חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

היסטוריית רופא: פולה סילברשטיין – התנהגות שאינה הולמת

תיאור הליך: התנהגות שאינה הולמת (כשלים מקצועיים שהלכו והסלימו ויצרו תחושות קשות של פגיעה וחוסר אמון אצל המתלוננת)
פירוט אמצעי משמעת: התנהגות שאינה הולמת (כשלים מקצועיים שהלכו והסלימו ויצרו תחושות קשות של פגיעה וחוסר אמון אצל המתלוננת)
מה חשוב לדעת? התליית רישיון לחודשיים
התליית רישיון לחודשיים

ףיעס יפל תעמשמ תדעו 35 ז"לשתה םיגולוכיספה קוחל – 1977
א"כ ח"עשת ולסכ
9.12.2017
:ןיבש ןינעב –
: לבוקה – ד"וע ,גרב ןתנוי רמ
תואירבה דרשמ ,תישארה תעבותה דרשמ
דגנ –
לבקנה ת:- יטשרבליס הלופ 'בגה , תיגולוכיספ ,ןי
גולוכיספ תיכוניחו תיתוחתפתה היגולוכיספב הכירדמו תיחמומ תי
ד"וע כ"ב י"ע ןמזייק ןרע

הטלחה
הנלבוקה בתכ

1

20 . עקרה תא ונינפב הראית ,'נ ןיטקה לש ומא ,תננולתמה ןוכמב עצובש ןוחבאל הינפל
דליה תוחתפתהל . ו הנש ליגב ,הירבדל עדונ ,םיישדוחכ ןגב ההשש ירחא ,םישדוח העברא
רבכ הירבדל .וליג תא תמאות הניא ןיטקה לש ותוגהנתהש ששח םייק יכ תננגהמ הל
הששח תננולתמה רשא ,הניקת יתלב תוחתפתהל דשח הלע רתוי םימדקומ םיבלשב
תוגהנתהב הרוקמש .ןיטקה יפלכ באה לש תיביססבוא

8. םויב ,ליעל רומאה תורמל 30.7.12 תא לצינ רשא ויבא םע ןיטקה תא תלבקנה השגפ
.התמכסה אללו תננולתמה תעידי אלל תלבקנה םע שגפנו היארה ירדסה
9. ןויסינ ךרענ שגפמ ותואבש הדבועה תוברל ,דבעידב שגפמה םויק תא התליג תננולתמה
.ןיטקל ילייב ןחבמ ךורעל
10 . ןוחבאה ח"ודמ ןיטקל םאה ןיב רשקל רשאב םיינויח םיטרפ וטמשוה תלבקנה הכרעש
תננולתמה דגנכ תושפכה ופסוה ףאו .

העיבתה תויאר – תננולתמה תודע

.הנלבוקה ןושל ןאכ דע

הדעוה ינויד

2

79 . יבתכמ תלבקמ לחה ,םאה לומ תלבקנה תולהנתהל הנפה וימוכיסב לבוקה וללכש באה
"םכח אל דליה" םילימב התואטבתה ךרד ,יאופרה קיתהמ םתאצוהו םאה לע תוצמשה
הלכו ןוחבאה דמעמב דעס תדיקפל היינפב םאה לע םויאה ךרד ,ןושארה שגפמה ךלהמב
יתלב תוגהנתה םילוע הלא לכ וירבדל ,םאה תמכסהל דוגינב ןיטקב לופיטה ךשמהב
.תמלוה
80 . /נ באה יבתכמל הנפה לבוקה 2- /נ 5 רסוח לע עיבצהו ,םאה לע םהב ורמאנש םירבדלו
השגינש תלבקנה לע ועיפשה םיבתכמה וירבדל .ןיטקה ירוהל תלבקנה סחיב ןויוושה
.הלש תעדה לוקיש תייטה ידכ דע םאה לע המודק העד םע ןוחבאל
81 . /תב תלבקנה ירבדל הנפה לבוקה 10 הקידבה תדעו לוקוטורפ 'מעב 20 תולאשל הבושתב
דעוה הדיקפת תא הריהבה תלבקנה ."אל אוה םכח" ןושארה שגפמב התואטבתה לע ה
,גרב ד"וע תעדל ,"טסיטוא ךלש דליה תאזה השאל דיגהל ךירצ והשימ" ןחבאמ םרוגכ
תלבקנה לצא הנניקש המודק העד לע העיבצמ ןוחבאה לש םדקומ הכ בלשב תאזכ הרימא
'מעב .השיחכמ םאכ םאה יפלכ 14 /תל 10 קנה הראית ,"ביסרגא ביסאפ"כ םאה תא תלב
אלא חוסינ לש הלאש קר ןאכ ןיא ,גרב ד"וע תעדל .םאה יפלכ תוניועה לע דמלמש המ
ענמהל ,ונממ קלח םה םירוההש שיגרו השק ךילהתל הנבה תולגל גולוכיספמ הפוצמ
םירוהה תא םותרל ידכ רתיה ןיב ,םימדקומ הכ םיבלשב תוינעגופ וא תושק תורימאמ
.ךילהתל
82 . ע הילע הצחל ןכלו לופיטמ תקמחתמ םאהש הרבס םהיפל תלבקנה ירבדל הנפה גרב ד"ו
חוודתש הרימאבו ,דליה לש ןוחבאה לע תוכלשה ךכל ויהי ןכ אל םאש לופיטל ואיבהל
אלו לופיטב איה םאה לש תויוקמחתה םע דדומתהל הנוכנה ךרדה וירבדל .דעס תדיקפל
ש היווחב ווחנ ךכש ,םימויאב וא תולפשהב .תננולתמה ל
83 . הבוריס לע העידוה םאהשכ דחוימב ,לופיטל באה תמכסהב יד אל יכ שיגדה גרב ד"וע
הלוחה תויוכז קוח תוארוה יפ לע ךכ ,םינפ יתשל תעמתשמ הניאש הרורב הרוצב לופיטל
ו"נשת – 1996 םיניטק יבגל ךכו – ףיעס 18 תוספורטופאהו תיטפשמה תורשכה קוחל –
נה ןיינע לכב יכ עבוקה .המכסה ךות לועפל םירוהה ינש םיבייח םתוספורטופאל ןות
/ת החישב ,וירבדל 9 בצמל דוגינב ,"יל תדלונ" םאה לע לופיטה תא תופכל תלבקנה התסינ
.לפוטמה יפלכ גולוכיספה תובוחו יטפשמה
84 . םויב ןוחבאה ףוסב םיעוריאל הנפה לבוקה 19.7.12 – םותחל תננולתמה השרדנ םכלהמב
דוס רותיו לע היה אל וירבדל .דעס תדיקפל הנפתש הרמא תלבקנהו םוקמב תיאופר תוי
ןיבו תידיימ המיתחל השירדב ןיב ,הז שיגר דמעמב דעסה תדיקפ תא ריכזהל םוקמ
תושק םילימב שומיש …דעס תדיקפל חוודנ ןכ אל םאש עובש דועב םותחל אובל השירדב
הנותנ וב ץחלה לע הפיסומ םירוהל השק הכ העשב הלא .רתוימ לבס הל םרוגו םאה
85 . /נ באה לש ובתכמ תא "הנימזה" תלבקנהש הדבועל הנפמ לבוקה 8 העדיש העשב ,
הנומת הארי וב ןייעיש ימ לכש ידכ ,יאופרה קיתב ותוא הקייתו ,הדגנכ הנולת השגוהש
.םאהמ ללשנ רסמש עדימש דועב ,םאה לע עדימ לביק באה .תננולתמה לע האימחמ אל

11

תה תלבקנה ותעדל יפלכ התולהנתה לע עיפשהש רבד ,םירוהה ןיב ןויווש רסוחב הלהנ
.תננולתמה
86 . /ת( םאה םע שגפמב םיילופיט םינכתל הנפה לבוקה 9 .הרהבה התיה החישה תרטמשכ ,)
יתאה דוקל דוגינב ,םאה תמכסה תלבק אלל החישל וסנכוה הלא םיילופיט םינכת
87 . הניא תלבקנה לש תולהנתהה לכ ,גרב ד"וע תנעטל תונורקעה תא ,קוחה תא תמאות
.תמלוה הניאש תוגהנתה ידכ הלוע ךכ םושמו הקיתאה יללכ תאו עוצקמה לש םיחנמה
88 . תנולתב ,הנלבוקה בתכב םיראותמה םיעוריאה תא גרב ד"וע ךרע בתכב וימוכיסב
.תויארל הינפה ךות ,ןמז ריצב יאופרה קיתבו תננולתמה

תלבקנה כ"ב ימוכיס

12

99 . ינפה ,תודבועה רואיתב ונכראה ידכב אל ונ םידדצה כ"בו םידעה תויואטבתהלו תויארל
נינפב ,םידדצה ןיב תיתדבוע תקולחמ לכ ןיא יכ ונמשרתה תונעטה לכ יוצימ רחאל .ו
הנעטש אלא תננולתמה ידי לע הל וסחויש תורימאב ונינפב השעמל התדוה תלבקנה
ןיטקה תבוטו םאה לש תולהנתהה עקר לע תאזו תורימאל ןתיל שיש הנוש תונשרפל
וקמ םיאור ונניא הז קרפבש ,ןאכמ .היניע לומ הדמעש םיעוריאה תא ראתלו רוזחל ם
.גולוכיספמ הפוצמה תיקוחהו תיתאה תרגסמב םיעוריאה תועמשמב ןודל אלא
100 . ומייקתה וליאש םיעוריא םימייק ונינפב וראותש םיעוריאב יכ רמאנו םידקנ
,ךכ .תיתעמשמ הנלבוק םניגב שיגהל םוקמ היה םא קפס ,םיפסונ םיעוריא אלל ,םדבל
לבקנה לש הללמואה הרימאה ןוחבא שגפמ תליחת רחאל העש עברכ ,םאל ןיטקה לע ת
ףא לעו ,םירבדה תרימאל םוקמ היה אלש ךכב התדוה המצע תלבקנה ."אל אוה םכח"
תנדועמ ,הנוש הרוצב םירבדה תרימאל םוקמ היה ,תמאה םע םירוהה תא תמעל התייטנ
.םאה לש הבצמ רואל אקווד ,רתוי תככורמו
101 . ש ףסונ עוריא חבנ היה וליא מ דרפנב ן לש תויוגהנתהו תויואטבתה תרשרש
א קפס תלבקנה שגפמ ךלהמבש הדבועה אוה ,וניגב הנלבוק שיגהל םוקמ היה ם ןוחבאה
ןושארה םאהמ םלעתהלו ןיטקה לע תולאש אתבסה תא לואשל תלבקנה הרחב ,םאה םע
תולאש לע התנע אל ,הבישקה אל תננולתמהש ךכב תאז הריבסה תלבקנה .היתואחממו
אלא התנפ ,ןוחבאל ליעותש היצמרופניא לבקל ידכו ,ןיטקה לע םירואיתו ללמב הפיצה
.אתבסל
102 . תא הנייפא ,םישגפמה תליחתמ תננולתמה יפלכ וז תולהנתה ,ונרעצל םלוא
הה ךשמה ת יתלב םילימב שומישו המלסה ךות היפלכ תולהנ תויואר ןפואב םימויאבו
ו רתוימ אישש םלוה יתלב ה העדוהה ןתמ םויב ה הפ לעב השק לע ןוחבאה תואצות ,
תדיקפל חוויד לע םויאבו תיעוצקמ תוידוס רותיו ספוט לע תידיימ המיתחל השירדב
ידכ הלוע תלבקנה לש וז תולהנתה יכ ונינפב הדוה תלבקנה כ"ב .םותחת אל םא דעס
.תמלוה הניאש תוגהנתה ל הנווכתה אלא המייא אלש הנעט תלבקנהש ףא תוברועמ
דעסה תדיקפ דבלב יכוניחה רושימב ןתינ אל ,תוראותמה תוביסנב . תונעטב אובל
םויא םירבדב התארש לע תננולתמל תא איצוהל הרטמב דעסה תדיקפל חווידב ןיטקה

13

14

15

בכך חטאה הנקבלת להסכמה הנדרשת להתערבות פסיכולוגית בהתאם לסעיף

4.2 (ג) לקוד האתיקה 2004 הקובע – כאשר ההתערבות המקצועי נעשית בילדים
שהוריהם מצויים בסכסוך, בתהליכי פירוד או בגירושים, יש לקבל מראש בכתב או בעל
פה את הסכמת שני ההורים לביצוע התערבות מקצועית". בענייננו הודיעה המתלוננת
במפורש ובכתב, ביותר מהזדמנות אחת שהיא מתנגדת להמשך הטיפול של הנקבלת
בקטין. רצונה זה לא כובד על ידי הנקבלת. לא ראינו בעובדה שדייר דאבר תמכה בהמשך
הטיפול, או הבינה שההסכמה מסויגת לטיפול בקטין עם האב בלבד, משום טענת הגנה
ראויה לנקבלת, ספק בעינינו אם לדייר דאבר היה מלוא המידע על המפגש ב30.7.12 עם
האב ומכל מקום על הנקבלת לקיים את חובותיה כפסיכולוגית, גם אם אלה עומדים
בניגוד למדיניות המכון, מה שלא הוכח בפנינו.

.113

16

על פי הודאתה בפנינו, הנקבלת היתה ערה לתגובותיה כלפי המתלוננת, לעוינות
ולכעס שיצרה המתלוננת אצלה במהלך הטיפול ולתגובותיה האימפולסיביות באמירות
קשות ופוגעניות במתלוננת. הנקבלת לא עשתה כל ניסיון לפייס את המתלוננת או
להתנצל על איזו מהאמירות, להפך, תגובותיה כלפי המתלוננת הסלימו בחומרתן.
כפסיכולוגית על הנקבלת היה לדאוג לכך שהתנהלותה המקצועית לא תיפגע. כלל 2.6(ב)
לכללי האתיקה 2004 קובע "כאשר פסיכולוג מודע לכך שבעיותיו האישיות עלולות
לפגום בביצוע נאות של חובותיו הקשורים לעיסוקו המקצועי, עליו לנקוט אמצעים
מתאימים – כגון קבלת ייעוץ או סיוע מקצועי. במידת הצורך עליו להגביל את עבודתו
המקצועית או אף להפסיקהיי.

.114

לאור כל האמור לעיל, מצאנו כי בנסיבות שתוארו לעיל, במהלך טיפול בעניינו
של הקטין ני, עברה הנקבלת עבירה של התנהגות בדרך שאינה הולמת פסיכולוג כאמור
בסעיף 33(1) לחוק הפסיכולוגים התשל"ז-1977 והתמידה להפר הוראה של חוק זה ו/או
תקנה לפיו כאמור בסעיף 33(4) לחוק. לא מצאנו לנכון לקבוע כי בנסיבות המתוארות
גילתה הנקבלת חוסר יכולת או חוסר אחריות או רשלנות חמורה במילוי תפקידה
כפסיכולוגית כאמור בסעיף 33(3) לחוק ואשר על כן הוחלט לזכותה מעבירה זו.

.115

>JN.8

זמירה גולדנר, עו"ד
מ.ר. 10757

זמירה גולדנר, עו"ד
יו"ר הועדה

גב' חנה בן ציון

גב' אילה בן פזי
פסיכולוגית קלינית וחינוכית פסיכולוגית חינוכית

חברת ועדה

חברת ועדה

בשולי החלטה זו, הריני להביע התנצלותי האישית בפני הנקבלת, המתלוננת ובייכ הצדדים על
התמשכות ההליך והעיכוב הבלתי סביר במתן ההחלטה, עיכוב הרובץ לפתחה של החיימ בלבד, צר
לי על עינוי הדין שנגרם לנקבלת ולמתלוננת.

C'L' ASLOT
JOKLU UGLEL BL

که از درد

3

4

5

43 . היתובושתב השיגדה הדעה תוברל ,בושו בוש הריהבהו הרזח יכ תלבקנה כ"ב תולאשל
םוימ הבתכמב 26.7.12 תורמלו ,הנבב תלבקנה לש לופיט ךשמהל המיכסמ אל איהש יכ
םויב לופיטל ויבאו ןיטקה םע תלבקנה השגפנ תאז 30.7.12 .

הנגהה תויאר – תודע לקרט רבאד תור ר"ד הנגהה תדע

6

7

8

9

10

error: תוכן זה מוגן !!
דילוג לתוכן