חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: עומרי ציטרון – הרשעה בעבירות משמעת של התנהגות שאינו הולמת את המקצוע של פסיכולוג

תיאור הליך: הרשעה בעבירות משמעת של התנהגות שאינו הולמת את המקצוע של פסיכולוג (הורשע בעבירת משמעת של התנהגות שאינו הולמת את המקצוע של פסיכולוג)
פירוט אמצעי משמעת: הרשעה בעבירות משמעת של התנהגות שאינו הולמת את המקצוע של פסיכולוג (הורשע בעבירת משמעת של התנהגות שאינו הולמת את המקצוע של פסיכולוג)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון לששה חודשים
התליית רישיון לששה חודשים

ו"כ ו"עשת ולסכ
6.12.2015

יפל תעמשמ יעצמא ןיינעב הטלחה ז"לשתה םיגולוכיספה קוחל 'ה קרפ – 1977

6. ךיראתב 2.2.15 לבקנה לש ובתכמ שגוה הדעול .שגוהש הנלבוקה בתכב ןודל הדעוה הסנכתה
/ת ןמוסש תונולתה תדעול 1.
7. .הנלבוקה בתכ תודבועב ,ומצעל ןועטל רחבש ,לבקנה הדוה ,הז דעומב

יפל תעמשמ תדעו ףיעס 35 ז"לשתה םיגולוכיספה קוחל 1977

פל תעמשמ תדעוכ מ"חה תא הנימ תואירבה רש ףיעס תוארוה י 35 .)"הדעוה" ןלהל( קוחל

:עבותה – ןתנוי רמ תואירבה דרשמל תיטפשמה תצעויה כ"ב ,ד"וע ,גרב
)"לבוקה" ןלהל(
– דגנ –

םשאנה – רמ ע ןורטיצ ירמ
גולוכיספ ינילק ושרה ם ,םיגולוכיספה סקנפב
)"לבקנה" ןלהל(

1

םייניב תטלחה

: ןיבש ןיינעב –

הנלבוקה

הדעוה

10 . ותוניגהב ,לבוקה דמע וינועיט חתפב , ךילהב רבכ לבקנה עיבהש הטרחהו תידיימה ותאדוה לע
/תבש הדבועה לעו תעמשמה תדעו ינפב רוריבה 1 ביחרה ויה אלש םיפסונ םיעוריאב ףתישו
ויתימעמ ןידה תא לבקל ותונוכנבו לבקנה ירבדב תוארל שי ,וירבדל .תונולתה תדעול םיעודי
בשחתהל שיו ךרובמו בושח דעצ הניה לבקנה לש ותאדוה .המשאב תאשל תונוכנו הטרח תעבה
.תעמשמה יעצמא תטיקנב הב
11 . ש ךכ לע עיבצה לבוקה םתרמוחו םיעוראה תמנפה נה טקנ ותוא "יופיר"ה ךילהתמ קלח וניה , לבק
אוהו הבושתה ךילהתב שקבתמה ןושארה דעצה תא ותושעב ,הנולתה וילא עיגה םרטב דוע
האדוה היתובקעבו .הטרח תעבהו השעמה לע תננולתמה תחילס תשקב
12 . . םינש רשעכ ףולחב הננולתהו זוע הרזא איהו עוראהמ האצותכ בר לבס םרגנ תננולתמל
ולתה הילא הנפ לבקנהש ילבמו ,הדעוה ינפב דיעהל הלש ישוקה ףא לע ,התמזויב השגוה הנ
.תננולתמה יבגל אל םלוא ,תורחא תולפוטמ יבגל וירבדל טקננש ךילה ,החילס תשקבב
13 . ,לפוטמל תנגומו החוטב לופיט תביבס תריצי ןתרטמ יגולוכיספ לופיטב תולבוקמה הדימה תומא
וריא הכישמ לש תושוחתמ היקנ ינפמ תלפוטמה לש ששחמ וא ,לפטמה דצמ הבהא וא תינימ ,תיט
הלאכ תושוחת
14 . הדיקפתמ אלא הינפבש הרקמב ןוידב קר הצמתמ וניא תעמשמה תדעו לש הדיקפת עובקל
םייעוצקמ םיטרדנטס . תייצח םיווהמו םירוסא לבקנה לש וישעמש עובקל התטלחהב הדעוה לע
יספה לופיטה יכ עובקל הדעוה לע .תולובג רבודמ םא ןיב ,יטוריא ןווגמ יקנ תויהל ךירצ יגולוכ
תא קיספהל תלפוטמל גוס לכמ הכישמ שחה לפטמ לכ לע .ךפיהל םא ןיבו תלפוטמ לומ לפטמב
.תלפוטמה תא ןכסל אלו לופיטה
15 . לש תודחוימה תוביסנב .יתועמשמ ןמז קרפל לבקנה לש ונוישר תיילתה תבייחמ םישעמה תרמוח
,ןמזה ףולח ,הז הרקמ תעמשמה יעצמא ,תידיימה ותאדוהו לבקנה לש הנכה הטרחה תעבה
.תוחפל היילתה ישדוח השולש אוה םלוהה
16 . םייעוצקמה םיטרדנטסה תעמטהל תעדונה תובישחה לשב הדעוה תטלחה םוסרפל רתע לבוקה
תולפוטמו םילפוטמל םג אלא ,םיגולוכיספה רוביצל קר אל ,רוסאהו רתומה תשגדה ,םייוארה
די ןעמל .ורמשיו וע
17 . 'סמ ןוקיתב קקוחמה תרטמ רואל לבקנה םש םוסרפל רתע גרב ד"וע 7 םוימ םיגולוכיספה קוחל
4.12.14 םא לוקשלו הנופ אוה וילא גולוכיספ לש יתעמשמה ורבע לע תעדל רוביצה תוכז .
דחמ םהילע ןגהל ידכ גולוכיספה לש ורבעל םילפוטמה תועדומבו םשה םוסרפב שי .וילא תונפל
ידכו .ךדיאמ םישעמה תונשיהמ גולוכיספה תא עיתרהל

18 . גצוימ תויהל אלש ותטלחה תא לבקנה ריהבה וירבד חתפב ןיד ךרוע ידי לע ףאו ונינפבש ךילהב
לכה השעי ,תיעוצקמה ותבוח תרגסמב ,ןיד ךרועש חינהל שי ,וירבדל .תונולתה תדעו ינפב אל
הרל הנכס ךכב שיו ,ושרמ תנגה ןעמל – התוא רוקחל רחבי םא ,תננולתמה לש היצזיטמוארט

2

תעמשמה יעצמא יבגל םידדצה ינועיט

לבוקה ינועיט – גרב ד"וע

לבקנה ינועיט

3

4

תעמשמה יעצמא – הטלחהו ןויד

5

48 . לבוקה .םתרמוח תא ההקה אל ןמזה ףולח רשא םישעמה תרמוחמ םלעתהל לכונ אל תאז םע דחי
םרט תאז ,םישדוח השולש תוחפל לש הפוקתל ןוישר תיילתה לש תעמשמ יעצמא תלטהל רתע
יסנב .תפסונ תלפוטמ יבגל לבקנה לש ויודיו תא עמש פתסהל לכונ אל הלא תוב עצוהש שנועב ק
לש שנוע לבקנה לע ליטהל ונרחבו לבוקה ידי לע ,םישדוח הששל ונוישר תיילתה עיתריש ךכ
ונרחב םא .הרומחו הלוספ וז תוגהנתהש םיגולוכיספה רוביצל ריהבייו ישיא ןפואב לבקנה תא
תבר ותיישע םושמ קרו ךא הז ירה ,לבקנה םע ןידה תא תוצמל אלש ןטרסה ילוח ןעמל םינשה
.םהיתוחפשמ ינבו
49 . םישדוח השש לש הפוקתל ונוישר תיילתה לש שנוע לבקנה לע םיליטמ ונא ןכ לע רשא
םויב לחת רשא 17.1.2016 .ונתטלחה לע רוערע שגוי אל םא ,

____ ____________________ _____________________ _______________

ד"וע ,רנדלוג הרימז יזפ ןב הליא 'בג ןויצ ןב הנח 'בג
הדעוה ר"וי גולוכיספ תי ינילק תיכוניחו ת תיכוניח תיגולוכיספ
רבח ת רבח הדעו ת הדעו

6

הטלחהה םוסרפ

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן