מרשם כלשהו.

בתאריך 31.8.08 בקשה עובדת משרד הבריאות מהנקבלת תרופת אביטרן 100 מ"ג, מבלי שהציגה
מרשם כנדרש. הנקבלת סיפקה לה את התרופה הנ"ל, מבלי שתיעדה את המכירה תחת שם התכשיר וללא
שסימנה את האריזה באף פרט מהפרטים שסימום נדרש עפ"י חוק.

2. בתאריך 31.8.08 נערכה בבית המרקחת בקורת פתע ע"י נציגי משרד הבריאות, שתוצאותיה היו
כדלקמן: במחסן התרופות נמצאו על הרצפה בערבוביה תכשירים רפואיים מחברות שונות; במגירת
התרופות נמצאו אריזות שעל פניהן נראו משומשות או פגומות; הטמפרטורה במחסן הייתה 29 מעלות

צלסיוס
מעלות).

טמפרטורה שהיא בניגוד להוראות היצרן (לגבי חלקן נדרש אחסון בטמפרטורה נמוכה מ- 25

עוד התברר כי הנקבל רכש סחורה ממקור בלתי אמין, שנמכרו ללקוחות כתרופות מיד שנייה, מבלי
שהלקוחות ידעו על-כך. בבקודת נוספת שנערכה ביום 2.9.08, מסד הנקבל לידי רוקחת לשכת הבריאות
קרטון של תרופות, שחלקן נרכש ממקור לא חוקי, וחלקן נקנו מלקוחות או שניתנו ע"י לקוחות ונועדו

להנפקה.

הקובלנה

3. בתאריך 11.2.2010, הגיש המשנה למנכ"ל משרד הבריאות קובלנה כנגד שני הנקבלים, בגין
המעשים המפורטים לעיל. בקובלנה יוחסו להם עבירות של רשלנות גסה במילוי תפקיד, לפי סעיף
56(א)3 לפקודת הדוקחים ; הפדה מתמדת של הוראות פקודת הרוקחים והתקנות, לפי סעיף 56(א)4
לפקודת הרוקחים; וכן כי נהגו בדרך שאינה הולמת את מקצוע הרוקחות – עבירה לפי סעיף 56(א)1

לפקודה.

יצויין, כי הקובלנה המקורית נגד הנקבלים הוגשה עוד ביום 27.8.09, אך הקובלנה תוקנה ביום
11.2.10, והדיון התנהל עפ"י הקובלנה המתוקנת.

דו"ח ועדת המשמעת – ההכרעה

4. ועדת המשמעת שהתמנתה לדון בקובלנה, שמעה עדויות וקבלה ראיות, והשכילה להוציא מתחת ידה,
ביום 3.7.11, דין וחשבון ארוך ומפורט, בו המליצה להרשיע את הנקבלים בחלק מהעבירות והמעשים
שיוחסו להם, ואילו לגבי חלקם היא קבעה שהאשמה לא הוכחה די הצורך.
אתייחס עתה, בקצירת האומר לקביעותיה של הוועדה, לגבי כל אחד ואחד מהנקבלים בנפרד;

הנקבל אייל קפלן –

5. הוועדה המליצה לזכות את הקבל מהעבירה של מכירת תר"מ ללא מרשם ביום 7.9.03, בין היתר
מאחר וקב"ט משרד הבריאות, מד הגדיש, אשר קנה ממנו את טיפות האזניים ללא מרשם – לא הוזמן
להעיד בהליך, ולא ניתנה לנקבל הזדמנות לחוקרו בחקירה נגדית.

אשר לטמפרטורה הבלתי תקינה במחסן התרופות, כנטען בקובלנה, הגיעה הוועדה למסקנה כי:
… לא נטען וממילא לא הוכח שמכשיר המדידה כויל במועד כלשהו, או בכלל, ולפיכך קיים ספק
באשר למהימנות תוצאות מדידת הטמפרטורה בבית המרקחת" (עמוד 13 לדו"ח מיום 3.7.11).

אשר על כן, הומלץ לזכות את שני הקבלים ממעשה זה, מחמת הספק.

הנקבל הודה באשמה לגבי יתר המיוחס לו בקובלנה דהיינו, בכך שקנה וניפק ביודעין לצבור תרופות
ממקור לא אמין; קנה סחורה והחזיק אותה במחסן, כשהיה חשד סביר שהסחורה גנובה; וכן כי ניסה
להסתיר מהבקורת את התרופות שהגיעו לבית המרקחת ממקורות בלתי אמינים. בגין מעשים אלה הומלץ
להרשיע את הנקבל בעבירות לפי סעיפים 56(א)(1) ו- (3) לפקודת הרוקחים.

הנקבלת ליזה במזון

6. הוועדה המליצה לזכות את הנקבלת, מחמת הספק, מהעבירה של מכירת תרופת האביטרן, ללא מרשם,
לאחר שלא היתה מוכנה להסתמך על הודאתה של הנקבלת בביצוע המעשה בפני הרוקחת המחוזית, הגב'
דליה כהן. עוד ציינה הוועדה, כי בעדותה של מי שקנתה את התרופה מהנקבלת, הגב' דבי אקסלרד, היא
העידה "אני לא זוכרת פרטים ספציפיים מהבקורת".

עוד קבעה הוועדה, כי הנקבלת היתה מודעת לכך שבמקום המיועד להנפקת תרופות, אוחסנו תרופות מיד
שנייה, וכי בכך היא חשפה את הציבור לסכנה בריאותית. לפיכך, ממליצה הוועדה להרשיע את הנקבלת
בכך שנהגה בדרך שאינה הולמת את מקצוע הרוקחות, לפי סעיף 56(א)(1) לפקודת הרוקחים.

דו"ח ועדת המשמעת – אמצעי משמעת

7. בתאריך 4.9.11 נתנה הוועדה דו"ח משלים, בו המליצה על אמצעי המשמעת שראוי, לדעתה להשית
על שני הנקבלים.

אשר לנקבל – ציינה הוועדה כי הוא סגר את בית המרקחת לאחר גילוי הארועים נשוא פרשה זו, והוא
אינו עובד עוד כרוקח מאז שנת 2009. לאחר שיקול מכלול נסיבות המקרה, המליצה הוועדה להתלות את
רישיון הרוקח של הנקבל למשך שנתיים.

אשר לנקבלת – הרי בשים לב לחלקה הקטן בפרשה, המליצה הוועדה להסתפק באמצעי משמעת של

התראה.

כמו כן המליצה הוועדה, בשולי הדו"ח, בפני מנכ"ל משרד הבריאות המלצות שונות לגבי הפעלת
סמכויותיו למתן אישור ל"רוקח אחראי" לשני הנקבלים, לפי סעיף 10 לפקודת הרוקחים.

החלטה

8. סמכויות שר הבריאות לנקיטת צעדי משמעת לפי סעיף 56 לפקודת הרוקחים, הואצלה לי ביום
22.11.11 ולהלן החלטתי;
נראות בעיניי, שקולות
הן באשר להכרעת הדין והן באשר לאמצעי המשמעת
המלצות הוועדה
ומדודות, ומן הראוי לאמצן. הוועדה היא ששמעה את העדויות והתרשמה מהן באופן ישיר ובלתי אמצעי,
עת הגיעה למסקנה להרשיע את הקבלים בחלק מן המעשים שיוחסו להם, כמו גם לזכותם מחלקם האחרולא מצאתי עילה להתעדב בשיקול דעת הוועדה.

גם אמצעי המשמעת שממליצה הוועדה להטיל נראים לי הולמים את נסיבות המעשים בהם הורשעו
הנקבלים, והנני נכון לאמצם. לגבי הנקבל, יש לציין כי הוא סגר את בית המרקחת לאחר שמעשיו נחשפו,
ואף הפסיק את עבודתו כרוקח – ובכך פחתה הסכנה העלולה לנבוע מהתנהגותו לציבור.
אשר לנקבלת – אין ספק כי חלקה קטן לאין שיעור מזה של הנקבל, ובעונש המומלץ יהיה כדי להרתיעה

בעתיד.

9. סוף דבר – הנני מאמץ את המלצות הוועדה, ומתלה את רשיון הדוקחות של הנקבל, אייל קפלן, למשך
שנתיים (2) מהיום; על הנקבלת, גב' ליזה בנזון, הנני מטיל התראה..

ניתן היום 8.12.11, יב כסלו התשע"ב. המזכירות תעביר לצדדים העתק החלטה זו.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן