חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: מונזר מסארווה וד"ר אחמד איברהים – התנהגות שאינה הולמת ורשלנות גסה במילוי התפקיד

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת ורשלנות גסה במילוי התפקיד (הטעיית משרד הבריאות והצגת מצג שווא)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת ורשלנות גסה במילוי התפקיד (הטעיית משרד הבריאות והצגת מצג שווא)
מה חשוב לדעת? מונזר מסארווה התליית רישיון ל- 18 חודשים,ד""ר אחמד איברהים התליית רישיון ל- 36 חודשים
מונזר מסארווה התליית רישיון ל- 18 חודשים,ד""ר אחמד איברהים התליית רישיון ל- 36 חודשים

לבקנ 2 םויב שיגה 24.9.2009 שמל השקב ,א"תב תואירבה תכשלב תיזוחמה תחקורה ידר לבקנ רושיאל
1 יארחא חקורכ לבקנ יכ ןייוצ השקבב .תחקרמה תיבב 1 ,'ו דע 'א םימיב תחקרמה תיבב דובעל בייחתמ
תועשה ןיב 08.30 – דע 14.30 .

2 . לבקנ יכ ,ררבתה לעופב 1 ךשמב תחקרמה תיבב דבע אל 30 הונ י"פע שרדנכ ,תויעובש תועש יל
בייחתהש יפכ ,רקבה תועשב תחקרמה תיבב חכנ אל ףאו ,תואירבה דרשמ ויונימל השקבב ןייוצש יפכו
לבקנ לש תירקיעה ותדובע .יארחא חקורכ 1 התייה ,תיטנוולרה הפוקתב האלמ הרשמב חקורכ םיפינסב
םילוח תפוק לש םינוש דבע אוה יכ ,הלוע ךכיפל .עובק דבועכ םש לבקתהל הרטמב ,תימואל תיבב
.דבלב יקלח ןפואבו הרצק הפוקת ךשמב רוד תחקרמה

3 . ךיראתב 16.11.2011 תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה שיגה , ,םילבקנה ינש דגנכ הנלבוק ןיגב
הנלבוקב .ליעל םיטרופמה םישעמה לש תוריבע םהל וסחוי ףיעס יפל ,דיקפת יולימב הסג תונלשר
56 )א( 3 הרפה ; םיחקורה תדוקפל ףיעס יפל ,תונקתהו םיחקורה תדוקפ תוארוה לש תדמתמ 56 )א( 4

הטלחה 15 – 14
:ינפב
ה בונשרטס ןונמא )סומידב( טפוש

יפל וצ ףיעס 56 רה תדוקפל םיחקו ,)שדח חסונ( "משתה א- 1981

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע גרב ןתנוי

2. םיהרביא דמחא ר"ד , חקור השרומ לבקנה םי
ומצעב

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

1. רמ הווראסמ רזנומ , השרומ חקור
כ"ב י"ע – ד"וע רבא'ג זתעומ

:ןיבל

תודבועה

הנלבוקה

4 . ןודל התנמתהש תעמשמה תדעו הנלבוקב – ד"ועו דואד ינאה 'רגמ ,ר"וי ,רהז םאשיה 'רגמ :בכרהב
םירבח ,ןרוה יתור – ,הדי תחתמ איצוהל הליכשהו ,תויאר הלבקו תויודע העמש םויב 6.7.2015 , ןיד
וב ,ןובשחו עישרהל הצילמה םילבקנה תא .םהל וסחויש םישעמבו תוריבעב

5 ה . םילבקנה לש תונושה םהיתונעט תא התחד הדעוו , םישדח השימחכ ךשמב יכ העבקו יעוצקמה לוהינה
ועטיה םילבקנה .םיחקורה תדוקפ י"פע שרדנכ ,יארחא חקור לש וידיב ןותנ היה אל רוד תחקרמה תיב לש
לבקנש בושחל תואירבה דרשמ תא 1 רשאכ ,תחקרמה תיבב תיעוצקמה תוליעפה תא לעופב להנמ
מל .תושרדנה תועשב וב ההש אלו תחקרמה תיב תא שטנ אוה ,השע

לבקנש בושחל תואירבה דרשמ תא ועטה ,דחאכ םילבקנה ינש ,םישדח השימחכ ךשמב …"
.סמ 1 ,רוד תחקרמ תיב לש תיעוצקמה תוליעפה תא לעופב להנמ ןכא םילבקנה ינש רשאכ
.סמ לבקנ לעופבש עידוהל ןוכנל ואצמ אל 1 רחאל ךומסב ,תחקרמה תיב תא השעמל שטנ
רשוא יארחא חקורכ ויונימש … ."

6 הדעווה העבק ,םילבקנה לע ליטהל שיש תעמשמה יעצמא תא לוקשל האובב . השיגהש חודב , םויב
16.9.15 , :ןושלה וזב

ןומאב ,תוחקורה עוצקמ תימדתב רומח ןפואב תעגופ ,וז השרפב םילבקנה תולהנתה"
לש וז ןוגכ תוגהנתה ,דועו תאז .תוחקורה םוחת לע הרקבהו חוקיפה ימרוגבו וב רובצה
םיחקורכ ונומש םיחקור םשארבו םיחקורב ןתינש ןומאב תושונא תעגופ םילבקנה
ה ,םייארחא םיתואנ הרקבו חוקיפ םייקל תואירבה דרשמ לש ותלוכיל יחרכה יאנת הווהמ
."הז םוחתב השענה לע

לבקנ דגנ הנלבוק השגוהש הנושארה םעפה וזש ךכב הלוקל הבשחתה הדעווה 1 העש יתחפשמה ובצמב ,
אשונ ףאו ,תוניטק תונב יתשל בא אוהש .ותולהנתה לע הטרח תעבהב ןכו ,וירוה תסנרפ לועב

שא לבקנל ר 2 ותולהנתה יכ הנעטב קובדל ךישמה אוה ,הרומחה ותולהנתה תורמל יכ הדעווה העבק ,
.הייוקלה ותואירבבו רגובמה וליגב הבשחתה הדעווה ."ןידכו תדכ התייה"

תבייחמ …הכורא הפוקת ךשמב ומייקתה םגש ,םילבקנה לש םירומחה םהישעמ" , ונתעדל
ינע הפוקתל תוחקורב קוסעל םהמ דחא לכ לש ונוישר תיילתה לש ,תיתועמשמ הש
."תכשוממ

לבקנ לש ונוישיר יכ הדעווה הצילממ ,הרקמה תוביסנ לולכמ לוקיש רחאל 1 תוחקורב קוסעל וי הלת
ךשמל 18 לבקנ לש ונוישיר יכו ,םישדח 2 ךשמל הלתוי 36 .םישדח

לבקנ 2 ורושאל בצמה תא תויתטישב תווסהל הסינו ,תיזוחמה תחקורל תובזוכ תואסריג רסמ ףא .

2

7 :יכ הדעווה העבק ,םוכיסל .

ח"וד תדעו תעמשמה

:ןושלה וזב העבק הדעווה

החלטה

סמכויות שר הבריאות לנקיטת צעדי משמעת לפי סעיף 56 לפקודת הרוקחים, הואצלו לי ביום
22.11.11, ולהלן החלטתי;

.8

המלצות הוועדה הן באשר להכרעת הדין והן באשר לאמצעי המשמעת – נראות, בעיניי שקולות
ומדודות, ומן הראוי לאמצן. הוועדה היא ששמעה את העדויות והתרשמה מהן באופן ישיר ובלתי אמצעי,
עת דחתה את גירסתם וטענותיהם של הנקבלים והחליטה להרשיעם בעבירות שיוחסו להם, וממצאיה
מקובלים עליי.

גם אמצעי המשמעת שממליצה הוועדה להטיל נראים לי הולמים את נסיבות המעשים בהם הורשעו
הנקבלים, והנני נכון לאמצם. הוועדה עשתה הבחנה ראויה בין התנהלותם של שני הנקבלים וגזרה בהתאם
את ענשיהם, כאשר אין ספק כי חומרת מעשיו של נקבל 2, שהיה הרוח החיה בפרשה עגומה זו, עולה
לאין שיעור על חלקו של הנקבל 1.

9. סוף דבר הנני מאמץ את המלצות הוועדה, ומתלה את רשיון הרוקחות של הנקבל 1, מר מונזר
מסארווה, למשך 18 חדשים, ואת רישיונו של נקבל 2, ד"ר אחמד איברהים, למשך 36 חדשים.
תחילת ביצוע התליית הרישיונות – ביום 15.12.15.

ניתן היום 8.11.15, כו חשון התשע"ו.

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

eo

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן