חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: מר פהד סלאיימה וגב' רשדייה אלשוויכי- עוזרת רוקח – התנהגות שאינה הולמת רוקח

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת רוקח (הנקבל - ייבא בבית המרקחת תכשירים לא רשומים, פיקוח כושל ,מכירת תכשירים רפואיים ללא כל רישום. הנקבלת- מכרה תרופות שלא באריזה מקורית)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת רוקח (הנקבל - ייבא בבית המרקחת תכשירים לא רשומים, פיקוח כושל ,מכירת תכשירים רפואיים ללא כל רישום. הנקבלת- מכרה תרופות שלא באריזה מקורית)
מה חשוב לדעת? 3 חודשי התליית רשיון
3 חודשי התליית רשיון

2 . ךיראתב 19.9.11 תואירבה דרשמ םעטמ היומס תרוקיב ץיבוקרב ר"ד חקורה ךרע תחקרמה תיבב ,
שוכרל שקיבו נ תלבקנה .הרגאיול המוד העפשה הל שיש הפורת י הפשב בותיכ םיאשונה םירודכ ול הקפ
תדבעמ הקידבמ .תיניסה כ ררבוה תי יליכמ םירודכה י ימיכ רמוח ם מ גוס .אפור םשרמ בייחמה ,ליפאנדליס

םויב 7.11.11 תרוקיב הכרענ ומצע לע רזח השעמהו ,תפסונ היומס ר"דל הרכמ תלבקנה רשאכ ,
.גוס ותואמ םיפסונ םירודכ ץיבוקרב

םויב 22.12.11 תורשואמ ןניאש תופורת וספתנו , תחקרמה תיבב תרוקב הכרענ י"ע קווישל וא הריכמל
.תופורתה סקנפב םימושר םניאו ,תיניתשלפה תושרה יחטשב ורצוי הלא תופורת .תואירבה דרשמ

הטלחה 16 – 89

1 המאילס דהפ רמ .
2 יכיוושלא היידשר 'בגה . לבקנה םי

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה

יפל וצ ףיעס 65 רה תדוקפל םיחקו ,)שדח חסונ( "משתה א- 1891

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
ה בונשרטס ןונמא )סומידב( טפוש

כ"ב י"ע – ד"וע בויא ןייסוח

כ"ב י"ע – ד"וע גרב ןתנוי

תודבועה

תיבל םימושר אל םירישכת אביי לבקנה תחקרמה ,םישרומ םיחקורל יואר אל רשא לשוכ חוקיפ להינו
.תונקתבו הדוקפב רומאל דוגינב

ר לכ אללו תירוקמה םתזיראב אלש תופורת הרכמ תלבקנה אלל הדבע ןכו ,תונקתל דוגינב תאזו ,םושי
.השרומ חקור לש החגשה

4. התנמתהש תעמשמה תדעו הנלבוקב ןודל – 'רגמ בכרהב רהאז םאשיה "וי , ,ר ץיבוכורוב לאקזחי 'רגמ
ד"ועו רנדלוג הרימז םירבח , – המייק .העיבתה תויאר ועמשנ ןהב תובישי רפסמ

םוימ הבישיב 2.6.14 ,הנלבוקה בתכב םהל סחוימב םילבקנה ודוה ,היפלו המכסה ללכל םידדצה ועיגה ,
ו ןכ לע וצלמויש םישנעה יבגל םג המכסהל ועיגה – ישדח השיש לש שנע לטוי תלבקנה לע :הדעוול םדי
בת הנגהה דועב ,היילתה ישדח השולש ליטהל העיבתה שקבת לבקנה לע וליאו ,ןוישיר תיילתה שק
.דבלב היילתה ישדח ינשב קפתסהל

" רוביצה תואירב לע ןגהל דעונ תופורתה סקנפב תומושר ןניאש תופורת תקזחה לע רוסיאה
פסה תרשרשו ןרוצי ךילהת ,עודי וניא ןרוצי רוקמש תופורת ינפמ םיחקופמ םניא ןתק
תוארל ונמעטל שי ךכ םושמ …ןתריכמו הלא תופורת תקזחהב המולגה הנכסה ןאכמו
."רוביצה תואירב לע ןגהל התרטמש תומרונה תחא לש הרפה לכ הרמוחב

הבשחתה הדעווה אלוקל ב םרבע לבקנה לש יקנה םי , הדבועב ןכו ,םהל וסחויש םישעמב םתאדוהב
ל וכרענש תופסונ תוקידבבש תיב תולהנתהב יפוד לכ אצמנ אל ,הנלבוקה בתכב םיטרופמה םיעוריאה רחא
.תחקרמה ומכ – .םייתעמשמה םיכילהה םויסל דעו םיעוריאה זאמ ןמזה ףולח תא הדעווה הנייצ ןכ

6 . רעפל םוקמ ןיא יכ הדעווה העבק ,םידדצה ועיגה וילא ןועיטה רדסה תא ץמאל םא לוקשל האובב
יבל לבקנה ןיב השינעה לבקנה לש ותוירחא ןכש ,תלבקנה ן – תולהנתהל תוירחאב אשונה יארחא חקורכ
תחקרמה תיב לש הניקת – .תלבקנה לש התוירחאמ תלפונ הניא

7 . פל תעמשמ ידעצ תטיקנל תואירבה רש תויוכמס י ףיעס 56 ולצאוה ,םיחקורה תדוקפל םויב יל
22.11.11 , ;יתטלחה ןלהלו

8 . תוצלמה הדעווה – ,יילע תולבוקמ ומכ םג הטלחהה א ץמאל ךא םידדצה ןיב םכוסש ןועיטה רדסה ת
.דחי םג םילבקנה ינש לע ההז תעמשמ יעצמא תלטה ךות ,וקלחב

5 . הדעווה :ןלהלדכ העבקש ךות ,םילבקנה ינש לש םתוגהנתהבש הרמוחה תא התעד תווחב הנייצ

.םישדח השולש לש הפוקתל םילבקנה ינש לש םנוישיר תא תולתהל הדעווה הצילממ ,תאז רואל

2

ח"וד תעמשמה תדעו

הנלבוקה

הטלחה

אשר על כן, הנני מתלה את רשיון הרוקחות של הנקבלים, פהד סליאמה ורשדייה אלשוויכי, למשך
שלושה (3) חדשים, שתחילתם ביום 15.07.2015.

ניתן היום 28.5.15, י' סיון התשע"ה.

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן