חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: עדנה בן חמו – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (זיוף תעודה ושימוש במסמך מזויף כדי להציג את הנקבלת כאחות מוסמכת)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (זיוף תעודה ושימוש במסמך מזויף כדי להציג את הנקבלת כאחות מוסמכת)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון לחמש שנים
התליית רישיון לחמש שנים

לכבוד

מר משה בר סימן טוב
מנכ"ל משרד הבריאות

בעניין:

תאריך

דין וחשבון לפי תקנה 25 לתקנות בריאות העם (העוסקים בסיעוד רפואי) תשמ"ט 1988
ולפי תקנות 15-16 לתקנות בריאות העם (צוות סיעודי במרפאות) התשמ"א 1981

האחות עדנה בן חמו

16/11/2015

עוה"ד שרה שר לב

יחידת הדין המשמעתי, לשכת היועמ"ש, משרד הבריאות, ירושלים
הקובל

הנקבלתת

1. בתאריך 11.1.2015, הגיש הקובל כתב קובלנה (להלן: "הקובלנהיי) נגד
הנקבלת לפיו גילתה הנקבלת התנהגות שאינה הולמת את מקצוע הסיעוד
כאמור בתקנה 15 (1) לתקנות בריאות העם (צוות סיעודי במרפאות) 1981.
עייפ הקובלנה, הציגה הנקבלת עצמה כאחות מוסמכת וביקשה להתקבל ככזו
לעבודה. בהמשך לאמור, הציגה הנקבלת תעודת רישום של אחות מוסמכת
בשעה שהנקבלת רשומה כאחות מעשית

2. פרטי הקובלנה

א. ברקע לקובלנה, זיוף תעודה ושימוש במסמך מזויף כדי להציג הנקבלת
אחות מוסמכת בשעה שהיא רשומה כאחות מעשית

ב. ביום 1.9.2014, פנתה הנקבלת לגבי הדס שאשא, מנהלת שירותי הסיעוד

של בית האבות "בית רחל ליצ'קיי, הציגה עצמה כאחות מוסמכת
וביקשה להתקבל לעבודה.

ג. משנתבקשה הנקבלת להציג תעודה מתאימה, הציגה זו בפני הגבי שאשא
תעודת רישום של אחות מוסמכת הנושאת מס' 8284 כאשר תאריך
התעודה הינו 2/11/2000.
הרישום של התעודה הינו יייא בסיון תש"מ 26/05/1980 ותאריך הנפקת

ד. בהמשך לאמור, בדקה הגב' שאשא באתר משרד הבריאות וגילתה כי
הנקבלת רשומה כאחות מעשית

ה. הגבי שאשא פנתה לנקבלת וזו הסבירה כי נפלה טעות ברישום הואיל
והיו שלוש אחיות הנושאות אותו מספר רישום.

ו. ביום 2.9.2014, הציגה הנקבלת תעודת רישום של אחות מעשית

כשתעודה זו נושאת מס' הרישום, תאריך הרישום ותאריך ההנפקה
זהים לתעודה הראשונה אותה הציגה, דהיינו תעודת הרישום באחות
מוסמכת, ואף באותם פונטים.

3. הועדה

חברי הועדה: ד"ר חנה צפריר יוייר, גב' שרה אפרתי חברה ועוייד משה ארד
חבר מונו ע"י מנכ"ל משרד הבריאות לדון בקובלנה.

4. הדיון

א. ביום 17.5.2015, התקיים הדיון הראשון בפני הועדה ולדיון זה לא

התייצבה הנקבלת אף שהוזמנה כדין.

ב. במקום להתייצב שיגרה הנקבלת מכתב הנושא את התאריך 10.5.2015

לחברי הועדה ובו טענה כי הציגה עצמה כאחות מוסמכת אך גם טענה
כי למרות שהיא אחות מוסמכת, אין היא יכולה לעבוד ככזו כיוון
שמשרד הבריאות קבע שהיא אחות מעשית

ג. ביום 13.5.2015 שיגרה הנקבלת מכתב נוסף ובו הודיעה כי לא תתייצב
לדיון ביום ה-17.5.2015 הואיל ואין לה מילים כבר לאמר" וכי לא

עברה כל עבירה ובסופו של המכתב אומרת כי " אחכה להחלטתכם אשר
תהיה ואקבל כל החלטה ".

ד. למרות האמור, בחרה הועדה ליתן לנקבלת את יומה בפני הועדה תוך
שהיא דורשת מב"כ הקובל להזמין את
לעדות וכן להציג
תעודת עובד ציבור בעניין רישומה של הנקבלת כאחות. לפיכך נדחה
הדיון ליום 28.6.2015 תוך שנקבע כי פרוטוקול הדיון יישלח לנקבלת וכי
תינתן הזדמנות נוספת להתייצב לדיון ולומר את דבריה.

ה. הפרוטוקול אכן נשלח לנקבלת עם הזמנה להתייצב לדיון וכן טלפנו
לנקבלת והודיעו לה על מועד הדיון.

ו. ביום 28.7.2015 התקיים הדיון אך גם לדיון זה הנקבלת לא התייצבה.
משכך, הוחלט על קיום הדיון שלא בנוכחות הנקבלת. במסגרת הדיון

ז. בנוסף לאמור, הציגה בייכ הקובל תעודת עובד ציבור לפיה הנקבלת
רשומה כאחות מעשית וכי התעודה בה רשומה הנקבלת כאחות
מוסמכת, "לא הונפקה ע"י משרד הבריאות".

ה. בתום הדיון ביקשה ב"כ הקובל להמליץ על הרשעת הנקבלת ואכן זו
הורשעה שלא בפניה ובהמשך טענה ב"כ הקובל לאמצעי המשמעת שיש
להמליץ עליהם.

ט. גם בשלב זה החליטה הועדה לפנים משורת הדין, לאפשר לנקבלת לטעון
לאמצעי המשמעת ואכן פרוטוקול הדיון נשלח לנקבלת וזו הגיבה
במכתב מיום 22.7.2015 לפיו מעוניינת להתייצב לדיון הבא.

. הדיון הבא נערך ביום 28.6.2015 ולדיון התייצבו כל חברי הועדה אף
שהללו באו מרחוק. הנקבלת בחרה שלא להתייצב בטענה כי האירועים
האחרונים (מעשי הטרור הפלסטיני) מנעו ממנה להתייצב לדיךך. יש
לציין כי הנקבלת הודיעה זאת רק בשעות הלילה המאוחרות כפי
ששמענו מלאה – מזכירת ביהייד.

יא. הועדה התרשמה כי לא היתה סיבה של ממש לאי התייצבות הנקבלת
לדיון, ומשניתנו לה הזדמנויות רבות בלא שהנקבלת טרחה להתייצב
ובלא שכיבדה את המעמד, הוחלט על המשך הדיון וסיומו שלא במעמד
הנקבלת.

5. המלצת הועדה

א. בפתח הדברים ראוי לציין כי מעשי הנקבלת אינם פשוטים ומהווים אף
עבירה פלילית של שימוש במסמך מזויף, ניסיון לקבלת דבר במרמה
ואולי אף זיוף. מכיוון שלא הוכח בפנינו כי הנקבלת זייפה בעצמה את
המסמך הרי שבעניין זה לא נוכל להרשיעה ולהמליץ על אמצעי משמעת
מה עוד ךכפר שיבךהך בהמשך, נדונה בעבר על זיוף אותו מסמך יחד עם
זאת ברור הוא כי הנקבלת עשתה שימוש בתעודה המזויפת ובאמצעותה
ניסתה להתקבל לעבודה כאחות מוסמכת אף שאין לה הכישורים לכך.

ב. לא זו אף זו. במעשיה הנייל ניסתה הנקבלת לעסוק בתפקיד שכאמור אין
לה הכישורים לכך, דבר שהיה יכול לגרום לנזקים של ממש למטופלים
הנזקקים לשירותיה.

ד. ביום 27.6.2012 הוגשה המלצת הועדה בקובלנה הנ"ל ולפיה הותלה
רישיונה לתקופה של 18 חודשים.

ה. יוצא איפוא כי הנקבלת חזרה לאותן עבירות זמן קצר ביותר לאחר
שסיימה לרצות את אותם אמצעי משמעת שנפסקו לה כאשר העבירה
חוזרת על עצמה כמעט במדויק.

ו. הנקבלת לא למדה אם כך את הלקח ולפיכך יש להחמיר עימה במיוחד
כאשר מדובר בעבירה חמורה החוזרת על עצמה.

ז. הואיל וכאמור הורשעה בעבירה כמעט זהה, לא נוכל לקבל כל טענה
בדבר טעות או אי הבנה של משרד הבריאות כנטען ע"י הנקבלת. זאת
ועוד, בכל טענות הנקבלת כפי שהובאו במכתביה לוועדה, אין כל הסבר
ושמץ של הסבר להימצאות המסמך המזויף בידיה ולשימוש בו.

ית. יחד עם זאת וכאמור, לא הרשענו את הנקבלת בזיוף בשל העובדה שלא
הוכח בפנינו עניין זה וכן יש לזכור כי בעניין הזיוף של אותה תעודה עצמה
כבר נדונה בעבר ולכן ובשל סיבה זו גם, לא נמליץ על אמצעי משמעת.

ט. עם זאת ולקולא יש להתחשב במצבה של הנקבלת בהיותה אלמנה, אם

חד הורית לחייל, אישה בת 55 שנים בקירוב ובמצב כלכלי קשה.

לאור כל האמור, אנו ממליצים להתלות את רשיונה של הנקבלת לתקופה של

חמש שנים.

דייר חנה צפריר – יוייר,

גבי שרה אפרתי – חברה עוייד משה ארד – חבר,

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן