חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: עודד סבו, חאג' והיב – רשלנות גסה במילוי תפקיד, הפרה מתמדת של הוראות פקודת הרוקחים ונהגו בדרך שאינה הולמת

תיאור הליך: רשלנות גסה במילוי תפקיד, הפרה מתמדת של הוראות פקודת הרוקחים ונהגו בדרך שאינה הולמת (הנקבלים הנפיקו כמויות גדולות של תרופות שונות המוגדרות כסמים מסוכנים מעבר לכמות המותרת.)
פירוט אמצעי משמעת: רשלנות גסה במילוי תפקיד, הפרה מתמדת של הוראות פקודת הרוקחים ונהגו בדרך שאינה הולמת (הנקבלים הנפיקו כמויות גדולות של תרופות שונות המוגדרות כסמים מסוכנים מעבר לכמות המותרת.)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון לנקבל 1 עודד סבו- 15 חודשים התליית רישיון לנקבל 2 חאג' והיב- 12 חודשים
התליית רישיון לנקבל 1 עודד סבו- 15 חודשים התליית רישיון לנקבל 2 חאג' והיב- 12 חודשים

ביהו 'גאח רמ ןלהל( – ביהו וא לבקנ .סמ 2 חקור אוה ) רשא ,השרומ טנוולרה הפוקתב דבע חקורכ תי
ב תחקרמה תיב .

2 . תובקעב התנמתהש ,הדעווה השיגהש ןובשחו ןידבו הנלבוקב םיטרופמ םילבקנל םיסחוימה םישעמה
קה תשגה הנלבו ;םתיצמת ןלהלו ,

לש תולודג תויומכ הכורא הפוקת ךשמב וקיפנה םילבקנה תומכל רבעמ ,ןילטיר ןהיניב ,תונוש תופורת
וגצוהש םימשרמ י"פע ,תרתומה .םייטנתוא ,הארנה לככ ,ויה אל רשאו ,םהינפב רשא םימשרמב רבודמ
םבורב רשאו ,םינכוסמ םימסל וסחייתה יחטובמל םידעוימ ,רמולכ תיללכ תואירב יתוריש לש וגול םע ויה
,תיללכ תואירב יתוריש םע היצנגיסנוק םכסהב דבוע וניא ל"נה תחקרמה תיב .דבלב הפוקה תוחוקלהו
ופורתה תא םישכור תופורתה תא שוכרל םינופ ויה וליאש דועב ,םילקש יפלא לש תולעבו אלמ ריחמב ת
ררועל רומא היה ,הז רבד .תופורתה רובע הברהב םינטק םימוכס םימלשמ ויה ,תיללכ תואירב יתורישב
.םימשרמה תויקוחו תונימא יבגל ריבס חקור לכ לש ודשח תא

יפל וצ ףיעס 56 רה תדוקפל םיחקו ,)שדח חסונ( "משתה א- 1981

הטלחה 19 – 10
:ינפב
טפושה בונשרטס ןונמא )סומידב(

2. ביהו 'גאח רמ , חקור השרומ לבקנה םי
כ"ב י"ע – ד"וע םולהי רהז

תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה לבוקה
כ"ב י"ע – ד"וע בל רש הרש

ה ט ל ח ה

:ןיבש ןיינעב

:ןיבל

1. רמ ובס דדוע , השרומ חקור
כ"ב י"ע – ד"וע םולהי רהוז

תודבועה

4 . ךיראתב 28.9.16 תואירבה דרשמ ל"כנמל הנשמה שיגה , ,קפא 'א 'פורפ , הנלבוק תנקותמ ינש דגנכ
,םילבקנה הנלבוקב .ליעל םיטרופמה םישעמה ןיגב לש תוריבע םהל וסחוי ,דיקפת יולימב הסג תונלשר
ףיעס יפל 56 )א( 3 ףיעס יפל ,תונקתהו םיחקורה תדוקפ תוארוה לש תדמתמ הרפה ; םיחקורה תדוקפל
56 )א( 4 םיחקורה תדוקפל הניאש ךרדב וגהנ יכ ןכו ; תמלוה תוחקורה עוצקמ תא – ףיעס יפל הריבע
56 )א( 1 .הדוקפל

5 . רטסיגמ :בכרהב ,הב ןודל תעמשמ דעו התנמתה ,הנלבוקה תשגה תובקעב ;ר"וי ,יסוטיפ לארשי
תויח לאגי ד"ועו דואד ינאה רטסיגמ – .םירבח תויודע העמש ,הנלבוקב ןודל התנמתהש תעמשמה תדעו
,הדי תחתמ איצוהל הליכשהו ,תויאר הלבקו םויב 25.2.19 , וב ,טרופמו ךורא ןובשחו ןיד הצילמה
עישרהל המשאהש העבק איה םקלח יבגל וליאו ,םהל וסחויש םישעמהו תוריבעהמ קלחב םילבקנה תא
.ךרוצה יד החכוה אל

6 . הנד ,הדעווה חודב טרופמכ ,םהל וסחויש םימושיאה תיברמב םילבקנה ינש לש םתעשרה רחאל
םהילע ליטהל יוארה ןמש תעמשמה יעצמאב הדעווה . הדעווה השיגהש חודב םויב , 12.6.19 , ןינעל
:ןושלה וזב הדעווה העבק ,תעמשמה יעצמא

" םתולהנתה תא …תוריבעה יובירב םילבקנה לש םתעשרה תא הרתי הרמוחב האור הדעווה
הרומחו הסג תונלשר וליג הב םדוקפת ךרדב ,תוחקורה עוצקמ תא תמלוה הניאש ךרדב
נכוסמה םימסה תונקתל דוגינב תופורת וקיפנהש ךכב ,םדיקפת יולימב הלועה הלודג תומכב םי
."…תופורתל םיקקזנה לש םתואירב תא ונכיס ךכבו ,קוחב תרתומה תילמיסקמה תומכה לע

7 . הדעווה הנייצ דוע הדבועה תא הרמוחל .סמ לבקנש 1 ןאכמו ,תחקרמה תיב לעבו יארחא חקור היה
.סמ לבקנ יבגל .וישעמל הרתיה ותוירחא תרזגנ 2 עשרוה אוה יכ הדעווה הנייצ רבמבונ שדחב ,רבעב
2009 .םישדח העשת ךשמל הלתוה ונוישירו תומוד תוריבעב ,

תדבוע תא הדעווה הלקש הלוקל ןמזה קרפ תא ןכו ,םהל וסחויש םימושיאהמ קלחמ םילבקנה לש םייוכיז
םינשב( תוריבעה עוציב זאמ ףלחש ךוראה 2012 – 2015 .)

הדעווה הצילממ ,םילוקישה לולכמב בשחתהב ולתהל לבקנ לש ונוישיר תא ת 1 לש הפוקתל 15 ,םישדח
לבקנ לש ונוישיר תאו 2 ךשמל 12 .םישדח

2

ח"וד תעמשמה תדעו

הנלבוקה

החלטה

סמכויות שר הבריאות לנקיטת צעדי משמעת לפי סעיף 56 לפקודת הרוקחים, הואצלו לי ביום
22.11.11, ולהלן החלטתי;

.8

המלצות הוועדה הן באשר להכרעת הדין והן באשר לאמצעי המשמעת – נראות בעיניי, שקולות
ומדודות, ומן הראוי לאמצן. הוועדה היא ששמעה את העדויות והתרשמה מהן באופן ישיר ובלתי אמצעי,
עת הגיעה למסקנה להרשיע את הנקבלים בחלק מן המעשים שיוחסו להם, כמו גם לזכותם מחלקם האחרולא מצאתי עילה להתערב בשיקול דעת הוועדה.

9. גם אמצעי המשמעת שממליצה הוועדה להטיל על שני הנקבלים נראים לי הולמים את נסיבות המעשים

החמורים בהם הורשעו.

סוף דבר

הנני מאמץ את המלצות הוועדה, ומתלה את רשיון הרוקחות של הנקבל מס. 1, עודד סבו,
למשך 15 חדשים, ואת רישיונו של נקבל מס. 2, חאג' והיב, למשך 12 חדשים.

תחילת ההתלייה – ביום 1.9.19.

ניתן היום 22.7.19, יט תמוז התשע"ט.

המזכירות תעביר לצדדים העתק החלטה זו.

eo

אמנון סטרשנוב, שופט (בדימוס)

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן