חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: נזאק עראר – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת

םויבו ,תוניחבה תא תלבקנה הרבע םיבר תונויסינ רחאל 18.3.14 ותוא ,'זטסב ליחתהל האשרה הלבק
ילוי שדחב הלחה 2014 לבקנה הלביק ,החלצהב 'זטסה תנש תא המייסש רחאל .ןוסניליב םילוחה תיבב , ת
םויב 27.7.15 .ןורשה םילוחה תיב לש תימינפה הקלחמב תוחמתהב הלחהו ,האופרב קוסעל ןוישיר

3 . יאמ שדחב 2016 התנפ ןורשה םילוח תיבב םדא חוכ תקלחמ , ,הבדלומב הטיסרבינואל יתרגש ןפואב
ינפל הנעמב .תלבקנה לש המולפידה תא תמאל ידכב י רבינואב הדמל אל ללכ תלבקנה יכ רסמנ ,ה הטיס
.לארשיב הדי לע וגצוהש םיכמסמה תא םיריכמ םניא םהו

4 . ,תואירבה דרשמב םייאופר תועוצקמ יושירל ףגאה להנמ ,ןונש 'א 'רד לש ולופיטל רבעוה עדימה
האופר הדמל ןכא איה יכו יוגש עדימב רבודמ יכ עומישב הנעט תלבקנה .עומישל תלבקנה תא ןמיז רשא
איה .הבדלומב הטיסרבינואב אל ךא ,הטיסרבינואב הידומיל לע םירושיא איצמהל ןונש 'רד י"ע השקבתה
.הב הדמל אל םלועמ תלבקנה יכ הנענ ךא ,הטיסרבינואל ותמזיב ףא הנפ ןונש 'רד .ןכ תושעל הליכשה

5 . ךיראתב 15.1.20 ,תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה שיגה וטורג רמתיא 'פורפ הנלבוק , לבקנה דגנכ ת,
לע ףיעסב רומאכ ,אווש גצמב ןוישיר הלביקש ךכ 41 (2 ז"לשת ,]שדח חסונ[ םיאפורה תדוקפל ) – 1977 .

1 . ר"ד רארע קזאנ ןלהל( ר"ד רארע וא לבקנה ת הניה ) ,השרומ אפור .הילו'גל'גב הירוגמ םוקמש

הטלחה 21 – 08
:ינפב
ה בונשרטס ןונמא )סומידב( טפוש

יפל וצ ףיעס 41 ז"לשתה ,)שדח חסונ( םיאפורה תדוקפל – 1976

ר"ד רארע קזאנ לבקנה ת
כ"ב י"ע – ןיילק .פ יסוי ד"וע

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע גרב ןתנוי

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

ועה תודב

הנלבוקה

2

6. בעקבות הגשת התלונה, התמנתה ועדת משמעת לדון בה, בהרכב: דר' יוסי בר, יו"ר; פרופ' יוסף
אלידן ועו"ד יגאל חיות – חברים. הוועדה קיימה מספר דיונים, במהלכם טענה הנקבלת כי היא למדה
באוניברסיטה במולדבה וכי התעודות שהמציאה הן אותנטיות ואינן מזויפות.

7. בישיבת הוועדה מיום 11.4.21, הגיעו הצדדים להסדר טיעון, שזו לשונו:

"הצדדים מתכבדים להודיע לוועדה הנכבדה כי הגיעו להסדר טיעון, לפיו לאור המצב
הבריאותי הרעוע, ומבלי להתייחס לכתב הקובלנה, רישיונה יבוטל לאלתר ולצמיתות.
הנקבלת מבקשת לציין, כי ברצונה לסיים את ההליך בהקדם על רקע מחלת הסרטן בה
לקתה ועל רקע שהיא מטפלת בילדו של אחיה, שהינו פגוע מוחין, ועל רקע העובדה
שאינה עובדת מאז תחילת ההליך, אז הותלה רישיונה".

8. בדין וחשבון שהגישה ביום 18.5.2, קבעה הוועדה כי מדובר בהסדר טיעון, אשר בנסיבותיו המיוחדות
של המקרה, יש בו כדי לאזן בין האינטרס הציבורי לאינטרס הפרטי של הנקבלת. לאור האמור, ממליצה
הוועדה לבטל לאלתר את רישיונה של הנקבלת.

החלטה

9. הנני מאמץ את המלצת הוועדה, ומחליט לבטל לאלתר את רישיונה של הנקבלת לעסוק ברפואה.

10. בשולי ההחלטה, הנני ממליץ בפני הגורמים האחראיים במשרד הבריאות ובהסתדרות הרפואית,
לבחון ולבדוק הכיצד זה הצליחה הנקבלת לשטות באופן שיטתי ברשויות המוסמכות ובבתי החולים בהם
עבדה, במשך תקופה לא קצרה – במידה וטרם עשו כן.

כאן המקום להמליץ גם על החמרת הבדיקות של דיפלומות ומסמכים המתקבלים מאוניברסיטאות ומוסדות
רפואיים בחו"ל.

ניתן היום 2.6.21, כב סיון תשפ"א.

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן