חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: נעמי רשף – התנהגות שאינה הולמ

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמ (הנקבלת לא העבירה למתלוננת את הרישומים הרפואיים למרות פניות חוזרות. כמו כן הציגה עצמה באינטרנט כמתמחה בתחום הקוסמטיקה ואסתטיקה בניגוד לתקנות)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמ (הנקבלת לא העבירה למתלוננת את הרישומים הרפואיים למרות פניות חוזרות. כמו כן הציגה עצמה באינטרנט כמתמחה בתחום הקוסמטיקה ואסתטיקה בניגוד לתקנות)
מה חשוב לדעת? התלית רישיון לחודשיים
התלית רישיון לחודשיים

יכ ,ןיוצי קר ,תיאופרה המושרה הרבעוה ,תלבקנה דגנכ טפשמה תיבל תננולתמה השיגהש העיבת תובקעב
ףא הליחת .תננולתמה כ"ב ידיל ,םימוליצה אלל

2 . המצע הגיצה תלבקנה טנרטניאב ב ףשר ימענ ר"ד" :ןוגכ ,םינוש םימוסרפ – "תיטמסוק םייניש תאפור
תאז ."…םינפהו הפה תקיתטסאב החמתמה םייניש תאפור" וא – תמוסרפ( םיינישה יאפור תונקתל דוגינב
ט"סשתה ,)הרוסא – 2009 ןלהל( – תונקתה ), .ל"נה תונקתה י"פע רשוא אלש ראותב שומיש תורסואה

,ןיוצי יכ וקה תשגה רחאל תנשב תלבקנה הריסה ,תירוקמה הנלב 2017 א ,טנרטניאב הלש רתאה ת
םג ,אליממו .ןידכ אלש םימוסרפה תא

1 . ר"ד ענ ףשר ימ איה אפור תישרומ םייניש ת ןלהל( – לבקנה ת וא ר"ד ,)ףשר לתב הנעמש – .ביבא

יפל וצ ףיעס 45 תדוקפל ט"לשתה ,]שדח חסונ[ םיינישה יאפור – 1979

הטלחה 17 – 18

ר"ד ףשר ימענ לבקנה ת
כ"ב י"ע – ד"וע טרמק ןרע

ה תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמ לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע גרב ןתנוי

1

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

:ינפב
דב( טפושה בונשרטס ןונמא )סומי

תודבועה הנלבוקהו

הקובלנה

3. בכתב קובלנה מתוקן, שהוגש נגד הנקבלת ביום 9.7.17, ע"י המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, פרופ'
איתמר גרוטו, נטען כי הנקבלת גילתה התנהגות שאינה הולמת רופא מורשה לריפוי שיניים, כאמור
בסעיף 45(1) לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל"ט- 1979, בכך שלא העבירה למתלוננת
ולבא-כוחה בזמן סביר את הרישומים הרפואיים, כמבוקש על ידה, למרות פניות חוזרות ונישנות של
הגורמים השונים. כמו כן, הנקבלת הציגה עצמה באינטרנט כמתמחה בתחום קוסמטיקה ואסתטיקה, בניגוד

לתקנות.

דו"ח ועדת המשמעת

3. הנקבלת הודתה בפני ועדת המשמעת בעבירות שיוחסו לה, והורשעה על סמך הודאתה. הדיון בפני
ועדת המשמעת, בהרכב: ד"ר לנה נטפוב – יו"ר, ד"ר אבי פישמן ועו"ד רות הורן – חברים, התנהל אפוא,
לגבי מידת העונש בלבד.

הנקבלת העידה בפני הוועדה, שבתקופה הרלוונטית הייתה מצוייה בהליך פרידה וגירושין קשים מבן זוגה,
ופירוק התא המשפחתי, בו גדלו ארבעה ילדים, גרם לה למשבר נפשי קשה. בתקופה האמורה היא לא
תיפקדה כרגיל, והמרפאה לא פעלה באופן רצוף, כבעבר.

4. הוועדה קבעה בדוח שהגישה ביום 24.9.17, בהאי לישנה:

"המעשים והמחדלים שהנקבלת הודתה בהם חמורים, הם אינם מתיישבים עם הנדרש
והמצופה ממי שהורשה לעסוק בריפוי שיניים, הם פוגעים באמון הציבור ברופאי השיניים
ובאינטרס הציבורי, בשמירה על רמתו וכבודו של מקצוע רפואת השיניים ועל אמון
הציבור בעוסקים בו".

לאחר ששקלה את נסיבות המקרה, הן לקולה והן לחומרה, ואף נתנה דעתה לפסיקה קודמת באותו נושא,
ממליצה הוועדה בפני שר הבריאות, להתלות את רישיונה של הנקבלת למשך חדשיים.

סמכותו של שר הבריאות לפי סעיף 45 לפקודת רופאי השיניים הואצלה לי ביום 22.11.11.

החלטה

5. סבורני, כי הוועדה שקלה אל נכונה את כל השיקולים הרלוונטיים בפרשה זו, והמלצתה לגבי תקופת
התליית רישיונה של הנקבלת – סבירה, בעיניי ואינה חורגת מרמת הענישה בעבירות כגון דא.

הנני מחליט לאמץ את המלצת הוועדה, ולהתלות את רשיונה של הנקבלת, ד"ר נעמי רשף, מלעסוק
ברפואת שיניים למשך חדשיים (2), החל מיום 1.11.2017.

ניתן היום 2.10.17, יב תשרי תשע"ח.

יש להפיץ החלטה זו, כמקובל.

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן